DRF´s repræsentantskabsgeneralforsamling.

Der indkaldes hermed til DRF´s 69. generalforsamling

lørdag den 12. juni, kl. 13, i Bøgeskovhallen, Bøgeskovvej 37 C, 7000 Fredericia.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Kontrol af stemmetal og valg af stemmetæller.
 3. Beretning ved formanden.
 4. Reviderede regnskaber forelægges til godkendelse.
  Regnskab for DRF.
  Regnskab for DR-ringsalget.
 5. Fastsættelse af kontingent for det næste år.
 6. Indkomne forslag. Fra DRF:

Specialklubberne indstiller de dommere til Nationalen, som de mener de har brug for.  DRF bruger de indstillede dommere, men hvis det ikke kan gå op, så kan en anden dommer, som er indstillet i en anden race benyttes. Eller indkalde en tredje dommer, som kan dømme flere racer, så der bliver ca. 80 duer pr dommer.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleant.

Efter tur afgår:

 1. Formand: Alfred Kirk, vælges for 1 år
 2. Bestyrelsesmedlemmer Ib Nielsen og Svend Erik Schroll, vælges for 1 år
 3. Kasserer Bent Gasseholm og sekretær Erling Bay Pedersen, vælges for 2 år
 4. 1. suppleant til bestyrelsen: Jens Erik Rasmussen, ønsker ikke genvalg.
 5. 2. suppleant til bestyrelsen: Per E. Pedersen, ønsker ikke genvalg
 6. Revisorer: Kristen Lund Jensen og Jens Erik Rasmussen.
 7. Revisorsuppleant: Jes Lennert Hansen og Søren Pedersen.
 8. Plan for foreningens virke de kommende år.
 9. Eventuelt.

                

Referat af DRF’s Repræsentantskabsgeneralforsamling 2021

Sted:                Bøgeskovvej 37 C, 7000 Fredericia

Dato og tid:     Lørdag d. 12.06. 2021 kl. 13.00 – 15.30

 

Mødedeltagere:

DRF’s bestyrelse og 35 medlemmer

1: Valg af dirigent

Hans Ove Christiansen blev valgt til ordstyrer, og kunne efterfølgende konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2: kontrol af stemmetal og valg af stemmetæller

19 lokalklubber: 15 var repræsenteret

18 specialklubber: 16 var repræsenteret

5 bestyrelsesmedlemmer

I alt 165 mulige stemmer

Valg af stemmetællere: Ebbe Hansen og Gert Rasmussen blev valgt

3: Beretning ved formanden

Formanden fremlagde sin beretning, og mindes vores afdøde medlemmer

Beretningen blev enstemmigt godkendt, og findes i Raceduen i sin fulde længde.

4: Reviderede regnskaber forelægges til godkendelse

Regnskab for DRF: enstemmigt godkendt

Regnskab for DR-ringsalget: enstemmigt godkendt

Regnskaberne blev uddelt på generalforsamlingen

5: Fastsættelse af kontingent for det næste år

Kontingentet forblev uændret 500 kr. pr. år

6: Indkommende forslag fra DRF

DRF havde stillet følgende forslag: Specialklubberne indstiller de dommere til Nationalen, som de mener de har brug for. DRF bruger de indstillede dommere, men hvis det ikke kan gå op, så kan anden dommer, som er indstillet i en anden race benyttes. Eller indkalde en tredje dommer, som kan dømme flere racer, så der bliver 70-80 duer pr. dommer.

Overstående blev besluttet, der blev dog indført en passus for at det vil være muligt for den enkelte specialklub at stadig bruge den dommer som er valgt af specialklubben selvom at der ikke er 70-80 duer til bedømmelse. For det manglende dueantal i racen betales der et beløb af specialklubben til DRF. Evt. ændring af dommer i forhold til det oprindelige valg vil ske i tæt samarbejde med specialklubben og DRF.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter, revisor og revisor suppleanter

Formand Alfred Kirk valgt for 1 år, bestyrelsesmedlemmer Ib Nielsen og Svend Erik Schroll blev valgt for 1 år.

Kasserer Bent Gasseholm og Erling Bay Pedersen blev valgt for 2 år.

Nyvalg til 1. suppleant til bestyrelsen Simon Christensen, 2 suppleant til bestyrelsen Leif Jensen.

Kristen Lund Jensen og Jens Erik Rasmussen blev genvalgt som revisorer for 1 år.

Jes Lennert Hansen og Søren Pedersen blev genvalgt som revisorsuppleanter for 1 år.

Tak til Jens Erik Rasmussen og Per E. Pedersen for deres periode som bestyrelsessuppleanter og velkommen til Simon Christensen og Leif Jensen.
Vi tror på et godt samarbejde.

 1. Plan for foreningens virke det kommende år

Udstilling i december sammen med DFfR høns, stande med fugle og kaniner

Dommerkursus afholdes i januar 2022

9 Debatindlæg fra Anders Christiansen og Rasmus Dalsgaard angående distribuering af DRF’s nyheder og informationer

Rasmus og Anders fremlagde deres ideer omkring digital udsendelse af nyhedsbrev, 6 gange om året og udgivelse af et årsskrift på ca. 100 sider i professionel layout i forbindelse med vores repræsentantskabsgeneralforsamling hvert år. Deres holdning er at ”Raceduen” som blad er forældet og med for mange udgivelser om året og for dårlig layout. Årsskriftet skal produceres af et redaktionsudvalg på ca. 5 personer fra medlemskredsen og med Rasmus og Anders som tovholdere. Det skal laves over nogle faste skabeloner, således at årsskriftet forbliver i samme form uanset hvilke personer der sidder i redaktionsudvalget. Nyhedsbrevet skal produceres særskilt af en fast redaktør.

Omkostninger: Raceduen koster ca. 115.000 kr. inkl. porto, årsskrift ca. 40.000 kr. inkl. porto

Kommentar fra forsamlingen:

Ejner Thomsen og Erik Grove kunne se muligheder for et fælles blad med DFfR, det vil sikkert betyde at det kan gøres billigere, men stadigvæk med en redaktør fra duerne og i papirform. Ejner Thomsen kunne godt se fordele ved det digitale nyhedsbrev og større mulighed for at nå ud til yngre mennesker.

Redaktør Agner Andersen efterlyser artikler fra Rasmus og Anders herunder også artikler om duesygdomme, sikkert noget vi alle kunne få stor glæde af. Juli og december udgaven af ”Raceduen” kan godt undværes.

Flemming Holm var ikke stemt for et årsskrift da det kun er 1 gang om året det udkommer og hvor tit finder man det frem igen? Stadigvæk gerne ”Raceduen” i papirform

Verner Larsen var meget begejstret for de nye ideer, ”det var bare med at komme i gang”

Anders Christiansen mente også at et nordisk samarbejde kunne komme på tale omkring årsskriftet hvis det ønskes.

Bent Gasseholm forslog at nyhedsbrevet stadig skal udkomme som Raceduen med få artikler og ellers den information som vi kender fra ”Raceduen” i dag i papirform.  Dette kunne umiddelbart godt accepteres af forslagsstillerne.

Erling B. Pedersen udtalte sig et par gange på vegne af bestyrelsen og gjorde opmærksom på risikoen for den digitale udgivelse som godt kan ramme nogle af vores medlemmer som ikke bruger EDB i dagligdagen. Der blev nævnt at vi har 400 medlemmer og kunne godt risikere at miste op til 100 medlemmer på den konto.

Herluf Pedersen kunne hurtig berette at hvis der er nogle der forsvinder vil de sikkert gøre det alligevel så det kunne man ikke bruge til noget.

Det er forbløffende at Herluf som gammel kassemester og som altid har vægtet medlemmerne og deres duer meget højt og gjort meget for at få så mange duer med på udstilling som muligt kan affærdig dette med et stort smil.

Forsamlingen blev også spurgt om de er parat til at betale 200-300 kr. mere om året i kontingent for vi har stadig en udstilling m.m. som koster mange penge.

Hans Ove Christiansen kom også med en udtalelse om, hvor jeg dog fik de tal fra som jeg nævnte.     I Næstved lokalforening var der kun et medlem som ikke havde EDB.

Vi er som bestyrelse dem som har vagten pt. og som sidder med ansvaret for DRF, hvilket vi gør med en vis ydmyghed. Vi er ikke mod nytænkning, men vil gerne sikre os at vi tænker os om inden vi bare springer ud i det.

Vi vil inden længe afholde et bestyrelsesmøde og diskutere situationen og vil vende tilbage til Rasmus Dalsgaard og Anders Christiansen med et svar på hvad vi tror på lige her og nu.

10 Eventuelt

Intet at bemærke

 

Referent
Erling Bay Pedersen

Print