Du er her

Print Friendly, PDF & Email

21.06.2019

Strukturdueklubben

Lørdag d. 7. september 2019 holder Strukturdueklubben Dommer/opdrætterdag hos Jane og Leif, Kertemindevej 69, Skalkendrup 5800 Nyborg

Dagens Program:

Vi starter med fælles morgenkaffe og brød kl. 10.

Derefter er der gennemgang af de medbragte strukturduer.

Specialdommerne gennemgår racerne, og der drøftes forskellige kardinalpunkter.

Derudover får vi en snak om det nye præmiesystem, som blev vedtaget på DRF´s Repræsentantskabsmøde i april måned (alle dommere inviteres til gennemgang af det nye præmiesystem 21. sept. 2019 jfr. Opslag i raceduen juni nr. )

Frokost omkring kl. 12.30, hvor den medbragte mad kan nydes, derefter fortsættes med gennemgang af duerne.

Vi slutter dagen af kl. 14.30 med eftermiddagskaffe/kage.

Vi håber, at se mange dommere og opdrættere denne dag.

Pris for kaffe/brød/øl og vand er 40.- kr. pr. person.

Tilmelding senest 1. sept. 2019 til Ebbe Thomsen tlf. 24 61 73 30 ebbe@godmail.dk eller til Jane 30 23 83 61 jane@grosshereford.dk


 

17.05.2019
Specialklubben for Alle andre Racer

Sommermøde den 25 august kl. 9.30.

Sted: Rene Fensmark, Borup Álle 22, 8920 Randers NV.


17.05.2019
Specialklubben for danske Duer (tumlinger)

Dommer- og opdrættermøde (der indledes med generalforsamling)
lørdag, den 25. maj 2019 på Kaliffenlund, Kaliffenlund 2, 5540 Ullerslev

Program:

10.00             Ankomst og morgenkaffe

10.30             Ordinær generalforsamling for året 1/10 2017 – 30/9 2018 jf. indkaldelse.

11.30             Drøftelse af punkter, der i bedømmelsen skal have særlig opmærksomhed

12.00             Spisning af den medbragte mad. Øl og vand kan købes

12.45             Bedømmelse (i grupper, alle deltager) af medbragte duer.
                      Resultaterne sammenskrives til efterfølgende debat.
                      (Deltagerne bedes venligst hver medbringe 2-3 duer)

14.15+           Eftermiddagskaffe og afslutning med evaluering på dagen

Morgen- og eftermiddagskaffe med koster kr. 30,00.
Tilmelding til Hans Høj, tlf. 65 32 35 44, eller Leif Jensen, tlf. 28 11 12 42, senest mandag, den 20. maj 2019.

 

12.2018
Dansk Strukturdueklub

Nyhedsbrev                            

Kontingent:

På den netop afholdte Generalforsamling, blev vi enige om, at informere medlemmerne om klubbens kontonr, så det bliver nemmere at indbetale de 150,- kr. det koster i årligt kontingent, på Netbank.

Vi har tidligere indhentet/opkrævet kontingent hos medlemmerne på Nationaludstillingen i januar, men i 2019 er der ingen Nationaludstilling.

Sparekassen Thy, Kontonr. er: 9107 0000509426

Når beløbet overføres, så husk at skrive i feltet ” besked til beløbsmodtager” navn på medlem, hvilket vil hjælpe kassereren rigtig meget.

Såh, hvis du ønsker fortsat medlemskab af Dansk Strukturdueklub og endnu ikke har betalt for 2018 -19, så er dette en lille påmindelse.

Generalforsamlingen:

Se referatet nedenfor.

90 års Jubilæumsfesten:

På Hotel Sinatur i Nyborg mødtes lørdag d. 1. dec. kl. 18.00, 14 medlemmer af klubben for at fejre klubbens 90 års fødselsdag. En dejlig 3 retter efterårsmenu med tilhørende drikkelse. En del af medlemmerne overnattede på hotellet, hvilket gjorde det let for dem at møde op til søndagens Generalforsamling.

CF skuet:

Blev som bekendt aflyst, da rigtig mange af specialklubbens medlemmer og avlere i Nyborg og Omegns Racedueklub desværre fik sygdom i deres dueslag. Endvidere var nogle af de andre specialklubber, som også skulle have afholdt deres Cf skue i Ullerslev desværre også ramt af sygdom blandt deres duer.

Ungdyrdagen:

Vi vil prøve at ændre Ungdyr/sommerdagen til en fælles ” dommer og opdrætter” dag, hvor de medbragte duer ( unge eller gamle duer) gennemgås, og hvor der kan drøftes standarder, retningslinjer, fokuspunkter og andet.

Vi har valgt lørdag d. 7. september 2019 fra kl. 10 – 15, så I bedes alle, dommere og avlere notere det i Jeres kalender, så vi kan blive mange til gennemgangen af duerne.

Dommer og opdrætter dagen bliver hos Leif og Jane i Nyborg.

Pokaler:

Vi har i klubben 2 pokaler. Skuets bedste due på Nationalen og Skuets bedste due CF skuet.

Begge pokaler er indgraveret og står hos Leif og Jane i Nyborg.

EE udstillingen i Herning:

En stor indsats blev der ydet af mange strukturduefolk, for at få stablet denne kæmpe udstilling på benene.

Her var udstillet 483 strukturduer og strukturdueklubbens medlemmer vandt 27 Europamesterskaber. Stort Tillykke til alle.


I ønskes alle en rigtig glædelig Jul og et godt Nytår.

Pbv Jane Maarup Rasmussen
               

                            

08.12.2018
Dansk Strukturdueklub

Referat fra Generalforsamlingen d. 2. december 2018 hos Leif og Jane, Kertemindevej 69, Skalkendrup 5800 Nyborg

 1. Valg af dirigent: Frede Andersen
   
 2. Formandens beretning v/ Peter Jensen: Godkendt.
   
 3. Kassererens beretning v/ Per Mundus: Godkendt.
   
 4. Indkomne forslag: Ingen.
   
 5. Valg til Bestyrelsen: På valg var Leif Jensen og Peter Jensen: Genvalg til Leif Jensen og da Peter Jensen ikke ønskede at fortsætte, så indtræder 1. suppleant Ebbe N. Thomsen og vælges samtidig til ny formand i Strukturdueklubben.
   
 6. Valg af suppleanter: for 1 år ad gangen. På valg var Ebbe N. Thomsen og Henrik Darling Larsen. Da Ebbe N. Thomsen blev valgt ind i bestyrelsen, bliver Henrik Darling Larsen 1. suppleant og som 2. suppleant vælges Jens Ove Sørensen.
   
 7. Valg af revisor for 1 år: På valg var Torben Mundt, men da han har udmeldt sig af klubben, så blev Peter Jensen valgt som revisor.
   
 8. Dommere til Nationalen 2020: Leif Jensen, John Ytting, Henrik Darling Larsen indstilles til DRF/Nationalen.
   
 9. CF skuet 2019: Bliver igen i Nyborg/Ullerslevhallen og dato bliver 30/11 og 1/12. Dommere her Søren L. Poulsen og John Ytting. Henrik Darling Larsen vil få nogle udvalgte duer til bedømmelse, så han kan blive specialdommer og blive klar til Nationalen 2020.
   
 10. Sommerdag 2019: Bliver lørdag d. 7/9 hos Leif og Jane, Kertemindevej 69, Skalkendrup 5800 Nyborg og dagen ændres fra at hedde sommer/ungdyrdag til en ” dommer og opdrætter dag” hvor de medbragte duer vil gennemgås og hvor alle deltagere kan få en snak om standarder/kardinalpunkter.
   
 11. Evt.: Tak til Peter Jensen for de mange år som formand. Et leve for klubben. Diverse pokaler ”skuets bedste due” fra Cf skuet 2017 til Frede Andersen og ” skuets bedste due” fra Nationalen 2018 til Niels Christensen er indgraveret og befinder sig nu her i Nyborg.

Det årlige Kontingent er på 150 kr.( sept. 2018 til sept. 2019) og kan indbetales i Thy sparekasse på kontonr. 9107 0000509426

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Ref. Jane Maarup Rasmussen

 

November 2018
Nyt fra Danske Strukurdueklub

Certifikatudstillingen den 1. og 2. december 2018 er aflyst på grund af mange udbrud af ungesygen.

Jubilæumsfesten afholdes som planlagt den 1. december 2018 på Hotel Sinatur.

Generalforsamlingen afholdes søndag, den 2. december 2018 kl. 11.00 hos Jane og Leif, Kertemindevej 69, Skalkendrup, 5800 Nyborg.

P.b.v. Jane Maarup Rasmussen

 

November 2018
Nyt fra Specialklubben for danske Duer (tumlinger)

Certifikatudstillingen den 1. og 2. december 2018 er aflyst på grund af mange udbrud af ungesygen.

Genralforsamlingen den 2. december 2018 aflyses samtidigt hermed, og forventes afholdt på Dommer/Opdrættermødet i Ullerslev i maj 2019.

P.b.v. Jens Erik Rasmussen