Nyheder

NATIONALUDSTILLING 2024

Nationaludstilling 2024 afholdes

lørdag den 26. og søndag den 27. oktober 2024

i MCH Messecenter Herning, Vardevej 1, 7400 Herning.

Åbent lørdag kl. 9-17, søndag 9-15.

Indlevering torsdag den 24. og bedømmelse fredag den 25. oktober 2024.

Læs nyhed
GENERALFORSAMLING DEN 13. APRIL 2024

Der indkaldes hermed til DRF´s 72. Repræsentantskabsgeneralforsamling
lørdag den 13. april 2024 kl. 13.00
i Bøgeskovshallen, Bøgeskovsvej 37C, 7000 Fredericia.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Kontrol af stemmetal og valg af stemmetæller
3. Beretning ved Formanden
4. Reviderede regnskaber fremlægges til godkendelse
Regnskab for DRF
Regnskab for DR-ringsalget
5. Fastsættelse af kontingent for det næste år
6. Indkomne forslag
Forslag fra Bestyrelsen:
1. Bestyrelsen ønsker mandat til at indlede forhandlinger med DFfR om en
sammenlægning af de 2 foreningers ringsalg.
2. Bestyrelsen ønsker mandat til at indlede forhandlinger med DFfR om et
fælles blad som erstatning for hhv. Raceduen og Racefjerkræ.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter, revisorer og
revisorsuppleanter:
Bestyrelsen:
Efter tur afgår:
1. Formand: Jens Katholm Christensen
2. Bestyrelsesmedlemmer: Per E. Pedersen og Søren Pedersen
(Søren Pedersen ønsker ikke genvalg)
Suppleanter til bestyrelsen:
1. Suppleant: Erling Bay Pedersen
2. Suppleant: Niels Peter Aggerholm
1. Revisorer: Kristen Lund Jensen og Jens Erik Rasmussen
2. Revisorsuppleanter: Jes Lennert Hansen og Alfred Kirk
8. Eventuelt

Bestyrelsen

Der er fællesspisning kl. 12.00 inden generalforsamlingen.
Tilmelding til spisning senest den 7. april 2024 til Bent Gasseholm
på tlf. 24 28 20 70 eller mail: ebgg.dk@gmail.com

 

Læs nyhed
DRF´s Repræsentantskabsgeneralforsamling

Repræsentantskabsgeneralforsamlingen afholdes

lørdag, den 13. april 2024 kl. 13.00 i Bøgeskov Hallen, Bøgeskovvej 37 C, 7000 Fredericia.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden Jens Katholm Christensen i hænde senest den 1. februar 2024.

Endelig dagsorden bringes i Raceduen marts 2024.

 

Bestyrelsen

 

Læs nyhed
KONTINGENT FOR ÅRET 1/10-2023 TIL 30/9-2024

Der erindres venligst om betaling af årets kontingent, der forfaldt til betaling 1. november 2023.

 

Kontingent DRF pr. år:

A-senior (DR-ringe plus Raceduen)  kr. 500,00
B-senior (DR-ringe uden Raceduen) kr. 250,00
A-junior* (DR-ringe plus Raceduen)  kr. 250,00
B-junior* (DR-ringe uden Raceduen) kr. 125,00
A-udland (DR-ringe plus Raceduen)  kr. 600,00
B-udland (DR-ringe uden Raceduen) kr. 300,00

*Du er juniormedlem indtil du fylder 18 år.

Man kan kun være B-senior, B-junior eller B-udland, hvis man bor på samme adresse som en A-senior eller A-udland.

Kontingent betales årligt senest den 1. november til foreningens bankkonto, reg. nr. 7617, konto nr. 2018970.
Betaling fra udlandet: Swift/BIC: HANDDKKK, IBAN: D.K.2476170002018970.
Husk ved indbetaling at opgive navn og medlemsnummer.

 

 

Læs nyhed
Oplæg til sammenlægning af DRF og DFfR

Danmarks Racedueforeninger og Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl har navnlig gennem de sidste 10-15 år oplevet et vigende antal medlemmer. Der kommer generelt ikke så mange nye medlemmer som tidligere, og det har betydet, at gennemsnitsalderen er steget betydeligt. Aktuelt er der ca. 350 medlemmer i DRF og ca. 1.000 i DFfR.

Det vigende antal medlemmer betyder, at det er sværere at opretholde en sund drift med en god økonomi, solide udstillinger, at stort salg af ringe og en sund bladdrift og administration.

Medlemmerne i begge foreninger er meget optaget af at bevare, udvikle og udbrede de enkelte racer og farver indenfor raceduer og racefjerkræ. Der findes i Danmark mange racer og farver, der er meget bevaringsværdige. Medlemmerne i DRF og DFfR er de eneste, der i dag varetager denne opgave i Danmark. Hvis vi ikke gør det, er der meget stor risiko for, at de forsvinder.

DRF og DFfR har med succes sammen arrangeret og afviklet EE Udstilling i 2018 og fælles udstilling i 2022.

Flere af vores lokale due-og fjerkræklubber slår sig sammen for at kunne sikre én god klub i lokalområdet. Det sker i stor forståelse og respekt for hinanden, så både ligheder og forskelligheder kan rummes.

I forlængelse af gode oplevelser med udstillingerne, det gode samarbejde foreningerne imellem, både lokalt og nationalt, og medlemmernes engagement for raceavl, må det nu være det rettet tidspunkt for reelt at drøfte en egentlig sammenlægning af de 2 foreninger. Det nuværende medlemstal gør det alene svært at køre videre som 2 selvstændige foreninger.

Hovedbestyrelserne i DRF og DFfR er derfor enige om at indlede drøftelse om en sammenlægning af DRF og DFfR i den nærmeste fremtid for samlet set at styrke arbejdet med bevaring, udvikling og udarbejdelse af raceduer og racefjerkræ.

Der er et stærkt fundament i det allerede eksisterende samarbejde. Det kan danne baggrund forfølgende gode og stærke vision og mission i en ny og attraktiv forening:

Vision (Hvem vil vi være):
Foreningen skal være førende i bevarelse, udvikling og udbredelse af raceduer og Racefjerkræ i Danmark og være i tæt samarbejde med tilsvarende udenlandske foreninger.

Mission (Hvad vil vi gøre):
Foreningen vil og skal være attraktiv for medlemmerne og kunne tiltrække nye medlemmer ved at afvikle spændende aktiviteter i form af landsdækkende udstillinger, faglige medlemsmøder, udgive relevante faglige tidsskrifter og være synlige på sociale medier.

Foreningen vil og skal sikre sit virke ved et konstruktivt samarbejde med relevante offentlige myndigheder som Fødevarestyrelsen, Miljøstyrelsen og Kommunerne.

Det er nødvendigt, at vi skaber ny energi i vores arbejde med bevaring, avl og udvikling af racefjerkræ og raceduer. Det kan vi nå ved positivt at se på hinandens styrker og udvikle synergier, så vi bliver en mere attraktiv forening.

En forening, der holder spændende arrangementer og har en stærk kommunikation i form af fagligt gode tidsskrifter.

En forening, der er synlig, tilgængelig og opleves interessant i de sociale medier (hjemmeside, Facebook og lignende), så vi fastholder vores medlemmer og titrækker nye.

 


Proces

Hovedbestyrelserne i Danmarks Racedueforeninger og Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl mødes efter sommerferien 2023, hvor der aftales et nærmere arbejdsprogram for arbejdet med at skabe et velbelyst og velbegrundet oplæg til en ny forening, som kan forelægges til beslutning for Repræsentantskaberne i henholdsvis DRF og DFfR.

Der skal nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra både DRF og DFfR, og således, at der er en bred repræsentation i forhold til interesserne i både DRRF og DFfR.

Der skal af de 2 hovedbestyrelser udpeges en formand for arbejdsgruppen. Formanden vil være ansvarlig for fremdriftet i projektet.

De 2 hovedbestyrelser udarbejder et kommissorium/arbejdsprogram med rammer og retning for arbejdsgruppens arbejde.

Arbejdsgruppen skal sammen med repræsentantskabet fra begge hovedbestyrelser i løbet af efteråret og vinteren 2023/2024 holde en række medlemsmøder over hele landet, så medlemmerne får mulighed for at komme til orde med indlæg og input til en ny forening.

Arbejdsgruppen skal sikre åbenhed i sit arbejde, så der åbnes størst mulig opbakning til processen og en ny forening.

Arbejdsgruppen skal løbende informere begge hovedbestyrelser om sit arbejd.

Det er ambitionen, at der skal forelægges et oplæg til beslutning i løbet af 2024, med det er afgørende vigtigt, at det er et gennemarbejdet oplæg, og det må tage den nødvendige tid.

 

21. juni 2023

Jens Katholm Christensen, DRF

Jørgen Abrahamsen, DFfR

 

 

Læs nyhed
DRF´S LEDELSE 2023/24 EFTER GENERALFORSAMLINGEN 15. APRIL 2023

 

Formand: Jens Katholm Christensen

Næstformand: Søren Pedersen

Kasserer: Bent Gasseholm

Bestyrelsesmedlem: Per E. Pedersen

Bestyrelsesmedlem: Claus Poulsen

Første suppleant til bestyrelsen: Erling Bay Pedersen

Anden suppleant til bestyrelsen: Niels Peter Aggerholm

 

Se bestyrelsens beretning ved et klik her

Læs nyhed
DRF´s 71. generalforsamling den 15. april 2023


Der indkaldes hermed til DRF´s 71. generalforsamling
lørdag den 15. april 2023 kl. 13.00i Bøgeskovhallen
Bøgeskovvej 37 C, 7000 Fredericia

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Kontrol af stemmetal og valg af stemmetællere.
 3. Beretning ved Formanden.
 4. Reviderede regnskaber forelægges til godkendelse:
  Regnskab for DRF.
  Regnskab for DRF ringsalget.
 5. Fastsættelse af kontingent for det næste år.
 6. Indkomne forslag.
  Indkomne forslag fra Bestyrelsen:
  Ved tilmelding til Nationalen bortfalder tilmelding med ung og gammel due.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter, revisorer og revisorsuppleanter.
  Efter tur afgår:
  Bestyrelsesmedlemmer Bent Gasseholm og Erling Bay Pedersen.
  1. suppleant til bestyrelsen: Simon Christensen.
  2. suppleant til bestyrelsen: Leif Jensen.
  Revisorer: Kristen Lund Jensen og Jens Erik Rasmussen.
  Revisorsuppleanter: Jes Lennert Hansen og Claus Poulsen
 8. Plan for foreningens virke i det kommende år.
 9. Eventuelt.
  Der er fællesspisning kl. 12.00 inden generalforsamlingen.
  Tilmelding til spisning senest den 10. april 2023 til Bent Gasseholm, tlf. 24 28 20 70;
  mail: ebgg.dk@gmail.com.
Læs nyhed
God nyhed for udstillinger i Danmark

Fødevarestyrelsen har åbnet for muligheder for udstillinger i Danmark på trods af Fugleinfluenza, læs om det ved et klik her:

Fugleinfluenza og nye muligheder for udstilling nov-2022:

 

Læs nyhed
DRF´s 65. Nationaludstilling

Lørdag den 22. og søndag den 23. oktober 2022 afholdes DRF´s 65. Nationaludstilling i MCH Messecenter Herning, Vardevej 1, 7400 Herning.
Udstillingen afholdes fælles med Danmarks Fjerkræforening For Raceavl og holder åbent lørdag kl. 9-17 og søndag kl. 9-15.
Se alle oplysninger om udstillingen på hjemmesiden menupunkt “Nationaludstilling”  og i Raceduen august og september 2022.

Der er anmeldt 1810 duer til udstillingen.
Se racefordelingen ved et klik her:

Racefordeling National 2022

Katalog 2022

Guldmedaljeliste

Bedste samling og championatliste

 

Læs nyhed
DRF´s 65. Nationaludstilling

Lørdag den 22. og søndag den 23. oktober 2022 afholdes DRF´s 65. Nationaludstilling i MCH Messecenter Herning, Vardevej 1, 7400 Herning.
Udstillingen afholdes fælles med Danmarks Fjerkræforening For Raceavl og holder åbent lørdag kl. 9-17 og søndag kl. 9-15.
Se alle oplysninger om udstillingen på hjemmesiden menupunkt “Nationaludstilling”  og i Raceduen august og september 2022.

Anmeldelsesblanket som Excel fil til deltagelse i udstillingen finder du her
Eller som PDF her

Sådan gør du:
Klik på billeder af MCH og en større side åbner. På den side, der åbner, klikke du på et af de to links efter ønske.
Det ene link er til et Excel dokument, som du kan skrive i, og som derefter udskrives og mailes eller sendes til Jens sammen med vaccinationsattesten.
Det andet link et til et PDF dokument. Det kan du ikke skrive i på din PC, det må printes ud udfyldes med håndkræft.
Begge muligheder er åbnet, da de fleste enten har det ene eller det andet program, nogle har begge.

Læs nyhed
Generalforsamlingen den 9. april 2022

DRF´s 70. Repræsentantskabsgeneralforsamling afholdtes lørdag, den 9. april 2022 kl. 13.00 i Bøgeskov Hallen, Bøgeskovvej 37 C, 7000 Fredericia.

Referatet fra Generalforsamlingen finder du i “Nyt fra Bestyrelsen”, scrol blot ned til april 2022.

Læs nyhed
RINGBESTILLING 2022

Der kan nu foretages bestilling af ringe årgang 2022 hos ringsalgsleder Herluf Pedersen, Holstebro.

Årets ringe koster uændret kr. 3,00 pr. stk. +omkostninger kr. 30,00 for første ekspedition på en adresse, resterende bestillinger på samme adresse koster kr. 15,00 + selvfølgelig ringprisen.
Køb af ringe forudsætter, at årets kontingent er betalt.

Praktiske oplysninger i øvrigt vedrørende bestillingen findes i “Raceduen” november 2021.

Læs nyhed
NATIONALUDSTILLINGEN 2021 ER AFLYST

 

 

Med beklagelse må vi konstatere, at vores National- og Landsudstilling den 11. – 12. december 2021 er aflyst på grund af fugleinfluenza.

Vi har haft henvendelse til Fødevarestyrelsen, men det korte svar er: “Der er desværre ingen planer om at ophæve forbuddet, der kommer løbende nye tilfælde ind”.

2 besætninger er stået ned i starten af november, begge omkring Slagelse. 28.000 kalkuner og 50 høns, ænder og gæs i en lille nabobesætning. Men der findes stadig jævnligt vilde fugle, som er døde af fugleinfluenza.

Vi ser fremad og ser positivt på fremtiden, DRF og DFfR fortsætter samarbejdet om en fælles National- og Landsudstilling. Vi håber, der kunne være en mulighed for at afholde en Nationaludstilling i januar 2022, hvis der ikke kommer flere udbrud af fugleinfluenza i besætninger.

Men for at komme før fugleinfluenzaen, er vi nødsaget til at afholde udstilling i oktober. Det er ikke et godt tidspunkt for duerne, men alternativet er ingen udstilling.
I 2022 vil det sige weekenden den 22. – 23 oktober.

 

På vegne af DRF
Alfred Kirk
formand

Læs nyhed
ANMELDELSE TIL NATIONALUDSTILLINGEN

På grund af tekniske vanskeligheder med anmeldelsen via Hjemmesiden, må vi desværre i denne omgang gå tilbage til at anmelde via blanketten, der er sendt til jer med Raceduen september 2021.

Anmeldelsen sendes pr. post eller vedhæftet mail til Jens Katholm Christensen. Husk at vedlægge vaccinationsattest.

Læs nyhed
DAGSORDEN OG REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN DEN 12. JUNI 2021
Læs nyhed
Katalog Nationaludstilling december 2020 (aflyst)

Se kataloget for den aflyste Nationaludstilling december 2020 ved et klik her. Opsætning Poul Erik Helweg.

Læs nyhed
NATIONALUDSTILLINGEN DECEMBER 2020 ER AFLYST

Se mere ved et klik her.

Nationalschau abgesagt / National Exhibition cancelled.

Læs nyhed
Repræsentantskabsgeneralforsamlingen er aflyst

Situationen omkring coronavirus i Danmark har desværre gjort det nødvendigt af aflyse.
Repræsentantskabsgeneralforsamlingen afholdes så snart det bliver muligt. Dagsordenen vil være uændret, se den ved et klik her.

Læs nyhed
DRF´s Duemuseum søger effekter

DRF´s museumsleder Poul Erik Helweg efterlyser vinderplaketter, medaljer, nåle m.v. til at supplere museets samling. Har du effekter til museet kan de evt. afleveres til Poul Erik Helweg på Repræsentantskabsgeneralforsamlingen, når den afholdes.
Klik på billedet os se mere.

Læs nyhed
Dommerkurset er aflyst

På grund af en for beskeden tilmelding er dommerkurset den 1. og 2. februar 2020 desværre aflyst.

Læs nyhed
Nationaludstilling 11. og 12 januar 2020

Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia
Åbent lørdag 9-18, søndag 8-16.

Klik her og læs kataloget.

Læs nyhed
Dispensation for unge duer på Nationaludstillingen

Klik her og læs mere.

Klik her og se kørselsvejledning til indgangen til Hal C, gælder for såvel indsætning som besøgende.

Læs nyhed
Kommende aktiviteter

Klik her og se kommende aktiviteter.

Læs nyhed
Repræsentantskabsgeneralforsamling den 6. april 2019

Klik her og se dagsorden.

Klik her og se bestyrelsens beretning.

Klik her og se referatet.

Læs nyhed
Repræsentantskabsgeneralforsamling 2019

DRF´s repræsentantskabsgeneralforsamling afholdes lørdag den 6. april 2019 i Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden Alfred Kirk i hende senest 1. februar 2019 på adressen Ljørringvej 31, 7490 Aulum eller som e-mail på adressen iakirk@mail.tele.dk

Klik her og se indkaldelse med dagsorden.

Bestyrelsen

Læs nyhed
29. EE-Europaudstilling Herning 2018

9. – 11. november 2018.

Se udstillingskataloget med bedømmelser ved et klik her. (Der er desværre rigeligt med “luft” mellem overskrift og tekst, så gå ned ad siden til du når teksten).

Se bestyrelsens tak til alle hjælperne ved et klik her.

Følg udstillingen ved klik her.

Læs nyhed
Repræsentantskabsgeneralforsamling

Repræsentantskabsgeneralforsamling den 7. april 2018 i Ullerslevhallen.
Ib Nielsen og Svend Erik Schroll Kristiansen nyvalg til bestyrelsen.

Klik på billedet og se indkaldelsen med dagsorden.

Læs nyhed
Dommeruddannelse 2018

Dommeruddannelsen gennemføres på Aulum Fritidscenter i weekenden den 27. – 28. januar 2018.

Klik på billedet og se programmet.

Læs nyhed
Statistik om Nationaludstillingen 2018

Fra lørdag den 6. januar 2018 ser du kataloget med bedømmelsen ved et klik her.

Klik på billedet og læs mere ….

Læs nyhed
Dommerkursus

DRF afholder den 27. og 28. januar 2018 Grundkursus og Dommeruddannelse i samarbejde med Specialklubberne på Aulum Fritidscenter.

Klik på billdet og se mere, og læs alt om kurset i Raceduens november udgave.

Læs nyhed
Årets udstillinger

Udstillingskalenderen opdateres nu løbende, klik på billedet og se mere.

Læs nyhed
Mange nye duebilleder i Galleri

I alt 147 duebilleder, malet/tegnet af franske Jean-Louis Frindel, er nu alle at se i galleriet på hjemmesiden.

Klik på Typetegninger i galleriet og giv dig god tid til at nyd de mange smukke billeder.

DRF har købt billederne til forskønnelse af Standardværket.

Læs nyhed
Nyt duetyveri

Avarsel

Er lige blevet ringet op af vores gode dueven Verner Cassøe, Herning, der harmdirrende kunne fortælle, at hans dueslag er blevet ryddet for 4 par hvide danske Tumlinger + 3 store unger.

Det er sket i tidsrummet fra kl. 01,00 – 08,00 idag d. 8/6-17.

Verner har tidligere har besøg af vores polske duetyv, der gerne ville købe lige netop denne varietet, dog uden held. Så som sædvanligt har han så selv taget, hvad han ville have.

Sagen er meldt til politiet. Så pas på derude, hvis du er avler af danske Tumlinger. Duetyverierne fortsætter ufortrødent.

Advar gerne de af dine duevenner, der ikke er på Facebook, så advarslen kommer hele vejen rundt hurtigst muligt.

Hej og med venlig hilsen,
Redaktør på “Raceduen”,
Kim L Stenderup,

Læs nyhed
Dommerkursus

Der afholdes dommerkursus den 23. og 24. september 2017 på Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10, 7490 Aulum.
Kurset starter lørdag kl. 13.00 og slutter søndag kl. 14.45.
Læs mere i Raceduen juni 2017.

Tilmelding senest den 20. august 2017 til formanden for Dommerudvalget Jens Katholm Christensen, tlf.: 23 95 56 45, mail: jens@tilshoej.dk

Læs nyhed
Ny hjemmeside

Velkommen til den nye udgave af www.raceduen.dk, der så dagens lys den 28/4 2017.
Siden har fået nyt layout og funktionalitet, og er nu programmeret så den også kan tilgås
fra din IPad eller Smartphone.
Mange tekster, der jo er hentet på den gamle side, er under ajourføring. Redaktionen beder
derfor om tålmodighed for eventuelle småfejl og mangler mens dette arbejde pågår.

Redaktionen

Læs nyhed
Dommerkursus

Der afholdes dommerkursus den 23. og 24. september 2017 på Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10, 7490 Aulum.
Kurset starter lørdag kl. 13.00 og slutter søndag kl. 14.45.

Læs nyhed
Lederen marts 2017

“Det er en helt unaturlig mild og lun vinter, der har været ind til nu. Der er godt nok lovet Sibirisk vinter i denne uge (uge 6), men det skulle især være på grund af en hård vind, der skulle komme, så at temperaturen skulle føles til -15 grader, men her mandag aften den 6. februar er det ikke startet endnu. Når bladet udkommer er det jo nok næsten forår, vi er da i alt fald tæt på 1. marts.”

Læs nyhed
Fugleinfluenza medfører udstillingsforbud i Danmark

Fødevarestyrelsen har den 10. november 2016 udsendt forbud mod alle udstillinger og samlinger af fugle og fjerkræ efter, at der er konstateret fugleinfluenza
adskillige steder i Danmark. Forbuddet gælder indtil videre.

Læs nyhed