Nationaludstilling

DRF´s 65. Nationaludstilling

Program og regler for Nationaludstillingen den 22. og 23. oktober 2022

MCH Messecenter Herning, Vardevej 1, 7400 Herning

Hermed har bestyrelsen den ære at indbyde medlemmerne til at deltage i DRF´s 65. Nationaludstilling 2022.

 1. Udstillingen omfatter alle arter af raceduer af årgangene 2017 – 2022. De udstillede duer konkurrerer om de af DRF udsatte præmier i henhold til nærværende program.
 2. Duerne bedømmes enkeltvis med kritik og slutpoints. Dommerne foretager en placering indenfor hver race og varietet, og tildeler de udsatte præmier efter det nye system
 3. Pointkort med påført ringnummer og kritik samt præmieskilte anbringes på udstillingsburene og tilsendes udstillerne sammen med duerne.
 4. Under bedømmelsen vil der ikke forefindes katalog med udstillerfortegnelse i udstillingslokalet, ligesom uvedkommende ikke vil få adgang.
 5. Kun duer med fast DR-ring – eller anden af DRF godkendt fast ring af den for den pågældende race foreskrevne størrelse – kan udstilles. Dommeren har pligt til at meddele bestyrelsen, hvis han/hun finder defekte ringe, eller der er benyttet for store ringe. Duer, der ikke svarer til det anmeldte, er uden for bedømmelse.
 6. Duerne skal være vaccineret mod Paramyxovirus og vaccinationsattester skal følge anmeldelsen.
 7. Indkøbte duer bedømmes og kan tildeles certifikat, men kun duer af eget tillæg kan vinde præmie. Udstilleren skal være ejer af de anmeldte duer.
 8. Udstillede duer, der bærer tydeligt præg af begåede misligheder, fortaber retten til eventuelle præmier. I grove tilfælde kan udstillere udelukkes fra at udstille i 2 år. I tvivlstilfælde kan DRF `s bestyrelse bestemme, at duerne tilbageholdes i 6 uger på ejerens ansvar.
 9. Protest mod bedømmelsen på Nationalen: Bedømmelsen af raceduer på Nationalen er i princippet bindende. En udstiller kan dog indgive skriftlig protest mod bedømmelsen af egne udstillede duer, hvis det tydeligt fremgår, at standarden ikke er fulgt. Udstilleren betaler ved protestens indgivelse til DRF, senest kl. 10.00 på udstillingens sidste dag, et depositum på kr. 100,00 pr. due. Hvis protesten findes berettiget, tilbagebetales pengene. Standardudvalget foretager en ny bedømmelse af de i protesten anførte duer. Denne bedømmelse er endelig.
 10. Ingen duer må fjernes før udstillingen er slut, og efter bedømmelsen har kun bestyrelsen ret til at tage duerne ud af burene eller give tilladelse til, at syge duer fjernes.
 11. Alle tvivlsspørgsmål afgøres af bestyrelsen, og så vel udstillere som medlemmer må efterkomme de af denne trufne bestemmelse.
 12. I tilfælde af bortflyvning, tyveri eller brandskade under udstillingen, kan udstilleren forvente erstatning efter bestyrelsens skøn.
 13. Danske dommere skal være medlem af DRF og specialdommer i den race, som han/hun skal bedømme. Dommere indkaldes i det omfang, som antallet af anmeldte duer nødvendiggør. Alle de indstillede dommere opfordres til at anmelde deres duer til Nationalen. Såfremt en dommer indkaldes til at bedømme i den race, som han/hun selv har anmeldt til, kan anmeldelsen blive annulleret og betalte stadepenge refunderes.
 14. Der betales udstillingsgebyr og stadepenge som anført på anmeldelsesblanketten.
 15. Medlemskab af DRF kræves, med mindre der er tale om et specielt arrangement, f.eks. propaganda for et lands nationalrace eller lignende.
 16. Udstillede duer kan sættes til salg. Ønskes dette, må salgsprisen påføres anmeldelsesblanketten – mindst 200,00 kr. pr. due. Der kan også rettes henvendelse til udstillingslederen om salg på udstillingen. Under udstillingen kan prisen ikke ændres, og udbuddet kan ikke trækkes tilbage. Beløbet minus 15% til DRF for solgte duer vil blive afregnet på udstillingen.
  Udlevering af solgte duer kan kun finde sted ved tilstedeværelse af en fra bestyrelsen – eller en af bestyrelsen udpeget. Det kontrolleres, at den udleverede dues ringnummer er i overensstemmelse med bedømmelseskortet.
 17. Anmeldelsesblanketten skal udfyldes omhyggeligt, således at det tydeligt fremgår hvilken race og varietet, der ønskes udstillet.
  Ved underskrift af anmeldelsen eller ved afsendelse af elektronisk anmeldelse, giver man tilladelse til, at ens navn og adresse fremgår af udstillingskataloget, såvel det trykte som det elektroniske.
 18. Duerne skal være fremme i udstillingslokalet senest torsdag den 9. december 2021 kl. 18.00. Senere ankomne duer vil være uden for bedømmelse, med mindre det skyldes trafikvanskeligheder eller anden aftale foreligger.

Bestyrelsen