Nyt fra bestyrelsen

Ny bestyrelse

På Repræsentantskabsgeneralforsamlingen den 13. april 2024 blev valgt denne bestyrelse,
der har konstitueret sig således på første møde den 15. april 2024:

Formand: Claus Hirsch Jensen, 7660 Bækmarksbro
Næstformand: Søren Pedersen, 8830 Tjele
Kasserer: Jens Balling, 6862 Tistrup
Sekretær: Ebbe Nørgaard Thomsen, 4070 Kr. Hyllinge
Bestyrelsesmedlem: Leif Jensen, 5800 Nyborg

(Den nye bestyrelse vil snarest fremgår under “Ledelse og udvalg” med fakta og fotos).

 

Ny struktur for DRF’s dommeruddannelse

Antallet af dommere i DRF falder, hvilket dels skyldes naturlig afgang og dels det faktum at der de sidste 10 år kun har været gennemført 2 dommerkurser. Flere grupper er nu nedre på to eller færre specialdommere, det gælder fx Alle Andre Racer (2), Udenlandske Tumlinger (3), Coburger Lærker (3), Vorteduer (4) og Kingduer (4). Desuden er der behov for at få suppleret dommerstanden med nye dommere, så lokalklubberne er sikret et rimeligt antal af uddannede dommere og gerne med en god geografisk fordeling på disse.

For at imødekomme det øgede behov for nye dommere har DRF’s dommer- og standardudvalg (DSU) udarbejdet en ny struktur for dommeruddannelse som forhåbentlig kan sikre en tilstrækkelig tilgang af såvel dommere som specialdommere.

Grundkursus

Grundkurset skal gennemføres bestås for at kunne tage den videre dommeruddannelse.

Meningen med grunduddannelsen er at give kommende dommere en oplæring i bedømmelsessystemet og dets anvendelse, herunder korrekt udfyldelse af pointkort. Kursisterne skal desuden kende generelle udelukkelsesfejl, de korrekte anatomiske udtryk og termer, samt have kendskab til bedømmelse af farver og tegning, fodbefjering kapper mv. Kursisterne undervises desuden i praktisk bedømmelse og standardfortolkning.

Grundkursister får udleveret et af dommerudvalget udarbejdet kompendium (som tillige gøres tilgængeligt på DRF’S hjemmeside), som undervisningen foregår efter.

Der gennemføres et fysisk grundkursus som afvikles over en dag, svarende til ca. 6 timers undervisning.

Kurset afsluttes med en teoretisk og praktisk prøve. I den teoretiske prøve stilles spørgsmål til materialet i kompendiet. Den praktiske bedømmelsesprøve gennemføres med flere forskellige racer. Bedømmelsesprøven har til formål at evaluere kursisternes evner til håndtering af duer, til at sætte sig ind i en standard og til korrekt udfyldelse af pointkortene.

Undervisningen varetages af en eller flere personer udpeget af DSU, som udbyder kurset én gang årligt i september. Ved efterspørgsel kan kurset udbydes flere gange.

Allerede godkendte dommere som ønsker at deltage i kurset, er velkomne, disse skal ikke gennemføre prøverne.

Underviserne tilbydes transportgodtgørelse efter DRF’s regler.

Dommerprøver

Dommeraspiranter som har bestået grundkurset eller personer som allerede er dommere, skal bestå en dommerprøve i de grupper som vedkommende ønsker at blive dommer i.

Dommerprøven kan aflægges hvert år på Nationalen. Dommerudvalget udvælger 10 duer i den gruppe som aspiranterne ønsker at aflægge dommerprøve i. Aspiranten skal prøvebedømme disse på maksimalt 1 time. Bedømmelsen skal efterfølgende forsvares mundtligt overfor dommerudvalget, som herefter tager stilling til om aspiranten kan godkendes som dommer.

Aspiranten vurderes dels på grundlag af vedkommendes skriftlige og mundtlige kritik af duerne, dels på vedkommendes evne til at sammenligne de enkelte duer med et aktuelle stade og dermed tildele retvisende point.

Prøvebedømmelsen gennemføres fredag aften efter duerne er bedømt af specialdommeren på Nationalen. En dommer kan maksimal aflægge prøve i 2 grupper pr. Nationaludstilling.

Forberedelsen til dommerprøven er aspirantens eget ansvar, meget gerne i samarbejde med den pågældende specialklub, der stilles ikke krav om at aspirantens har gennemgået et egentligt dommerkursus.

Specialdommere

Kun specialdommere kan dømme på National- og Certifikatudstillinger.

Specialklubberne tildeler (eller fratager) specialdommertitlen i den gruppe de repræsenterer. Der stilles ikke krav om specialdommer-prøvebedømmelse eller lign., det er alene specialklubbens afgørelse på hvilket grundlag en dommer udnævnes til specialdommer. Dog er det en forudsætning for udnævnelse til specialdommer, at vedkommende allerede er godkendt dommer i den pågældende gruppe.

Dommerlisten

DRF’s dommer- og standardudvalg fører dommerlisten, som viser hvilke personer der har bestået grundkursus, bestået dommerprøve eller er specialdommere. Kun medlemmer af DRF kan stå opført i dommerlisten.

Dommerlisten er tilgængelig på DRF’s hjemmeside.

Specialklubber medinddrages

Den nye struktur kan forhåbentlig betyde at vi allerede efter kommende Nationaludstilling kan have et nyt kuld dommere klar. Strukturen kræver at specialklubberne er behjælpelige og tilbyder dommeraspiranter uddannelse og instruktion fx i forbindelse med sommer- og dommerdage.

Det første grundkursus tilbydes i september 2024, datoen offentliggøres snarest.

 

Marts 2024

Claus Hirsch Jensen          Hans Ove Christiansen          Anders Christiansen

 

 

Info fra bestyrelsen DRF 27. februar 2024

Bestyrelsen er blevet bekendte med, at en gruppe af foreninger vil samle et flertal udenom bestyrelsen,
for at pålægge denne, at nationaludstillingen fremover skal ligge 2. weekend i december , og hvis DFfR
ikke ønsker at deltage der, så skal den gennemføres som ren dueudstilling.

Det er selvfølgelig alle medlemmers ret at komme med forslag, ønsker og ideer til bestyrelsen og stille
forslag på repræsentantskabsgeneralforsamlingen . Men at det skal foregå udenom bestyrelsen, med det
formål at samle underskrifter således man kan på tvinge det, uden at være interesseret i at høre
bestyrelsens holdning til forslaget er for os fuldstændig uacceptabelt.

Hvis man havde ønsket en fair debat, i stedet for at komme med et ultimativt krav, kunne man have
indsendt det som forslag til behandling på repræsentantskabsgeneralforsamlingen. Der kunne vi have
haft en åben debat om forslaget, hvor både fordele og ulemper kunne være kommet til debat, så alle
kendte både fordele og konsekvenser ved en flytning af udstillingen. V i skal især huske på, at
Fødevarestyrelsen ikke har ændret deres holdning til, hvordan man agerer i forhold til fugleinfluenza, som
jeg omtalte i lederne i januar, og med en Nationaludstilling i december måned, er vi i stor risiko for en
ned lukning med kort varsel, eller en udstilling kun for opdrættere med under 100 dyr på matriklen. Vi
som bestyrelse er jo også nødt til at tage hensyn til, hvilke økonomiske konsekvens er en aflysning med
kort varsel vil have for DRF. Det ville have være meget relevant at kunne diskutere på en
repræsentantskabsgeneralforsamling, således alle kunne have afvejet fordele og ulemper inden man
forpligtede sig til en beslutning.

På baggrund af dette forløb kan vi som bestyrelse ikke tolke dette anderledes end en mistillid til bestyrelsen,
da man ikke har ønsket af inddrage bestyrelsen og høre dennes holdning. Derfor kan vi meddele at vi
forlader vores poster på repræsentantskabsgeneralforsamlingen d. 13. april således der skal vælges en
ny bestyrelsen for DRF.

Søren Pedersen har tidligere meddelt han ikke modtager genvalg, og denne beslutning er uændret ,
hvorfor han ikke står som underskriver af dette brev.

Jens Katholm Christensen
Bent Gasseholm
Per E. Pedersen
Claus Poulsen

 

 

DRF’s repræsentantskabsgeneralforsamling 2023

Referat vedr. repræsentantskabsmøde
Sted:                Bøgeskovvej 37 C, 7000 Fredericia
Dato og tid:     Lørdag d. 15.04. 2023 kl. 13.00 – 15.00

Mødedeltagere:
DRF’s bestyrelse og 53 medlemmer

1: Valg af dirigent
Jens Katholm Christensen blev valgt til dirigent og kunne efterfølgende konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

2: Kontrol af stemmetal og valg af stemmetæller
19 lokalklubber
18 specialklubber
4 bestyrelsesmedlemmer
I alt 193 mulige stemmer, 163 stemmer var til stede

Valg af stemmetællere: Jens Erik Rasmussen og Agner Andersen blev valgt

3: Beretning ved formanden
Formanden fremlagde sin beretning og mindedes de afdøde medlemmer. Efterfølgende

Startede Anders Christiansen sit indlæg med at rose bestyrelsen for deres arbejde i DRF. Efterfølgende kom DRF’s negative kritik omkring udstilling i Ullerslevhallen med 700 duer, som også var med udenlandske udstillere på tale. Kritikken har været beskrevet i ”Raceduen” ad flere omgange og er ikke god læsning.

Anders begrundede Nyborg klubbens, de Danske duer og Mæfikkers valg af Nyborg, at det var en kort udstilling, fredag, lørdag og søndag med alternative bedømmelsesmetoder af dommerne og Best in show.

Ved udstilling på Nationalen er der generelt større risiko for sygdom blandt duerne, når udenlandske duer deltager. D. 2. weekend i november 2023 er der Europaskue for Danske duer og Svabere, som også er for tæt på Nationalen i oktober. ”Nationalen trænger til fornyelse. Den menes kørt på samme måde, som den altid har gjort”.

Det var DRF selvfølgelig nødt til at svare på, og svaret blev givet af Erling Pedersen: Vi mangler duerne på Nationalen, som også bevirker færre penge i udstillingskassen. Europaudstillinger har tidligere været afholdt på Nationalen med et deraf større publikum, som ser de tilmeldte duer. Før i tiden kunne der ikke gives tilladelse af DRF’s bestyrelse til Europaudstillinger andre steder end på Nationalen.

Vi risikerer også, at vi i løbet af 5- 6 år kan være nede på et meget lille medlemstal, hvis samarbejdet og fællesskabet ikke vægtes højt.

Verner Larsen kom også med en modudtalelse og oplyste, at han havde siddet i DRF’s bestyrelse i 24 år og ikke kunne forstå vores kritik omkring udstilling i Nyborg.

Erling anerkender den kæmpe indsats Verner har udført i DRF og lokalt i Nyborg, og at kritikken ikke går på afholdelse af lokal/certifikatudstilling i Nyborg.

Tilkendegivelser fra medlemmerne
Rene’ Fensmark og Jane M. Rasmussen opfordrede til samarbejde generelt.
Ejner Thomsen vil gerne gå ind for en stor udstilling.
Jane M Rasmussen: Man kan ikke tvinge nogen til at udstille på Nationalen.
Agner Andersen mener, vi skal samarbejde om det.
Erik Grove: Vi er ikke så mange mere, så vi er nødt til at samarbejde.
Leif Jensen: Andre Specialklubber kan gøre det samme, som vi gør.
Herluf Pedersen: Vi skal sørge for, der er aktivitet i lokalklubberne, Specialdommere skal være et udgået ord, fremover skal alle være dommere, der skal tilrettes i vores love, så det er korrekt og lovligt at bruge dommere på Nationalen og i Specialklubberne.
Frank Darling: Fordomme slettes og idé udvalg oprettes.

Håber det meste er kommet med, lydniveauet var ikke optimalt. En idé kan være at benytte mikrofon næste gang.

Beretningen blev godkendt og findes i Raceduen i sin fulde længde.

4: Reviderede regnskaber forelægges til godkendelse

Regnskab for DRF: godkendt
Regnskab for DR-ringsalget: godkendt
Regnskaberne blev uddelt på generalforsamlingen

5: Fastsættelse af kontingent for det næste år

Kontingentet forbliver uændret på 500 kr. pr. år

6: Indkommende forslag

DRF havde et forslag om at slette betegnelsen unge og gamle duer og i stedet udelukkende benytte betegnelsen duer på tilmeldingsblanketten, ca. 80 % af vores medlemmer melder i forvejen gamle duer til som betegnelse for at give mulighed for at vælge frit mellem unge og gamle duer, særligt når udstillingerne er så tidlige.

Hans Ove Christiansen stillede mod forslag, som gik på, at bestyrelsen kan bruge overstående, når det er nødvendigt og ikke permanent.

Bestyrelsen trak herefter sit forslag tilbage.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter, revisor og revisor suppleanter

Nyvalg af formand for 1 år: Jens Katholm Christensen .
Kasserer Bent Gasseholm, bestyrelsesmedlem Claus Poulsen blev valgt for 2 år.
Nyvalg til bestyrelsesmedlem Per E. Pedersen, 1år.
Suppleant til bestyrelsen: Erling Bay Pedersen 2. suppleant til bestyrelsen: Niels Peter Aggerholm.
Genvalg til Kristen Lund Jensen og Jens Erik Rasmussen som revisorer for 1 år.
Genvalg til Jes Lennert Hansen og nyvalg til Alfred Kirk som revisorsuppleanter for 1 år

Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer

 1. Plan for foreningens virke det kommende år

Nationalen 28-29 oktober i uge 43

Europa udstilling 2023 er tvivlsom

 

 1. Eventuelt

Carsten Blohm og Willy Littau fra DFfR orienterede om nyt fra EU vedrørende transport af dyr til udenlandske udstillinger. Der er en delvis lempelse i forordning 2020/688, ingen sundhedstest fra embedslægen mere. Derimod en enkelt attest for sam transport og mulighed for, at der er flere udstillere, der kan påføre sig den samme liste, hvilket giver en besparelse. (Der er en orientering i Raceduen nr. 4.)

Chr.V. fik overrakt en flot buket blomster af Alfred, som ønskede tillykke med 75 år med den samme duerace og i samme farve.

Ærestildelinger:

Agner Andersen, Jens Erik Rasmussen, Alfred Kirk fik tildelt sølvnål for deres store arbejde for DRF. Et stort tillykke.

De sidste tilkendegivelser fra medlemmerne

Rene’ Fensmark mener, vi alle skal trække en streg i sandet og arbejde på et godt samarbejde i lokalklubberne, Specialklubberne og i DRF Regi, herunder Nationalen og tro på, at DRF bliver/er en driftig forening med gode fremtids versioner, der bevirker, vi fortsat vil eksistere i mange år.

Hans Ove Christiansen, tidligere formand for DRF, takkede Alfred Kirk for de mange år i DRF’s bestyrelse og de sidste 11 år som formand.

Referent

Erling Bay Pedersen

 

Referat vedr.:    Bestyrelsesmødet den 15. april 2023

Sted:                     Bøgeskovhallen, Bøgeskovvej 37C 7000 Fredericia

Dato og tid:        Lørdag d. 15.04.2023 kl. 09.30 – 11.30

Mødedeltagere:

Alfred Kirk, Bent Gasseholm, Søren Pedersen, Jens Katholm, Agner Andersen, Erling Bay Pedersen.

1: Meddelelser

Antal solgte ringe. Ca. 275 medlemmer har købt 16.225 stk. d.d.

DRF har 329 medlemmer.

2: Repræsentantskabsgeneralforsamling

Sletning af betegnelsen unge og gamle duer stilles som forslag, således at duerne frit kan medtages som ung og gammel uden afkrydsning. Ca. 80 % af medlemmerne melder gamle duer til på Nationalen i forvejen, som det er i dag.

Hvor det kan havde betydning, er ved Euro plakette som er 2,2. Det skal tjekkes manuelt på udstillingen.

Møder alle klubber op til Repræsentantskabs mødet, kan der blive 193 stemmer i alt.

3: Sølvskeer til arkivet

DRF er blevet tilbudt gamle sølvskeer, som vil være flotte på arkivet. Alfred aftaler nærmere omkring pris.

4: Fødevarestyrelsen, nyt herfra

Der er stadig fugleinfluenza i omløb, restriktioner er fortsat gældende, ingen fritgående høns. Over 40 M2 indhegning skal være overdækket.

5: Dommerkursus, hvordan fremover

Det bliver antageligvis, som Jens Katholm har foreslået og med tilskud til Specialklubberne fra DRF.

Det betyder, det er Specialklubbernes ansvar fremadrettet at finde potentielle medlemmer og at udføre dommeruddannelsen, og DRF fratages dette ansvar. DRF har besluttet at den endelige afgørelse ligger hos dommerudvalget.

Specialdommer
Der er flere Specialklubber, hvis dommere ikke er Specialdommere. Spørgsmålet er, om betegnelsen fremadrettet skal være dommere i stedet for Specialdommere.
I så fald skal vedtægterne ændres.

6: Evt

Intet til eventuelt.

Referent

Erling Bay Pedersen

 

Beretning for DRF´s 71. repræsentantskabsgeneralforsamling.

Desværre har vi i de sidste år mistet en del medlemmer:

Jens Kirkegaard, Brædstrup
Poul Anker Christensen, Viborg
Carl Knudsen, Lundeborg
Finn Thomsen, Silkeborg
Erik Larsen, Nørresundby
Birthe Pedersen, Løgstrup
Kurt Sørensen, Randers
Niels Christensen, Hillerød
Edgard Andersen, Østermarie

Jeg vil bede Jer alle, mindes vore afdøde medlemmer.
Æret være deres minde.

 

Referat fra mødet i duesektionen i Europaforeningen den 27. maj 2022 i Konijk i Bosnien-Hercegovina.

Formanden August Heftberger bød velkommen til de delegerede og indbudte gæster. På trods af den anspændte situation på grund af covid 19 var der kun 25 deltager fra 14 nationer.
Der er i øjeblikket 26 medlemslande.
Dagsordenen begyndte med en beretning fra dyrebeskyttelsessektionens formand Erik Apperlo. Det handlede om EU-forordningen 429+688. Det kræver meget arbejde og anstrengelser at få denne forordning for smådyr lempet.
Andy Vereist (formand fjerkræsektionen) havde informeret alle nationer om de forestående problemer, men der var få reaktioner fra de nationale foreninger.
Af sundhedsmæssige og arbejdsmæssige forhold var mødet i den europæiske standardkommission flyttet.
I Jean Louis Frindels fravær oversatte Lars van Droogenbrock til fransk og engelsk.
I det sidste år er talrige udstillinger aflyst, kun 3 europaskuer for enkelte racer var gennemført. Aachener Lakskjold Mæfikker, Starwitzer Flügelsteller og Danske Tumlinger og Svabere, alle udstillinger blev afholdt i Tyskland.
På grund af covid-19 var dommermødet i Østrig aflyst både i 2020 og 2021.

Der blev opfordret til, at alle lande ajour førte deres data med hensyn til tillidshverv. Alle informationer over de enkelte lande kan læses på EE´s hjemmeside.
Et fyldigt referat fra mødet, både i duesektionen og hovedforeningen kan læses på hjemmesiden.
Fra hovedforeningen oplyses det, at både præsidenten og kassereren stiller deres mandat til rådighed.

Referat fra internationale dommermøde i Østrig den 16.-18. september 2022.
Her var mødt 70 deltager fra 12 nationer.
På mødet blev de østrigske racer (14) gennemgået. I Østrig er der mange tumlinger racer, 2 hønsedueracer, 2 farvedueracer og 2 kropperter.Jeean Louis Frindel præsenterede Texaner, og sammenlignede de forskellige farver i internationalt sammenhæng.
På mødet var den EU planlagte forordning også til debat.
Til slut præsenterede den østrigske formand Arnold Tuider, at utypiske kendetegn skal påtales ved bedømmelsen.
Sidste nyt fra EE.
Det ser ud til EE´s udvalg for sundhed og dyrebeskyttelse har haft delvis succes med implementeringen af EU-forordning 2020/688. Det vil få betydning for internationale udstillinger.

Så til hjemmefronten.

Igen et år med aflysninger, Corona er de fleste nu blevet vaccineret for nogle gange, men fugleinfluenzaen fortsætter og den kan vi ikke vaccinere for endnu. Der findes tilfælde blandt de vilde fugle stort set året rundt. Men så længe fugleinfluenzaen kun er blandt de vilde fugle går det, problemet er når det rammer en besætning. Når det sker, oprettes der 3 og 10 km soner om den pågældende besætning. Det kan vi leve med, men når der så pludselig kommer lidt for mange trækfugle, så hæver Fødevarestyrelsen trusselsniveauet fra mellem til høj, og dermed får vi forbud mod udstillinger. Og det er på trods af at der ikke er nogen udbrud her og nu. I min verden hjælper et totalforbud intet. Der kommer uændret antal lukkede besætninger med udbrud. En 3 og 10 km zone kan jeg leve med.

Nationalen
Vi havde forventet at skulle afholde fællesudstilling med hønsene i Herning 11.-12. december 2021, men så den 1. november modtog vi besked om, at alle udstillinger i DK lukkes ned grundet fugleinfluenza. DRF udsendte en skrivelse til alle lokal- og specialklubber den 3. november med håbet om, at Nationalen den 11.-12. december med 2487 duer og 3036 høns ville blive afholdt. Vi henvendte os til Fødevarestyrelsen, men det korte svar var: ”Der er desværre ingen planer om at ophæve forbuddet – der kommer løbende nye tilfælde ind…”
2 besætninger omkring Slagelse blev slået ned, godt 28.000 stk. fjerkræ, hovedsageligt kalkuner.
Ved den sidste afholdte Nationaludstilling i Fredericia januar 2020 var der 2123 duer, december 2020 i Herning var der tilmeldt 2030 duer, men den blev aflyst og denne her i december 2021 med i alt 2487 duer blev så også aflyst, ærgerligt når der var en fremgang på godt 300 duer. Her den sidste afholdte National i Herning oktober 2022 var der 1810 duer.

Certifikatudstillinger.
Specialklubberne afgør selv om de vil afholde certifikatskue og om det er 1 eller 2 dages udstilling, men med de restriktioner der er nu, samt den tidlige Nationaludstilling er det kun få klubber der har afholdt Certifikatudstilling.

Veterinærer
Her den 1. april kom Landbrugs Avisen med et interview med Veterinærdirektør Charlotte Vilstrup Castle, hvor overskriften lød: ”Risikoen for fugleinfluenza er større end nogensinde før.” Fødevarestyrelsens restriktioner ved fugleinfluenza er først og fremmest fagligt begrundet i hensynet til fugle og smittespredning. Først i næste række kommer hensynet til eksporten siger veterinærdirektøren.
Slipper vi nogen sinde af med fugleinfluenzaen?
Tidligere var udbrud af fugleinfluenza sjældne. Den nuværende globale forekomst er noget, vi ikke har set før. Det tyder på, at fugleinfluenza er kommet ind som en fast del af den vilde fauna, og noget, som løbende blusser op. Derfor arbejdes der også både globalt og i EU intenst med at udvikle og fremstille effektive vacciner. Der er lovende tegn på, at det vil lykkes, siger veterinærdirektøren.

Dommerkursus den 5.-6. februar 2022.
Desværre måtte dommerkurset også aflyses på grund af restriktioner og dårlig tilslutning.   Dommerudvalget har beklaget aflysningen, men er naturligvis klar over, at der ikke kan forventes et stort antal tilmeldte til et dommerkursus, når medlemstallet udvikler sig negativt, men at der ingen tilmeldinger er fra danske dommere, for 3 år i træk, kan friste til at
konkluderer, at der ikke er grundlag for at udbyde dommeruddannelsen i den nuværende form fremover.
Men hvad gør vi så?
For nogle år siden blev det indført, at de enkelte specialklubber har mulighed for selv at tilbyde dommeruddannelse i det tilfælde hvor DRF ikke afholder dommerkursus. Er den oplagte løsning ikke, at specialklubberne fremover selv tilrettelægger hvad der skal til for at kunne bedømme i de enkelte racer, og selv arrangere det med de personer, som kunne være interesseret? Hvad uddannelsen skal indeholde, er jo i forvejen arrangeret af instruktøren og de enkelte specialklubber, så det gør jo ikke den store forskel. Men ellers er ideer og forslag meget velkomne.
Der er for tiden specialklubber som ingen specialdommer har, eller kun meget få i forhold til antal udstillede duer, derfor er det jo fortsat nødvendigt at få uddannet nogle nye dommere løbende. For tiden er der ca. 75 dommere på dommerlisten, hvoraf der mindst er 20 som ikke længere benyttes som dommer.
En opfordring er desuden at alle dommer tjekker om deres kontaktinfo er opdateret, og giver en tilbagemelding med evt. ændringer til dommerudvalget.

Dommerudvalg.
Udvalget består af: Jens Katholm Christensen, Simon Christensen og Ib Nielsen.

Standardværk.
Der skal til stadighed gøres opmærksom på, at det påhviler importører af nye racer, selv at skaffe den rigtige standard til disse racer. Ligesom det er vigtigt, at alle specialklubber læser standarderne grundig igennem Vi regner med at specialklubberne i tilfælde, hvor der skal ske rettelser, henvender sig til standardudvalget, som så sørger for at rettelsen får gyldighed. Her er en stor opgave for specialklubberne med at få standarderne gået igennem. Det er specialklubbernes opgave og ansvar, at standarderne er ajourført. For især Udenlandske Tumlinger og Farveduer er det jo et kæmpearbejde med alle de racer der er i de to grupper. Men det skal gøres.

Standardudvalg.
Udvalget består nu af: Hans Ove Christiansen, Poul Erik Helweg og Edwin Houpst.

Internet.
Jens Erik Rasmussen skal have en stor tak for arbejdet med vores hjemmeside. Ingen udstillinger og færre medlemmer, bevirker jo, at hjemmesiden bliver væsentligt mindre besøgt i forhold til tidligere. Der har dog været en del aktivitet på salgsannoncer. Raceduen kommer nu også på hjemmesiden, men vi har besluttet at den først skal på hjemmesiden 3 måneder efter udgivelsen.

Museum.
Poul Erik Helweg har været meget lidt på arkivet i det forgangne år. Det er vigtigt, at folk stadig afleverer effekter til museet, trist hvis noget bliver smidt ud, som har en historie for vores hobby.
Enkelte personer har været forbi for at aflevere kasser med forskelligt duemateriale. Per Møller fra Nakskov, med diverse ting fra klubbens storhedstid. Hardy Frandsen og Ole Stensgaard, kom blandt andet med de første udkast til standarderne. Derudover er der kommet ting og sager fra Ivan Askedal, Allan Rasmussen og Hans F. Jensen. Poul Erik Helweg vil opfordre alle special- og lokale klubber der udgiver blade, til at tænke på museet. De har værdi for vores historie.
Effekter, så som bøger, blade og præmier (præmier og medaljer) som der er flere af sælges. Indkomne beløb bruges til indbinding af blade.
Alle kan få adgang til Arkivet/museet ved henvendelse til Poul Erik, hvor dag og tidspunkt skal aftales. Et mindre gebyr må forventes.

Ringsalget.
I 2022 blev der solgt 20.175 mod 23.125 ringe i 2021, altså en tilbagegang på 2950 ringe. Højeste antal solgte ringe i dette år tusinde var for 20 år siden i 2002, hvor der blev solgt 47975 ringe. På nuværende tidspunkt er der solgt ca. 16.000 ringe, det er færre ringe end ved mødet sidste år.
Farverækkefølge er nu, 2024 blå, 2025 grøn, 2026 grå, 2027 hvid 2028 sort og 2029 gul

Raceduen.
Årgang 2022 blev på 280 sider (288) i 12 numre. Agner Andersen bliver altid lidt trist når udstillinger aflyses, da der jo så vil mangle meget stof til bladet, men på trods af manglende dommerkritik og udstillingsresultater er bladet hver gang blevet fyldt godt op. Kun de første 2 blade var på 20 sider. Agner oversætter tyske artikler og laver besøg hos forskellige opdrættere. Men det er jo ikke redaktøren der ene skal skrive bladet, medlemmerne må gerne sende noget ind, eller kontakte Agner så vil han gerne hjælpe med at skrive en artikel. Fat tastaturet og kom i gang med en god historie. Bestyrelsen har besluttet, at Raceduen fremover udkommer 10 gange om året, februar og juli måned udgår.   

PR
Vi ønsker jo alle så stor udstilling som muligt og gerne med flere udstiller fra vores nabolande. Nu da vi laver fællesudstilling med hønsene, ønsker vi også at have nogenlunde ens regler for at udstille. Det vil sige at udenlandske udstiller kan udstille på vores Nationaludstilling når de blot er medlem af en specialklub. Men vi ser naturligvis helst at de er medlem af DRF.

Økonomi og kontingent
Regnskabet viser et underskud, der stort set svarer til medlemsnedgangen. Der har i sidste regnskabsår været 365 medlemmer (402). Kontingentet er uændret 500 kr. her i 2023. Der er kommet nye medlemmer, men ikke nok til at erstatte dødsfaldene, derudover kommer alle de medlemmer der har ”glemt” at betale kontingent, for stort set ingen har meldt sig ud.

Vi har i årets løb haft nogle fælles møder med DFfR, både før og efter vores fællesudstilling i Herning. Vi har haft en fin dialog med hønsene, der har også været snak om yderligere samarbejde, det kunne være fælles ringsalg, fælles blad, med mere, men det er noget den nye bestyrelse må arbejde med.

Slutteligt vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde i årets løb.

Med disse ord overlader jeg beretningen til forsamlingens behandling og det var hermed min sidste beretning, da jeg ønsker at trække mig ud af bestyrelsen.

Plan for foreningens virke.

Nationaludstilling 28.-29. oktober 2023. 66. Nationaludstilling, sammen med DFfR, her kommer også kaniner, marsvin og fugle til at deltage med en stand, vi har plads til det hele.
Europaudstillinger kan jeg godt tvivle på vi får lov at afholde fremover.
Dommer kursus, ja her vil udvalget gerne høre hvad i mener.

DRF´s bestyrelse

 

Lederen april 2023

Kære alle, så er det blevet min tur til at skrive lederen og dermed også den sidste fra min side. Jeg har af helbredsmæssige årsager valgt at træde ud af DRF’s bestyrelse. Jeg har været utrolig glad for de 6 år, jeg har siddet i bestyrelsen, et spændende job, gode kollegaer og en stor berøring med mange dejlige mennesker. Tak for det.

Denne gang er der en udskiftning på 3 personer + 2 suppleanter. Det er en stor udskiftning og kan måske også blive en udfordring på repræsentantskabsmødet. Jeg kan kun sige til jer, der måske overvejer at sige ja tak til en bestyrelsespost, at det er en ære og en tillid, der bliver vist ved et valg til bestyrelsen og ikke spor ”farligt”.

Vi er en mindre organisation i dag, og medlemmerne er derfor nødt til at være mere aktive lokalt og i DRF, hvis det hele skal hænge sammen. Jeg er helt klar på, der også udføres et stort arbejde af de, som ikke er bestyrelsesmedlemmer. Der kan dog godt ønskes flere friske mennesker til bestyrelserne.

Dommergerningen er for nedadgående, så hvis vi fortsat skal kunne samles inden for Racedue sporten og holde udstilling m.m., skal vi alle ud af starthullerne for at gøre en fælles indsats. Gør vi det, bliver vi flere til at deles om opgaverne og opgaverne bliver dermed også nemmere at håndtere. Jeg håber, I vil tage det til jer i en positiv ånd. Sker der ikke noget, så tror jeg, det ser svært ud om allerede 5 år. Det vil være dejligt, hvis vi har noget at give videre til forhåbentlige nye medlemmer.

Håber I er kommet godt i gang med avlen. Jeg parrede duerne sammen d. 15. februar, og de første æg er kommet. En rigtig dejlig tid på året med foråret lige om hjørnet. God avlssæson

De bedste hilsner

Erling

 

Lederen marts 2023

Lidt tilbageblik blandt andet over sidste afholdte National udstilling.
Efter to aflyste udstillinger lykkes det endelig.
Et tidligt tidspunkt at holde udstilling på, det tror jeg vi alle er enige om
På trods af det var der tilmeldt 1810 duer.
I 2018 var der 2317 duer, det var især i Danske Duer, vores Nationale race der manglede tilslutning. Om tidspunktet er værre for dem skal være usagt.
Den næste National udstilling har bestyrelsen så bestemt til afholdelse i uge 43.
Vi ville helt klart helst have afholdt den i december, men vi mangler stadig nogle klare retningslinjer fra Fødevarestyrelsen på hvad vi må og ikke må.
Vi kan sikkert godt huske det store arbejde, ved de sidste 2 aflyste udstillinger.
Til trods for det vælger Dansk duerne m.fl. at afholde Europaudstilling/specialudstilling på et andet tidspunkt.
Det kan godt undre mig, hører den udstilling ikke til på en Nationaludstilling?
Der er da mange af deres ærefulde medlemmer, der har været med til at slutte op om DRF igennem årene, og holdt på at større udstillinger skulle afholdes på Nationalen.
Den sidste National udstilling blev afholdt som en fællesudstilling, sammen med Danmarks Fjerkræavlerforening.
Hvor kaniner og kanariefugle var inviteret, Vi havde en fint sammenarbejde, og vi må sige at der var mange besøgende i forhold til hvad vi kan forvente når vi udstiller alene kun med duer.
Da alle foreninger er ramt af svigtende medlemstilgang, må det da være fremtiden at vi bakker op om fællesudstillinger?
Da jeg for syv år siden sagde ja til at påtage mig ansvaret med at være kasserer, var en af begrundelserne, at jeg som pensionist havde god tid, det har jeg stadig.
Men det er jo nok tiden at holde, inden jeg bliver en sur gammel mand.
Igennem tiden har der altid være nogle medlemmer som ikke har betalt til tiden.
Sjovt nok næsten altid de samme og i særdeleshed også aktive dommere.
Men en stor tak til dem som har overholdt tidsfristen, det er jo trods alt de fleste.Til slut vil jeg opfordre til at nye som gamle slutter op om DRF og den kommende bestyrelse.

Tak for nu.

Med venlig hilsen
Bent Gasseholm

 

Lederen februar 2023

En spændende periode starter nu.

Så er udstillingssæsonen overstået. En meget presset oktober, hvor mange udstillinger blev afholdt inden Nationalen den 22.-23. oktober. Der kom også udstillinger i de 3 første weekender i november, men den 22. november mente Fødevarestyrelsen, at der kom for mange trækfugle, og derfor hævede de trusselsvurderingen af fugleinfluenza fra middel til høj. Hermed er alt udstilling forbudt. Der er her i landet, på daværende tidspunkt kun fundet fugleinfluenza i en mindre hønsebesætning og en kalkunfarm. Men i de øvrige EU-lande er der i første halvdel af november fundet over 70 besætninger og over 120 vilde fugle med fugleinfluenza. Det er især Holland, Belgien og nord Frankrig der har mange udbrud og især i de  kyst nære områder.

Fra Fødevarestyrelsen kom der en lille tilføjelse sidst i november, at små besætninger med under 100 dyr og uden salg af dyr og æg, godt måtte afholde udstilling. Men denne tilladelse blev tolket forskelligt hos Fødevarestyrelsen i de forskellige regioner. Hos Duevennen-Frederiksborg fik de tilsendt en liste hvor navn og adresse på alle udstille skulle skrives, og at alle overholdt §9 stk. 3. Udstiller med over 100 dyr kunne ikke deltage. Der blev kun tilmeldt 100 raceduer og 25 brevduer, derfor besluttede bestyrelsen at aflyse udstillingen. I Silkeborg fik medlemmerne de nye betingelser, men fødevarestyrelsen stillede ikke yderligere krav. Her er tilmeldt godt 200 dyr til den 28.-29. januar. Ganske fin tilslutning, men dog næsten en halvering i forhold til tidligere.

Den 2.-4. december var der udstilling i Leipzig, her var der tilmeldt i alt 26.314 dyr. Få dage før dyrene skulle komme, kom der forbud mod høns og svømmefugle, burene var sat op, mange var blevet fodret, men der kom ingen høns. Duer var der 14.500 af på udstillingen, der var arrangeret bustur der ned fra Herning, men da der ingen høns kom blev bussen aflyst. Vi var dog et par stykker der satte os i bilen fredag morgen og kørte til Leipzig. Vi så kun det mest nødvendige og kørte så hjem til aften da udstillingen lukkede. Vi skulle hjem, da min makker skulle hjem og passe børn om lørdagen. Der var alt for få folk på udstillingen, det vil blive et meget dyrt arrangement for arrangørerne. Kataloget var jo sat op med både høns og svømmefugle, hvor der blot manglede point.

Den 16.-18. december var der udstilling i Hannover, her var der tilmeldt ca. 9.000 duer og ingen adgang for høns og svømmefugle, så kataloget var tilpasset til, kun duer. På grund af trafikprop på motorvejen 3 gang var vi først i Hannover kl. 16. Her var udstillingshallen ikke varmet op, så stort set samme temperatur som uden for, men dog ingen vind. Da vi havde set duer i 2 timer, var vi klar til at køre på hotellet i håb om bedre temperatur. Men ingen tvivl den lave temperatur er bedst for duerne, men dommerne må så være klædt godt på, og være forberedt på den lave temperatur. Efter et godt ophold på et nærliggende hotel, var vi igen klar næste morgen. Temperaturen var bedre om lørdagen, da solen skinnede godt ind af det store vinduesparti der var i den ene side af hallen, men langs standene i modsatte side af hallen var der kold træk. Huer, halstørklæder og en varm kop kaffe var i høj kurs.

Den 7.-8. januar var der Hauptsonderschau for Kölner Tumler, Danske Tumlinger og Svaber i Eutin. I Tyskland er Danske Tumlinger og Svaber i samme specialklub. Der var udstillet 480 Kölner Tumlinger i alle farver og tegninger, med og uden sokker. Det var nyt for mig at se dem i så mange varieteter. Godt 260 Danske Tumlinger og knap 40 Svaber, heraf kun 4 sølv Svaber, som stod i juniorafdelingen. 6 dansker udstillede 57 duer, heraf fik 5 duer 97 point. Tillykke med det fine resultat. Mange fine Danske Tumlinger, men de sorte Skader manglede, de røde Skader kom alle fra Danmark. De blå Danske Kalotter er af en kvalitet som vi ikke ser her i landet, men det kommer måske. Udstillingslokalet er nærmest en parkeringskælder under en sportshal. Ingen varme, men nu var temperaturen væsentligt bedre end i Hannover. Duerne stod godt og har ikke hørt om sygdom.

Efter sådan 3 besøg på forskellige udstillinger i Tyskland, ja så tror jeg vi har det alt for varmt på vores udstillinger, derfor flere tilfælde af ungesyge eller andre problemer når de kommer hjem fra vore udstillinger.

Et nyt år er startet, ja dueåret er jo startet for længst, det er jo 1. oktober at vores år startet og 1. november skal kontingentet være betalt, men har lige talt med vores kasserer, som klagede over at der stadig manglede kontingent fra mange. Underligt nok, det er jo stort set de samme personer der mangler at betale kontingent hvert år. Tag jer nu sammen og få betalt det kontingent.

Når kontingentet er betalt kan ringene bestilles og avlen kan starte. Ungerne skal jo laves tidligt, så de kan blive færdig til Nationalen den 28.-29. oktober.

God avlssæson.

Alfred Kirk

 

27. december 2022

“Raceduen” januar 2023 er forsinket.

Hej Alfred – Bent
Glædelig jul og godt nytår

Torsdag før jul gik vores trykmaskine i stykker, hvilket har medført, at jeres blad ikke blev færdigtrykt, og leveret til posthus som planlagt.
Den skulle umiddelbart blive lavet i dag tirsdag… men det har ikke været muligt for montøren at få “stumper” frem fra Holland.
Det bevirker at maskinen først bliver lavet lige efter nytår. Vi har forsøgt at få en kollega til at hjælpe med trykningen, men alt har lukket mellem jul og nytår.

Bladet vil blive forsinket, det leveres til posthus uge 1 og vil udkomme uge 2.

Beklager forsinkelsen og håber på jeres forståelse, ring endelig hvis der er noget vi kan gøre

Med venlig hilsen

Aulum Bogtryk & Offset

Carsten Henriksen
Industrivej 5
7490 Aulum
Tlf. 2618 1064

 

Lederen januar 2023

Så fik vi endelig vores Landsudstilling, nok ikke lige i den måned, vi synes om, men vi er i gang igen.

Jeg havde fået den opgave ved landsudstillingen, at stå for opmåling af bure, samt at sætte dommere på de respektive grupper.
Angående opmåling og buropstilling, skal der lyde en stor tak til Ib og Leif for deres hjælp og gode råd.
Også en tak til dem, som jeg havde kontakt med ved opstilling og nedtagning. Jeg håber, I alle er klar igen næste gang.
Som ny opstiller laver man  vel let en fejl, så da vi var færdig med opstillingen var der lige en burrække for meget, så det var grunden til den megen plads ved salgsafdelingen.

Nu ser det ud til, at Fødevarestyrelsen giver os mere lempelige kår til afholdelse af udstillinger. Så herfra skal der lyde en stor tak til Anders og Erling for deres store indsats for Raceduerne og til Jørgen og Willy for DFFR.

Nu hører jeg til dem, som gerne vil til udstilling i Tyskland, så det var en stor glæde at Leipzig blev til igen.
Så torsdag morgen kl. 5,30 kørte vi 3 nordjyder fra Nibe, og var retur igen lørdag aften, efter at vi havde besøgt nogle fine opdrættere og set en fin udstilling.

Alle ønskes et godt nytår, og en god avl, og så håber vi på en Landsudstilling i December, hvor alle MK´er kommer af huse.

Per E Pedersen

Glædelig jul!

 

01. december 2022

Kære duevenner.

Så er vi i skrivende stunder kommet godt ind i november, og DRF’s 65. Nationaludstilling er vel
overstået. En flot udstilling i fællesskab med DFFR. Alt gik efter planen. Lørdag den 15. oktober
blev udstillingshallen streget op. Mandag den 17. oktober kl 08.00 stod ca. 30 medlemmer klar
til opstilling. Fra bestyrelsen skal der lyde en stor tak til de mange fremmødte hjælpere.

Duerne mødte torsdag den 20. oktober. Indsætterne stod  klar til at modtage Fællestransporten.
Der skal også her lyde en stor tak fra bestyrelsen til den private fællestransport, og de mange
øvrige hjælpere, som hjalp med fodring og på udstillingskontoret.

Der blev på udstillingen uddelt 23 Championater og 67 Guldmedaljer. Flot i forhold til den tidlige udstilling.

5 dage efter udstillingen, fredag den 28. oktober, kom der meldinger om Fugleinfluenza
på Als i Sønderjylland i en hobbybesætning. En 3 km og 10 km zone blev oprettet. Heldigvis
ingen samlingsforbud for vores duer. Havde det været en erhvervsbesætning, havde det nok!
set lidt anderledes ud for de kommende udstillinger rundt i landet.

Fredag den 4. november. Mine duer var på vej til  Certifikatskue i Ullerslev, da fik jeg den triste meddelelse, at flere slag,
som skulle udstille i Ullerslev, var blevet ramt af den frygtede Ungesyge. Træls” for de ramte opdrættere.

Ringsalget er i fuld gang. Ringene til 2023 kan udleveres fra 1. december 2022 forudsat at kontingentet til DRF er betalt.

Bladet Raceduen er nu at finde på DRF’s hjemmeside.  Tak til Webmasteren for den gode ide. Hvad så med papir formen af Raceduen,
er det fortid ?

Jeg vil ønske alle en fortsat god udstillingssæson rundt  om i landet.

Søren Pedersen

 

01. november 2022

Kære alle, så er vi startet på en spændende tid på året som vi har glædet os til og set frem til i flere år. Bestyrelsen har haft det sidste fællesmøde med DFfR inden vores landsudstilling/nationalen d. 22-23 oktober og som forhåbentlig er veloverstået når dette læses.

Der har været mange opgaver som skulle løses og forberedes for mange mennesker inden nationalen og ikke mindst opstilling af udstillingen med en god tilslutning af opstillere. Jens Katholm har taget imod tilmeldinger med godt 1800 duer, tak for det.

Vores nye tiltag med privat fælles transport og tilmelding direkte til vognmanden synes at fungere godt. Tak for det.

Vi synes det er dejligt når vi tænker på at vi ikke har haft udstilling de sidste 2 år, så tak for opbakning fra mange medlemmer og håber at vi får de sidste med til næste år, nu er vi gang.

Knap 2400 høns 800 Kanariefugle og 100 kaniner er tilmeldt, så der bliver nok at se på, så derfor håber jeg at I har været en tur i Herning og nydt udstillingen og stemningen.

Vi har lige haft en fin udstilling med duer her i Randers d. 08-09 oktober, 258 duer blev det til og med besøg fra Alle andre Racer. Jeg tror også at jeg kan sige på hele klubbens vegne at det var dejligt igen at ”dufte savsmuldet i manegen” Det var en tidlig udstilling og duerne var heller ikke helt færdig, men et godt arbejde og med en god vurdering af dommerne gjorde, at vi havde en rigtig fin weekend. Pøj, pøj til jer som endnu har lokaludstillingen til gode.

Erling

 

01. oktober 2022

Lederen oktober 2022

Så blev det min tur igen. Tiden flyver af sted.

Jeg er stoppet med avl for længst.
Det har for mit vedkommende været en rigtig fin sæson, med mange unger, som er blevet sorteret et par gange.
Det højner jo på kvaliteten på de tilbageværende og sparer på kornet.
På nuværende tidspunkt er fældningen i fuld gang. Der er jo ikke lang tid til diverse udstillinger begynder.
Da skal duerne gerne være så langt fremme som muligt.

For nuværende begynder de første anmeldelser at komme til Nationalen.
Vi er jo alle meget spændte på antallet af duer på grund af det tidlige tidspunkt. Vi trænger vel alle til at mødes over vores hobby igen.

Bestyrelsen med flere har været samlet for at gennemgå vores materiel.
Der er nu 3 fyldte containere, klar til udstillingen. I år er det jo nye folk som skal stå for opstillingen.
Vi håber de medlemmer, som har været med før, også møder op sammen med så mange nye som muligt.
På den måde skal det nok lykkes på bedste vis. Vi skal huske, der er ikke noget der gi’r bedre sammenhold end at være fælles om et stykke arbejde.

Ja, så er det ved at være indbetaling af kontingent igen, som det fremgår andet sted i bladet.
Men lige en ekstra påmindelse herfra, få det nu betalt til tiden. Det vil være til stor hjælp for kassereren.
Det burde ikke tage over 3-4 mdr. eller mere inden de sidste har betalt.
På forhånd tak.

Håber vi ses på Nationalen.

Med venlig hilsen

Bent Gasseholm.

 

01. september 2022

Lederen september

En spændende periode starter nu.

Et avls år er atter overstået, februar med masser af vand, så en tør marts og april måned, herefter tilpas skiftende med regn og tørvejr, afsluttende med hedebølge i august, hvor temperaturen flere gange var over 30 grader forskellige steder. Sådan et år burde jo give en masse unger, men har hørt flere steder fra, at der meldes om for få unger. Har vi alt for mange duer på slaget, hvorved de går alt for tæt? Højere kornpriser bevirker, at en stor del af overskuddet skal slagtes.

Næstved Dyrekoloni er nu blevet renset efter udbruddet af Newcastle Disease, en masse løst inventar er afbrændt og husene vasket, herefter desinficeret et par gange med Virkon-S. Voliererne sprøjtet med læsket kalk 3 gange. Det har taget 6-8 mand ca. 2 mdr. at rengøre og desinficere kolonien. Veterinærerne har godkendt rengøringen, nu skal det hele stå tomt i 3 uger, hvor det trods alt er tilladt at male husene. Derefter skal der nogle kontrollerede duer i slagen i 3 uger, hvor der så tages prøver af dem. Hvis der så ingen ting findes i dem, ophæves alle forbud.

Men nu starter udstillingerne om ganske kort tid, det er tidligt. Men 2-3 specialklubber plejer at afvikle deres certifikatskue i oktober og det har de gjort med fine resultater, så det kan jo lade sig gøre med tidlig udstilling. At afholde Nationalen i oktober, før de fleste lokaludstillinger, det er den omvendte verden. Men hvis alternativet er ingen udstilling på grund fugleinfluenza, ja så må det her være at foretrække.

Nu går der jo både 1 og 2 års duer som aldrig har været på udstilling, de har en chance for at komme med på dette års Nationaludstilling, derfor håber vi på god tilmelding til denne Nationaludstilling, som der jo faktisk også har været til de sidste 2 år, men hvor udstillingen blev aflyst. Husk Jens Katholm Christensen skal have tilmeldingerne senest den 20. september.

God udstilling.

Alfred Kirk


01. juli 2022

Lederen juli

Så kom vi i gang i den nye bestyrelse. Vi startede med et bestyrelsesmøde 22. april, hvor vi fik fordelt arbejdsopgaverne i bestyrelsen. 22. maj samledes bestyrelsen og  nogle medlemmer til en arbejdsdag, hvor vi skulle have sorteret bure og øvrige udstillingsmetriale. Lidt blev kasseret og ca. 2400 bure blev pakket og sat ind i vore 2 ny indkøbte Containere. Den resterende del af burene bliver opmagasineret  på Ljørringvej 63 i Aulum, hvor også containerne får sin plads.

Vi skal have fællesmøde med Fjerkræklubben søndag den 26. juni, hvor vi gerne skulle have det sidste på plads i forhold til Nationaludstillingen oktober 2022.

Avlssæsonen for duerne er mange steder ved at være overstået. Nok nogle stedder grundet at Nationalen er fremrykket til oktober. Hos mig blev sidste æg til udrugning lagt den 18. maj. Så er duerne færdige med unger til sommerferien. Det har indtil nu været et ret godt avlsår uden de helt store problemer, med mange fine unger. Så der kan helt sikkert  blive nogle stykker til udstillingerne i efteråret, som jeg glæder mig meget til.

Nu når Nationalen er rykket frem til 22. -23. oktober, er der jo stadig en fare for Fugleinfluenza udbrud, men jeg vil tro at vi kan undgå Corona restriktioner. Nu er der så i skrivene stunder 1/6-22 konstateret Newcastle Diseas-Paramyxo i en dyrekoloni i Næstved. Trist for vore duevenner, som er blevet ramt af den frygtede Paramyxo. I Kolonien i Næstved var der flere sjældne og uerstattelige racer og variteter, som desværre måtte aflivet, et stort tab for både ejere og den vidre avl med disse racer og variteter. Jeg vil her opfordre alle Racedueopdrættere til at være behjælpelige med at finde nogle gode avlsdyr til de berørte dueopdrættere i Næstved, som er blevet ramt af den frygtede sygdom.

Tros de mange udfordringer med sygdomme vil jeg her opfordre til at vi alle i DRF møder talstærkt op med duer til de kommende ungdyrdage og udstillinger.

Jeg vil ønske jer alle en god sommer.
Søren Pedersen

 

28. maj 2022

Lederen juni

Kære alle
Nu er vi startet på den første sommermåned og med rigtig godt vejr i april/maj måned dog med kulde og frostgrader om natten, hvilket har bevirket, der er dueunger, som er gået til på den konto. Jeg har selv været heldig med mit unge tillæg og har ca. 30 unger pr. 10 maj.

Vi havde, efter min mening, et godt repræsentantskabsmøde med et fint fremmøde og en god stemning, tak for det.

Vi afholdt det første bestyrelsesmøde d. 22. april, hvor vi kunne byde Søren og Per velkommen til bestyrelsen, og hvor vi også fik fordelt posterne og opgaverne. Søren blev næstformand og Per blev bestyrelsesmedlem.
Vores nye medlemmer tog godt imod deres opgaver, og vi er sikre på, det nok skal lykkes at få dem udført, da Ib og Svend Erik også gerne hjælper med råd og vejledning, hvis vi får behov for det. På forhånd tak.

Alfred har sendt ud til specialklubberne omkring tilmelding af valgte dommere til Nationalen og som indsættere om torsdagen. Der er også ved at blive aftalt et fællesmøde med hønsene her i juni og bestyrelsesmøde samme sted.
I august nummeret af Raceduen vil der være info/tilmeldingsblanket m.m., så selv om sommeren står for døren, er der kun et par måneder til, det går løs med forberedelse til Nationaludstillingen. Et stort ønske herfra, pøj pøj med jeres ungetillæg og husk der fortsat også kan udstilles ældre duer på Nationalen.

Der er ingen restriktioner omkring fugleinfluenza mere. Fødevarestyrelsen ophævede forbuddet her først i maj måned. Det vil sige, der må udstilles og samles duer med mulighed for, at vi igen kan have duer med til en klubaften i lokalforeningen.

Hilsen
Erling

28. maj 2022

Referat vedr.: Bestyrelsesmøde.
Sted: Aulumhallen, 7490 Aulum
Dato og tid: Fredag d. 22.04.2022 kl. 15.00 – 18.00
Mødedeltagere:
Alfred Kirk, Ib Nielsen, Bent Gasseholm, Svend Erik Schroll, Søren Pedersen, Per E. Pedersen, Erling B.
Pedersen og vores redaktør Agner Andersen.

1: Meddelelser:
Der er solgt ganske få ringe siden vores repræsentantskabsmøde.
Aflysning af Europaudstilling i Polen.

2: Evaluering af repræsentantskabsgeneralforsamling:
Det er bestyrelsens indtryk, at vi havde en god generalforsamling med et fint fremmøde og en god stemning
og også en accept af vores udstilling i oktober måned, selvom tidspunktet ikke er optimalt. Tak til Jens
Katholm for et veludført job som dirigent.

3: Overdragelse fra afgående bestyrelsesmedlemmer til nye
Bestyrelsen var indkaldt til møde i forbindelse med overdragelse af de 2 bestyrelsesposter, der var blevet
ledige, da Ib Nielsen og Svend Erik Schroll ønskede at holde i bestyrelsen. Vi siger velkommen til Søren
Pedersen og Per E. Pedersen.
Formanden takkede Ib og Svend Erik for deres store arbejde for DRF og kvitterede med 2 flasker rødvin til
hver som en lille erkendelse for dette.
Vi havde en opgave i at få overleveret det praktiske arbejde fra Ib Nielsen og Svend Erik Schroll.
Ib havde meget materiale med, blandt andet udlevering af tegninger som er brugt i forbindelse med
optegning af bure i hallen og efterfølgende opsætning. Disse tegninger skal efterfølgende godkendes af
brandmyndighederne.
• Optegning om lørdagen før udstillingen.
• Opsætning af materiel mandag/tirsdag før udstillingen.
Vi er selvfølgelig afhængige af, at klubberne stiller med medlemmer til opstilling og nedtagning af
udstillingen.
• Tildeling af dommere i forbindelse med udstilling.
Der skal laves fælles salgsafdeling for høns og duer. Vi er blevet tildelt hal H og D
Per E. Pedersen er ansvarlig for overstående
Det, vi også skal have afklaret, er:
• Hvornår skal tegningerne være klar, godkendelse ved brandmyndighederne, møde med
Messecentret, i samarbejde med Per E. Pedersen
• Bestilling af mad til dommermiddag og kammeratskabsaften, mad til opstillere
• Bestilling af overnatning
• Køb af borde til udstilling ved Jem og Fix. Måske 10 st.
Bent Gasseholm er ansvarlig for overstående
• Aftale med foderfirmaer
Alfred Kirk er ansvarlig for overstående
Opgaver i forbindelse med Nationaludstilling:
• Fordeling af pengepræmier til dommere.
• Det blev besluttet, at dommerne har mulighed for at uddele 2 bånd, såfremt de har flere grupper.
• Dommermapper, klar til udlevering på udstillingen fredag morgen
• Indsættelse af mapper gøres klar til torsdag middag før udstilling
• Information omkring Nationalen, som normalt er i september, fremrykkes til august nummeret.
Søren Pedersen er ansvarlig for overstående.

4: Bestyrelsens konstituering:
Søren Pedersen blev valgt til næstformand og Per E. Pedersen som bestyrelsesmedlem. Den øvrige
bestyrelse fortsætter på deres poster.

5: Det er glemt:
Intet at bemærke

6: Lederen i Raceduen:
Juni Erling, juli Søren, august Per, september Alfred, oktober Bent.

7: Eventuelt:
Det blev kort drøftet omkring afholdelse af dommerkursus. Bestyrelsens indstilling er, at dommerudvalget
kommer med et forslag omkring dette.
Bjarne Thomsen, formand for AaR har sendt bestyrelsen et brev omkring tilskud til udenlandske dommere
udover de 1000 kr. DRF udbetaler i forvejen. Vi er godt klar over at mange specialklubber er klemt på
økonomien, men vi mener ikke, DRF kan yde tilskud udover det, vi gør i forvejen. IB Nielsen fra
Dommerudvalget har tidligere haft kontakt til Bjarne og vil tage kontakt igen for en orientering.
Indsendelse af valgte dommere fra specialklubberne
Indsendelse af valgte indsætter fra specialklubberne
Skal med i Raceduen, juli nummeret
Alfred Kirk er ansvarlig for overstående.
Bestyrelse + Ib og Svend Erik + enkelte medlemmer fra Viborg og Herning mødes på Ljørringvej 63, 7400
Herning d. 28 maj kl. 08.00 til overflytning af bure og materiel til de nyindkøbte containere.
Fælles møde med Fjerkræklubben søndag d. 26 juni, sted og tidspunkt kommer fra formanden.
Bestyrelsesmøde søndag d. 26 juni, før eller efter fællesmøde, sted og tidspunkt kommer fra formanden
Jens Katholm inviteres af formanden til begge møder.

Tak til vores nye bestyrelsesmedlemmer for jeres positive tilgang til den øvrige bestyrelse og til jeres tilsagn til nye ansvarsområder.

Referent
Erling Bay Pedersen

20. april 2022

Lederen maj 2022

Så blev det alt for hurtigt min tur igen. Jeg vil komme med et tilbageblik på året.

Desværre igen et år uden udstilling. Men en masse kedeligt arbejde blev det da til for nogle stykker med modtagelse af anmeldelser og tilbagebetaling af stadepenge.
En masse arbejde der ikke ligefrem fremmer lysten.
Vedr. indbetaling af kontingent til tiden er det for mig uforståeligt, at det skal tage et halvt år selv efter, der er blevet rykket på tlf. m.m.
Lidt om det en anden gang så det hele ikke bliver for surt nu.

I skivende stund ser vi frem til repræsentantskabs generalforsamling, som der er en fin tilmelding til. Det er positivt.
Der skal vælges to nye til bestyrelsen, da Ib og Svend Erik har valgt at trække sig. De har jo med deres erfaring begge leveret en stor indsats. De har lovet at være behjælpelige med at overdrage deres arbejde på en god måde. Tak for det.

Vedr. Nationalen er der en masse papir arbejde både til bestyrelsen og andre frivillige hjælpere. Selve opstilling og nedtagning har der i mange år været en flok, som har stået for, og som har ydet et stort stykke arbejde. Tak for det.
Da vi stod for E:E. udstillingen var der rigtig mange, der mødte op. Det var medvirkende til, at det gik rigtig hurtigt. Bestyrelsen har en drøm om, at vi kan gøre noget lignende til kommende udstillinger. Det vil sige, at alle klubber møder med nogle medlemmer både til opstilling og nedtagning. Husk det også er medvirkende til at give et sammenhold omkring vores sport.

Med ønsket om en god avlssæson og dermed udstillinger.

Mange hilsner
Bent Gasseholm

 

10. april 2022

DRF’s repræsentantskabsgeneralforsamling 2022

Referat vedr. repræsentantskabsmøde
Sted:                Bøgeskovvej 37 C, 7000 Fredericia
Dato og tid:     Lørdag d. 09.04. 2022 kl. 13.00 – 14.30

Mødedeltagere:
DRF’s bestyrelse og 44 medlemmer

1: Valg af dirigent
Jens Katholm Christensen blev valgt til ordstyrer, og kunne efterfølgende konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2: kontrol af stemmetal og valg af stemmetæller
19 lokalklubber
18 specialklubber
5 bestyrelsesmedlemmer
I alt 195 mulige stemmer, 155 stemmer til stede

Valg af stemmetællere: Jens Erik Rasmussen og Verner Larsen blev valgt

3: Beretning ved formanden
Formanden fremlagde sin beretning, og mindedes vores afdøde medlemmer.
Beretningen blev enstemmigt godkendt og findes i Raceduen i sin fulde længde.

Følgende forespørgsel fra Per Antonsen, som havde søgt aktindsigt til Fødevarestyrelsen omkring fugleinfluenza. Høns, ænder duer og brevduer var nævnt, men det skrevne var svært at gennemskue. Spørgsmålet var: Hvorfor er der ikke etableret et sammenarbejde klubberne imellem om et brev til styrelsen?

Anders Christiansen svarede på spørgsmålet og kunne fortælle, at duer faktisk ikke kan få fugleinfluenza, og at De danske Brevdueforeninger var blevet kontaktet med hensyn til et samarbejde. Dette var de noget undvigende om at svare på. Selvom det er duer, vi har i begge organisationer, er det svært at samarbejde omkring, da duerne bliver brugt vidt forskelligt. Brevduerne har også et sammenarbejde med den tyske Brevdueorganisation, som gør et stort arbejde for hele Europa.

Agner Andersen spurgte ind til, hvad DRF vil gøre, hvis vi udelukkende får en dispensation for udstilling af duer, og at hønsene ikke må udstille på grund af fugleinfluenza. I det tilfælde vil vi selvfølgelig udstille duerne alene, ellers giver det ingen mening.

Spørgsmål fra Frede Andersen: Kan duer og høns udstille sammen? Her er det korte svar.

Ingen restriktioner = fælles udstilling med høns.

Flemming Holm er ikke i tvivl. Det er landbruget, der bestemmer, hvad der skal lukkes i forbindelse med fugleinfluenza, da det handler om eksport og dermed kroner og øre.

4: Reviderede regnskaber forelægges til godkendelse
Regnskab for DRF: enstemmigt godkendt
Regnskab for DR-ringsalget: enstemmigt godkendt
Regnskaberne blev uddelt på generalforsamlingen

5: Fastsættelse af kontingent for det næste år
Kontingentet forbliver uændret på 500 kr. pr. år

6: Indkommende forslag
Der var ingen forslag indsendt

7: Valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter, revisor og revisor suppleanter
Genvalg til formand: Alfred Kirk.
Bestyrelsesmedlemmer Ib Nielsen og Svend Erik Schroll afgår efter eget ønske.
Nyvalg til Søren Pedersen og Per E. Pedersen
Genvalg til 1. suppleant til bestyrelsen: Simon Christensen, 2. suppleant til bestyrelsen: Leif Jensen.
Genvalg til Kristen Lund Jensen og Jens Erik Rasmussen som revisorer for 1 år.
Genvalg til Jes Lennert Hansen og nyvalg til Claus Poulsen, da Søren Pedersen afgik efter valg til bestyrelsen.

Tak til Ib Nielsen og Svend Erik Schroll for et flot veludført arbejde og mange gode timer sammen. Velkommen til Søren Pedersen og Per E. Pedersen og suppl. Claus Poulsen. Vi tror på et godt samarbejde.

8: Plan for foreningens virke det kommende år
Udstilling i oktober sammen med DFfR høns og stande med fugle og kaniner
Dommerkursus afholdes i 2022/2023. Dato kommer fra Jens Katholm Christensen

9: Eventuelt
Duus kunne fortælle, at det netop var DRF s’ 70. generalforsamling og starten var i Fredericia i 1954 med en sammenlægning af 3 organisationer. På det tidspunkt troede man, at DRF ville blive kæmpe stort, men desværre var mange medlemmer medlem alle 3 steder, så det kun blev til 1/3 medlemmer i alt.

Ejner Thomsen forespurgte Willy Littau omkring høns og duer og forordning 688.

Høns og duer har haft et godt samarbejde omkring den nye forordning, der kom i EU i 2021. Vi  modtog ingen orientering om den. Forordningen blev senere udsat til at gælde fra 01 oktober 2021. Der er sendt breve til flere EU parlamentarikere, Fødevareministeren og flere politikere, uden det helt store gennembrud, men flere sekretærer har vendt tilbage uden noget egentligt konkret.

Europaudstilling i Polen er aflyst grundet krigen i Ukraine.

Referent
Erling Bay Pedersen

 

22. marts 2022

Lederen, april

Lidt om Dommeruddannelse, Specialdommere, Specialklubber og lidt om lokalklubber.

Jeg har med interesse læst Ole Stensgårds indlæg om dommeruddannelse og Svend Erik Schrolls skriveri om lidt af det hele, jeg vil forsøge at uddybe lidt af det her.

Dommer uddannelsen har for tiden trange kår. Hvis vi endelig får uddannet nogle dommere, så er det kun i ens egen race og bliver kort tid efter specialdommer i denne race. Disse single dommere har vi ikke brug for, de har kun interesse for specialklubben ikke for den store helhed. Det bliver kun værre i de kommende år med svindende medlemstal, færre udstillede duer i de forskellige racer- Specialklubber.

Lad os nu blive ved dommeruddannelsen, grundkurset skal bestå- fortsætte som hidtil, det er en forudsætning for at komme på Dommerkursus. For nuværende går man op i en race eller specialklubs racer. Består man er man dommer. Det kunne være vi skulle gå tilbage til den gang, hvor man skulle melde sig til 3 racer på et kursus, det vil sige man vekslede, for eks. lad os sige 2 timer i Strassere, 2 timer i Luchs og 2 timer i Coburger Lærker, det kan selvfølgelig være andre kombinationer. Om man skulle bestå i alle 3 racer for at kunne fortsætte ved jeg ikke, men det kunne være vi fik uddannet nogle dommere, der havde interesse for mere end en race og er specialdommer i mere end en race, det har vi hårdt brug for. Det er et stort problem, når der skal sættes dommere på til Nationaludstillingen. Et tænkt eksempel. I en race- eller specialklub er der tilmeldt 115 duer, det er til 1 dommer + ca. 35 duer til en anden dommer. Her er det fint at kunne tage en dommer, som er indstillet i en anden race, og det har fungeret fint indtil videre, men det bliver et problem fremover. Der er endda en specialklub, som på sidst aflyste Nationaludstilling havde tilmeldt 156 duer og kun har en specialdommer, det er skidt, det kunne gå denne gang da der var indstillet en Tysk dommer, som kunne dømme i flere racer, men det kan vi ikke regne med fremover. Der var ligeledes en specialklub med 71 duer tilmeldt, 2 dommere indstillet, de udstiller begge så de skal dømme hinandens duer, det er fint, det har jeg det fint med, det sker i mange racer. Der hvor det bliver lidt kompliceret er hvor der er 2 farver, hvor de begge udstiller det drejer sig om 16 duer, de to indstillede dommere dømmer henholdsvis 27 og 28 duer, så er der de 16 duer hvor de begge udstiller, så dem kan de ikke dømme, det vil sige der skal en 3 dommere til at dømme de 16 duer. Har vi overhovedet en Specialdommer?  Kan det være rigtigt, har vi råd til det? Det ville være lettere hvis der kun var 1 dommer, som dømte alle. Vi kan også sige standardudvalget skal dømme de 16 duer + de 35, som der ingen specialdommer er til. Det med det lille antal her og der bliver kun værre i de kommende år, enten må vi have et større standardudvalg, da de ofte dømmer andet steds. Ellers må vi tage spørgsmålet om specialdommer op til overvejelse. Der er ikke specialdommere nok. Det kan ikke passe  at vi skal have en Nationaludstilling kørende, hvor halvdelen af dommerne skal dømme 20 -30 duer eller mindre. Som sagt, har vi råd til det? De nævnte eksempler er ikke for at klandre nogle specialklubber, men for at vise, hvordan det ser ud nu, flere specialklubber kommer i samme situation i de kommende år, og det kan gå meget hurtigt. Så igen, vi mangler specialdommere, hvad gør vi så? Bruger dommere, som ikke er specialdommere, men har bestået kurset for den eller de racer, det drejer sig om? Eller bruger Standard udvalget? Så kan de dæleme få nok at se til. Hvad gør vi ellers, vi skal jo have duerne bedømt?

Specialklubberne, som Svend Erik skriver, skulle det måske overvejes at sammenlægge flere specialklubber. Det kunne f.eks. være Kæmpedueklubben, Skønhedsbrevdueklubben, Alle andre Racer, Strasserklubben, Luchsdueklubben og Lærkedueklubben. Det er alle formduer, så de kunne passe fint sammen. Det behøver ikke være en klub, men en 2-3 klubber i stedet for 7 klubber. King, Hønseduer og Modena kunne også passe fint sammen. Kropperter og Pustere, så er der Farveduer, som for tiden er så store, at de nok kan stå alene lidt endnu, ellers er der Trommeduer, som kunne passe fint. Klubber som Vorteduer, Mæfikker og Strukturduer kan være lidt svære at placere. Så har vi Danske Tumlinger og Udenlandske tumlinger. Jeg tør næsten ikke nævne det, men gør det alligevel, kunne Udenlandske Tumlinger ikke være en underafdeling af Danske Tumlinger. Så det blev til en Tumlingeklub.

Så er vi tilbage ved problematikken Specialdommere. Hvis flere klubber blev lagt sammen, kunne der arrangeres kurser, så de respektive dommere kunne omskoles til at dømme de berørte racer. Når jeg tænker tilbage på sidst i tresserne og først i halvfjerdserne, tror jeg ikke der var noget, der hed specialdommer, det kan godt være jeg tager fejl, men jeg tror det er noget, der er kommet til siden hen. Den gang var der nogle gamle dommere, som havde prøvet lidt af hvert, så som Dahl, Walter Rasmussen, Duus. Jeg har sikkert glemt nogle, men dem kunne man sætte til at dømme lidt af hvert. Hvis vi ser på vore nabolande Norge og Sverrig, de er ikke så bange for at lade en udenlandsk dommer dømme deres racer. Vi har et stort problem, der er ikke specialdommere nok der kan dømme flere racer.

Så lidt om lokalklubberne, der er flere som ikke køre for godt, så det er tvingende nødvendigt at flere klubber slår sig sammen, så jeg kan forestille mig  at der er plads til 2 på Sjælland og 1 på Fyn. Jeg kender en lille smule til Fyn, her er 3 klubber hvor den bedste løsning ville være en, og det kan kun gå for langsomt, og en 2- 3 stykker i Jylland. Så vi må vende os til at skulle køre lidt efter vores hobby, klubber som kun har en 10- 15 medlemmer og en udstilling med omkring 50 – 80 duer, er ikke så spændende, jeg er godt klar over jeg træder nogle over tæerne, men det bliver fremtiden. Se bare på Norge, de må køre lange strækninger. Og hvad med USA, der skal man somme tider tage en flyver for at komme til udstilling.

Det var så min sidste leder, hvis man kan kalde den det. Jeg plejer at sige, at når jeg skriver lederen, mener jeg selv, at det er en masse pladder, og det er det sikkert også denne gang. Det er faktisk det værste eller sværeste ved at sidde i DRF`s bestyrelse. Dernæst vil jeg sige tak til mine bestyrelseskolleger for godt samarbejde, fine bestyrelsesmøder, Nationaludstillinger og ikke mindst Europa udstillingen.

På kommende Generalforsamling skal der vælges 2 nye bestyrelsesmedlemmer, dem vil jeg ønske held og lykke med arbejdet.

Jeg glæder mig til næste Nationaludstilling, selv om det er i oktober, fri for Corona, ungesyge og fugleinfluenza.

Jeg vil ønske alle en fortsat god avlssæson, med en masse gode unger.

Ib Nielsen

 

26. februar 2022

Lederen marts 2022

Forår og forhåbentligt lysere tider.

Har fået besked fra bestyrelses kollegaerne, om ikke at starte denne skrivelse, som jeg har gjort de sidste par gange. Tag de positive briller på, nu bliver det forår og der burde komme masser af unger i rederne. De skal jo laves tidligt, hvis de skal nå med til Nationalen, som jo i år er sat til den 22.-23. oktober. Den dato har givet meget kritik: Ingen duer er færdig så tidligt. Nu vil vi ikke udstille mere. Det her ødelægger duesporten, osv. Nej vi i bestyrelsen er bestemt ikke glad for en så tidlig udstilling, men hvis alternativet er ingen udstilling. Hvad vil I så helst? Holde en ren dueudstilling uden høns, men det hjælper ikke som situationen er i dag. De veterinære myndigheder giver ikke lov til udstilling overhovedet, når først der er registreret en besætning med fugleinfluenza, og det er underordnet om det er en lille hobbybesætning med 20 høns eller en erhvervsbesætning med 100.000 æglæggende høns. Som det har været indtil nu, er det ligegyldig hvor mange vilde fugle der dør, men en besætning så lukkes alt. DRF har lavet et udkast som Anders Christiansen har videreudviklet og sendt skrivelsen til fødevarestyrelsen, hvor vi fortæller om vores forhold, kontrol, registrering af ringe, ingen sammenblanding af duer, samt ingen smitte fra duer som er vaccineret med fugleinfluenza. Brevet kan ses andet sted i bladet.

Der er fortsat ikke sket ændringer i EU-forordning 2020/688, angående transport over lande grænserne med dyr og æg, hvor der skal være dyrlægekontrol før hver afrejse og 3 ugers karantæne. Det burde være let at tilføje disse to linjer, så var alt til at leve med igen: ”Dette direktiv gælder ikke for fjerkræ til udstilling, skuer og konkurrencer, og man definerer fjerkræ som høns, gæs, ænder, kalkuner, duer, vagtler, fasaner og agerhøns”. Hvis ikke disse restriktioner bliver ændret vil det blive meget tvivlsomt med næste Europaudstilling i Polen. Her mener jeg desværre at EE-foreningen har sovet alt for godt i timen og ikke givet kraftige indsigelser tidligt nok, men nu vil de jo blive straffet hvis der ikke kan afholdes EE-udstilling. Polen ønskede en forhåndstilmelding på 16.000 dyr for at ville afholde udstillingen, denne tilmelding skulle være indsendt til 1. februar. Her fra landet har jeg tilmeldt ca. 200 duer, hvis vi får ordnede veterinære forhold, ellers kommer der kun et sted mellem 0 og 25 duer. Den 30. Europaudstilling afholdes den 12.-14. november 2022 i Messe Kielce, Polen. På nuværende tidspunkt (8.2.) kender jeg ikke til antal tilmeldte dyr.

Vores kasserer mangler stadig kontingent fra mange medlemmer, heriblandt både dommere og klubformænd og storopdrættere. Få nu betalt det kontingent, så bliver kassereren meget lettere at have med at gøre. Der kan jo ikke købes ringe før kontingentet er betalt.

På nuværende tidspunkt har vi en god bestyrelse i DRF, som arbejder godt sammen, desværre er der 2 der ønsker at trække sig ud af bestyrelsen, det er naturligvis tilladt, men ærgerligt. Jeg har nu prøvet at ringe til en 6-8 stykker, men svaret er nej tak. Men jeg har glemt at ringe til dig, så hvis du, eller du har et godt forslag så lad mig høre det snarest.

Håber der er ved at komme godt med unger rundt omkring, god avlssæson til alle.

Alfred Kirk

 

20. februar 2022

DRF´s repræsentantskabsgeneralforsamling.

Der indkaldes hermed til DRF´s 70. generalforsamling

lørdag den 9. april, kl. 13, i Bøgeskovhallen, Bøgeskovvej 37 C, 7000 Fredericia.

Dagsorden:

 • Valg af dirigent.
 • Kontrol af stemmetal og valg af stemmetæller.
 • Beretning ved formanden.
 • Reviderede regnskaber forelægges til godkendelse.
 1. Regnskab for DRF.
 2. Regnskab for DR-ringsalget.
 • Fastsættelse af kontingent for det næste år.
 • Indkomne forslag.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleant.

Efter tur afgår:

 • Formand: Alfred Kirk
 • Bestyrelsesmedlemmer Ib Nielsen og Svend Erik Schroll, ønsker ikke genvalg
 • suppleant til bestyrelsen: Simon Christensen.
 • suppleant til bestyrelsen: Leif Jensen.
 • Revisorer: Kristen Lund Jensen og Jens Erik Rasmussen.
 • Revisorsuppleant: Jes Lennert Hansen og Søren Pedersen.
 • Plan for foreningens virke de kommende år.

Bestyrelsen

Der er fællesspisning kl. 12 inden generalforsamlingen.

Tilmelding til spisning senest 2. april 2022 til Bent Gasseholm tlf. 24282070 eller ebgg.dk@gmail.com.

 

20. februar 2022

Lederen februar

Så er vi startet på et nyt år.

Det er mit håb at 2022 må blive uden alt for mange bump på vores “ racedue vej” vi har de sidste par år haft rigelig med trælse oplevelser både med Corona og fugleinfluenza. Det at udstille både på lokale, certifikatudstillinger og på Nationalen er blevet aflyst , er meget skadeligt for vores hobby, det er jo det vi alle glæder os til hvert år. Aflyste udstillinger er måske også skyld i at flere racedue folk stopper med duer!!! Rigtig træls, da vi jo ikke er for mange medlemmer i forvejen.

Hvordan – er I startet avlen???

Nu hvor vi har besluttet at Nationalen allerede skal være sidst i oktober, er det jo om at komme i gang, måske tidligere end vi er vant til, så de første unger kan blive færdige med fældningen. Hvis vi vil udstille ældre duer, må avlen selvfølgelig stoppe før end vi plejer.

Hos mig er jeg startet noget før end jeg plejer. Så jeg krydser fingre for at vi ikke får hård vinter i februar og marts, for så blive jeg nok nødt til at tage ungerne ind under dynen om natten,- jeg ved sgu ikke hvad min skønne kone siger til dette!! Men med mit åbne slag, kan det godt give lidt udfordringer.

Jeg er udmærket klar over at når vi har bestemt at rykke Nationalen 2 mdr. frem, ja så vil det give en hel del utilfredshed blandt vores medlemmer. Det har jeg jo også kunne læse på de sociale

medier Facebook m.m. Men alternativet har jeg svært at finde!!! Jeg er stensikker på at Racedue sporten ikke tåler en tredje aflysning af vores største udstilling, så er jeg bange for at vi nedlægger os selv. – Så lad os nu prøve at gøre noget nyt, og tage det sure med det søde.

Jeg er udmærket klar over at vores beslutninger i DRF, vil give en masse udfordringer både i lokal og specialklubberne, men prøv nu at se tingene i et større sammenhæng.

Jeg er for øvrigt af den opfattelse at vi i løbet af få år, inden

for vores sport, bliver nødt til at tænke anderledes end vi gjorde i “ gamle dage” –fremfor som tidligere, at en specialklub skulle afholde et certifikatskue, ja så mener jeg at specialklubberne skal gå sammen og afholde 1- 2 certifikatskuer – hvis vi da stadig skal holde certifikatskue????? Jeg mener at både lokalklubber og specialklubber skal slås sammen, for at kunne lave gode udstillinger. Det er jo sådan, at vi er mange der er medlemmer af flere lokal klubber. Igen nytænkning!!!

Jeg er udmærket klar over at disse holdninger- SOM ER MINE EGNE PERSONLIGE, kan gøre lidt ondt for nogle af jer medlemmer, men med det faldende medlemstal og den dåbsattest som de fleste af os har ja, så er jeg sikker på at det er den vej vinden blæser.

Jeg har været med i DRF regi i mange år, siden 1962, dengang var vi 2000 medlemmer, ja så må vi erkende at verden har forandret sig.

Som I kunne læse i sidste blad, så er vi to som stopper i bestyrelsen ved næste generalforsamling d. 9 april. For mit eget vedkommende, så skyldes det ikke utilfredshed med samarbejdet med den øvrige bestyrelse. Jeg har nydt at være en del af et super godt team, og det er helt sikkert at det er et samarbejde jeg vil komme til at savne. Det samme kan jeg sige om samarbejdet med bestyrelsen for Racefjerkræklubben. Det har for mig været berigende at arbejde sammen med dem.

Personligt har det været en spændende og super oplevelse at være med til at få Europaudstillingen i Herning 2018 op at stå, når vi så samtidig fik stor ros fra mange af de andre lande for et godt arrangement, ja så var det jo hele slæbet værd.

Nej, jeg er nok “ fyldt lidt meget op” omkring bestyrelsesarbejde, som jeg på lokal, special og national plan har været en del af i mange år. Så jeg har besluttet at i stedet for som jeg har sagt i mange år, at sige ja. Vil jeg nu øve mig i at sige nej:

Vedrørende opstilling af Nationaludstilling som jeg siden 2005, har været koordinator for, så skal jeg nok stadig give en hånd med. men jeg er ikke den ansvarlige, dog håber jeg at mine “afløsere” vil sørge for at alle frivillige hjælpere får god behandling og en god forplejning

En af årsagerne til at jeg stopper i bestyrelsesarbejdet er også at jeg er lidt træt af den negativitet over for DRF’s bestyrelse som jeg blandt andet læser på Facebook. Jeg ved at i DRF’s bestyrelse gør alt hvad vi kan, og med de evner vi nu har for at tilgodese medlemmernes interesser på bedste vis. Vi bruger mange timer i bestyrelsen af vores fritid for at gøre det så godt som muligt. Alligevel er det utroligt nemt at gribe sig til tasterne og “klage” hvad vi gør og ikke gør. Men kære venner, den 9. April for at i kan træde ind i DRF’s bestyrelse og gøre et stykke arbejde. Dette skal ikke opfattes som et surt opstød. Jeg håber stadig det bedste for racedue sporten. Godt forår til jer og jeres familie

Sv. Erik Schroll

 

16. januar 2022

Europaforeningen har spurgt, hvor mange duer vi forventer at komme med til den kommende Europaudstilling den 11. – 13. november i Polen.
Vi forventer, at diverse restrektioner er ophævet til den tid.
Der bliver arrangeret fælles tansport til Polen.
Vi beder jer venligst, inden udgangen af denne måned oplyse til formand Alfred Kirk, hvorvidt I ønsker at udstille og i givet fald med hvor mange duer.

Bestyrelsen

 

15. januar 2022

Dommerkursus 2022 den 5. – 6. februar er aflyst med baggrund i de aktuelle udbrud af fugleinfluenza.

Dommerudvalget
Jens Katholm Christensen

 

23. december 2021

Lederen januar 2022

Godt nytår.
Håber I alle har haft en god jul med familie og venner, og måske fået den aflyste Nationaludstilling lidt på afstand. Vi må se fremad, og måske er avlen allerede sat i gang på nogle dueslag, således at vi kan få avlet tidlige unger.
Overstående fylder meget for os alle, og DRF håber, vi kan give lidt flere oplysninger om vores kontakt med Fødevarestyrelsen i næste nr. af Raceduen. Jeg kan oplyse, at DRF samarbejder med
Anders Christiansen omkring et fælles brev til Fødevarestyrelsen i december måned, som vil belyse vores organisation, sporbarhed af duerne ved ringmærkning, vaccination, udstilling og karantæne hjemme på slaget i dagligdagen. Anders vil også se på, hvad der findes af videnskabelig dokumentation i udlandet. Så alt i alt arbejdes der intenst på at finde en fornuftig løsning, som vi
forhåbentlig kan få glæde af på sigt. Vi skal nok påregne en tilbagemelding fra Fødevarestyrelsen i løbet af et par måneder.

Vores redaktør efterlyser artikler til Raceduen, så hermed en opfordring til jer om at skrive en artikel om duer og dueslaget. Det vil glæde redaktøren og sikre noget godt læsestof til bladet.

Vi afholdt bestyrelsesmøde d. 29. november (referat kan læses andet steds i bladet og på hjemmesiden), hvor vi også berørte næste års repræsentantskabsmøde og dermed også det kommende valg til bestyrelsen. Ib Nielsen og Svend Erik Schroll ønsker ikke genvalg, desværre. En kæmpe tak til Ib og Svend Erik for deres store indsats i bestyrelsen og deres bidrag til afholdelse af nationaludstillingen. Det betyder jo, at der skal findes 2 nye bestyrelsesmedlemmer. Vi håber, der er medlemmer, som har mod og lyst på denne udfordring. Ib og Svend Erik bistår gerne med oplæring og gode råd til de nye bestyrelsesmedlemmer.

Erling

 

23. december 2021

Referat vedr.: Bestyrelsesmøde i DRF den 29. november 2021
Sted: Mosevænget 10 7490 Aulum
Dato og tid: Mandag d. 29.11. 2021 kl. 09.30 – 15.00
Mødedeltagere:
Alfred Kirk, Ib Nielsen, Bent Gasseholm, Svend Erik Schroll, og Erling B. Pedersen.

1: Meddelelser
Vi har pr. d.d. solgt 4000 ringe. I 2020 havde vi på samme tidspunkt solgt 10000 ringe. 205 medlemmer har betalt kontingent. En klar opfordring til at få betalt kontingent og dermed også mulighed for at købe ringe.

2: Aflysning og reaktion på udstilling i oktober
Flere medlemmer ytrer sig på Facebook om, at udstilling i oktober ”er alt for tidligt”. Det er rigtigt, det ikke er det optimale. Der vil være duer, som ikke er færdigfældet, men alternativet kan være ingen udstilling.
• Udsendelse af ringe: Bestyrelsen har givet Ringsalgsleder Herluf Pedersen bemyndigelse til at begynde udsendelse af ringe pr. 15 december 2021. Dermed er der mulighed for at starte avlen
tidligt.

3: Fødevarestyrelsens restriktioner og krav
Vi har igen i år oplevet forbud mod udstillinger og samlinger af dyr på trods af, der kun har været et stort udbrud for 1 måned siden på en kalkunfarm og 2 mindre i hobbybesætninger, den sidste med 2 høns. Anders Christiansen havde sidst kontakt med Fødevarestyrelsen omkring d. 14 november, hvor der ikke var planer om lempelser så længe, der findes vildfugle med fugleinfluenza. Vi vil til stadighed kontakte Fødevarestyrelsen, og meget gerne med Anders som kontaktperson, da det er vigtigt, det er en fagperson med forstand på duer, der har kontakten. Det er yderst vigtigt, vi kan få en konstruktiv dialog i gang med styrelsen, der bygger på realistiske og retvisende argumenter og et skriv om, hvad DRF står for, og hvordan duerne lever og passes i hverdagen og under udstillinger. Ligeledes tror vi på, at henvisninger til andre lande, som også udstiller duer, vægter i den aktive dialog, vi vil gå ind i med Fødevarestyrelsen.
Derfor henstiller vi på det kraftigste til, at ingen kontakter Fødevarestyrelsen på eget initiativ, da vi er overbeviste om, at pres aldrig fører noget konstruktivt med sig.
At opnå en eventuel mulig dispensation vil være en længerevarende proces, og vi fremsender den første skrivelse til Fødevarestyrelsen omkring 15. december.

4: Bilag fra Claus Hirsch Jensen
Claus Hirsch har skrevet til Fødevarestyrelsen omkring nedlukning af udstillinger og samling af duer, og Claus har bedt om aktindsigt. Han har også fået svar tilbage, men Fødevarestyrelsen henholder sig til restriktionerne omkring et udbrud, og hvad der skal iværksættes ved fugleinfluenza. Fødevarestyrelsen oplyser, at Aktindsigt til privatpersoner ikke kan gives.

5: Repræsentantskabsgeneralforsamling, hvor og hvornår
Det blev besluttet at afholde mødet lørdag d. 09.04.2022 i Bøgeskovhallen. Nærmere indkaldelse kommer på Hjemmesiden og Raceduen.
På valg til bestyrelse Svend Erik Schroll, Ib Nielsen og Alfred Kirk. Svend Erik og Ib ønsker ikke genvalg.

6: Materiel og håndtering af dette
Vi har udfordringer, når der skal flyttes materiel til vores Nationaludstilling. Der skal bestilles vognmand, og materiellet skal læsses med truck og læsses af igen i Messecentret og modsat, når udstillingen er tilendebragt. Det kan også være svært at få en vognmand søndag aften, uden at det er omkostningsfuldt.
Bent Gasseholm er ved at undersøge mulighederne og priserne på at købe isolerede containere til opbevaring og transport. Transportomkostningerne vil på denne måde kunne minimeres væsentligt.

7: Dommerkursus
Dommerkursus i Aulum Fritidscenter afholdes d. 05.-06. februar, hvis vi ikke er ramt af restriktioner. Nærmere på Hjemmesiden og Raceduen.

8: Lederen i Raceduen
Januar Erling, februar Svend Erik, marts Alfred, april Ib, maj Bent

9: Eventuelt
Bestyrelsesmøde i februar.

Referent
Erling Bay Pedersen

 

30. november 2021

Vedr. ringsalget:

Dags dato har bestyrelsen givet ringsalgsleder Herluf Pedersen bemyndigelse til udsendelse af ringe årgang 2022 fra d. 15. december 2021. Begrundelsen er, at avlssæsonen starter tidligere, grundet at vi har fremrykket udstillingssæsonen i 2022. Forudsætningen for udsendelse af ringe er stadig væk, at kontingentet til DRF er indbetalt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i DRF.

 

23. november 2021

Kære lokal og specialklubber:

DRF har besluttet at aflyse en mulig udstilling i januar måned, grundet vores nuværende situation. Vi var optimister, da vi sidst havde fælles møde med DFfR i november måned. Nu tror vi ikke, der bliver åbnet op for udstillinger fra Fødevarestyrelsens side før senere på foråret. Vi har haft 2 udbrud først i november måned, og det er det. Problemet er nu, at de fokuserer på dødfundne vildfugle med fugleinfluenza, og de vil sikkert kunne findes, også i januar måned. Vi havde faktisk en lang periode i oktober med dødfundne fugle i vadehavet både på den tyske og danske side, uden at det afstedkom en nedlukning af udstillinger og samlinger. Det er svært at se en rød tråd i Fødevarestyrelsens strategi og deres gøren over for hobbyfolket.

Vi har fået en fin behandling af Messecentret i Herning, da vi ikke skulle betale noget for aflysningen af Nationaludstillingen i december, så derfor tør vi ikke binde an med en mulig udstilling i januar, som måske også kan ende med aflysning. Vi kan måske risikere at endnu en aflysning vil koste et afbestillingsgebyr. Det er vigtigt, vi bevarer det gode samarbejde med Messecentret, og der er allerede booket haller i oktober måned i 2022.

Vi er også i den situation, at vores medlemmer spørger ind til udstillingen i januar, ”Bliver den til noget”? da mange gerne vil i gang med tidlig avl, idet mange af vores udstillinger næste år kommer til at blive afholdt allerede først i oktober måned.

Så alt i alt synes vi, at det er den rigtige beslutning for os alle sammen. Der bliver lagt utrolig megen energi og arbejde i en Nationaludstilling og div. Certifikatskuer og lokaludstillinger, og mange klubber og deres medlemmer var langt i forberedelserne med katalog, aftaler og indkøb af div. materialer.

Corona er desværre også på vej ind i det danske samfund igen, måske også med nedlukning og et forsamlingsforbud. Vi håber, det ikke går så galt.

En tak til DFfR for samarbejdet omkring den nu aflyste landsudstilling/Nationalen

En særlig tak skal lyde til Jens K. Christensen for det store arbejde med indtastning i kataloget og vejledning af vore medlemmer med tilmelding af duer.

Tak skal I have alle sammen med håbet om, at 2022 bliver et bedre år også for duefolket.

Praktisk oplysning: Vores kasserer har behov for, at I sender en mail til Bent på ebgg.dk@gmail.com, hvor I oplyser jeres konto nr. til udbetaling af stadepenge fra den aflyste National.

Der er mange, der allerede har opgivet konto nr. men ikke alle, så derfor denne reminder til jer, der har stadepenge til gode. På forhånd tak.

Bestyrelsen, DRF.

 

11. november 2021

Lederen december 2021

Den 1. november modtog vi besked om, at alle udstillinger i DK lukkes ned grundet fugleinfluenza. DRF udsendte en skrivelse til alle lokal og special klubber den 3. november med håbet om, at Landsudstillingen/Nationalen d. 11.-12. december med 3036 høns, ænder og 2439 duer + 48 duer fra høns i alt 5523 dyr kan gennemføres. For duernes vedkommende betyder det ca. 200 duer mere end sidste udstilling, og når vi tænker på Corona nedlukning sidste år, er det utrolig flot.

DRF s’ bestyrelse vil gerne takke alle, som er indstillet på, at vi om muligt skal have en flot udstilling med mange duer og med en generel god opbakning til vores fælles udstilling i Herning.

Noget af det næste vil være gisninger, som ligger lidt ud i fremtiden, efter at bladet er gået i trykken.

DFfR og DRF havde et fælles udstillingsmøde den 2. november, som fik en anden karakter end først antaget, da nedlukning for udstilling og samling af dyr blev annonceret af Fødevarestyrelsen den 1. november om eftermiddagen.

Til fællesmødet havde vi stadig et håb om, der kunne blive en udstilling, da Fødevarestyrelsen ændrede nedlukningsperioden i forbindelse med udbrud i foråret. Disse havde tidligere betydet nedlukning i 3 mdr. efter et udbrud, men blev nu ændret til ca. 1 mdr. efter sidste udbrud. Mig bekendt er dette ikke trykt på papir, som er tilgængelig for os. Derfor har vi kun håbet og troen på, at den ene måned fortsat er gældende. Vi har derfor sat en deadline til den 15. november, hvor den endelige beslutning om udstilling vil blive taget. Denne er meget afhængig af hvordan samfundssituationen er og om, hvad vi selv forestiller os er realiserbart, da der er mange ting, der efterfølgende skal startes op, for at vi er klar til udstilling.

DRF’s’ bestyrelse har også tænkt, om det vil være muligt at lave en udstilling i januar. Måske kun med duer, hvis vi ser os nødsaget til at aflyse i Herning.

Et nyt tiltag fra DFfR og DRF er, at vi flytter Landsudstillingen/Nationalen til d. 22.-23. oktober 2022, da vi mener, at risikoen for at havne i en tilsvarende situation til næste år er stor, såfremt vi ikke gør noget. Denne beslutning vil blive taget i indeværende år.

Dette tidspunkt er ikke det optimale for duernes vedkommende grundet tidligt tillæg af unger, fældning m.m., men hvad er alternativet? Måske ingen udstilling, da risikoen for et udbrud er større efter 1. november. Men på nuværende tidspunkt ingen garantier, ej heller for den 22.-23. oktober.

Måske ser fremtiden anderledes ud, idet der er dueudstillinger i Tyskland og Holland de næste måneder, brevduerne må motionere omkring dueslaget, duer kan ifølge egen overbevisning ikke få fugleinfluenza. Anders Christiansen har som dyrlæge været talsmand for DRF i Fødevarestyrelsen blandt andet omkring dispensation i forhold til udstillinger. Dette fik vi desværre afslag på, men der skal lyde en stor tak til Anders for hjælpen. Vi må til stadighed gør opmærksom på vores hobby og begrunde, hvorfor vi synes, tingene ikke hænger sammen.

Vi skal huske på trods af udfordringer og de aflyste udstillinger i 2021, at vi bevarer vores hobby og holder fast i vores duer. Vi har trods alt fortsat glæden ved dem i dagligdagen. Jeg er optimistisk i forhold til udstillinger i fremtiden. Vi kan gøre noget selv ved at gå uden om de kritiske måneder.

Husk duerne er stadigvæk glade for et besøg på dueslaget, særligt hvis du har korn med.

Glædelig jul og godt nytår til alle.

Hilsen

Erling

 

03. november 2021

Information om Nationaludstillingen

Vi holdt tirsdag aften møde med DffR omkring den nuværende situation med fugleinfluenza.

Vi besluttede på nuværende tidspunkt ikke at aflyse Landsudstilling/Nationalen i Herning d. 11.-12. december. Der er fortsat en mulighed for afholdelse, såfremt der ikke opstår flere udbrud i besætninger, og vi vil til stadighed drøfte situationen med Fødevarestyrelsen, da der er kommet nye regler omkring varigheden af en nedlukning efter et udbrud.

Vi vil tage endelig beslutning om udfaldet d. 15. november. DRF har drøftet, om der kan være en mulighed for afholdelse af en udstilling i januar måned, hvis vi må konstatere, at den ordinære landsudstilling ikke kan afholdes.

De 2 hovedbestyrelser overvejer, om det kan være en mulighed at afholde Landsudstilling/Nationalen for 2022 d. 22.-23. oktober, så vi på den måde med større sandsynlighed kan undgå at komme ind i fugleinfluenza sæsonen. Den beslutning vil blive truffet i indeværende år.

For god ordens skyld skal vi præcisere, at samtlige udstillinger i november måned i indeværende år aflyses. Alle bedes venligst holde sig løbende orienteret på Fødevarestyrelsens hjemmeside, hvor der også oplyses om gældende restriktioner.

Bestyrelsen, DRF

 

25. oktober 2021

Lederen november 2021

Så er vi i gang – udstillings sæsonen er så småt i gang. Duedag Ejstrupholm og Duedag Sjælland er for længst afholdt. Specialklubberne afholder specialklubs møder og certifikat udstillinger landet over. Lokalklubberne er også godt i gang. Når dette læses er anmeldelsen slut til årets store event, DRF´s Nationaludstilling sammen med Danmarks Fjerkræavler Forening i Herning, det bliver en spændende udstilling, jeg håber på god tilslutning så vi kan få en flot udstilling, vi har jo lidt at indhente fra sidste år. Vi trænger til at komme sammen og få en god snak med kammerater fra hele landet.

EE mødet i Billund hvor Hans Ove Christiansen og undertegnede deltog. Det er Hans Ove som er vores  Udenrigsminister på dette område. Mødet i duesektionen forløb planmæssigt, der arbejdes godt. Når vi kommer til den omtalte EU forordning var den meget nedslående meddelelse, at den træder i kraft som planlagt. Det er meget nedslående, at en så stor organisation som EE foreningen, ikke kan gøre mere. Hans Ove kommer med et mere fyldest gørende skriv. Det var ellers et meget godt tilrettelagt møde Willy med hjælpere havde fået stablet på benene.

Som sagt er udstillings sæsonen godt i gang, jeg vil ønske alle en god udstillings sæson.

Ib Nielsen

 

17. oktober 2021

Fællestransport til Nationaludstillingen.

Opsamling og opsamlingssteder af duer til fællestransporten fastlægges endeligt, når anmeldelserne er modtaget.
Opdrætterne, der har ønsket at deltage i transporten, vil modstage information sammen med kassekortene.

Jens Katholm Christensen

 

26. september 2021

Lederen oktober 2021

Stadig bøvl og udfordringer.

Det er noget lort det her. Sådan startede jeg lederen sidste gang, og der er stadig ikke kommet et reelt svar på EU-forordning 2020/688, angående transport over landegrænserne med dyr og æg, hvor der skal være dyrlægekontrol før hver afrejse og 3 ugers karantæne. Vi har sammen med hønsene indsendt indsigelse, men hvad må vi om 14 dage?  Den midlertidige udsættelse udløber her først i oktober. Den 18.-21 november er der Europaudstilling for Danske Duer (Danske Tumlinger og Svaber) i Neumünster. Kan vi deltage uden der skal være dyrlæge besøg både før og efter  udstillingen, samt 3 ugers karantæne?

Jeg har et par gange haft ringet til Asger Christensen, Kolding, som er EU-parlamentariker, vi har haft en god snak om det, men ”Send lige en mail til mig, så ser jeg på det i morgen når jeg er i Bruxelles”, slutter Asger Christensen af med, men stadig ingen respons. Jeg formoder jo at alle lande har indsendt indsigelser til deres parlamentariker, og forventer at der sker noget snarest. Men en typisk kommentar der kommer, er jo at, det har været til høring, hvor der ingen indsigelser har været, men når det kun har været udsendt til erhvervet, har vi jo ikke en mulighed for indsigelse. Den lille tilføjelse der skal laves i forordningen, er jo kun de to linjer der er glemt fra den gamle forordning 2009/156. ”Dette direktiv gælder ikke for fjerkræ til udstilling, skuer og konkurrencer, og man definerede fjerkræ som høns, gæs, ænder, kalkuner, duer, vagtler, fasaner og agerhøns”. Hvis ikke denne tilføjelse kommer med er vores Europaudstillinger fortid.

Den 17.-19. september blev der afholdt årsmøde og generalforsamling i Europaforeningen i Billund, her deltog Ib Nielsen og Hans Ove Christiansen, men i skrivende stund er det jo først om en uge, så referat derfra kommer en gang senere. Her vil der også blive talt om EU-forordning 2020/688, Lidt spændende hvad de forskellige lande har gjort, for at få det hele til at køre.

Vi har lige (8.-9.) afholdt fællesmøde med DFfR, angående vores fællesudstilling 10.-12. december i Herning. Den nedskrevne plan fra sidste år blev gennemgået, lidt rettelser hist og her var der, men nu venter vi på at få det hele afprøvet til december. Vi forventer et godt fremmøde, nu hvor der går 2 års avl der ikke er blevet vist frem.

80 pct. af befolkningen er nu blevet vaccineret mod Corona, mundbind er fortid, nu må vi igen mødes, 50.000 personer i parken den 11. september til koncert med ”Minds Of 99”. Så er der ikke mere nogen forsamlingsforbud, kunne vi få 10 pct af det antal til vores udstilling ville vi være utrolig stolte.

Nu står udstillingerne lige for døren, deltag så meget som det kan lade sig gøre, uden det bliver for hårdt for duerne, ungesyge og fugleinfluenza skal vi undgå.

Husk tilmelding til Nationalen senest den 20. oktober.

God udstilling.

Alfred Kirk

 

8. september 2021

Plan for samarbejdet om fælles Nationalen/Landsudstilling 11. og 12. december 2021 i Herning

Danmarks Racedueforening (DRF) og Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavls (DFfR) hovedbestyrelser har den 8. september 2021 holdt møde vedrørende fælles Nationalen/Landsudstilling den 11. og 12. december 2021.

Formand Alfred Kirk, DRF og formand Carsten Blohm, DFfR bød velkommen. Begge formænd tilkendegav fuld støtte til en fælles Nationalen/Landsudstilling 2021.

Mødet tog udgangspunkt i planen fra 2020 (PLAN 2.0 for samarbejdet om fælles Nationalen/Landsudstilling i Herning).

Status i de 2 foreninger i forhold til den fælles udstilling er, at alle hovedbestyrelsesmedlemmerne fortsat bakker fuldt op om en fælles udstilling i Herning den 11. og 12. december 2021 med sammen begrundelse som sidste år.

Det er fortsat holdningen i begge hovedbestyrelser, at der vil være et stort potentiale i profileringen af vores hobbyer ved at gå sammen og lave en fælles udstilling, der både vil være større og mere variereret, end når vi holder hver for sig. Vi så også ved EE udstillingen, at vi var i stand til at tiltrække et langt større publikum end normalt. Samtidig er det vurderingen, at der også vil være færre omkostninger forbundet med en fælles udstilling fremfor 2 selvstændige udstillinger, hvilket også er et væsentlig element i betragtning af, at vi er udfordret på antallet af medlemmer. Vi tror særligt på, at vi bedre kan tiltrække nye medlemmer ved at lave noget mere spektakulært, og navnlig efter en lang nedlukningsperiode af vores hobby som følge af covid 19 og fugleinfluenza.

Det er fortsat planen, at Jysk-Fynsk Kanariefugleklub og Vestjyske Kaniner kommer og udstiller deres dyr, hvilket er med til yderligere at styrke en fælles udstilling og give en endnu større publikumsbredde. Udstillerne fra de 2 foreninger betaler entre og katalog som deres bidrag til udstillingen, og får i øvrigt ikke del i indtægterne.

Sirfjerkræ har henvendt og forespurgt om muligheden for deltagelse. Dette undersøges nærmere.

Der er aftalt følgende:

Plan for samarbejdet og afviklingen af den fælles National-/Landsudstilling:

 

Placering:
Udstillingen holdes i MCH i Herning den 11. og 12. december 2021 i hal K og L og evt. J3 mv.

Udstillingens ledelse:
Formandskab: Alfred Kirk, DRF og Carsten Blohm (Jørgen Abrahamsen) DFfR.

Økonomi: Bent Gasseholm, DRF og Willy Littau, DFfR

Praktik og opstilling: Ib Nielsen og Svend Erik Schroll DRF og Palle Juul og Erling Pedersen DFfR

Øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer inddrages til ad hoc opgaver.

Opstilling:
Opstilling af udstillingen sker mandag den 6., tirsdag den 7. og onsdag den 8. december, samt delvis torsdag den 9. december 2021.

Modtagelse af dyr:
Modtagelse af dyr sker torsdag den 9. december 2021. Udstillere må selv indsætte dyr, og DRF og DFfR skal stille hjælpere til at indsætte dyr, der kommer med fælles transporter eller hvor udstilleren ikke selv kan.

Bedømmelse:
Bedømmelse af dyr foretages fredag den 10. december 2021 fra kl. 0700.

Duer udstillet af DFfR medlemmer:
Raceduer med hønseringe og tilmeldt af DFfR medlemmer udstilles sammen med DRF’s udstillingsduer og bedømmes af de samme dommere. “Hønseduerne” er ikke med i præmierækken fra DRF. Præmier honoreres af DFfR og der betales 15 kr. i “stadepenge” til DRF

Udenlandske udstillere:
Der tillades udenlandske udstillere efter gældende kriterier opstillet af henholdsvis DRF og DFfR.

Specialudstillinger i EE Regi:
Tyske Dværg Wyandotter og Orpington stor og dværg forsøger at afholder specialudstilling på udstillingen, men EU’s transportforordning kan være en hindring.

Forplejning:
Der er fælles forplejning efter DFfR’s sædvanlige koncept i ”teltet” under hele udstillingen for arrangører og hjælpere.

Under opstilling mandag, tirsdag, onsdag og torsdag vil der være smørrebrød fra kantinen, samt øl og vand til hjælpere.

Torsdag vil der ligeledes være smørrebrød til hjælpere ved modtagelse og indsættelse af dyr.

Fredag vil der kl. 0700 være morgenmad til dommere og hjælpere, og der vil kl. 1200 være smørrebrød til de samme.

Muligheden for spisebilletter, som ved EE udstillingen lørdag og søndag, undersøges af Willy Littau.

Nedtagning: Der ydes forplejning til hjælpere ved nedtagning.

Smørrebrød afregnes af hver især (DRF og DFfR) med MCH

Fælles middag (Dommermiddag):
Fælles middag for dommere og hjælpere samt øvrige inviteret af DRF eller DFfR afvikles fredag den 10. december 2021 kl. ca. 1730. Der planlægges med buffet. Willy Littau arbejder videre med dette.
Deltagerne i middagen vil have adgang til udstillingen efter middagen. Det er kun personer, der er godkendt af hovedbestyrelserne, der har adgang til middagen eller udstillingen fredag aften, eksempelvis specialklubber, der foretager præmieberegning. Middagen finder sted i Corner til en pris af 250 kr. pr. kuvert.

Kammeratskabsaften:
Der planlægges med at afholde fælles kammeratskabsaften lørdag kl. 1830 i MCH med en egen betaling på ca. 225 kr. til spisning og et deltagerantal på ca. 100. Willy Littau undersøger muligheden.

Katalog:
Der skal være et fælles katalog, og det skal være færdig til at gå i trykken fredag den 10. december 2021 kl. 2200, og derfor skal materiale, der skal i kataloget være udstillingens kontor i hænde kl. 20, så kataloget kan blive sat op med point m.v.

Kataloget modtages fra trykkeri, så det er klar til salg/udlevering lørdag den 11. december kl. 0900.

Annoncer skal være DFfR’s kontor i hænde senest fredag d. 3. december 2021.

Prisen pr. katalog er 75 kr. for forudbestilte og 100 kr. ved entré.

Kataloget forventes at blive på 128 sider til en pris af 26.000 kr. for 1.000 stk.

PR og Annoncer:
PR: Alfred Kirk og Erling Bay Pedersen DRF og Carsten Blohm DFfR med materiale til aviser, TV og Radio.

Annoncer i forskellige tidsskrifter (Geflügel Zeitung): Willy Littau

Plakatside: Willy Littau.

Annoncetegning og stande:
Erling Bay Pedersen og Bent Gasseholm DRF og Carsten Blohm og Willy Littau DFfR.

De store annoncører og standeudstillere: America Thisted, Meldgaard, P. Hedegaard og Natural vil blive kontaktet for nye aftaler.

Åbningstid:
Udstillingen åbner lørdag den 11. december 2021 kl. 0900 og lukker kl. 1700.
Udstillingen åbner søndag den 12. december 2021 kl. 0800 og lukker kl. 1500

Nedtagning:
Udstillingen nedtages søndag den 12. december 2021fra kl. 1500 til kl. 2100.

Salgsstand:
Der oprettes en salgsstand efter DRF’s sædvanlige koncept, hvor DFfR’s medlemmer også må tilmelde dyr til salg. Salgsstanden administreres af DRF. Der udfærdiges nærmere beskrivelse af konceptet ved DRF, som kan bringes i vores blade forud for udstillingen. Salgsstanden styres af Ulla fra DRF og suppleres af Palle fra DFfR.

Der vil endvidere blive mulighed for ”garderobeopbevaring” af dyr, der er overdrages mellem opdrættere udenfor udstillingens regi.

Dommere:
Hver forening sørger selv for at skaffe dommere til bedømmelserne

Hjælpere:
Hver forening stiller med det antal hjælpere, som de normalt anvender ved en Nationalen eller Landsudstilling.

Fælles transporter:
Der skal arbejdes for, at de eksisterende fælles transporter slås sammen og bliver for både høns og duer.

Point og præmieberegning:
Hver forening står for egen point og præmieberegning. Pointlister og særlige lister med præmier, der skal i kataloget, skal afleveres til udstillingens kontor fredag kl. 20.

Præmieuddeling:
Søndag den 12. december 2021 vil henholdsvis DRF og DFfR kåre og hylde deres mestre (National Cup).

Best in Show finder sted for høns søndag kl. 11 og for duer søndag kl. 13.

Økonomi:
Det er aftalt, at indtægter og udgifter og dermed overskud/underskud deles forholdsvis i forhold til, hvor mange dyr henholdsvis DRF og DFfR udstiller. Det er antal katalognumre og ikke størrelsen på burene, der er afgørende.

De fælles indtægter til forholdsvis deling omfatter følgende indtægter:

 • Entréindtægter: 100 kr. for voksne, 150 kr. for partoutkort og 50 kr. for unge mellem 12 og 17 år.
 • Katalogsalg ved indgangen – forudbestilte kataloger afregnes til kostprisen.
 • Indtægter ved salg af stande
 • Indtægter ved salg af annoncer
 • Tilskud fra Herning Kommune og lignende sponsorer

De fælles udgifter til forholdsvis deling omfatter følgende udgifter:

 • Halleje
 • Udgifter til vagter
 • Udgifter til katalog og katalogtrykning
 • Slutrengøring
 • Udgifter til eventuel assistance fra MCH
 • Udgifter til annoncer og PR

Alle øvrige indtægter: stadepenge, salgsprovision, og øvrig salg, samt lignende tilfalder/bliver i henholdsvis DRF og DFfR.

Alle øvrige udgifter: eksempelvis transport af burmateriel, præmier, dommerhonorar, transportomkostninger, overnatning, forplejning af dommere og hjælpere, fri adgang for udvalgte(Partoutkort) og udstillingsmateriel samt lignende afholdes af DRF og DFfR hver for sig.

DFfR og DRF tildeles gratis 40 partoutkort pr. 1.000 udstillede dyr til intern fordeling i hver forening

Budget:
Der er udfærdiget budget for fælles udgifterne, og budgettet er godkendt af DRF og DFfR

Gæsteudstillere:
Vestjyske Kaniner og Jysk Fynsk Kanariefugleforening har sagt ja til at deltage med egen udstilling. De skal betale for entre og katalog.

Informationsstand:
Både DRF og DFfR opstiller deres egen informationsstand.

Indgang:
Indgangen med salg af entré og kataloger bemandes af både DRF og DFfR. Willy Littau og Bent Gasseholm laver en bemandingsplan og har ansvaret for opgørelse af kassen ved indgangen.

Mødevirksomhed:
De 2 hovedbestyrelser holder gennem de respektive formænd hinanden løbende orienteret om planens modtagelse og drøftelserne i de respektive foreninger.

Næste møde vedrørende denne plan er tirsdag den 2. november 2021 kl. 1700 i Bøgeskovhallen i Fredericia.

Kommunikation:
Denne plan kommunikeres i foreningernes tidsskrifter Raceduen og Racefjerkræ og på foreningernes hjemmesider.

Den 8. september 2021

__________________________                                            _______________________

Alfred Kirk                                                                                               Carsten Blohm

Danmarks Racedueforening                                                            Danmarks Fjerkræavlerforning for Raceavl

 

1. september 2021

Lederen september

Når dette blad er i postkassen, så skriver vi september, den første efterårsmåned! Ja, et forår og en sommer går bare så utrolighurtigt. Avlssæsonen er slut for i år. Hvordan er det så gået ude idet ganske land??? Jeg har hørt flere forskellige meldinger. Rigtig mange har klaget over for få unger, det er” en sang” jeg mener ofte syges, men hvornår har vi fået unger nok?? Ja, der er nok mange forskellige svar. Når avlen startes med sunde og raske duer, ja så må vi vel forvente at der bliver lagt 2 befrugtede æg at der gerne kommer 2 unger eller hvad? Nej mange gange er det ikke lige det der sker! Så spørger man sig selv hvorfor? Er mine duer for gamle, for fede, mangler de vitaminer og mineraler, er de for indavlede eller er slaget for overfyldt? Det er jo den slags spørgsmål man stiller sig selv.  Men heldigvis har jeg da også hørt mange positive meldinger med en vellykket avlssæson. Når alt kommer til stykket håber, håber jeg der trods alt går nogle gode ungdyr på jeres slag. Det r jo dem vi skal bruge til avlen næste år og til kommende udstillinger inden for de næste måneder.

Jeg krydser fingre for at vi slipper for fugleinfluenza, med dertil hørende restriktioner. Ungesygen kan vi også godt undvære, jeg har dog hørt om enkelte tilfælde.

Nu da vi i DK har fået nogenlunde styr på Corona og mange er blevet vaccineret,er det jo skønt at vi igen må mødes til træf, ungdyrdage, lokal og certifikatskuer det har jeg godt nok savnet. Jeg kan i hvert fald godt blive lidt træt af at se på mine egne duer! Det har for mig også den ulempe, at jeg får den tanke, at mine duer er SÅ gode!!! Så er det godt at komme ud i den virkelige verden, og se at der går altså også supergode duer ude ved vennerne!! Så kommer man da lidt ned på jorden igen.

Lige en kort beretning fra mit eget slag. Har ringet 75 unger af 26 par, ca. 25 færre end sidste år. Det er jeg ikke tilfreds med. 5 par har haft mange ubefrugtede æg, så de mødes ikke i rederne næste år! Kvaliteten?? Jeg mener at 2020 gav bedre unger end i år, men det kan jeg jo sagtens mene, dem fra sidste år blev jo slet ikke udstillet. Nu er jeg ved at slagte kraftigt ned, så der kun er dem tilbage som jeg mener har en chance til kommende udstillinger og til avl næste år. Jeg er stoppet med et at ”gemme” til evt. salg, den tror jeg ikke på pt. Selvfølgelig kan der stadig findes et par ”hvis du lige står og mangler”!!

Få nu vaccineret en hel masse gode duer til vores kommende udstillinger. Jeg har en drøm om at vi ser rigtig mange duer på lokal og ikke mindst på Nationalen i Herning i december.

I ønskes et skønt efterår.

Sv. Erik Schroll

 

6. august 2021

Lederen august

Nu er avlssæsonen ved at gå på held for de fleste. Håber I har fået avlet nogle gode ungdyr til udstilling og avl
Mine Lærkeduer har avlet fint, da de først var over de sædvanlige unoder, som opstår om foråret. Mine Lahore har været mere træge,
det er først her i juni/juli måned, der er 2 unger i reden. Det er levende dyr, vi arbejder med, og derfor må vi tage det lidt, som det kommer.

Inden længe starter ungdyrdagene, som vi nok alle ser frem til, hvor vi kan mødes og se på duer og ikke mindst pleje det sociale, ved igen at
mødes med duekammerater, vi ikke har set i lang tid.
I Randers har vi haft grillaften i juni måned sammen med den lokale Fjerkræklub, og her i juli har vi haft et aftenbesøg hos 2 lokale opdrættere,
og igen i september med 1 mere. Først i september drager vi på dagtur for at se på duer og høns, hvilket vi glæder os meget til. Så er vi i gang.

I september måned har DRF møde med Danmarks Fjerkræaflerforening med opstart af fælles opgaver i forbindelse med Nationaludstillingen
i Herning den 11. – 12. december. Vi håber meget på at få en god tilslutning med tilmelding af mange duer til Nationalen, og selvom vi føler,
der er lang tid til, starter det allerede her i september med vaccination af vore udstillingsduer, som også gerne skal være klar til certifikat- og
lokaludstillinger i november måned for de fleste af klubbernes vedkommende.

God udstillingssæson til jer alle!

Erling

 

24. juni 2021

Lederen juli.

Ja så fik vi endelig afholdt Repræsentantskabsgeneralforsamling.

Der var lidt skuffende fremmøde. Om det var på grund af Covi 19 eller manglende interesse, skal være usagt.

Møder kom mest til at handle on de nye tiltag vedr. Raceduen.

Som kan læses andet steder i bladet.

Med hensyn til medlemstallet kniber det med at holde antallet. Som nok skyldes vi alle blive ældre.

Men så er det jo vigtig at vi er aktive.

Alt begynder jo ude i lokal og specialklubberne. Der er det vigtig vi alle møde op.

Og vi så prøve og at påvirke folk til at melde sig ind i DRF og udstille på vores Nationaludstilling. Ved tilmelding til den sidste udstilling som jo desværre blev aflyst. kunne vi se at medlemmer, der tilmeldt, kom med mange duer. Men det var ikke halvtreds procent af medlemmerne, der udstillede. Skal vi ikke alle prøve at påvirke medlemmerne til at udstille. Så vi kan få en stor og flot udstilling næste gang.

Det er jo trods alt højdepunktet i vores hobby.

Jeg har haft en rigtig fint avl med mange unger. Så det bliver spændende at se hvordan de udvikler sig i den kommende tid

Forsat god sommer til jer alle. Hvor vi jo kan begynde at mødes igen.

Med venlig hilsen
Bent Gasseholm

 

24.04.2021

Lederen maj 2021

Mere bøvl, flere udfordringer.

Det er noget lort det her. Sådan startede jeg lederen sidste gang, og der er nu kommet nye problemer. EU-forordning 2020/688 giver så håre restriktionen for vores hobby, at der ikke er mulighed for at udstille på tværs af landegrænserne. Man ser helt væk fra, at der er noget der heder hobbyudstillinger med duer og høns. Alt bliver samlet i en gruppe som fjerkræ (= erhvervsfjerkræ).

Den nye forordning skulle træde i kraft 21. april i hele EU, men er nu udsat til den 1. oktober. Alle dyr skal ledsages af et dyresundhedscertifikat og 21 dages karantæne før og efter evt. udstilling.

Først i februar deltog Anders Christiansen i et videoseminar om den nye forordning 2020/688, og den melding, der kom retur, var ikke god, men der skulle laves et fælles forsøg (duer og høns) på at få lavet ændringer.

Vi er så heldige i de to foreninger, at vi har et fælles medlem, som er rigtig god til at læse det tunge stof med masser af henvisninger til både den ene og anden paragraf. Han fik læst de godt 200 sider, godt og grundigt, herefter blev der lavet en fælles indsigelse fra DFfR og DRF. Indsigelsen blev sendt til Fødevareminister Rasmus Prehn og Kommissær Margrethe Vestager, samt til de Danske medlemmer af Europa-Parlamentet. Indsigelsen kan læses andet sted her i bladet.

Vi har fået både positive og knap så positive reaktioner på henvendelsen. Rasmus Prehn svarede her den 15. april: ”Det er alene EU-kommissionen der kan beslutte om fugle, der skal deltage i udstillinger eller konkurrencer i andre medlemsstater, kan undtages fra kravet om at der skal udstedes et dyresundhedscertifikat, når dyr flyttes.” Ja, så har han jo vasket hænderne rene.

EU-forordningen er gældende om det gælder 100.000 kyllinger der skal til slagtning i Holland, eller det er 4 duer, der skal til udstilling i Leipzig. For at udstede certifikatet skal den statslige dyrlæge kontrollere de aktuelle dyr, besigtige bestanden, og kontrollere om besætningen eller de aktuelle dyr er syge, og når det drejer sig om udstilling, er vaccineret efter reglerne. Drejer det sig om udstilling skal dyrene ved tilbagetransport ledsages af tilsvarende certifikat, udstedt af dyrlægen på udstillingen og dyrene skal i 21 dages karantæne ved hjemkomsten.

Derfor har vi sammen med hønsene og resten af medlemslandene i Europaforeningen rettet indsigelse til Europa-kommissionen om det fejlagtige i EU-forordningen.

Den tidligere EU-forordning på området 2009/156/EF havde som en af de første punkter: Dette direktiv gælder ikke for fjerkræ til udstilling, skuer og konkurrencer, og man definerede fjerkræ som høns, gæs, ænder, kalkuner, duer, vagtler, fasaner og agerhøns.

I vores henvendelse til EU-kommissionen, har vi beskrevet alt det vores hobby betyder for den enkelte, og hvad europæisk kontakt og udstillinger betyder for de enkelte racers mulighed for blodfornyelse, og også det sociale element, der er mellem hobbyfolk i hele Europa – hvor er den frie bevægelighed i Europa blevet af?

Vi må håbe, der er så meget gang i de øvrige EE-medlemslande, at det kommer godt ud af busken og  de tager godt fat i deres parlamentsmedlemmer, ikke mindst Polen, som har posten som landbrugskommissær, det er jo også dem, der afholder næste Europaudstilling.

Repræsentantskabsgeneralforsamlingen er på grund af indtrufne omstændigheder blevet flyttet en uge, det bliver lørdag den 12. juni i Bøgeskovhallen ved Fredericia, se dagsordenen andet sted i bladet. Ja så bliver der mulighed for at vælge en helt ny bestyrelse ind, da alle er på valg, nogen for et år og andre for 2 år, da der ingen valg var sidste år.

Den milde vinter gik pludselig over i hård frost i februar og en kold marts, men nu er der endelig ved at komme en rimelig temperatur, så de lidt langsomme duer også kan komme i gang med årets avl. I ønskes alle en god avl, med masser af unger, så vi kan få nogle gode udstillinger til efteråret.

Alfred Kirk

1. april 2021

Lederen april 2021

Da jeg sidst skrev lederen, nævnte jeg at det gik mod kortere og mørke dage. Hvor er det skønt at jeg nu kan skrive det stik modsatte. Foråret er lige startet, dagen bliver længere, pollenallergikere begynder at få det træls. Men hvor er det en dejlig tid vi er begyndt på.

Jeg tror de fleste duer er sat sammen nu, ja, nogen opdrættere er nok et godt stykke henne i avlen.  For mit eget vedkommende har jeg gjort noget jeg ikke plejer, nemlig startet sammenparringen midt i januar!! Noget af en satsning med mit åbne slaganlæg. Jeg har jo mange fortyndede og sarte farver. De fleste unger er jo født uden dun, hvilket jo betyder at de er meget udsat for kulde, især hvis vi får frost.

Om det har været min tidlige start eller noget andet ved jeg ikke helt, men jeg har haft så mange hold ubefrugtede æg som indtil nu. Nogle par har haft 2 hold uden befrugtning. Jeg mener ellers at mine duer burde være klar mht. vitaminer og mineraler. Min teori er at hannerne på det tidlige tidspunkt ikke er fyldt nok med kønshormon. For når hunnerne lægger 2 normale æg, så mener jeg at det er hannen der ” mangler noget” Er der andre af jer der har en anden teori, vil jeg gerne høre fra jer. I kunne jo eventuelt skrive en lille artikel til ” Raceduen”, så vi alle kunne få glæde af jeres erfaringer. Nå lidt unger går der da heldigvis, så mon ikke at ungdyrslagene alligevel bliver fyldt op, det tror jeg.

Det kommende avls år mht. træf og udstillinger ser jeg lidt lysere på efter at vores ”mor Mette” har sagt at hun tror at livet bliver normalt i løbet af sommeren. Det er i hvert fald noget jeg ser frem til, at når vi alle har fået de 2 stik, så kan vi mødes, måske med lidt håndsprit og mundbind. Men så er jeg klar. Hellere lidt restriktioner end at vi slet ikke kan ses. Det har jeg godt nok haft det svært med.

Jeg vil hermed ønske for alle at det bliver et dejligt forår, og at I får en god avlssæson, så der bliver mange duer til vores, selvfølgelig, kommende udstillinger.

Nyd duerne og pas godt på hinanden og jer selv.

Sv. Erik Schroll

 

24.04.2021

EE-møde

Hej alle

Til jeres orientering skulle EE-GV have været i Østrig i år i maj mdr., men de mener ikke at kunne afholde det evt  senere.

Vi har derfor besluttet at det bliver i DK – i Billlund i tiden 17.-19 september.

Afsæt datoerne nu – hvis man vil deltager.

Alfred Kirk

27.03.2021 

Indsigelse til EU forordning 2020/688 og EU forordning 2016/429, klik her:

brev-fvst-2021-rev.pdf

23.02.2021

Lederen marts 2021

Kære alle

Så er vi godt i gang med 2021. I skrivende stund er der 8-10 frostgrader om natten og snehvidt i landskabet, næsten som i ”gamle” dage. Men foråret hvor dagene længes, så det kan ses og mærkes, er lige om hjørnet. Marts måned er en måned med stor aktivitet. Duerne er blevet parret og ruger og måske også med unger på slaget. For mig, den allerbedste tid på året, når det hele trives.

Jeg er sikker på, at I har det på samme måde og vigtigheden af, at vi står sammen om vores fælles hobby, hvor vi igen kan mødes socialt og afholde div. udstillinger, er krumtappen i vores forening. Vi kan ikke undvære en eneste af jer, og vi skal huske, at det på alle fronter går mod lysere tider.

Jeg tror på, at det sidste halve år af 2021 vil blive meget bedre med ungdyrsdage, lokaludstillinger, certifikat/special udstilling og sidst men ikke mindst vores fællesudstilling med DFfR, som vi blev ”snydt” for sidste år.

Jeg havde håbet, at ordet Covid-19 allerede nu kunne slettes, og at vi havde fået mere normale tilstande. Der er vi ikke helt endnu men godt på vej med vaccine og lave smittetal, dog fortsat med begrænsninger, som berører os alle både privat og foreningsmæssigt, særligt måske vores forsamlingsantal på 5 personer for nuværende. Vi må nok se i øjnene, at vores repræsentantskabsmøde må flyttes til senere på året, til når vi alle er blevet vaccinerede.

Tak til Anders Christiansen for indlægget ”Fremtidsvision for dansk raceduesport”.

Et spændende skriv som gør op med nogle af de ting, som vi gør i dag. Grundet vores nuværende situation har bestyrelsen ikke haft mulighed for at afholde bestyrelsesmøde, hvor Anders’s artikel kunne være et punkt på dagsordenen. Jeg kan kun opfordre jer medlemmer til at kommentere på artiklen, så vi som bestyrelse kan blive klogere på vores vurdering af fremtiden.

Vi har for øjeblikket en kæmpe udfordring omkring udstilling og køb af duer og høns i udlandet.

EU er på vej til at vedtage en EU forordning gældende for alle EU lande, som ikke kan ændres af det enkelte EU land. Forordningen er lavet med henblik på erhvervet, men hvor vi som hobby også er nævnt. Hvis vi skal have duer på udstilling eller købe duer i udlandet, skal de tilses af stadsdyrlæge inden for 48 timer inden afsendelse fra hjemlandet og have været i samme besætning i 21 dage. Inden afsendelse til hjemlandet fra udstilling eller som køb skal de stå i karantæne i 21 dage inden frigivelse og igen tilses af statsdyrlæge. Ingen kan være i tvivl om, hvad det vil koste, og hvad vi vil komme til at udsætte vores duer for. Europaforeningen har afholdt et virtuelt møde, hvor Willy Littau og Anders Christiansen deltog. Mange tak for det store arbejde I har udført i forbindelse med dette.

Danmark og andre EU lande vil protestere mod dette over for EU, hvor vi vil gøre opmærksom på, at hobbydyr skal være undtaget over for den forordning, da det ikke giver mening. Europaforeningen vil gøre det samme, og vi skal tage kontakt til Fødevarestyrelsen, EU politikere og andre relevante personer, så vi kan få det fremlagt overfor EU. Willy Littau og Alfred Kirk vil holde tæt kontakt og sørge for at gøre opmærksom på vores utilfredshed og fremlægge vores argumenter. Jeg håber, vi får held til at overbevise EU, så vi fortsat har mulighed for at udstille og købe duer i udlandet på nuværende betingelser.

God avlssæson

Erling B. Pedersen

23.02.2021

Lederen februar 2021

Ja så blev det min tur igen.
Det, der er sket siden sidst, har jo ikke været særlig opløftende.
Først blev næsten alle udstillinger og Nationalen aflyst på grund af corona og dernæst fugleinfluenza.
Det må siges at være noget af en mavepuster for vores hobby. Men vi må jo se fremad og håbe det bedste for den kommende sæson.
Vi har jo en hobby som vi kan glæde os over dagligt.
I min arbejdsliv synes jeg, det var dejligt afslappende at går en tur ud til duerne, når det blev fyraften.
Nu hvor jeg som mange andre af vores medlemmer er blevet pensionist, er der jo rig mulighed for at nyde dem på forskellige tidspunkter.
Først hyggen ved sammensætning af de forskellige avlspar. Så længere hen på året at følge ungerne i deres udvikling.
Så komme der jo en tid med fældning, som kan være lidt træls. Derefter skal det jo gerne viser sig, om det var den rigtige sammenparring.
Klar til næste udstilling, som vi vist alle glæder os til.

Herfra skal lyde en ønske om at vi står sammen om vores hobby  og glæder os over den i det daglige.

God avls sæson til alle

Med venlig hilsen
Bent Gasseholm

11.01.2021

Beretning om udbrud af Ornitose (papegøjesyge).

Ornitose ses primært hos fugle. Sygdommen har historisk været konstateret især i papegøjer og papegøjefugle, deraf betegnelsen ”papegøjesyge”. Sygdommen konstateres dog lige så hyppigt hos andre fugle, som ænder, høns, kalkuner, fasaner og duer.

Ornitose er en zoonose, det vil sige den kan smitte fra dyr til mennesker. Sygdommen skyldes smitte med bakterien Clamydophila psittaci. Sygdommen forekommer over hele verden, hos både tam- og vildfugle. I Danmark ses hvert år sygdomstilfælde hos både fugle og mennesker.

Bakterien findes i afføring og sekreter fra næsebor og næb hos fugle. Ornitose overføres ved direkte kontakt mellem fugle, samt mellem fugle og mennesker, eller indirekte via fjer eller indånding af forstøvet afføring eller sekreter.

Når en fugl er blevet smittet med ornitose vil der oftest gå 5-14 dage, før den begynder at udvise symptomer. Ofte udviser andefugle og duer ikke tegn på sygdom, selv om de er smittet.

Hos andre fugle kan der ses øjenbetændelse, luftsækbetændelse, lungebetændelse, betændelse i kæbehuler, bughinde, lever og milt. Der kan også ses forskellige uspecifikke symptomer som nedstemthed, almen svækkelse, vægttab, luftvejssymptomer, flåd fra øjne og næsebor, gulgrøn diarre og/eller øget dødelighed.

Hos mennesker, der smittes med ornitose, vil der typisk gå 5-14 dage, før symptomerne begynder, men længere tid er rapporteret. Ornitose giver typisk influenzalignende symptomer, ofte tilkommer der tør hoste, som kan ledsages af brystsmerter og vejrtrækningsbesvær. I nogle tilfælde fører infektionen til alvorlig lungebetændelse med påvirkning af andre organer (lever, milt, hjerte mv.)

Er der mistanke om ornitose hos mennesker, skal egen læge kontaktes. Er der mistanke om ornitose ved fugle og fjerkræ skal den praktiserende dyrlægen tilkaldes. Ved konstatering af ornitose skal dyrlægen melde det til Fødevarestyrelsen, da sygdommen er anmeldepligtig.

Det er muligt at behandle smittede fugle mod ornitose. Behandling foregår via medicinering i fuglenes drikkevand i 5-6 uger. Du har pligt til at oplyse alle personer, der kommer i kontakt med dine fugle, at fuglene er mistænkt for eller smittet med ornitose, og at ornitose kan smitte til mennesker.

Rengøring og desinfektion.

Er der mange revner og sprækker i slaget, som ikke kan rengøres (f.eks. gammelt træ), skal det udskiftes, det gamle skal afbrændes.

Alt synligt skidt, gødningsrester, strøelse og lignende skal fjernes.

Fedt og snavs fjernes fra alle overflader (inkl. evt. fliser under bure og væg/mur bag reder) ved at vaske med sæbevand. Derefter skylles overflader med rent vand.

Herefter sprøjtes med 1 % Virkon S-opløsning, som skal forblive på de behandlede overflader i mindst 24 timer. Det er vigtigt med en god indtørring efter endt rengøring og desinfektion.

I volierer skrabes det øverste jordlag (ca. 10 cm) af og bortskaffes. Herefter desinficeres med Virkon S (ikke så godt på jord) eller kalkmælk (1,5 kg hydratkalk eller læsket kalk i 10 liter vand). På grund af ætsningsfare bør dyr og mennesker ikke betræde arealer, der er ny desinficerede med kalkmælk.

1-2 døgn efter desinfektionen lægges frisk sand, grus eller lignende, hvor det øverste jordlag er fjernet.

Her kommer så en historie fra det virkelige liv.

Ebbe Hansen, Fredericia har været igennem turen, endda to gange. Her fortæller Ebbe med egne ord om sin oplevelse.

Ja jeg er ved at blive en ældre herre. Af og til når jeg har fået min morgenkaffe og skal til at arbejde, skal jeg lige tage det med ro, ellers kan jeg blive svimmel. Det var også begyndt at komme om eftermiddagen. En dag vasketøjet skule ind, blev jeg meget svimmel og kunne næsten ikke se noget. Næste eftermiddag var det blevet meget værre. Da jeg var på vej gennem garagen, om til duerne, måtte jeg gribe fat i skraldestativet, da blev jeg meget bange. Næste dag tog jeg til læge, men han kunne ikke se noget. 2 dage efter havde jeg lidt feber, så jeg skulle på Kolding Sygehus og tjekkes, samt have taget en Corona test, den var negativ. To dage senere blev jeg indlagt med en temperatur 40,8 C, de mente det kunne være meningitis. Derfor skulle der tages en rygmarvsprøve, den første læge brugte 6 forsøg, uden resultat, så tilkaldte han en anden læge, men det lykkedes heller ikke for ham. En tredje læge blev indkaldt, da han havde prøvet 5 gange uden resultat, sagde han til mig: ”Ebbe vi kommer nok til at opgive dig” Da havde jeg siddet foroverbøjet i 45 minuttet, så spurte han om jeg havde en høj smertetærskel, det vil jeg nu ikke påstå, men vi kunne da godt prøve en gang til. Så var der bid, der kom klar væske ud, så var det ikke meningitis.

Jeg blev indlagt på sygehuset med det samme til videre undersøgelser. Kl.  4 om morgenen kom sygeplejersken og tog blodprøve. I alt 4 gange om lørdagen og igen 4 gange om søndagen. Søndag formiddag kom lægen og spurgte om jeg havde haft lungebetændelse før. Dertil svarede jeg: ”Ja for 7 år siden, var jeg indlagt med 41,8 C, og var der i 21 dage på grund af papegøjesyge, dengang var årsagen at jeg havde plukket vildænder, der var smittet med papegøjesyge” Søndag kl. 14 kom lægen og fortalte jeg havde papegøjesyge, da blev jeg rigtig vågen, og tænkte hvad der nu skulle ske. Lægen fortalte at det var meldt til Fødevarestyrelsen. Denne gang var jeg kun indlagt i 5 dage.

Fredage den 18. september ringede de fra Fødevarestyrelsen og spurte om jeg havde fugle, det har jeg ikke, men Flemming og jeg har ca. 100 duer til sammen. Mandag den 21. skulle der tages prøver af 35 duer. Der blev taget prøver i svælg og anus. Dyrlægen var derefter omme at se duerne på slaget, de der skulle prøves, stod i bur. Flemming bemærkede at nogle af duerne, som der blev taget prøver på, havde belægning i svælget. Vi havde bemærket at deres fældning ikke var som normalt, skifter slagfjerene i ukorrekt rækkefælge.

To dage efter at prøverne var taget ringer de fra Fødevarestyrelsen, at ud af 35 duer var de 31 raske smittebærer af papegøjesyge. Duerne skal behandles med Tylan, duerne skal have en halv gram pr. liter vand. Duerne kunne ikke lide vandet, men efter 8-10 dage begynder de at spise og drikke mere. Behandlingen med Tylan var først 21 dage, så 3 dage med vitaminer, og så igen 21 dage med Tylan og 3 dage med vitaminer. 6 dage efter endt behandling må der igen slagtes duer.

Gødningen fra duerne skulle på deponi, der var ca. to trillebør fulde. Jeg modsatte mig at det skulle på deponi, fordi flere duefolk var blevet afvist, når de kom med ren duelort. Men jeg havde et bedre forslag, jeg skulle til at plante nye jordbær, så kunne jeg jo grave det ned der, så ville der gå tre år før det igen blev gravet op. Det ville jeg godt have skrevet ned og det blev det.

75 procent af sygdommen kommer fra gødningen og 25 procent fra svælget.

Så blev der spurt om der var indkøbte duer, blandt de duer, der var taget prøver af, og om vi fik papir på at de var sunde og raske. Det ville hun anbefale. Men det giver jeg ikke meget for, da det ikke er til at forstå, når det kommer fra udlandet. Vores duer står altid alene de første 14 dage efter vi har købt dem.

Efter afsluttet behandlingen blev der slagtet 28 duer, øvrige duer blev sat i udstillingsbure i udestuen, Flemming havde dog nogen til at stå i rugeriet.

Onsdag kom Alfred med højtryksrenser og vaskede alt ned, og jeg gentager, vaskede alt ned. Flemming styrede vandstøvsugeren, da der jo ikke er afløb til vand. De havde ikke engang tid til at drikke kaffe, de var færdig sidst på dagen. Så var der tid til at få vasket fingre, hvorefter vi fik en gang smørrebrød og noget at skylle det ned med.

Dagen efter ringede de fra Fødevarestyrelsen og spurgte til, hvilken medicin der var brugt. Det kunne jeg godt fortælle, men det skulle komme fra dyrlægen. Da de havde snakket med dyrlægen, ringede de tilbage til mig og siger, at jeg igen er en fri mand.

Den sag her er kommet til at koste mig 5000 kr., men det betyder ikke noget, Flemming og jeg fik lov at beholde vores duer, det var det vigtigste. Jeg har haft den stamme gule Strassere i 43 år, og det glæder mig meget at jeg kan fortsætte.

NB: Her er der lige en opfølgning fra lægen, han mener at jeg har gået med sygdommen i kroppen i 3 måneder før den bryder ud. Det skyldes muligvis at jeg har et godt immunforsvar, jeg får noget motion, jeg cykler 30 km pr. dag, ellers ville han mene at det ville have udviklet sig væsentligt hurtigere.

Ebbe Hansen

Midt i oktober ringer Ebbe Hansen og bestiller en vask af dueslaget på grund af papegøjesyge, der skal vaskes onsdag den 18. november. Da jeg ikke tidligere har lavet den slags vask, ringer jeg til Fødevarestyrelsen for at høre betingelserne, om de skal ud at godkende det vaskede dueslag før desinfektion. Vi får en snak om deres betingelser, og jeg siger hvordan jeg vil gøre det. Så aftalen bliver, at efter vask skal jeg sende en beskrivelse af det udførte arbejde.

Efter en snak med Ebbe har vi aftalt at starte den 18. november kl. 9. Men dagen før kommer jeg til at tænke på om der er et kraftstik til højtryksrenseren. Det var der naturligvis ikke, men nærmeste nabo var elektriker, så det blev lavet i løbet af aftenen. Da højtryksrenser var stillet op fik det hele en omgang vand, så det var sat lidt i blød, og vi fik lige en kop kaffe med rundstykker til. Herefter startede grovvasken, hvor alt skidt kom ned og ud. Flemming gik med vandstøvsuger, da der jo ingen afløb er i dueslagene. Alle løse ting, fodertrug, vandtårne, sidetrekanter m.m. var pillet ned og lagt ud på græsplænen, her blev det vasket. Derefter blev dueslag sprøjtet ind i sæbevand, så var der lige tid til en kop stående kaffe mens det trak godt ind.  Så var det tid til finvask for at få det allersidste skidt væk. Da det var overstået, gik Flemming i gang med at tætne alle vinduer og diverse lufthuller, så blev tågekanonen startet og det hele fik engang varm tåge desinfektion (glutaraldehyd), som trækker ind over alt, og man ser alle revner og sprækker, for der trækker tågen ud. Klokken 15 var vi færdig, vandstøvsugeren var også blevet vasket, den havde godt nok slugt meget skidt.

Fredag eftermiddag ringede Ebbe Hansen som en meget lykkelig mand, da havde Fødevarestyrelsen netop ringet og meddelt, at han igen var erklæret fri for papegøjesyge.

Alfred Kirk

 

16.12.2020

Lederen januar 2021

Som jeg plejer at skrive. Ja, hvad skal jeg skrive, det er der god grund til at sige i den nuværende situation, der sker ikke en sk.., på grund af corona. Det er lidt meget op af bakke for tiden. Mange specialklubs og forenings arrangementer er blevet aflyst. Dog kunne duedag Sjælland og duedag Ejstrupholm blive gennemført, jeg var inviteret som dommer og vi havde en rigtig dejlig dag, med mange glade mennesker og flere gode duer. Pusterklubben en lille specialklub som antalsmæssigt kunne gennemføre et Certifikatskue den 24 oktober i Aulum med 70 duer, her var det også hyggeligt at møde gamle venner og få en dejlig duesnak, hvor er det dog dejligt at mødes. Så lidt udstilling blev det dog til.

Vi i DRF´s bestyrelse afholdt bestyrelsesmøde, samt fællesmøde den 29 oktober, hvor som alle ved det blev besluttet at aflyse vores fællesudstilling, det var trist, men nødvendigt, det var ikke muligt at afholde en så stor udstilling med de restriktioner.

Trods aflysningen var det med spænding vi ventede på det endelige tal på antal tilmeldte duer. Det var spændende og opmuntrende læsning 2289 duer fra 165 udstillere, hvoraf der var 27 nye udstillere, men der manglede ca. 50 udstillere fra udstillingen i januar 2020 og det kan der være mange og forståelige grunde til i disse tider med corona, men meget opmuntrende læsning, tak skal i alle ha for indsatsen. Lad os nu lade tankerne flyve, under normale forhold ville det kunne gå hen og blive en rekort stor udstilling med 2500 til 3000 duer, dejlig optimistisk. Her i skrivende stund skulle jeg – vi være i gang med at pynte og gøre duer klar til vores Nationaludstilling – Fællesudstilling, et spændende projekt som også flere af vore medlemmer kunne se fidusen i, meget ærgerlig. Jeg glæder mig allerede til kommende Nationaludstilling i december 2021, hvad kan det dog ikke blive til.

Nu her på det sidste har jeg været til et lille bytte marked hvor vi var en 3- 4 mand som mødtes for at bytte duer og jeg skal love for der blev byttet duer. Vi startede med rundstykker og sluttede smørrebrød. Jeg tror alle havde en dejlig dag. Hvor er det dejligt at være sammen og få en god duesnak.

I de kommende måneder må vi da håbe det løsner så meget op så vi kan få afholdt vor Generalforsamling.

Her til sidst vil jeg ønske alle et godt Nytår og håbe vi går lysere tider i møde, uden corona, ungesyge og fugle influenza.

Held og lykke med sammenparringerne, håber vi kan mødes lidt mere problemfrit i 2021.

Vi ses

Ib Nielsen.

 

30.11.2020

Lederen december 2020

Nationalen aflyst

Det er noget lort det her. Sådan startede jeg det sidste bestyrelsesmøde den 29. oktober, hvor DRF holdt bestyrelsesmøde, og kl. 15 skulle DFfR (høns) bestyrelse så komme, så vi alle var fælles om beslutningen, der skulle tages for eller imod udstillingen. Men skærpede regler bevirkede at vi ikke alle kunne være med, da der kun må samles 10 personer. Fra DFfR fik vi at vide at ikke alle ville komme, så kunne vi jo fint være der, halmanden skal der jo også være plads til.

Bestyrelsesmødet er refereret andet sted i bladet. Ved vores fællesmøde måtte vi hurtigt indse, at selv om der på daværende tidspunkt skulle kunne holdes en udstilling, ville det i praksis være umuligt med mundbind, afspritning, afstand og kun 10 personer til møder, generalforsamling m.m. samt mindst 2 m2 pr person når alle sider ned, og 4 m2 når de står op. Nej træls, men desværre nødvendigt med en aflysning.

Muligheden vi havde for at lave en udstilling, var at det forgik i et messecenter, hvor der så skal være 4 m2 per person, når folk står op. Den store hal er på 10.000 m2, det vil sige der må være 2500 personer, duer og høns er der stadig god plads til. Men mundbind og afspritning skal stadig overholdes, samt navn og adresse på alle besøgende, ikke blot udstillerne, men alle. Men nu her først i november, er sundhedsministeren kommet med en ny bekendtgørelse nr. 1553, her står at lokaler og lokaliteter, hvor der afholdes messeaktiviteter med eksempelvis fremvisning af varer, dyr og lignende, skal holdes lukket for offentligheden i tiden fra den 3. november 2020 og foreløbigt til den 1. januar 2021. Så under alle omstændigheder var vi blevet nødsaget til at aflyse udstillingen.

Der har i en længere periode været meldt om fugleinfluenza i Rusland. Men få dag efter ovenstående kommer der så en melding fra Tyskland, at der nu er fugleinfluenza i Nordtyskland, dagen efter findes der en død Vandrefalk på sydhavsøerne, senere en masse døde svømme fugle ved den sydlige del af Vadehavet og Tøndermarsken, alle døde af fugleinfluenza. Alt fjerkræ skal ind og gå under tag eller net. Hermed er alt samling af fjerkræ forbudt og dermed de sidste små udstillinger aflyst. En ulykke kommer sjældent alene, men når det nu skal være, så lad os få det hele overstået i en sæson.

Lad os se på de positive ting, det er nu en gang det bedste. Tilmeldingen til vores Nationaludstilling er kommet ind, men er i skrivende stund ikke blevet tastet endnu, derfor kan jeg ikke fortælle om fremgang og tilbagegang i de enkelte racer. Ja der er fremgang i nogle racer, da der er tilmeldt ca. 2267 duer fra ca. 160 udstiller, en fremgang på 145 duer på trods af en nedgang i antal udstiller. Derudover kommer de dyr der er tilmeldt DFfR, her var der tilmeldt ca. 2800 dyr. Derudover ved vi, at flere ikke har tilmeldt på grund af Corona, enten på grund af eget eller andres helbred, enkelte har sikkert også glemt at tilmeldingen var så tidligt i år.

Men herfra skal lyde en kæmpe tak til alle der har tilmeldt duer, indsendte stadepenge skulle være tilbagebetalt nu. Det er en fornøjelse at se så god en tilslutning fra medlemmerne, til en desværre aflyst Nationaludstilling. Onde tunger havde ellers meldt ud at der kun ville komme 1500 duer, men bestyrelsen er meget stolt over det fine resultat, det føles som en god skulderklap. En udstilling med ca. 5100 dyr er desværre aflyst, men nu er de sidste udstillinger i Tyskland også aflyst.

Ja når der nu ingen udstillinger kommer, og vejret er fint mildt, vinter har vi jo nærmest ikke mere, så er der sikkert nogen som vil sætte avlen i gang meget tidligt.

DRF vil ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et rigtigt godt Nytår, pas godt på Jer selv og hinanden. Håber der snart komme en vaccine mod Covid-19.

Alfred Kirk

 

24.10.2020

Til Lokal- og Specialklubber:                                

Alle har formentligt med interesse fulgt Statsministerens presse møde fredag aften den 23.10.
For hvad sker der nu med vores udstillinger?
Med den udmelding der er kommet, er det efter bestyrelsens opfattelse, næsten ikke muligt at afholde møder eller klubudstillinger i de næste 4 uger, november 2020, når der kun må samles 10 personer.
Hvad der sker derefter, det kan vi ikke sige noget om, hvor gerne vi end ville.

Straks efter udmeldingen fra Statsministeriet kom de første opringninger, og de sociale medier begyndte at gløde med spørgsmål om, der ville blive afholdt Nationaludstilling i Herning.
Vi har hele tiden arbejdet på at lave en Nationaludstilling, og som i kunne læse i sidste nr. af Raceduen, havde vi dengang stadig mulighed for at afholde den.
Men hvordan det kommer til af gå nu efter den melding, der kom i aftes, er ikke til at spå om.

DRF og DFfR afholder et længe planlagt møde den 3. november, i forlængelse af mødet vil der komme en officiel udmelding om Nationalen 2020 vil bliver afviklet. Vi har behov for at få læst de nye retningslinjer grundigt og forstå deres betydning, inden vi melder ud.

Bestyrelsen har tidligere udsendt en vejledning om forsamlinger m.m. Den er ikke længere gældende, vi vil forsøge at sammensætte en ny hurtigst muligt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen DRF

 

07.10.2020

Til lokal klubber og specialklubber

Vi har i DRF undersøgt de seneste retningslinjer for afholdelse af samlinger og udstillinger og skal således anbefale følgende for vore lokal klubber og specialklubber.              (Udsendt d. 05.09 2020)

Der er nu kommet ændringer med en ny bekendtgørelse af 19.09 2020, et regelsæt som gælder indtil 05.10.2020 med forsamlede personer, nedsat fra 100 til 50, senest ændret d. 07.10.2020 med ny dato frem til 31.10.2020.

Vejledning for afholdelse af Racedue udstilling og Ungdyrsdag

Som følge af udbruddet af covid-19 (coronasmitte) er der i Bekendtgørelse nr. 1371 af 19. september 2020 om forbud mod større forsamlinger og adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 fastsat nærmere regler, der også gælder ved afholdelse af hobbydyrs udstillinger.

Bekendtgørelsen er gældende fra den 19. september 2020 og til den 18.oktober 2020, nu ny dato frem til d. 31.oktober

I henhold til § 1, stk. 1 er det forbudt at afholde og deltage i indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter og lignende, hvor der er flere end 50 personer

I henhold til § 8 stk. 1 nr. 1 skal lokalerne, hvor udstillingen afholdes opfylde følgende krav:

Der skal være 4 m² gulvareal pr. kunde, besøgende eller deltager. Dog kan 2 m², hvis man i det væsentlige sidder ned.

1. Lokalet skal så vidt muligt indrettes på en sådan måde, at det er muligt at holde afstand, så smittefare minimeres.

2. Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale (skilte) om, at personer, der har symptomer på covid-19, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. Skiltene skal også kunne ses udefra inden man går ind.

3. Det skal sikres, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

4. Der skal så vidt muligt være vand og sæbe eller håndsprit (mindst 70% alkohol) tilgængelig for kunder, besøgende og deltagere.

5. Medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, skal bruge handsker ved slag eller anden udlevering af fødevarer, hvis fødevarerne berøres af hænder.

6. Medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, skal bruge handsker ved slag eller anden udlevering af fødevarer, hvis fødevarerne berøres af hænder.

Det betyder, at vi kan holde udstilling, hvis der er færre end 50 personer til stede på samme sted samtidig, og vi samtidig overholder pkt. 1 – 6. Vi skal dog være opmærksom på, at hvis der står personer i kø ved indgangen, så tæller de også med.

Alle der opholder sig på stedet tæller med.

De 50 personer må ikke overskrides, men der kan løbende i løbet af dagen ske udskiftning i takt med, at de besøgende kommer og går.

Vi skal afsætte 4 m² pr. person i lokalet, da vi fortrinsvis bevæger os rundt i lokalet.

Eksempel 1:

Vi må være 50 personer til stede ved en udstilling samtidig, hvis hallen/lokalet er på 200 m² eller mere, og udstillingsburene er opstillet, så der kan holdes god afstand med mindst 1 m og helst 2 m mellem hver person. Samtidig skal der være skiltet i henhold til sundhedsmyndighedernes krav, ligesom Sundstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd overholdes. Desuden skal det være muligt at vaske hænder eller anvende håndsprit.

Eksempel 2:

Udstillingslokalet er på 100 m² hvilket medfører, at vi kun må være 100 m²: 4 m² pr. person = 25 personer i lokalet og udstillingsburene er opstillet, så der kan holdes god afstand med mindst 1 m og helst 2 m mellem hver person. Samtidig skal der være skiltet i henhold til sundhedsmyndighedernes krav, ligesom Sundstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd overholdes. Desuden skal det være muligt at vaske hænder eller anvende håndsprit.

Vi skal også være opmærksom på, at der kan ske lokale udbrud af covid-19 i en by, kommune eller region, der øjeblikkelig kan medføre lokale restriktioner, der forhindre afholdelse af udstilling, selv om ovennævnte forhold kan opfyldes.

Vi skal derfor alle følge nøje med i udviklingen og indrette os i forhold til de gældende regler.

Vi skal altid sikre os, at udstillingen eller ungdyrsdagen kan afvikles forsvarligt, så risikoen for smittefare minimeres, også selv om vi ikke forsamles mere end 50 personer.

Det er arrangøren af udstillingen, der har ansvaret, og overtrædelse straffes med bøde og udstillingen bliver lukket.

I opfordres til at gå ind på Sundhedsstyrelsen hjemmeside sst.dk/corona, hvor I finder al vejledning, plakater og informationsmateriale, så I kan indrette lokalerne rigtigt og tage sikkert imod udstillere og besøgende.

Vi skal være opmærksom på, at bekendtgørelsen af 07.10.2020 er gældende ind til den 31. oktober 2020.

Regeringen har udtalt, at den i løbet af oktober 2020 vil træffe beslutning om, hvilke regler der gælder efter den 31. oktober 2020.

Bestyrelsen DRF

 

28.09.2020 

Til lokal klubber og specialklubber

Nyt vedr. COVID-19

Vi har i DRF undersøgt de seneste retningslinjer for afholdelse af samlinger og udstillinger og skal således anbefale følgende for vore lokal klubber og specialklubber. (Udsendt d. 05.09 2020).

Der er nu kommet ændringer med en ny bekendtgørelse af 19.09 2020, et regelsæt som gælder indtil 05.10.2020 med forsamlede personer, nedsat fra 100 til 50, senest ændret d. 25.09.2020 til også at gælde private fester frem til 18.10.2020.

Vejledning for afholdelse af Racedue udstilling og Ungdyrsdag

Som følge af udbruddet af covid-19 (coronasmitte) er der i Bekendtgørelse nr. 1371 af 19. september 2020 om forbud mod større forsamlinger og adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 fastsat nærmere regler, der også gælder ved afholdelse af hobbydyrs udstillinger.

Bekendtgørelsen er gældende fra den 19. september 2020 og til den 18.oktober 2020, hvor den ophæves.

I henhold til § 1, stk. 1 er det forbudt at afholde og deltage i indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter og lignende, hvor der er flere end 50 personer

I henhold til § 8 stk. 1 nr. 1 skal lokalerne, hvor udstillingen afholdes opfylde følgende krav:

Der skal være 4 m² gulvareal pr. kunde, besøgende eller deltager. Dog kan 2 m², hvis man i det væsentlige sidder ned.

 1. Lokalet skal så vidt muligt indrettes på en sådan måde, at det er muligt at holde afstand, så smittefare minimeres.
 2. Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale (skilte) om, at personer, der har symptomer på covid-19, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. Skiltene skal også kunne ses udefra inden man går ind.
 3. Det skal sikres, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 4. Der skal så vidt muligt være vand og sæbe eller håndsprit (mindst 70% alkohol) tilgængelig for kunder, besøgende og deltagere.
 5. Medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, skal bruge handsker ved slag eller anden udlevering af fødevarer, hvis fødevarerne berøres af hænder.

Det betyder, at vi kan holde udstilling, hvis der er færre end 50 personer til stede på samme sted samtidig, og vi samtidig overholder pkt. 1 – 6. Vi skal dog være opmærksom på, at hvis der står personer i kø ved indgangen, så tæller de også med.

Alle der opholder sig på stedet tæller med.

De 50 personer må ikke overskrides, men der kan løbende i løbet af dagen ske udskiftning i takt med, at de besøgende kommer og går.

Vi skal afsætte 4 m² pr. person i lokalet, da vi fortrinsvis bevæger os rundt i lokalet.

Eksempel 1:

Vi må være 50 personer til stede ved en udstilling samtidig, hvis hallen/lokalet er på 200 m² eller mere, og udstillingsburene er opstillet, så der kan holdes god afstand med mindst 1 m og helst 2 m mellem hver person. Samtidig skal der være skiltet i henhold til sundhedsmyndighedernes krav, ligesom Sundstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd overholdes. Desuden skal det være muligt at vaske hænder eller anvende håndsprit.

Eksempel 2:

Udstillingslokalet er på 100 m² hvilket medfører, at vi kun må være 100 m²: 4 m² pr. person = 25 personer i lokalet og udstillingsburene er opstillet, så der kan holdes god afstand med mindst 1 m og helst 2 m mellem hver person. Samtidig skal der være skiltet i henhold til sundhedsmyndighedernes krav, ligesom Sundstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd overholdes. Desuden skal det være muligt at vaske hænder eller anvende håndsprit.

Vi skal også være opmærksom på, at der kan ske lokale udbrud af covid-19 i en by, kommune eller region, der øjeblikkelig kan medføre lokale restriktioner, der forhindre afholdelse af udstilling, selv om ovennævnte forhold kan opfyldes.
Vi skal derfor alle følge nøje med i udviklingen og indrette os i forhold til de gældende regler. Vi skal altid sikre os, at udstillingen eller ungdyrsdagen kan afvikles forsvarligt, så risikoen for smittefare minimeres, også selv om vi ikke forsamles mere end 50 personer.

Det er arrangøren af udstillingen, der har ansvaret, og overtrædelse straffes med bøde og udstillingen bliver lukket.

I opfordres til at gå ind på Sundhedsstyrelsen hjemmeside sst.dk/corona, hvor I finder al vejledning, plakater og informationsmateriale, så I kan indrette lokalerne rigtigt og tage sikkert imod udstillere og besøgende.

Vi skal være opmærksom på, at bekendtgørelsen er gældende ind til den 18. oktober 2020.

Regeringen har udtalt, at den i løbet af oktober 2020 vil træffe beslutning om, hvilke regler der gælder efter den 18. oktober 2020.

Bestyrelsen DRF

 

21.09.2020

Lederen oktober

Så blev det min tur igen. Altid spændende at skrive om de forskellige årstider som har hver sin charme og udfordring.

Vi skriver snart oktober måned med ungdyrsdage og forberedelse til udstillinger i november måned. Vores første ungdyrsdage sidst i september kan vi forhåbentlig sætte flueben ved som fint gennemført.

I den forbindelse har DRF udsendt retninglinjer, som beror på oplysninger fra fødevarestyrelsen for udstillinger og samlinger af dyr gældende til 01. november d.å. Det er vigtigt, vi sætter os ind i regelsættet omkring fysisk afstand, størrelse på hal/lokale og dermed publikumsantal. DRF’s bestyrelse har stadigvæk den fulde optimisme i behold omkring vores udstillinger. Fjerkræfolket D.F.f.R. har også den samme optimisme. Vi tror på fælles udstilling i Herning i december, det kan kun blive godt.

Dog er smittetrykket i skrivende stund desværre begyndt at stige i samfundet. Jeg håber inderligt, der kommer styr på det igen, så vi fortsat kan bevare optimismen. Det positive er heldigvis, at antal indlagte ikke stiger i samme takt.

En god oplevelse for Lærkedueklubben er tilkomsten af 3 nye medlemmer inden for de sidste 14 dage og 5 i alt i 2020, der iblandt helt nye medlemmer i DRF. Andre klubber har sikkert også gode oplevelser, som vi skal bruge positivt, så al snak ikke bliver overskygget af Corona.

Jeg selv har fået ca. 40 ungdyr vaccineret her først i september. Lærkeduer i 3 varieteter og Lahore i sort, som jeg håber kan komme med på vores kommende udstillinger, når fældningen er vel overstået.

Mit store ønske er, at vi fortsat kan stå sammen i en tid med udfordringer. Og jeg håber, at vi, på trods af vi skulle komme i den situation, at vi grundet Corona ikke når helt i mål med alle vores udstillinger, fortsat vil avle Raceduer til glæde for den enkelte i dagligdagen. Min påstand er, vi vil komme styrket ud af de udfordringer, vi møder for øjeblikket, hvis vi holder ud.

Støt op om jeres lokal klub/specialklub og DRF og anmeld mange duer til udstilling, som er omdrejningspunktet for vores hobby. Bestyrelsen og hvert enkelt medlem må gøre alt for, at det skal lykkes.

Sidste nyt!  18.09. Willy Littau og Bent Gasseholm har været til møde med Herning Messecenter vedrørende vores fællesudstilling. Der er måske mulighed for et større forsamlingsantal hvis det er Messecentret der står som garant for udstillingen. Messecentret er optimistisk for at det kan lade sig gøre, da det er andre regler der gælder, hvis udstillingen er en messeudstilling.

Så meld endelig alle jeres udstillingsduer til, sidste frist er 20 oktober. Hvis Corona situationen gør at udstillingen aflyses vil I selvfølgelig få jeres stadepenge retur.

God udstillingssæson.

Erling B. Pedersen.

 

07.09.2020

Til lokal klubber og specialklubber

Vi har i DRF undersøgt de seneste retningslinjer for afholdelse af samlinger og udstillinger, og skal således anbefale følgende for vore lokal klubber og specialklubber:

Vejledning for afholdelse af Racedue udstilling og Ungdyrsdag

Som følge af udbruddet af covid-19 (coronasmitte) er der i Bekendtgørelse nr. 1213 af 17. august 2020 om forbud mod større forsamlinger og adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 fastsat nærmere regler, der også gælder ved afholdelse af hobbydyrs udstillinger.

Bekendtgørelse nr. 1213 er gældende fra den 19. august 2020 og til den 1. november 2020, hvor den ophæves.

I henhold til § 1, stk. 1 er det forbudt at afholde og deltage i indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter og lignende, hvor der er flere end 100 personer

I henhold til § 8 stk. 1 nr. 1 skal lokalerne, hvor udstillingen afholdes opfylde følgende krav:

Der skal være 4 m² gulvareal pr. kunde, besøgende eller deltager. Dog kan 2 m², hvis man i det væsentlige sidder ned.

 1. Lokalet skal så vidt muligt indrettes på en sådan måde, at det er muligt at holde afstand, så smittefare minimeres.
 2. Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale (skilte) om, at personer, der har symptomer på covid-19, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. Skiltene skal også kunne ses udefra inden man går ind.
 3. Det skal sikres, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 4. Der skal så vidt muligt være vand og sæbe eller håndsprit (mindst 70% alkohol) tilgængelig for kunder, besøgende og deltagere.
 5. Medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, skal bruge handsker ved slag eller anden udlevering af fødevarer, hvis fødevarerne berøres af hænder.

Det betyder, at vi kan holde udstilling, hvis der er færre end 100 personer til stede på samme sted samtidig, og vi samtidig overholder pkt. 1 – 6. Vi skal dog være opmærksom på, at hvis der står personer i kø ved indgangen, så tæller de også med.

Alle der opholder sig på stedet tæller med.

De 100 personer må ikke overskrides, men der kan løbende i løbet af dagen ske udskiftning i takt med, at de besøgende kommer og går.

Vi skal afsætte 4 m² pr. person i lokalet, da vi fortrinsvis bevæger os rundt i lokalet.

Eksempel 1:

Vi må være 100 personer til stede ved en udstilling samtidig, hvis hallen/lokalet er på 400 m² eller mere, og udstillingsburene er opstillet, så der kan holdes god afstand med mindst 1 m og helst 2 m mellem hver person. Samtidig skal der være skiltet i henhold til sundhedsmyndighedernes krav, ligesom Sundstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd overholdes. Desuden skal det være muligt at vaske hænder eller anvende håndsprit.

Eksempel 2:

Udstillingslokalet er på 300 m² hvilket medfører, at vi kun må være 300 m²: 4 m² pr. person = 75 personer i lokalet og udstillingsburene er opstillet, så der kan holdes god afstand med mindst 1 m og helst 2 m mellem hver person. Samtidig skal der være skiltet i henhold til sundhedsmyndighedernes krav, ligesom Sundstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd overholdes. Desuden skal det være muligt at vaske hænder eller anvende håndsprit.

Vi skal også være opmærksom på, at der kan ske lokale udbrud af covid-19 i en by, kommune eller region, der øjeblikkelig kan medføre lokale restriktioner, der forhindre afholdelse af udstilling, selv om ovennævnte forhold kan opfyldes.

Vi skal derfor alle følge nøje med i udviklingen og indrette os i forhold til de gældende regler.

Vi skal altid sikre os, at udstillingen eller hønsedagen kan afvikles forsvarligt, så risikoen for smittefare minimeres, også selv om vi ikke forsamles mere end 100 personer.

Det er arrangøren af udstillingen, der har ansvaret, og overtrædelse straffes med bøde og udstillingen bliver lukket.

I opfordres til at gå ind på Sundhedsstyrelsen hjemmeside sst.dk/corona, hvor I finder al vejledning, plakater og informationsmateriale, så I kan indrette lokalerne rigtigt og tage sikkert imod udstillere og besøgende.

Vi skal være opmærksom på, at bekendtgørelsen er gældende ind til den 1. november 2020.

Regeringen har udtalt, at den i løbet af september 2020 vil træffe beslutning om, hvilke regler der gælder efter den 1. november 2020.

 

Bestyrelsen DRF

 


02.09.2020
Lederen september 2020

Sidst jeg skrev lederen var med overskriften: Det går mod lysere tider.

Med hensyn til årstiden var det rigtigt. Så var det også ovre. Vi blev sat tilbage af Corona, som der vist ikke var nogen, der havde forudset. Vores hobby blev jo også ramt med hensyn til at mødes i diverse foreninger, men trods alt kun en lille ting i forhold til, hvordan samfundet mere eller mindre var lukket ned.
Mon så ikke vi er mange, der er glade ved, at vi har en hobby, vi kan gå hjemme og hygge os med, og på den måde få tankerne væk fra Corona.
Men nu gå de lysere årstider jo på hæld, og dermed også avlssæsonen. Jeg har haft en pæn avlssæson med tilpas med unger.
Nu er den tid jo kommet, hvor der skal sorteres. Det kan jo godt være svært at være hård nok, men min erfaring er, at det sjældent er dem man er i tvivl om, der bliver til noget. Men der skal jo også være noget til fornyelse af stammen og til at udstille.
Da vi jo ikke er så mange, er det jo vigtigt, at vi alle møder frem på diverse udstillinger med mange duer.

Når man læser Raceduen, ser det ud til, at der er mod på at holde diverse klubmøder og ungdyrsudstillinger. Dejligt at se.
Jeg håber, vi mødes på diverse udstillinger og ikke mindst i Herning til december, hvor vi meget gerne skulle møde med mange duer så vi kan få en flot fællesudstilling.

 

Fortsat god sommer og pas godt på jer selv og andre.

Mange hilsner
Bent Gasseholm

 


15.07.2020
Lederen august 2020

Så er det igen august, og det er min tur til at skrive lederen. Allerførst er det dejligt at vi igen kan være sammen og træffe duekammerater. Jeg har allerede været til Kæmpeduedag, Grillaften i Fredericia, og duemøde i Nyborg. Hvor er det dog dejligt at vi igen kan være lidt sammen til hyggelig sammenkomst. Forhåbentlig kommer der flere i august og september, jeg vil anbefale at deltage i så mange som muligt, det er dejligt, der er altid et og andet at tage med hjem.

Med hensyn til avlen i 2020 er de fleste ved at lukke og slukke, men her på matriklen tager vi et hold mere. Det har været op og ned, med nogle racer er det gået godt og andre mindre godt og en enkelt en katastrofe, de får det samme foder, den samme pasning – mærkeligt. Jeg vil håbe, I der ude har fået en masse unger, og som vel at mærke tegner godt og kan udstilles på de kommende udstillinger.

Nationaludstillingen 2020 skal jo som bekendt være i december i Herning, jeg glæder mig allerede.

På sidste Nationaludstilling her i januar, prøvede vi et nyt præmiesystem, jeg syntes det gik rigtig godt, både for dommere og udstillere, der var nogle som syntes Z præmien var for lav, men vi fortsætter og har tænkt os at ændre lidt på det, men herom senere. Vi kunne godt tænke os at Specialklubberne udsætter et antal præmier som dommeren uddelte sammen med DRF´s præmier. Det er selvfølgelig frivilligt, her er muligheden for at give den og de præmier til lige den race, farve og varietet som man ønsker.

Med hensyn til kommende Nationaludstillinger er det vigtigt at de forskellige Specialklubber indstiller dommere, som kan dømme mere end en race, det er få Specialklubber, som kan nøjes med de dommere, som kun kan dømme en race. Dommere til den kommende Nationaludstilling er forhåbentligt indstillet. Som vores formand skrev, er det vigtigt at vore dommere udstiller, og ikke som sidste år, hvor der var flere som ikke udstillede. Jeg er så naiv at tro, at for en dueopdrætter er det vigtigste at opdrætte duer, så kommer det med at dømme duer som en positiv biting – bonus.

Lokaludstillinger, jeg kan se klubber nedlægges, og flere klubber afholder fælles lokaludstillinger, hvor flere klubber deltager. Det er en fin ting og bør overvejes i fremtiden, lokaludstillinger med 50 – 60 duer har ingen formål.

Certifikat udstillinger – Specialklubs udstillinger, efterhånden som vi bliver færre udstillere, kunne det måske være en god ide med en fælles Certifikatudstilling – Specialklubs udstilling. Vi har et par koryfæer, som før har foreslået dette, Hans Ove og Verner, men det har indtil nu ikke fundet tilstrækkelig genklang, jeg må indrømme at for mit eget vedkommende har det heller ikke haft første prioritet med disse to dages skuer, men jeg tror tiden er ved at være inde nu. Det er nok bare at begynde, og så må de forskellige specialklubber koble sig på når det bliver aktuelt – påtrængende, Specialskuer med 15 til 25 duer har ingen værdi.

Som sagt med hensyn til Lokal- og Specialskuer er det en god ide at slå flere skuer sammen i disse tider med ungesyge, så der kan blive et godt interval mellem de forskellige skuer.

Nu til lidt mere muntert, som sagt håber jeg i har fået en masse gode unger, selvfølgelig en masse udstillingsværdige ungdyr, og potentielle vindere, som kan udstilles på vore kommende udstillinger og Nationaludstilling.

 

Til slut vil jeg ønske jer en fortsat god sommer, god ferie.

Hilsen Ib Nielsen.

 


22.06.2020
Lederen juli 2020

Hvad nu?

Ja så blev det igen min tur til at skrive til bladet, og hvad er der så sket siden sidst? Rigtigt meget på verdens plan, ja selv de klogeste vismænd og profeter ville aldrig have spået at en sådan Corona pandemi kunne ødelægge så meget. Mig bekendt kan duerne da heldigvis ikke få sygdommen, men i skrivende stund er man ved at undersøge en minkbesætning i Vendsyssel, da en person der har tilknytning til besætningen er blevet ramt af corona. I Holland har der været to tilfælde hvor mink har smittet personer med corona. Østrig har lige meddelt at de ikke vil afholde Europaudstilling i november 2021, dels på grund af corona, veterinære krav, halleje, frygten for at for få vil udstille og dermed for lidt publikum.

Vi forventer at der bliver givet tilladelser til udstillinger her til efteråret. Håber ikke alt for mange tager for store rejser sydpå og derved får ny smitte med hjem. Nej lidt sund fornuft, afstand og håndvask, så vi kan få en god udstillingssæson.

En god udstillingssæson er jo også en udstilling uden ungesyge. Her tror jeg at temperaturen i udstillingslokalet ofte er for høj for duerne, og derved medvirkende til sygdom. Det kan ikke være godt for duerne at komme fra ganske få grader til 18-20 grader i 2-3 dage.

Specialklubberne er i gang med at indsende navne på de dommer de ønsker til Nationalen. En trededel har indsendt. Men husk det er jo ikke sikkert at din specialklub har nok tilmeldte duer til alle indstillede dommer. Men modsat må vi opfordre til at alle indstillede dommer tilmelder duer til Nationaludstillingen. Det ser ikke godt ud når 20 pct af vore danske dommer ikke selv udstiller på Nationalen. Man kommer aldrig til at bedømme egne duer. Skal én domme nu dømme alle duer i en mindre specialklub, jo så kan dommeren jo tilmelde en voliere. Så der er ingen undskyldning for ikke at udstille.

Men nu skal de sidste unger jo lige laves færdig, en god fældning vil pynte godt på mange af ungerne. Håber der er kommet mange gode unger rundt omkring. Her blev duerne parret forholdsvis sent, på grund af lidt rigeligt arbejde. Men ungeslagene er nu snart ved at være fyldt. Der har været et par Frankiske Skjoldduer som føste gang lagde et normalt æg og et dobbelt æg, alle blommer var befrugtet, men de 2 unger i det ene æg døde naturligvis inden klækning, så kun en unge første gang, men de næste 2 gange kom der 2 dobbelt æg hver gang og ingen unger. Men den hun er nu taget ud af avl. 19 par Nürnberg Bagadetter har givet 14 unger og der kommer jo nok 5-6 unger mere. Ved dem er jeg godt tilfreds med resultatet, da næsten alle er rentegnet i år.

Ja er der ikke så mange unger, så må de jo få lidt mere plads, håber så de bliver det bedre, det er jo altid sjovest at se positivt på det. Nogen ser kun det negative, ja så bliver den ene dag efter den anden jo bare mere og mere træls.

Nogen har jo nok stoppet avlen, men her skal de sidste unger lige komme og så håber vi på en god fældning, så vi kan få nogle gode udstillinger til efterår og vinter.

 

Alfred Kirk


23.06.2020
Lederen juni 2020

At skrive en leder har godt nok voldt mig en del besvær denne gang! For hvad skal den omhandle?

Sidste år var det ungesygen, der fyldte megen snak blandt due folk, det var en virus som vi ikke havde og har en vaccine imod. Det har været en rigtig træls sygdom og er gået hårdt ud over mange dueslag.

Men de sidste 3 mdr. har vi i Danmark og det meste af verden været ramt af en virus, som er mange gange værre, nemlig Corona.  Hele vores hverdag er vendt på hovedet, med voldsomme menneskelige omkostninger til følge. Det er også en virus som der endnu ikke er en vaccine imod. Nu er vi herhjemme forhåbentlig på vej mod lysere tider, fordi der i tide er blevet taget hånd om tingene med mange restriktioner til følge. Situationen i flere andre lande ser også ud til at gå den rigtige vej. I mine øjne ser jeg dog et kæmpe skræksenarie, hvis og når virussen rammer flygtningelejrene og de afrikanske lande, hvor man jo slet ikke har det sundhedsvæsen som vi kender til. Det kan blive et frygteligt ragnarok, både menneskeligt og økonomisk. Jeg håber og beder til det bedste for disse mennesker.

Nå, så vender jeg lige hjem til DK igen og raceduesporten. Alle arrangementer har været aflyst. Det gælder DRFs rep. Generalforsamling, møder og slagvandringer i vores klubber. Det har været rigtig træls, men set med nypudsede briller, er det jo kun småting, sammenlignet med den situation vi står i.

Der har været rigtig god tid til duerne, nu hvor vi ingen steder kunne komme. Jeg savner dog besøg på slaget af duefolk der lige kom forbi.

Min avl indtil nu har været rimelig god, har dog haft en del ubefrugtede æg og par med kun en unge, men hellere en unge end ingen. Kvalitetsmæssigt er der da også et par stykker, der allerede tegner godt.

Til slut vil jeg ønske jer alle en god sommer. Husk at hold afstand, håndhygiejne, sprit af. I må også godt tage jer en lille en til halsen!

 

Pas godt på jer selv og hinanden, og lev hver dag som var det den sidste i morgen.

Sv. Erik Schroll

 


22. april 2020
Lederen maj 2020

Nu er det forår og avlssæsonen er i gang. Nogle har allerede unger på ungeslaget, og ellers ligger duerne forhåbentlig på æg og unger. Mange har haft udfordringer med starten af avlssæsonen, der iblandt mig selv, hvor det startede med at nogle par ikke ville kendes ved hinanden, duer som hoppede af æggene, gik af ungerne for tidligt osv. Når det kommer til stykket, er der næsten altid opstarts vanskeligheder i foråret. Jeg tror dog, vi heldigvis glemmer det hen over sommeren. Vi når det nok alligevel, vi har haft fint forårsvejr, ingen regn i mange dage, skønt.

Vores samfund er udfordret med Covid-19, noget vi troede, ikke kunne ske. Trist når det går ud over menneskeliv og indlæggelser på intensive afdelinger. Ingen ved, hvor lang tid vi skal leve i den situation, så pas på jer selv og andre.

Bestyrelsen har af den grund også valgt at aflyse repræsentantskabsmødet i år, da vi ikke ved, hvornår det er muligt at samles igen. Beretning fra formand og regnskab fra kasserer forefindes derfor længere nede på denne side, og også i maj nummeret af  ”Raceduen”.
Vi tilbyder at evt. spørgsmål omkring overstående kan sendes til bestyrelsen. Vi vil herefter efter bedste evne besvare dem i juni nummeret.

Vi kan heldigvis dyrke vores hobby på etmandsplan i dagligdagen og forhåbentlig tage revanche på det sociale plan senere på året. Ring til en god duekammerat og få en snak, det kan man godt leve højt på et par dage, og glæden ved et besøg i eget dueslag og se de nye unger trives og blive til ungdyr hen over sommeren.

 

God sommer til alle.

Erling B. Pedersen


12. april 2020

Nyt fra bestyrelsen vedr. Generalforsamlingen

På grund af den aktuelle situation vi har for tiden med corona, hvor alt er mere eller mindre lukket ned frem til og med august, i første omgang, har DRF´s bestyrelse besluttet at udsætte repræsentantskabsgeneralforsamlingen til april 2021. Derfor kommer beretningen og regnskabet her i bladet nu.

 

Beretning for DRF´s 68. repræsentantskabsgeneralforsamling.

Desværre har vi i årets løb mistet en del medlemmer.

Ole Rasmussen, Bogense
John Harrebo, Slagelse
Poul Bøgild Christensen, Herlev
Poul Hansen, Padborg
Henning A. Hansen, Vinderup
Kurt Sørensen, Lemvig
Svenny Jensen, Ramløse
Christian Milwertz, Fredericia
Alice Petersen, Dianalund
Holger Hansen, Bornholm
Kurt Hansen, Slagelse

Jeg vil bede Jer alle, mindes vores afdøde medlemmer.

Æret være deres minde.

 

Europamøde i Trogir (Kroatien) 30. maj- 2. juni 2019
Mødet i duesektionen den 30.maj

Mødet i duesektionen begyndte tidligt fredag morgen. Der var deltager fra 20 nationer. Desuden var der gæster fra Portugal og Ukraine. I alt er der 26 medlemslande. Portugal blev senere optaget som nyt medlem.
Præsident August Heftberger kom i sin beretning ind på årets begivenheder. Europaskuet i Herning blev omtalt i positive vendinger. Både udstillere og besøgende var begejstret for den skønne udstilling. Skønhedsfejl var der også, men det kan ikke undgås i så stor en udstilling.

Der blev opfordret til, at de enkelte lande i god tid før udstillingerne havde styr på de veterinære bestemmelser, hvad angår ind og udførsel af dyrene.

Fra præsidiets møde blev det oplyst at BDRG (Det tyske forbund) havde udtalt sig meget negativt om europaforeningen og havde truet med at mede sig ud. Det ville naturligvis være meget negativt for det fælles samarbejde.

Det ville betyde :

Ingen EE ringe mere.
Ikke deltage i europaskuer og europaskuer for enkelte racer.
Ikke deltagelse i europaforeningens dommeruddannelse.
Må træde ud af standardkommissionen.

Det blev oplyst, at der til mødet her i Trogir (Kroatien) var anmeldt 144 delegerede fra 27 nationer.

Vigtige datoer:

2020              20.-24. maj    Tjekkiet
2021              12.-16. maj    Østrig (europaskue)
2022              25.-29. maj    Bosnien/Hercegovina
2024              8.-12. maj      Tjekkiet (europaskue)
2027              5.-9. maj        Holland (europaskue)
2030              29.maj-2.juni åben (europaskue)

Næste Europaskue: 30. Jubilæumsskue 20.21. november 2021 i Messe Tulln, Østrig

International dommer dag i Danmark. Her blev sendt en stor tak til Hans Ove og Anders Christiansen for et vel gennemført dommerkursus i Oksbøl (DK). Der var også stor tak til Jean-Louis Frindel for oversættelse til både fransk og engelsk.
Her var 37 deltagere fra 15 nationer, og man blev via Power Point bekendt gjort i de danske dueracer.

Det er meget vigtigt med disse dommerseminarer, for at dommerne kan følge de internationale regler. Allerede ved det nylig afholdte Europaskue, så vi hvor vanskeligt det var at fordele dommerne. Flere land havde tilmeldt dommere, som havde for lidt international erfaring.

Næste dommermøde bliver afholdt i Polen den 13.-15. september 2019. Til dommermødet i 2020 er der en ansøgning fra Serbien.

Der er tilmeldt følgende Europaskuer for enkelt rcer:
12.-13. december 2020 Strasser i Ried (A)
11.-13. december 2020 Mährische Strasser (CZ)
8.-9. januar 2022 Schweizer Racer
8.-9. januar2022 Italienske Mæfikker
20.-22. januar 2023 Orientalske Roller, Persische Roller, Debreziner Roller, Sisaker Roller, Ostslowakische Roller, Birmingham Roller, Regensburger Tümler og Klausenburger Tummler i Debrecin (H)

Tilbageblik over det 29. Europaskue i Herning 2018.

Specielt ved duerne herskede der en rolig atmosfære, det begyndte allerede ved indleveringen og sluttede ved udleveringen, det gik godt.
En stor tak til alle medarbejdere og udstillingsledelse foret godt arbejde.
Naturligvis sker der på så stort et skue fejl, men fejlene blev hurtigt rettet. En dommer var sat til at dømme egne dyr. Det burde dommeren have set, da han fik sit dommerkatalog. Men det blev ukompliceret rettet, så ingen kom til at dømme egne dyr, men desværre kunne det ikke rettes i kataloget.
August Hefberger udtalte til sidst: For mig som medansvarlig  i duesektionen, var det en glæde at være med.

Valgene:

Formand i duesektionen: August Heftberger (A)
Sekretær i duesektionen: Jürgen Weichold (D)
Formand for standardkommissionen: Jean-Louis Frindel (F)
Sekretær og medlem af standardkommissionen: Georg Sattlecker (A)
Medlem af standardkommissionen: Ronald Bube (D)
Medlem af standardkommissionen: Philippe Hudry (F)

Generalforsamling i hovedforeningen den 1. juni 2019.

Der var tilmeldt140 personer fra 30 lande. Der var 91 stemmeberettiget.

Hver forening fortalte hvordan møderne var gået.

Kasserer Willy Littau kunne orientere om kassebeholdningen, som var på 102.897 Euro.

Punkt 10 var æresbevisninger. Her blev Hans Ove Christiansen udnævnt til æresmedlem.

Ellers var der ikke så meget nyt, som ikke var blevet gennemgået på sektionsmødet ved duerne.

De kritiske bemærkninger fra det tyske forbund blev ikke nævnt på hovedforeningens møde.

Der var evaluering af Europaskuet i Herning. Præsident Gion Gross roste det skønne skue. Fejl blev også begået, men det kan ikke undgås i så stort et arrangement. Willy Littau gennemgik i korte træk forløbet med skuet, efterfølgende var der ingen spørgsmål eller kommentarer.

Information.

På EE´s hjemmeside kan alle referater læses udførlig her. www.entente-ee.com De er lavet på  3 sprog, engelsk, tysk og fransk.
Så til hjemmefronten.

Et år er atter gået. Hvis vi først ser på det udstillingsmæssige, den gamle sæson 2018-19 startede godt op. Ikke mange klubber havde udstilling i november, da EE-18 blev afviklet i dagene 9.-11. november, men med tilkørsel af materialer fra den 2. november til det sidste var kørt væk den 16. november, ja så tog det jo 14 dage. Tilmeldingen skule jo være inde først i september, så der kunne sættes dommer på i alle grupper

Tirsdag morgen begyndte duerne at komme, løbende blev de sat ind. Knap 8200 duer kom i løbet af dagen og stille og roligt blev de alle sat ind, så alt var klart tirsdag aften. Onsdag og torsdag var der bedømmelse. Fredag kl. 11 åbnede udstillingen, forhallen var fyldt, ned af trapperne og under vejen har jeg set billeder af. Salgsafdeling uden de lange køer. Kataloget var fremme kl. 11,30. Præmieuddeling var der lørdag og lidt søndag. Desværre gik der lidt sygdom i Duerne. Om søndagen begynde der at død duer, især i hal D. Det var den varmeste hal, er sikker på at hvis vi skal holde sygdom nogenlunde ude, ja så skal vi til at skrue lidt ned for varmen. Det vil i alt fald være en fordel for duerne.

Søndag kl. 14 lukkede udstillingen, duerne ud, burene ned, alle arbejdede det de kunne. 21,30 var alt lagt ned. Mandag, tirsdag blev hallerne helt tømt, de sidste bure blev kørt i staldene og hentet onsdag til fredag. Kun en enkelt eller måske 2 duer stjålet, være ved høns og kaniner. De gule veste gjorde stor gavn, så der ikke blev stjålet dyr. Der er kommet megen ros fra udlandet.

Økonomien på EE-18.

Ja der blev jo lavet masser af beregninger på hvad en sådan udstilling ville koste, men blot at sige hvor mange tilmeldinger der ville komme var svært. 29.000 dyr kræver mere plads end først beregnet når der kommer så mange store dyr, gæs, ænder og store høns kræver jo væsentligt mere plads end vores duer, derfor brug for mere halplads end først beregnet.

Men Bent Gasseholm kommer om lidt med de rigtige og endelige økonomiske tal for udstillingen.

 Certifikatudstillinger.

16 ud af 18 specialklubber har afholdt Certifikatskue i 2018. Udenlandske Tumlinger afholdt ikke certifikatskue. Specialklubberne afgør selv om de vil afholde certifikatskue og om det er 1 eller 2 dages udstilling, men det er kun få lokalklubber, der gider stille op til ét dagsskue, og så se på tomme bure om søndagen.

Veterinærer

Vore veterinærer er da heldigvis blevet klogere inden for det senere år. I november 2016 blev alt sammenføring af dyr lukket på grund af nogle døde Troldænder på Christiania med H5N8 (fugleinfluenza) og staldpligt til alt fjerkræ fulgte lige efter i ca. 5 måneder. Derfor havde vi da en frygt for at det igen skulle ske i udstillingssæsonen 2018-19 og ikke mindst her op til EE-18 var frygten for fugleinfluenza stor. I den varme sommer 2018, blev der fundet flere tilfælde ved vilde fugle. I den efterfølgende vinter blev der fundet lavpatogen fugleinfluenza i et par vildandsbesætninger (3200 ænder). Også i sommeren 2019 blev der fundet et par besætninger med den lavpatogene type. De er alle blevet slået ned, for ikke at udvikle sig til højpatogen typen. En zone omkring de pågældende besætninger har været lukket, men ellers blev der heldigvis ikke indført skærpede krav til staldpligt for duer og høns. Her efter nytår kom der besked om højpatogen aviær influenza i både Polen, Slovakiet, Ungarn og Rumænien. Fødevarestyrelsen har udarbejdes en trusselsvurdering for den samlede risiko for smitte med højpatogen avier influenza til danske fjerkræbesætninger i relation til disse udbrud. Trusselniveauet er fortsat meget lavt.

Dommerkursus den 2.-3. februar 2019.

Den 2. og 3. februar 2019 var der 3 hold på dommerkursus, Mæfikker, Farveduer og Alle Andre Racer, godt nok kun 11 deltager, men så 6 mand på efteruddannelse i Pustere. Til Nationalen 2020 var der kun få tilmeldte til dommerkurset, men selv om der blev arbejdet kraftigt på Nationalen, kunne der dog ikke samles hold så dommerkurset kunne gennemføres.

Dommerudvalg.

Alfred Kirk er stoppe i dommerudvalget, i stedet er valgt Ib Nielsen. Udvalget består nu af:

Jens Christensen
Simon Christensen
Ib Nielsen

Standardværk.

Der skal til stadighed gøres opmærksom på, at det påhviler importører af nye racer selv at skaffe den rigtige standard til disse racer. Ligesom det er vigtigt, at alle specialklubber læser standarderne grundig igennem Vi regner med at specialklubberne i tilfælde, hvor der skal ske rettelser henvender sig til standardudvalget, som så sørger for at rettelsen får gyldighed. DRF har jo købt mange tegninger af Jean-Louis Frindel. Per Mundus Andersen har sagt ja, til at fortsætte med at rette standarderne til, alle billederne er lagt ind. Her er en stor opgave for specialklubberne med at få standarderne og tegningerne gået igennem. Det er specialklubbernes opgave og ansvar, at standarderne er ajourført. I kan henvende jer til Poul Erik Helweg, han vil gerne hjælpe med udskrivning af de nyeste Europastandarder, så må special klubben finde en god tysk kyndig, der kan kontrollere om vores danske standarder er ajourførte. For især Udenlandske Tumlinger og Farveduer er det jo et kæmpearbejde med alle de racer der er i de to grupper. Men det skal gøres.

Standardudvalg.

Karl Erik Larsen har ønsket at træde ud af udvalget, i stedet er valgt Edwin Houpst. Udvalget består nu af:

Hans Ove Christiansen
Poul Erik Helweg
Edwin Houpst

Internet.

Jens Erik Rasmussen og Per Mundus Andersen skal have en stor tak for arbejdet med vores hjemmeside. En ny og bedre hjemmeside blev startet for nogle år siden.  Det er vores største aktiv, 3-400 besøger dagligt siden, flest i udstillingssæsonen. Jens Erik kan se, at siderne bliver set vidt omkring, naturligvis mest fra Danmark, men også besøg fra den store verden.

I nyhedsrubrikker på forsiden kan redaktøren lægge nye vigtige beskeder ind, samt foto fra forskellige begivenheder. Der er i galleriet indlagt rigtig mange gode foto fra vores EE-18 i Herning. Mange sjældne racer, som vi normalt ikke ser her på vore udstillinger, er at finde her.

Redaktøren opfordrer klubberne til at bruge ”Nyt fra lokal og specialklubberne” og ”Mærkedage” noget mere.

Museum.

Poul Erik Helweg har næsten en umulig opgave på museet. Alt skal registreres, så vi ved hvad vi har og hvad vi ikke har. Der er heldigvis nogle stykker der har tilbudt sig med hjælp til registreringen.
Det er vigtigt, at folk stadig afleverer effekter til museet, trist hvis noget bliver smidt ud, som har en historie for vor hobby.
Kun et par klubber har i årets løb indsendt klubblade til arkivet. Poul Erik Helweg vil opfordre alle special- og lokal klubber der udgiver blade, til at tænke på museet. De har en stor værdi for vor historie.
Ved en lettere gennemgang af blade, har Poul Erik konstateret at der mangler enkelte numre, derfor ligger I inde med special- eller lokalklub blade, smid dem ikke ud, men aflever dem til museet.
Med tiden skal alle blade gerne indbindes, så vi har dem i bogform. Museet har arvet penge fra Østjyllands Racedueklub, da klubben lukkede, disse penge er brugt til indbinding af forenings blade, i alt blev der indbundet 31 bøger, hvoraf 4 var dubble og er solgt igen.
Effekter, så som bøger, blade og præmier (præmier og medaljer) som der er flere af sælges. Indkomne beløb bruges til indbinding af blade.
Lige for tiden er P.E.H. og Jens Katholm Christensen ved at renskrive en bog om Stænkede Danske Tumlinger, hvor hovedparten er samlet af afdøde Ebbe Aaby. Bogen bliver på ca. 200 sider.

Alle kan få adgang til Arkivet/museet ved henvendelse til Poul Erik, hvor så dag og tidspunkt skal aftales. Et mindre gebyr må påregnes.

Ringsalget.

I 2019 blev der solgt 24.600 mod 24.325 ringe i 2018, altså en fremgang på 275 ringe (+ 1,1 pct). På nuværende tidspunkt er der solgt 18.000 ringe, det er 4.000 ringe mindre end for et år siden.
Farverækkefølge er nu:  2020 grå, 2021 hvid, 2022 sort, 2023 gul, 2024 blå og 2025 grøn.

 

Raceduen.

Årgang 2019 blev på 248 sider (340) i 12 numre. Kim ønskede at stoppe som redaktør af bladet, men vi var så heldige at vi allerede kort efter fik tilsagn fra Agner Andersen, Torsted, om at han godt ville overtage jobbet, første blad fra Agner kom i maj. Det er da godt nok ikke en foryngelse af redaktøren, men det bliver det helt sikkert næste gang. Agner laver både tyske oversættelser og besøg hos forskellige opdrættere. Men det er jo ikke redaktøren, der ene skal skrive bladet, medlemmerne må gerne sende noget ind, eller kontakte Agner så vil han gerne hjælpe med at skrive en artikel. Fat tastaturet og kom i gang med en god historie.

PR

Hvordan skaffer vi flere nye medlemmer, når der afholdes Nationaludstilling skrives en pressemeddelse, som sendes til ca. 10 forskellige aviser, men om det kommer i visen ved jeg ikke. Der skrives en masse på de sociale medier, tror da det giver mere end avisen.

Men når vi afholder Duedag i Ejstrupholm med 157 duer bliver den halve by spærret af, hjemmeværnet står for den afdeling, der er så marked i byens gader. Her kommer TV-Syd og filmer, lokal radioen og et par aviser kommer også gerne forbi. En times optagelser blev til ca 1 minut i TV-Syd og TV-MidtVest. Men pludseligt kom der så et par minutter i Natholdet, enda 2 gange med forskellig indhold. Det er der vist mange der har moret sig over, men stadig ingen nye medlemmer.

I Fredericia skulle man da i alt fald vide at der var udstilling, for at finde det. Indgangen lignede bagenden af et maskinhus. Lyset kunne let have været bedre. Temperaturen var forholdsvis lav, men godt for duerne. Har ikke hørt om syge duer efter denne udstilling.

Vi ønsker jo alle så stor en udstilling som muligt og gerne med flere udstiller fra vore nabolande Nu da vi laver fællesudstilling med hønsene, ønsker vi også at have nogenlunde ens regler for at udstille. Det vil sige at udenlandske udstiller kan udstille på vores Nationaludstilling når de blot er medlem af en specialklub. Men vi ser naturligvis helst at de er medlem af DRF.

 

Økonomi og kontingent

Regnskabet viser et underskud. Der har i 2019 været 454 medlemmer, heraf 11 junior og 6 æresmedlemmer. Kontingentet blev sat op til 500 her i 2019. Der er kommet nye medlemmer, men desværre ikke nok i forhold til afgangen. Men enkelte medlemmer har desværre ikke fået betalt kontingentet, de modtager ikke bladet og er blevet slettet.

Slutteligt vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde i årets løb.

Med disse ord overlader jeg beretningen til forsamlingens behandling.

 

Plan for foreningens virke.

Nationaludstilling december 2020. 65. Nationaludstilling, sammen med DFfR, her kommer også kaniner, marsvin og fugle til at deltage med en stand, vi har plads til det hele.

Dommerkursus den 6.-7. februar 2021 i Aulum.

Spørgsmål til beretningen og regnskab kan sendes til bestyrelsen, hvorefter bestyrelsen vil svare på de indsendte spørgsmål.

 

DRF´s bestyrelse

 


19.03.2020
Lederen april 2020

Så går vi lyser tider i møde.

Det kan jo altid diskuteres, om vi også gør det for Raceduesporten. Vi har lige afholdt vores Nationaludstilling, som forløb godt .Vores ny præmiesystem forløb i det store og hele godt, og med med få klager.

Antal af duer var vel nogenlunde som forventet. Personligt synes jeg, at der for mange medlemmer, der ikke udstiller, det er jo ikke halvdelen, der møde op. Skulle vi ikke alle prøve at få nogle flere med, det ville være godt, hvis lokal- og specialklubber ville opfordre deres medlemmer til at deltage. Det ville blive en større oplevelse og blive lidt bedre for økonomien. Arbejdet er næsten det samme.

Som alle ved, kniber det jo lidt med at holde medlemstallet. Men det er ting, vi ikke kan gøre noget ved,  det at tiden går og vi alle blive ældre, det er trods alt positivt. Med hensyn til betaling, er det for nogle et problem med at overføre penge. Der kunne lokalklubberne måske hjælpe lidt til, med at have en person, de kunne henvende sig til. Jeg synes også medlemmerne kunne være lidt bedre med at betale til tiden, så ville solen også skinne lidt mere på Ringsalgsleder og Kasserer. Det burde ikke at tage op til fire mdr. at få det klaret.

Vi går også mod ny tider med hensyn til tid og sted for vores nu fællesudstilling. Der må vi håbe og tro på, at ånden fra EE-udstillingen, hvor vi var mange til hjælpe, stadig er der.  Det give jo altid et godt sammenhold at være fælles om en opgave.

Alt i alt synes jeg, det ser ret lyst ud, lidt skyer vil der jo altid være. Med ønsker om en god avlssæson.

Bent Gasseholm
(skrevet før landet blev lukket ned af coronavirus).


16.03.2020
Om generalforsamlingen og Nationaludstillingen i december

På grund af den aktuelle situation, med Coronavirus, har DRF´s bestyrelse besluttet at udsætte Repræsentantskabsgeneralforsamlingen den 4. april, til vi får mere normale tilstande.
Om udsættelsen vil være om 2 eller 3 månder kan vi på nuværende tidpunkt intet sige om.

Alfred Kirk

 

Fælles National-/Landsudstilling december 2020

Hovedbestyrelserne i DRF og DFfR holdt den 22. februar 2020 møde om vores fælles National-/Landsudstilling for duer og høns i Herning den 12. og 13. december 2020.

Begge hovedbestyrelser udtrykte fortsat stor opbakning til den fælles udstilling. Emnet har været drøftet på efterårets og vinterens mange due- og fjerkræudstillinger, og der er kommet mange positive tilkendegivelser, men der har selvfølgelig også været bekymringer. Placeringen i Herning med ekstra afstand for Østdanmark giver udfordringer i forhold til afvikling i Fredericia. Det samme gør sig gældende med fælles transport fra Sjælland for duerne. Det er dog hensigten, at den fælles fjerkræ transport fra Sjælland vil kunne assistere og tage duerne med. Også når udstillingen alene er åben lørdag og søndag og ikke fredag som DFfR sædvanligvis har, vil der komme ekstra pres på præmieberegning og andre praktiske forhold, ligesom Herning kommunes børnehave og plejehjem heller ikke får mulighed for at komme på besøg om fredagen. Disse bekymringspunkter skal vi være opmærksomme på i den fortsatte planlægning, så de ikke udvikler sig til problemfelter, men det er opfattelsen fordelene ved en fælles udstilling er langt større.

Det er fortsat holdningen i begge hovedbestyrelser, at der vil være et stort potentiale i profileringen af vores hobbyer ved at gå sammen og lave en fælles udstilling, der både vil være større og mere variereret, end når vi holder hver for sig. Vi så også ved EE udstillingen, at vi var i stand til at tiltrække et langt bredere publikum end normalt. Samtidig er det vurderingen, at der også vil være færre omkostninger forbundet med en fælles udstilling fremfor 2 selvstændige udstillinger, hvilket også er et væsentlig element i betragtning af, at vi er udfordret på antallet af medlemmer. Vi tror særligt på, at vi bedre kan tiltrække nye medlemmer ved at lave noget mere spektakulært.

Siden sidst har Jysk-Fynsk Kanariefugleklub og Vestjyske Kaniner også givet tilsagn om at komme og udstille, hvilket er super godt og med til yderligere at styrke den fælles udstilling og give en endnu større publikumsbrede.

Endvidere er det lykkedes at få Rassebezogene Europa Schau for Tyske Dv. Wyandotter på udstillingen. Det bliver interessant at se, hvor mange Tyske Dværg Wyandotter vi kan tiltrække. Der gøres aktuelt et stort stykke arbejde på at udenlandske udstillere til at komme. Vi arbejder på at få endnu et Rassebezogene Europa Schau på udstillingen.

Vi tillader også, at udenlandske udstillere i øvrigt uanset race må udstille efter gældende kriterier opstillet af henholdsvis DRF og DFfR. Så hvis I hører om interesse fra udenlandske opdrættere, så opfordre dem til at komme.

I sammen periode som vores fælles udstilling afvikles der håndboldmesterskaber i MCH i Herning. Det betyder, at vi rykker til Hal C med mulighed for også at disponere over Hal G og Hal D. Vi har før med succes været i Hal C både til EE Udstillingen og en tidligere Landsudstilling for fjerkræ.

Der planlægges med en fælles kammeratskabsaften lørdag den 12. december formentlig i MCH, for at styrke fællesskabet og kammeratskabet for vores fælles interesse.

Vi har dannet en lille fælles udstillingsledelse, der skal stå for planlægningen og afviklingen af udstillingen, så vi hele tiden er på forkant med opgaven. Udstillingsledelsen består af HB medlemmer fra begge foreninger og med begge formænd.

Vi skal nu i gang med at reklamere for udstillingen, og vi vil opfordre alle til at medvirke til at gøre den fælles National-/Landsudstilling til en sjov, spændende og berigende udstilling med mange dyr at se på.

Jørgen Abrahamsen

 

Lederen marts 2020

Ja, jeg bliver lige overrasket hver gang, at det allerede er min tur til at skrive. Nationaludstillingen er nu overstået, godt overstået, det var på alle måder en rigtig fin udstilling.
Vi fik vores nye præmiesystem afprøvet og det forløb meget fint, der var kun små fejl undervejs, det vil der altid være når der skal indkøres noget nyt.

En ting som undrede mig er, ja selv gamle drevne dommere er så længe om at få deres ting afleveret, der er godt 8 timer til rådighed, det  er 10 duer i timen, det er da overkommeligt, det var ikke de dommere, der havde flest duer, som var de sidste, der er næsten ingen stæder der er så god tid til at bedømme duer som på Nationalen. Det er nok det nye præmiesystem, som bære noget af skylden, der var enkelte, der havde problemer, men alligevel, de sidste dommermapper blev afleveret kort før Dommermiddagen kl. 17.30. En anden ting, som undre er, at der er flere dommere, som ikke udstiller, første prioritet må være at opdrætte og udstille duer, dernæst kommer dommergerningen. Det er da lidt naivt at tro, fordi man er indstillet, så kommer man også til at dømme, det er langt fra alle, som er indstillet, der kommer til at dømme, så meld endelig duer til, så finder vi en løsning.

Med hensyn til det nye præmiesystem, så kunne jeg godt tænke mig, at det var dommeren som uddelte  – fordelte sine 25 præmier til alle sine 80 duer, og ikke som nu, hvor de er opdelt i grupper, racer og farver.

Specialklubberne kunne også uddele en del af sit præmieprogram på Nationalen, det skal selvfølgelig være frivilligt, så får dommeren flere præmier at uddele, disse præmier kan være Bånd, ting eller penge præmier. Det kan godt være det er for tidligt, men er der nogle som har lyst så sig til. Der er så en lille bagdel , Specialklubben kan komme til at uddele en præmie til en, som ikke er medlem af klubben, men den risiko må man tage.

Indstilling af dommere, Specialklubberne har ret til at indstille det nødvendige antal dommere, som forventes brugt. DRF har dog efterfølgende ret til at indkalde en ekstra dommer så kabalen kan komme til at gå op. Det kan jeg ikke se noget problem i, da det handler om specialdommere. Det kan ikke passe, vi skal have en dommer til at gå rundt med 40 til 48 duer, når vi kunne have slået to sammen eller omfordele. Vi kunne have sparet 2 dommere på afholdte Nationaludstilling.

Vi ligger ikke stille ret længe, så vi er allerede begyndt at planlægge kommende udstilling i Herning, Fællesudstilling og Nationaludstilling i december. Det bliver meget spændende – jeg glæder mig allerede.

Så til det, det hele drejer sig om, og ikke alt det tørre forenings stof. Det er med at få lavet nogle dejlige unger til de kommende udstillinger. Her er vi lige begyndt at sætte duer sammen, og vi håber hver gang, at det er den rette sammenparring, som lige giver det top dyr, vi alle går og drømmer om. Jeg ved godt, der er mange, der for længst har sat sammen, men her er vi ikke så hurtige. Det er en fantastisk spændende tid vi går i møde, med æg, unger og ,hvordan kommer den nu til at se ud.

Held og lykke med det alt sammen, det var lidt af de små grublerier jeg går med.

Ib Nielsen

 

Lederen februar 2020

Nationalen 2020.

Denne sæsons sidste udstilling, den 64. Nationaludstilling, er netop overstået. Inden alle indmeldelser var inde, begyndte Ib Nielsen at lave en tegning over, hvordan det hele skulle stilles op i hallen, som senere skal godkendes af både hal- og brandmyndigheder.
Tirsdag den 7. januar blev der kørt materiale i hallen og kridtstregningen på gulvet gik i gang. Men da der nu var mødt 12 personer op, startede de med opstillingen. Onsdag morgen kom godt 30 personer, og nu gik det rigtigt godt med opstillingen, strøning, fodring, vanding og papir rundt om burene, næsten færdig til middag. Eftermiddagskaffen blev rykket frem til kl. 14, ellers ville folk køre hjem. Torsdag kom duerne, mange af duer er pakket til transporten onsdag, så de er sultne og tørstige når de ankommer. Så snart indsætterne kom, startede indsætningen af de godt 2100 duer. Mange af salgsduerne kom om torsdagen, men nogle var solgt på forhånd, skulle blot have et sted at stå frem til søndag.

Fredag morgen startede 29 dommere, på dagens arbejde, de havde i gennemsnit 73 duer pr. mand at bedømme, dog var der 3-4 dommer der havde godt 90 duer der skulle bedømmes. Men det er sjældent dem der har flest duer, der bliver sidst færdig med arbejdet. Bedømmelsen skulle være færdig kl. 16,30, langt de fleste var også færdige til tiden. Som noget nyt skulle dommerne i år dele præmierne ud, for de flestes vedkommende gik det rimeligt godt. Ud af 187 udstiller er der ca. 10 udstiller, som kom hjem uden nogen præmie.

Kataloget blev trykket i løbet af natten i Aulum. Kl. 8 lørdag morgen blev katalogerne leveret af trykkeriet i Fredericia, så alt var klart til åbningen kl 9.

Lørdag formiddag blev de sidste præmieskilte hængt op, både fra DRF og fra specialklubberne. Mit indtryk var et fint antal besøgende om lørdagen, også godt besøg søndag, kender dog ikke besøgsantallet her i skrivende stund.

Udstillingens bedste samling 2,2 blev sortlaceret Orientalsk Blondinet med 385 point fra Volker Gebser, og bedste junior samling 2,2 blev hvid Mittelhäuser, med 382 point fra Marcus Kindberg.

Der blev givet 97 point 77 gange, 26 duer opnåede at få Championat. Hver dommer kan give 1 Championat, men duen skal have 97 point, 3 dommer beholdt 7 tallet i lommen, derfor ingen Championat. Dommerne gav i gennemsnit 2,7 guldmedalje, hvilket er tæt på gennemsnit for de sidste 6 år, men det svinger fra 0 til 7 pr dommer. Skønhedsbrevduer og Vorteduer var i år fælles om Han Voermann fra Holland, det reducerede antal 97 i begge grupper, men bevirker jo at de er mere klar til international udstillinger. Der er jo kun knap 2 år til næste EE-udstilling, som er i Østrig, der skulle vi jo gerne vise flaget med gode resultater. Desværre var det ikke alle duer der stod alene i buret, bedre fjerpleje er nødvendigt i flere slag.

Fotografen havde travlt med at tage billeder fredag eftermiddag og aften, fredag aften kunne alle Championater underskrives og lamineres.

Søndag kl. 14 skulle publikum vælge den smukkeste due i ”Best in Show”, en fra hver specialklub kunne indstilles, Naturel i Brande havde sponsoreret præmie til de 3 bedste. Duerne stod på scenen i løbet af søndag formiddag, til beundring af publikum. Duerne blev sat op i mod hinanden 2 af gangen, hvor den bedste gik videre. Det sluttede med at 3. pladsen gik til en blå Tysk Gazzi Modeneser fra Henrik Trevor, nr. 2 blev en rødskimlet Friseret fra Leif Jensen, og 1. pladsen gik til en blå Lahore fra Michael Elkjær.

Udstillingen sluttede som sædvanligt kl. 16, duerne blev pakket og straks gik nedtagningen af burene i gang. Kl. 18,30 var alt materialet pakket ned, hvorefter der var nogle stykker smørrebrød til alle hjælperne. Et stort stykke arbejde er blevet udført, som kun kan gøres på grund af mange dygtige hjælpere. Alt materialet er nu flyttet til Herning, 3 store sættevogne flyttede det hele mandag og tirsdag.

TAK TIL ALLE, FOR ET GODT OG VEL-UDFØRT ARBEJDE. UDEN JERES HJÆLP KAN ALT DETTE IKKE LADE SIG GØRE.

Alfred Kirk

Lederen januar 2020

Godt nytår til jer alle.

Nytårsaften sætter altid en del tanker i gang hos mig. Hvordan var det år, der nu er gået, og hvad byder det nye år på af muligheder, glæder og forhåbentlig få sorger. Det at et helt NYT år ligger foran en og ens familie er for mig meget tankevækkende, men også utroligt spændende.

Når man så er en racedue freak, ja så er det for mig vigtigt at der er forståelse på hjemmefronten. På det område er jeg også heldig!! Når jeg ser tilbage på et helt år, ja så er det godt nok mange timer der går med raceduesporten. Den daglige omgang med duerne tager jo megen tid. Når der så ved siden af er arbejde i diverse bestyrelser, som sluger meget af ens tid. Og-jo så er der jo lige det med dommergerningen som i november og december kan være rigtig mange lørdage, men som jeg jo heller ikke vil være foruden. Så er der jo lige prikken over i`et, nemlig udstillingerne, både dem hvor jeg selv udstiller, og de udstillinger, jeg lige skal besøge. For hulan – det er godt nok mange timer!! Derfor er det godt at der ligger et nyt år foran en. Men når alt kommer til alt, er det jo mig selv, der har sagt ja til det meste. Men jeg tror at der skal skæres lidt ned på noget af det i de kommende år. Tror jeg nok??

Det, der ligger foran os racedue folk lige nu, er jo Nationaludstillingen i Fredericia. Vi skal i år være i hal C, det var en hal vi kunne få, i mine øjne ikke den bedste, men sådan er det, og med noget ekstra lys skal det nok blive en fin udstilling. En stor tak til alle jer, der har meldt duer til. 2101 stk., det er flere end jeg havde turde håbe på for måneder tilbage. Der er jo en del opdrættere, der har mistet duer til ungesygen, selvfølgelig de bedste!!

Mit håb for det nye år er, at når vi møder en god due kollega, så er ungesygen ikke det første vi skal snakke om. Det er sgu træls, at det skal fylde så meget. Der er da heldigvis mange glæder ved duesporten, som kan udfylde en god snak.

Jeg har lige en stor opfordring fra Jens Katholm, der tager imod anmeldelserne til Nationalen. Det er vigtigt at specialklubberne sørger for at standarden er opdateret, det gælder især farver, der er nogle klubber der halter lidt bagefter med opdateringerne. Det er nemlig specialklubbens ansvar at det er i orden.

Med hensyn til den kommende national, ja så mangler jeg stadig mange, der lige giver mig et opkald eller en mail, hvor I tilbyder jeres hjælp, især onsdag og selvfølgelig også gerne søndag. Husk det er VORES udstilling. Tak for det!

Til slut vil jeg ønske for jer alle at 2020 bliver et dejligt år både duemæssigt, men ikke mindst for jer og jeres familie.

GODT NYTÅR !

Sv.Erik Schroll

 

Lederen december 2019

Vi er nu kommet til årets sidste måned. En måned, som måske er årets hyggeligste måned, med samvær med familie og venner. Her i Randers er vores lokaludstilling med besøg fra Alle andre Racer, Lærkedueklubben og Pusterklubben d. 23-24 november med deltagelse af 391 katalognumre forhåbentlig afholdt som vanligt.

Årets højdepunkt er vores Nationaludstilling i 2020. Jeg håber, at I har fået tilmeldt mange duer, så vi kan få en flot og fornuftig udstilling. Det vil så være den sidste udstilling i Fredericia, da vi jo som sikkert alle bekendt, flytter til Herning sammen med hønsene i december 2020. Jeg tror at det er det rigtige for os, selvom vi flytter landsdel og dermed udstillere som skal køre længere efter det. Vi vil være mere fremtidssikkert når udstillingen bliver afholdt sammen med andre, og interessen vil også som besøgende blive større, når  høns, ænder, duer, og måske på sigt kaniner, vil være repræsenteret.

Bestyrelsen i DRF håber at I igen vil bistå med hjælp før, under og efter udstillingen, for uden jeres hjælp ingen udstilling. Tak for det.

Et ønske om en god avlssæson, så vi har nogle gode duer at udstille i Herning.

En glædelig jul og godt nytår til alle med ønske om et godt år for Danmarks Racedueforeninger.

Mvh. Erling

 

Lederen oktober 2019

Nye tider.

Det var så den sommer, som nu er overstået. 2017 var kold og meget våd, 2018 var rekord varm og tør, 2019 var både varm, kold, tør og våd, en typisk dansk sommer, som gav en gennemsnitstemperatur på 16,8 mod 17,7 i 2018. Hvad er så bedst til duerne? Hvordan har de sidste tre avls år været? Hvilket år gav de bedste unger? Ja her startede de lidt sløjt med kun en enkelt unge i reden første gang, hvis der kom én. Men her til sidst er der nu kommet godt med unger, så der er fuldt ud lige så mange som de tidligere år. Har lige her til aften gået og pillet nogle unger fra, som er fejltegnet, samt nogle gamle duer, som har ynglet for dårligt, de bliver slagtet i morgen, 48 stk.

I disse grønne tider, især nu hvor vi har fået en rød regering, og alt skal være endnu mere grøn, ja så skal duerne jo også spise grønt, de får purløg hver forår og sommer, men i år er rødbederne blevet så store at purløgene ikke rigtigt kunne følge med. Derfor begyndte jeg at tage de nederste blade på grønkålene og rødbederne, klippe dem i små stykker og blande det i foderet. Grønkål er mere populær end rødbeder. Selve den grønne blad fra rødbeden er de nu blevet fritaget for, den røde stilk forsvinder bedre, men ikke alle er lige interesseret i den nye kostplan. Men sådan er det jo også ved os mennesker, ikke alle er lige interesseret i salat. Purløg og grønkål står i højere kurs end rødbedestilkene. Der er også forskel på de forskellige racer, hvor interesseret de er i den nye kostplan. Det er nok de racer med røde øjenrande der er mest interesseret og har behov for den nye kostplan. Jeg tror selv på, at de får mere røde øjenrande af grøntfoderet.

Nu her i oktober kommer der flere ungdyrudstillinger, stødt op om disse udstillinger, de forskellige bestyrelser har brugt en masse tid på disse arrangementer. Her er der ofte lidt bedre tid til at få en snak om de enkelte duer. I november og december kommer alle lokal- og specialudstillinger. Januar 2020 kommer så Nationalen i Fredericia.

Den 12. juni havde DFfR og DRF´s hovedbestyrelser møde i Aulum, hvor vi blev enige om fællesudstilling fremover. Denne fællesudstilling må på sigt gerne komme til at omfatte flere hobby aktiviteter. Jo større og mere alsidig udstillingen er, jo flere folk vil det kunne tiltrække. Jo jeg har da hørt om nogle få stykker der er utilfreds med fællesudstillingen, men langt de fleste er godt tilfreds med, at vi laver udstillingen fælles fremover. De fleste lokalklubber har jo lavet fællesudstillinger i mange år. Ved hønsenes Landsudstilling har stort set alle Specialklubber en stand, det kunne jo udvides til alle interesserede hobby klubber af mange forskellige slags. Vi var 2 meget positive bestyrelser der forlod mødet i Aulum. Det var næsten for godt til at være sandt, derfor var vi enige om at gå hjem og sove på det. Her 3 måneder efter ser vi det stadig, som et godt resultat. Håber I som medlemmer også ser det som et positivt resultat. Som en tidligere minister sagde: ”Du behøver ikke at ødelægge de andres puslespil, fordi du selv mangler et par brikker”

I ønskes alle en rigtig god udstillingssæson.

Alfred Kirk

 

Lederen september 2019

Ja, hvad skriver man om her i august. Avlen er for det meste stoppet her hos os, der er kun enkelte par som ligger med et og andet.
Sæsonen her hos os har været meget sløj, masser af ubefrugtede æg, jeg hører,der er flere, som har haft en sløj sæson, men der er da også meldinger om en fin sæson og det kan da kun glæde mig hvis det forholder sig sådan, det andet som her hos os, er da kedeligt, og hvad behandler vi tilsyneladende friske og raske duer med? Jeg har ikke giver et eller andet vidundermiddel, kun gjort som jeg plejer, og så må vi se hvad en ny sæson bringer.

Unger er det da blevet til, og fældningen er godt i gang og fjerene flyver om ørene på os, så må vi bare håbe, at de vokser fint til og får det fine tøj på.

Ungesygen florerer allerede nu flere steder, det er jo  kedeligt, men det er jo nok en ting vi må vænne os til, men jeg synes det er noget tidligt, det er bare med at være forberedt når den kommer.

Dommerkursus har vi også her sidst i september, og vi forventer at se en masse dommere som deltagere. Det skulle da være mærkeligt om der ikke er et og andet som kan gøres anderledes. Det er altid godt med en god diskussion om forskellige ting, og om hvordan vi takler dem hver især. Så bare kridt skoene og bliv  meldt til, så vi kan få en god dag ud af det.

Flere specialklubber afholder sommer møder, ungdyr dage, det kan være en fin ide at besøge en af disse dage, der er altid et og andet at lære.

Nationaludstillingen står også for døren, det varer ikke længe inden anmeldelsen dumper ind ad døren, så er det med at have udset sig sine små guldklumper.

Fortsat god fældning, god sommer, vi ses.

Ib Nielsen.

 

Lederen august 2019

Juli måned, dagene er så småt begyndt at blive kortere? Ja det kan jeg ikke forstå- jeg mener lige sommeren er startet! Alligevel er avlssæsonen helt slut for nogen, andre tager lige det sidste hold unger med, det gør jeg i hvert fald på enkelte par. Det er par som har haft flere hold ubefrugtede æg, og hvor det først nu har sagt bingo. Selvom jeg tit oplever at unger født i juli kan være noget skrammel, ja så vil jeg alligevel gerne se hvad det pågældende par kan. Hvordan er avlsåret så gået?? Jeg har hørt om mange forskellige resultater, desværre flest negative, med meget få unger, ja næsten ingen- 2-3 stykker det er jo ikke det man forventer når avlsåret starter!! Heldigvis er der dog også opdrættere hvor det har været superfint. En af vores dygtige opdrættere har endda måtte bygge et ekstra slag for at få plads til alle ungdyrene! For mit eget vedkommende må jeg vel være tilfreds, bortset fra de par, der uden jeg var klar over det, har spist p piller!! Men nu er det jo ikke bare antallet af unger, det er jo også godt hvis kvaliteten er tilstede. Derfor nyder jeg også denne tid, hvor ungerne forandrer sig, efterhånden som de vokser til. Der er grimme ællinger der bliver til smukke svaner, så er der dem som forbliver grimme, men til dem har jeg en lejlighed med indbygget frost der venter!! I denne tid hvor ungdyrene er begyndt at få den blivende fjerdragt, er det vigtigt at de får de vitaminer og mineraler som er byggestenene til optimal fjersætning. Hold også øje med utøj i denne varme tid, så vi ikke ser huller i fjerene når duerne skal bedømmes på de kommende udstillinger. Et pust under vingen med Frontline er effektivt mod utøj.

Så er der lige en husker til vores dommere. I har forhåbentlig sat X i kalenderen den 21. september, hvor DRF holder efteruddannelses kursus, hvor vi bla. gennemgår det nye præmiesystem.

Til slut vil jeg ønske alle en dejlig sensommer. Nyd familien og duerne

Sv. Erik Schroll

 

Plan for samarbejdet om fælles National-/Landsudstilling 12. og 13. december 2020

Danmarks Racedueforening (DRF) og Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavls (DFfR) hovedbestyrelser har i forlængelse af den succesfulde afvikling af EE Udstillingen i 2018 den 12. juni 2019 i Aulum drøftet mulighederne for en fælles National-/Landsudstilling i december 2020. Det er holdningen i begge hovedbestyrelser, at der vil være et stort potentiale i profileringen af vores hobbyer ved at gå sammen og lave en fælles udstilling, der både vil være større og mere variereret, end når vi holder hver for sig. Vi så også ved EE udstillingen, at vi var i stand til at tiltrække et langt bredere publikum end normalt. Samtidig er det vurderingen, at der også vil være færre omkostninger forbundet med en fælles udstilling fremfor 2 selvstændige udstillinger, hvilket også er et væsentlig element i betragtning af, at vi er udfordret på antallet af medlemmer. Vi tror særligt på, at vi bedre kan tiltrække nye medlemmer ved at lave noget mere spektakulært.

DRF og DFfR’s Hovedbestyrelser er derfor enige om, at lave en fælles National-/Landsudstilling i weekenden den 12. og 13. december 2020.

Der er aftalt følgende foreløbige plan for samarbejdet og afviklingen af den fælles National-/Landsudstilling:

Placering:
Udstillingen holdes i MCH i Herning i hal J3, K, og L. (Kan tilpasses eller udvides efter behov)

Opstilling:
Opstilling af udstillingen sker mandag den 7., tirsdag den 8. og onsdag den 9. december, samt delvis torsdag den 10. december2020.

Modtagelse af dyr:
Modtagelse af dyr sker torsdag den 10. december 2020. Udstillere må selv indsætte dyr, og DRF og DFfR skal stille hjælpere til at indsætte dyr, der kommer med fælles transporter eller hvor udstilleren ikke selv kan.

Bedømmelse:
Bedømmelse af dyr foretages fredag den 11. december 2020 fra kl. 0700.

Duer udstillet af DFfR medlemmer:
Raceduer med hønseringe og tilmeldt af DFfR medlemmer udstilles sammen med DRF’s udstillingsduer og bedømmes af de samme dommere. “Hønseduerne” er ikke med i præmierækken fra DRF. Præmier honoreres af DFfR og der betales et beløb som “stadepenge” til DRF

Fælles middag (Dommermiddag):
Fælles dommer og hjælper middag afvikles fredag den 11. december 2020 kl. ca. 1800, og disse vil have adgang til udstillingen efter middagen. Det er kun personer, der er godkendt af hovedbestyrelserne, der har adgang til middagen og udstillingen fredag aften.

Katalog:
Der skal være et fælles katalog, og det skal være færdig til at gå i trykken fredag den 11. december 2020 kl. 2200, og det skal være klar til salg/udlevering lørdag den 12. december kl. 0900.

Åbningstid:
Udstillingen åbner lørdag den 12. december 2020 kl. 0900 og lukker kl. 1700.
Udstillingen åbner søndag den 13. december 2020 kl. 0900 og lukker kl. 1600.

Nedtagning:
Udstillingen nedtages søndag den 13. december 2020 fra kl. 1600 til kl. 2200.

Salgsstand:
Der oprettes en salgsstand efter DRF’s sædvanlige koncept, hvor DFfR’s medlemmer også må tilmelde dyr til salg. Salgsstanden administreres af DRF.

Dommere:
Hver forening sørger selv for at skaffe dommere til bedømmelserne

Hjælpere:
Hver forening stiller med det antal hjælpere, som de normalt anvender ved en National- eller Landsudstilling.

Fælles transporter:
Der skal arbejdes for, at de eksisterende fælles transporter slås sammen og bliver for både høns og duer.

Point og præmieberegning:
Hver forening står for egen point og præmieberegning

Præmieuddeling:
Søndag den 13. december 2020 vil henholdsvis DRF og DFfR kåre og hylde deres mestre (National Cup).

Økonomi:
Det er aftalt, at indtægter og udgifter deles forholdsvis i forhold til, hvor mange dyr henholdsvis DRF og DFfR udstiller. Det er antal katalognumre og ikke størrelsen på burene, der er afgørende.

Den forholdsvise deling af indtægterne omfatter følgende indtægter:

 • Entréindtægter
 • Katalogsalg ved indgangen – forudbestilte kataloger afregnes til kostprisen.
 • Indtægter ved salg af stande
 • Indtægter ved salg af annoncer
 • Tilskud fra Herning Kommune og lignende sponsorer

Den forholdsvise deling af udgifter omfatter følgende udgifter:

 • Halleje
 • Udgifter til vagter
 • Udgifter til katalog og katalogtrykning
 • Slutrengøring
 • Udgifter til eventuel assistance fra MCH
 • Udgifter til annoncer og PR

Alle øvrige indtægter: Stadepenge, salgsprovision, og øvrig salg, samt lignende tilfalder/bliver i henholdsvis DRF og DFfR.

Alle øvrige udgifter: Eksempelvis transport af burmateriel, præmier, dommerhonorar, transportomkostninger, overnatning, forplejning af dommere og hjælpere, fri adgang for udvalgte(Partoutkort) og udstillingsmateriel samt lignende afholdes af DRF og DFfR hver for sig.

Budget:
Der er udfærdiget budget for fælles udgifterne, og budgettet er godkendt af DRF og DFfR

Gæsteudstillere:
Danmarks Kaninavlerforening eller lokale kaninavlerforeninger og Fugleforeninger inviteres til at være med enten med stande eller egentlig udstilling. De skal betale fuld entre og for katalog.

Informationsstand:
Både DRF og DFfR opstiller deres egen informationsstand.

Indgang:
Indgangen med salg af entré og kataloger bemandes af både DRF og DFfR

Emner til videre drøftelse:

 • Fælles morgenmad for hovedbestyrelse, dommere og hjælpere under opstillingen og afviklingen af udstillingen.
 • Fælles mad kl. 12 for hovedbestyrelse, dommere og hjælpere under opstillingen og afviklingen af udstillingen.
 • Fælles kammeratskabsaften lørdag den 12. december.

Mødevirksomhed:

De 2 hovedbestyrelser holder gennem de respektive formænd hinanden løbende orienteret om planens modtagelse og drøftelserne i de respektive foreninger.

Senest i januar 2020 samles DRF og DFfR’s Hovedbestyrelser og tilrettelægger udførelsen af planen, så den fælles udstilling kan afvikles med succes.

Kommunikation:

Denne plan drøftes i forlængelse af mødet i begge hovedbestyrelser og eventuelle rettelser og tilføjelser tilgår planen, hvorefter den færdige plan underskrives af formændene for DRF og DFfR.

Den 15. juli 2019

 

sign. Alfred Kirk

Danmarks Racedueforening

——————————————

sign. Carsten Blohm

Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl

 

Referat vedr.:    Bestyrelsesmøde.

Sted:                     Bøgeskovhallen Bøgeskovvej 37C, 7000 Fredericia

Dato og tid:        Torsdag  d. 09 maj 2019 kl. 09.00 – 14.00

Mødedeltagere:

Alfred Kirk, Ib Nielsen, Bent Gasseholm, Svend Erik Schroll, Agner Andersen, Erling Bay Pedersen.

1: Meddelelser:

Ringsalet for året 2019. Der er foreløbig solgt 23.580 ringe, som er 700 ringe færre end sidste år. Resten af året skal vi forvente et lavere salg til det enkelte medlem ved efterkøb af ringe.

Afslutning af EE-18 d. 27 april i Silkeborg. Alle 3 foreningers hovedbestyrelser deltog. Regnskabet viste et overskud på 66.523,48 i fælleskassen. Dette beløb er fordelt til foreningerne. (Beløbet er også medregnet i regnskab i vores fremlæggelse på repræsentantskabsmødet i april). Tilbage er et beløb på 5.266,22, som skal betales i moms. Når dette er sket nedlægges foreningen ”Europaudstilling 2018”.

Vi har modtaget 6000,- i gave fra Østjyllands Racedueforening, som har lukket foreningen ned. Beløbet er skænket til duemuseet. Vi siger mange tak.

2: Fælles udstilling

Bestyrelsen drøftede mulighederne for at lave en fællesudstilling med Danmarks Fjerkræavlerforening. I skrivende stund er vi i gang med at udarbejde et oplæg til brug for en drøftelse med bestyrelsen for hønsene. Der er nogle ting, som de 2 foreninger hver især har som krav, hvilket er ganske naturligt i en forhandling. Vi håber, det vil føre til en aftale, som begge foreninger kan være tilfredse med.

 

3: Efteruddannelse af dommere

Mødet blev aftalt til d. 21 september i Bøgeskovhallen i Fredericia, nærmere følger i ”Raceduen”.

 • Det nye præmiesystem ved Ib Nielsen
 • Mere ensartet bedømmelse
 • Hvornår er det UP eller 90 point?

Overstående er nogle af de punkter, der vil blive taget op på mødet. Endelig dagsorden kommer i ”Raceduen” i samarbejde med dommerudvalget.

Ib Nielsen gennemgik ”det nye præmiesystem”, hvor der var en del spørgsmål fra bestyrelsen omkring præmiefordeling m.m. Det er nytænkning, men en god måde at gøre det på. Mange udstillere vil på denne måde kunne opnå en præmie på deres duer.

4: Udvalg

 • Standardudvalg, intet nyt fra standardudvalget
 • Raceduen, god modtagelse af ”Raceduen” med stor ros til redaktøren. Agner påpegede, små fejl i bladet som vil blive rettet til i næste nummer
 • Hjemmesiden, intet nyt fra redaktøren

5: Fælles transport . 

”Transport af duer til Nationaludstillingen vil fremover koste 5,- pr. due, som opkræves igennem stadepenge. Vi vil gerne være solidariske, så alle får mulighed for at få duerne med de nuværende transporter.
Stade penge vil derfor fremadrettet stige med 5,-  til 60,- pr. due.
Ingen hjemtransport udover Sjælland og Bornholm”

Overstående forslag blev forkastet på repræsentantskabsmødet. Bestyrelsen vil på næste bestyrelsesmøde diskutere andre muligheder for at reducere omkostningerne for DRF i forbindelse med transport af vores duer.

6: Certifikatskuer fremover

Nyborg Racedueforening stiller forslag om, at der afholdes en fælles certifikatudstilling i Nyborg med alle specialklubber i Danmark. (Forslag fra Nyborg kommer i juni nummeret).

Det er ikke i DRF regi, men bestyrelsen støtter forslaget, da der vil være mange racer at se på og en forsmag på Nationaludstillingen. DRF vil gerne kontakte de enkelte specialklubber og give en opfordring til at kontakte Nyborg klubben om det er en god ide. Hvis det bliver besluttet er spørgsmålet om det ikke nylig bliver fra 2020, da datoer og dommere sikkert er bestilt andet steds for 2019 af den enkelte specialklub.

7: Det der er glemt

Intet

8: næste møde

Møde afholdes efter mødet med Danmarks Fjerkræavlerforening

Der afholdes bestyrelsesmøde 02. august kl. 09.00 i Fredericia

Lederen: juni Bent, juli Erling, august Svend Erik, september Ib, oktober Alfred.

9: Evt.

Intet til evt.

Referent
Erling Bay Pedersen

 

Lederen juli 2019

I skrivende stund  er vi lige startet på årets første sommermåned, der er plads til forbedring med hensyn til vejret. Enkelte dage med fint vejr men ellers blæst og regnbyger, måske vi skal hen omkring Sankt Hans inden, vi får det rigtige vejrskifte for de fleste af os?

Avlen hos mig har drillet lidt i år, ubefrugtede æg, en enkelt unge i rederne og afbrudt rugning har betydet færre ungdyr i april måned. Maj måned har rettet noget op på dette, så mon ikke jeg ender med at få de ungdyr, jeg skal bruge til avl og udstilling. Avlssæsonen er snart slut, hvis ungdyrene skal nå at blive færdige med fældningen til de første udstillinger. Er det derimod unger, som skal bruges til avl, er sommer unger fine med en god opvækst i den varmeste tid på året.

Bestyrelsen holder ikke sommerferie endnu, vi arbejder derimod hen mod en fællesudstilling sammen med Danmarks Fjerkræavlerforening. Her midt i juni skal vi mødes med deres bestyrelse og undersøge på, om vi kan få enderne til at nå sammen. DRF har sammensat et oplæg med vores synspunkter omkring ønsker/krav, som er sendt til dem.

Det skal blive spændende at møde dem til en god snak omkring vores forhåbentlige fælles fremtid, hvad udstilling angår. Vi håber, begge foreninger vil bidrage med god stemning og være klar til at indgå en aftale, hvor begge foreninger bliver tilgodeset med det, som er vigtigt for den enkelte forening.

Hvis overstående lykkes, vil det betyde en større udstilling og dermed forhåbentlig flere publikummer, som vil gavne sporten for både høns og duer, større medie omtale som måske også kan give medlemmer på sigt.

Det at afholde en Nationaludstilling er dyrt, hvilket alle sikkert er bekendt med, derfor er det heller ikke gjort med, at vi afholder fællesudstilling med hønsene, vi har selv store udgifter, som ikke bliver mindre af, at vi får færre medlemmer, tværtimod. Bestyrelsen er opmærksom på dette, og det vil fremadrettet betyde overnatning på vandrehjem for vore hjælpere. Bespisningen kan den gøres billigere? Måske sammen med  hønsene? Transport af vores duer til Nationaludstilling, kan det gøres lokalt og betales af det enkelte medlem (Bornholm dog undtaget)? Opbevaring og kørsel med burmateriel, kan dette gøres billigere?

Overstående er nogle af de ting, vi arbejder med og håber, I har forståelse for. Vi er til hver en tid meget glade for jeres indsats før under og efter udstillingen. Tak for det.

I ønskes alle en god sommer.

Erling 

 

Lederen juni 2019

Så er vi et godt stykke inde i en ny avlssæson. Her i Aulum er det på det jævne med hensyn til antal unger. En del ubefrugtet æg og nogle der er holdt op med at ruge i utide. Det er nogle af de kvaler jeg døje med. Men det er jo ikke mængden men kvaliteten der er afgørende, så må vi håbe den er tilstede. Som kasserer er det en rolig tid efter en særdeles travlt tid med EE udstilling, som heldigvis enter positiv .  Økonomisk blev der en lille overskud til deling i de forskellige foreninger der var med .Vores udgifter ender ud  i  en større økonomisk underskud end vi normalt har til en Nationaludstilling. Men det tror jeg alle har en forståelse for. Oplevelsen var stor for alle på en eller anden måde.

EE var også med til at  underbygge de tanker, der er om mere sammenarbejde imellem de forskellige foreninger . Om fælles udstilling m.m. Så må vi alle arbejde positiv på at det lykkes.

Vi skal jo nok hver især give os lidt med hensyn til vores ønsker.  Lad os håbe det bedste for alle. Vi har jo alle et interesser at tiltrække så mange som muligt om vores sport. Og i bedste fald få nogle flere med.
Hermed ønsker om en god sommer til alle.

Bent Gasseholm

 

Lederen maj 2019

Generalforsamling

Så kom foråret endeligt. Flere gode lune dage her i april, med temperatur helt op til 18-20 grader. Men så vender vinden om i nordøst og temperaturen falder til 5-10 grader, men dog stadig med sol og rimelig stille vind.

Vi har jo nærmest tradition for at foråret kommer, når vi afholder vores årlige repræsentantskabsgeneralforsamling og sådan en god forårsdag var det også i år. Generalforsamlingen blev flyttet til Messecentret, da Hejse Kro lige havde lukket. Ud over os var der veteranbiler og stumpemarked, så der var godt 10.000 besøgende i hallerne og på parkeringspladsen. Parkeringspladser var der ikke overskud af.

Beretning og referat fra generalforsamlingen står andet sted i bladet. Ændringerne af paragraf 5 blev forkastet, men ændring af præmiesystemet blev vedtaget. Jens Ove Hansen ønskede ikke at fortsætte som suppleant, i stedet valgtes Jens Erik Rasmussen, alle øvrige valg var genvalg.

Der blev en del snak om fællestransport, det er en udgift på over 20.000 kr for DRF, flere ville have den afviklet, så stadepengene kunne holdes uændret i 55 kr. Lokalklubberne eller enkeltpersoner skulle så arrangere fællestransport og være bruger betalt, det er da fint når ønsket er sådan.

Til slut tog Ejner Thomsen, Ålborg og Simon Christensen, Bornholm lige en lille optrin på talerstolen, for og imod fællesudstillinger.

Mødet sluttede ca. kl. 15,30. Tak til alle for en rigtig god generalforsamling.

Fortsat god avlssæson.

Alfred Kirk

 

Lederen april 2019

Forår og nye spirer

Så kommer foråret og dermed nyt liv i rederne. Efter en meget mild vinter, næsten forårsvejr i februar, kommer vi så til marts, hvor foråret burde begynde, men så kom alt den regn, som vi kunne have brugt sidste sommer. Vores åer er ved at blive til floder her midt i marts.

Duerne, ja der var nogen, der startede avlen tidligt, da de fleste udstillinger var overstået inden jul. Enkelte lokalklubber afholdt udstilling i januar. Limfjord Nordvest afholdt udstilling den 12-13 januar i Thisted med over 300 duer, flot klaret. De havde let ved at få dommer, der var fred og ro til at se duerne, faktisk en rigtig god udstilling.

Hvis avlsduerne har passet æg og unger godt i januar og februar har der jo været god grund til at få nogle stærke unger, da vejret har været meget mildt.

En fjer bliver til fem høns, ja de fleste har jo forhåbentligt læst Agner Andersens indlæg side 7 i januar bladet, og Ib Nielsen leder side 3 i marts bladet. Ud fra det har nogle ment, at vi er ved at lukke DRF, for at være en specialklub under Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl. Sammenlægning er ikke målet, men samarbejde vil være en fordel. Europaudstillingen gik jo fint med samarbejdet, det gør det også i mange lokalklubber, så burde vi også kunne lave det Nationalt, hvor der er høns, duer, kaniner, marsvin og fugle, det vil altid give mere publikum, når det er en stører udstilling. Vi kører jo gladelig til Tyskland for at se udstillinger, det gør vi på grund af stører udstillinger eller specialudstillinger.

En fælles udstilling laves ikke lige til næste udstillingssæson, Messe C i Fredericia er jo lejet til januar 2020. En fælles udstilling bliver formentligt midt i december, der er mindst 2 lokalklubber, som plejer at afvikle deres udstilling i december måned. De skal jo også have tid til ændring af deres udstilling.

Jeg er sikker på, at vi også kan tiltrække publikum fra vores nabolande ved at lave en stører fællesudstilling med vores mindre dyr. Men dette vil vi jo få en snak om på vores repræsentantskabsgeneralforsamling den 6. april.

Vores redaktør Kim Stenderup har ønsket at stoppe som redaktør, af bladet efter 3 år. Tak for udført arbejde, som især i starten var meget kaotisk, da bladet hurtigt skulle i trykken. Men du klarede det fint, mange tak.

Vi er heldige at Agner Andersen har sagt ja til at overtage redaktørjobbet. De fleste kender sikkert Agner, men det kan da godt være han lige skal starte med, at lave en lille beskrivelse af sig selv i det første blad han laver.

Håber at se rigtig mange til en god generalforsamling.

Fortsat god avlssæson.

Alfred Kirk

 

Lederen marts 2019

Tanker om fremtiden i Danmarks Racedue Foreninger.

Først vil jeg glæde mig over en vellykket og vel overstået Europaskue. Nok engang tak til alle vore frivillige hjælpere, uden jer var det slet ikke gået. Det var fremragende. Tak til Hans Petter, Hans Ove og Anders for uvurderlig hjælp på kontoret.

Ungesyge er en slem fætter at have med at gøre, men den må vi nok lære at leve med de næste mange år. Det giver en vis begrænsning i hvor ofte vi kan udstille, det ligner nok et interval på 4 uger mellem hver udstilling. Ungesyge skal ikke afholde os fra at udstille, det er jo det vi har duerne for.

Det kunne også lede tankerne hen på et forslag som før har været fremført, men uden held. Det er den Norske model, med en Høst udstilling- efterårsudstilling og en Nationaludstilling.

Så til vores Nationaludstilling ! Jeg har lige fået en meget nedslående meddelelse fra vores kasserer, jeg er meget sjokkeret. Vi er nu nede på godt 400 medlemmer, det tegner ikke godt for fremtiden. Sidste nye medlemstallet er nu 446. Vi skal nu en tur til Fredericia i 2020, med vores Nationaludstilling, med 1500 til 2000 duer, som kan stå i et hjørne af sådan en stor hal, det er jo helt til grin, meget til grin og så skal vi smide 90 000 kr. efter en sådan udstilling, det er sku da tude dumt, når vi kunne have været i Nyborg og have sparet 50 000 kr. Det er i min optik mange penge, rigtig mange penge. Det skal vi som bekendt ikke. Det er jo demokrati, og det er ad h….. til når det går en imod.  En mulighed mere som vi heller ikke skal, det var at være sammen med Hønsene i december. En udstilling i december er for mig meget fint og for duerne perfekt. Men der skulle vi også smide 90 000 kr. efter en sådan udstilling, det er for mig helt hen i hegnet og dertil 4 udstillingsdage som også er et stort minus for mig. Endnu en mulighed, vi kunne være sammen med hønsene i samme haller, så kan der garanteret spares mange penge.

En mulighed mere som jeg visker ganske lavt, næsten ikke til at høre. Hvad med at blive slået sammen med Danmarks Fjerkræforening. Dette kan igen deles op i delvis eller totalt. Som sagt dette har jeg aldrig sagt. Jeg ved godt den sidste del ikke kan lade sig gøre over en nat, der skal som bekendt to til Tango.

Et og andet må der gøres, vi kan ikke gå 2021 i møde med 1500 – 1800 duer i Fredericia hallen, det er da helt til grin.

Jeg tænker så lidt videre, Nationaludstilling i Fredericia 2020 som planlagt, 2021 i Nyborg, december 2021 i Herning sammen med Hønsene, i samme haller og som et 3 dages skue som vi plejer. Der er så rig mulighed for de forskellige lokalklubber, specialklubber til at få de forskellige skuer placeret.

Det kan godt være jeg er faldet lovlig langt ned i et stort sort hul, men et og andet må der gøres, vi kan ikke blive ved sådan. Der er nogle som må sluge en kamel eller to under vejs, med hensyn til lokalskuer – certifikatskuer. Som sagt lad os diskutere alle muligheder igennem igen, noget må der gøres, det kan ikke blive ved på den måde.

Raceduen, hvad med at køre fælles blad med Danmarks Fjerkræavlerforening, et sted skal vi begynde, og det kan der absolut ikke ske noget ved.

Så er der vores præmiesystem på Nationalen skal det være det gamle kendte. Eller skal vi prøve systemet hvor det er dommeren der uddeler præmierne, som på nyligt afholdte EE skue.

Nu til noget mere spændende, vi skal have duerne sat sammen, jeg ved godt der er flere som allerede er i gang med 2. eller 3.die hold, jeg plejer først at parre sammen sidst i februar, først i marts, vi har hver vore måder at gøre tingene på, bare det fungere. Jeg vil ønske alle en god avls sæson, der er da ikke noget skønnere end et par velfodrede  unger i reden.

 

Ib Nielsen

 

 

Lederen februar 2019

Kære medlemmer, også herfra skal lyde et godt nytår til jer alle. Tak for jeres indsats i forbindelse med EE-18, godt gået. Et fantastisk skue med gode omgivelser og god opbakning fra messecentret med assistance, når vi havde behov for det, og god forplejning til fornuftige priser.

Et fint samarbejde med fjerkræ og kaniner, som man sagtens kan forestille sig på sigt, kan blive et varigt samarbejde på, hvad også Agner Andersen foreslår i sit  indlæg i januar nummeret.

Jeg tror bare ikke, det kan lade sig gøre lige her og nu, da bestyrelsen og andre har brugt megen energi i 2018 på andre muligheder for afholdelse af Nationaludstilling end Fredericia. Vores ekstraordinære generalforsamling viste også, at det er det rigtige for DRF lige nu og måske nogle år frem for afholdelse i Fredericia. Fredericia ligger  centralt i Danmark, og alle skal næsten bruge samme rejse tid fra de forskellige landsdele. Der er også fordele ved at være ”alene”. Vi bestemmer selv, hvordan vi vil afholde udstillingen. Vi må tro på, at dueantallet holder nuværende stade, så vi kan forsvare det rent økonomisk.

Som jeg ser det, har vi en stor opgave i DRF i at finde ud af, hvad fremtiden skal bringe. Vi skal nå til enighed i DRF, inden vi går ud og vil lave samarbejde med andre. Vi har alle et ansvar for at sikre, at DRF også består om 15 år. Vi må hjælpe hinanden til at finde den rigtige løsning på saglig vis.

Skal det lykkes med et samarbejde på sigt, må fjerkræ, evt. kaniner og duer også være indstillet på at byde ind med muligheder, der tilgodeser de andre foreninger. ”For at få noget må alle også afgive noget”.

Nu til noget helt andet. Inden længe venter en dejlig avls sæson med forhåbentlig mange dueunger i rederne. God avlssæson.

Erling

 

Lederen januar 2019

For DRF´s bestyrelse har det været et travlt år med flere udfordringer. Der er blevet undersøgt nye muligheder for at afholde Nationaludstillingen. Evt. i diverse sportshaller, ikke mindst for at redecere prisen, hvad der viste sig ikke at være så lige til. Det er mange dage, der skal holdes lukket for deres medlemmer, hvad der jo vil få indflydelse på prisen.
En anden vigtig ting er jo forholdene for dem, som skal opstille og nedtage udstillingen. Der er jo meget materiale, der skal ud og ind.

På vores generalforsamling blev der så stemt om de muligheder, der var. Det faldt som bekendt ud til, at der skulle undersøges muligheder for at holde det sammen med Fjerkræklubben i Herning. Bestyrelsen indhentede tilbud, som så fornuftigt ud. Vi havde dog overset, at de holdt en udstillingsdag mere. Det gav en vis usikkerhed i bestyrelsen. Derfor blev vi enige om at holde en ekstraordinær generalforsamling, hvor der viste sig flertal for udstilling i Fredericia. Så det hele sluttede der, hvor vi startede.

Vi må så håbe, at tendensen med faldende antal dyr ikke fortsætter. Der vil blive en udfordring for bestyrelsen at få det til at hænge sammen økonomisk. Hvor der kan spares er et spørgsmål?

Personlig tror jeg, at vejen frem er fælles udstilling, men for at det lykkes, er der jo nogle som skal give sig. Fjerkræklubben holder jo på Herning i december. Hos os er der en holdning om, at det skal være i Fredericia i januar. Det er jo nok et spørgsmål, som vil komme frem igen. Vi er jo nødt til at se tiderne ændrer sig, og vi bliver nødt til at forny os.

Europaudstillingen er vel overstået. Det forløb over al forventning. Det var et fantastisk arbejde vore medlemmer udførte. Det kan de ikke roses nok for.
I tiden op til, gav det den forholdsvis nye bestyrelse i DRF mange bekymringer og søvnløse nætter. Men nu sover vi godt igen.  Vi skal også lige huske at sende en stor tak til dem i EE hovedbestyrelse med flere, som har stået for tilrettelæggelse før og efter udstillingen. Der er også blevet brugt ufatteligt mange timer.

Til slut vil jeg ønske alle en rigtig godt avlsår så vi kan få mange dyr på de kommende udstillinger.

GODT NYTÅR

Med venlig hilsen
Bent Gasseholm

 

DRF´s repræsentantskabsgeneralforsamling

afholdes lørdag den 6. april 2019 på Hejse Kro, Skærbækvej 17, 7000 Fredericia.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden Alfred Kirk i hende senest 1. februar 2019 på adressen Ljørringvej 31, 7490 Aulum eller som e-mail på adressen iakirk@mail.tele.dk

Endelig dagsorden bringes i Raceduen marts 2019.

06.12.2018 Bestyrelsen

Lederen december 2018

Så er det overstået!!! HVAD??? Ja, selvfølgelig Europaudstillingen 2018 i Herning.

Et kæmpe arrangement som har krævet ”blod” sved og tårer –  men hold kæft, det var det hele værd!!

Et utal af møder i DRF – endnu flere i de 3 store hovedforeninger i mellem.  Flere gange undervejs har alle nok været ved at give op, og sagt til sig selv og andre ” hvorfor har vi sagt ja til dette?? Men hvor var det godt vi gjorde det.

Det blev en kæmpe succes. Vi har fået så mange rosende ord og store skulderklap fra så mange mennesker fra hele Europa for vores måde at lave udstilling på. Renholdelse, fodring, pyntning, lys i hallerne, bespisning, salgsafdeling ( næsten ingen ventetid) og VENLIGHED!!- ja, det var nogle af ordene jeg fik fortalt af de besøgende gæster, jeg var i kontakt med. Jeg vil også her rette en stor tak til personalet i Herning Hallerne. Super service og hjælpsomhed blev vi mødt med. Poul Erik, som var halmester i duehallerne, og som jeg havde meget kontakt til, ja han var bare super god, TAK.

Men sådan en udstilling var jo aldrig kommet op at stå uden DIN hjælp!! Det er ingen hemmelighed at jeg før starten havde nogen søvnløse nætter ang. hvordan vores opstilling skulle gå. For selvom vi ”gamle” havde gjort vores forarbejde med tegning og opstregning m.m., ja så var jeg lidt spændt på om vi kunne gå i hak med , ja undskyld – alle i nye?? Men hold op hvor gik det godt, det har været fantastisk at arbejde sammen med jer alle. Det har bare været SÅ godt og positivt at være sammen med  jer lørdag, mandag og søndag. På DRFs og egne vegne TUSIND tak for jeres hjælp, jeg kan sgu ikke mærke på jeres indsats, at de fleste af jer er over 30 år!!!!(:-  Jeg fik en tanke da vi stillede op, at hvis en del af jer som normalt ikke er med i Fredericia ville hjælpe til med Nationalen, ja så kunne vi spare en dag med opstillingen, så venner bliv ikke forskrækket hvis jeg kontakter jer i dec. 2019!!

Til slut vil jeg ønske jer alle en super dejlig jul og et godt nytår. Pas godt på jer selv og dem I holder af.

Sv. Erik Schroll

 

Lederen november 2018

Ja, nu er tilmeldingen slut til Europaskuet 2018, og der er tilmeldt 371 juniorduer og 7787 senior duer, og det er 8158, så det er da meget flot. Dertil 8500 Kaniner, cirka 11000 høns, 169 Marsvin, knap 30000 dyr, så der er da noget at se på og garanteret noget for enhver smag. Der kommer duer fra hele Europa og i mange forskellige racer og farver, vi slet ikke kender, så det bliver meget spændende at se. Så nu forestår der et kæmpe arbejde med at få det organiseret og udstillingen stillet op. Men vi håber det kan lade sig gøre, er der nogle som ønsker at given en hjælpende hånd med, så er der endnu pladser. Der er mange der allerede har tilmeldt sig og det er vi meget glade for, tak skal I have. Før alt dette har Hans Ove haft et kæmpe arbejde med at modtage anmeldelser fra hele Europa, tyde ganske ulæselige anmeldelser og få det hele tastet ind og få klargjort kataloget, få sat dommere på med hjælp fra August Heftberger  Østrig, det er egentlig ham som bestemmer, hvem der skal dømme på Europsakuet. Få klargjort indbydelser til Dommere, lister til Dommermapper, udsende kassekort, til alle udstillere i hele Europa, der er sikkert et og andet jeg har glemt. Sidst men ikke mindst modtage rettelser, som kommer ind løbende, her efterfølgende, det kræver tid alt sammen. Tak for indsatsen indtil nu. Min opgaver er her og nu at få alle dommermapperne klargjort og sat præmier på, klar til udlevering onsdag morgen.

Med hensyn til Nationalen 2020, så er hal C ikke billigere end den vi plejer at have, for der skal sættes ekstra lys op, og så bliver prisen den samme, eller vi skal udstyres med pandelamper, dette er kun en lille service meddelelse. Ja det er i uge 2 og ikke uge 1 som før nævnt.

Nu venter der nogle travle og hektiske dage i Herning og forhåbentlige nogle meget hyggelige og spændende dage.

Vi ses i Herning

Ib Nielsen

 

11/10 2018:
Nyt fra certifikatforvalter Jørgen Lund.

Til specialklubberne.

Ang. Certifikatudstillinger. I år kan I hente kort og rosetter på landestanden på Europaudstillingen. Så sparer vi den dyre porto, og rosetterne bliver ikke krøllede.

Brug den sædvanlige tilmeldelsesblanket. Husk formandens navn, klubnavn, navne på specialdommerne, som skal dømme og antal duer i de forskellige racer/varieteter.

Hvis I ikke har fået tilmeldingerne fra jeres medlemmer, så få lidt ekstra kort, de kan jo bruges til næste år. I så fald vil jeg selvfølgelig gerne have blanketten tilsendt, når I har alle tilmeldelser. Der er tre rosetter til hver specialklub.

Venlig hilsen Jørgen Lund, certifikatforvalter. Foulumvej 29, 9640 Farsø, jlund@live.dk

Tlf. 98 63 42 58

 

Lederen oktober 2018

Så er sommeren overstået, den længste og varmeste der er målt indtil videre. Med over 70 sommerdage med mere end 25 graders varme, i 2017 var der kun 8 dage. Hvordan er avlen så gået i år? Ja den svinger lige så meget som året før, nogle slag med mange unger og andre med alt for få unger. På samme slag er der også stor forskel på de enkelte par.

I skrivende stund er der ca. 2 måneder til Europaudstillingen, vi ved der er tilmeldt ca. 2100 duer her fra Danmark, men hvor mange der kommer fra de øvrige lande kendes stadig ikke, men spændende bliver det. Der vil komme racer, farver og tegninger vi aldrig har set før.

Nu må vi håbe på, at alt vil gå godt frem til udstillingen. Fødevarestyrelsen har fundet fugleinfluenza i vilde fugle siden foråret og henover sommeren, hvor virus ellers ikke plejer at være i Danmark. De fleste fund er gjort omkring Sydsjælland og øerne i Smålandshavet, som fx Lolland. Virus er dødelig for fuglene. Derfor råder fødevarestyrelsen nu fjerkræejere i området til, at tage ekstra forholdsregler for at beskytte deres fjerkræ mod smitten. Sygdommen florer på en årstid, hvor den slet ikke plejer at være i Danmark, så det er en særlig situation i år. Det skrev Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse den 3. september. Men heldigvis er vores veterinærer blevet mere oplyste i dag end for 2 år siden, hvor en død and på Christiania medførte udstillingsforbud med øjeblikkeligt virkning, og staldpligt til alt fjerkræ frem til påske.

Ungesygen har jeg hørt at enkelte har haft, dog mest ved brevduerne, men ikke nær så slemt som sidste år. Her på slaget har jeg aldrig haft det, bilder mig selv ind at det er på grund af at de får syre i vandet hver dag, 1 ml pr liter vand. Har nu brugt OnFarm Acid i over 20 år, det er en blanding af myresyre, mælkesyre, propionsyre og benzoesyre. Brug kun halv dosis den første uge, jeg tager selv et glas når der blandes til duerne, men jeg skulle også kun have halv dosis i starten. Efter tilvænning smager det rigtig godt, min mave har også fået det bedre nu.

Den 22. september blev afholdt ekstraordinært repræsentantskabsgeneralforsamling, hvor alle lokal- og specialklubber havde mulighed for at være medbestemmende i hvor den næste Nationaludstilling skal afholdes, kun 3 lokalklubber og 1 specialklub var ikke repræsenteret. Flot fremmøde. Efter en god debat blev der stemt. 116 stemmer til Fredericia, 74 til Herning og 0 til Nyborg. Kontingent forhøjelsen til 500 kr. pr år, blev vedtaget uden kommentar.

Tilmeldingen til EE-udstillingen siger nu ca. 8000 senior duer og 400 junior duer, ca 9000 høns og godt 8500 kaniner. I alt ca. 26.000 dyr + fugle og marsvin.

I ønskes alle en rigtig god udstillingssæson.

 

DRF´s Ekstra ordinære  repræsentantskabsgeneralforsamling d. 22 september 2018  på Hejse Kro, Fredericia.

Referat:

Ad. 1: Valg af dirigent

John Mortensen blev foreslået og valgt.
Repræsentantskabsgeneralforsamlingen lovlig indvarslet i Raceduen september udgaven.

Lokalklubber: 19 a’ 5 stemmer,  95 stk.

Specialklubber: 17 a’ 5 stemmer,  85 stk.

Bestyrelse: 5 stk. á 2 stemmer, total 10 stk.

I alt: 190 stemmer

Stemmetællere: Herluf Pedersen, Jens Erik Rasmussen

 Ad. 2: Formandens beretning og vedtagelse af kontingentforhøjelse

Se beretning i Raceduen i  november udgaven.

Alfred Kirk redegjorde for kontingentforhøjelsen, som blev godkendt af forsamlingen.
Ad. 3: Debat og afstemning om tid og sted for afholdelse Nationaludstilling

Alfred Kirk nævnte de 3 mulige steder med fordele og ulemper

Verner Larsen, Nyborg: Vi skal tage en beslutning:Udstilling i Nyborg ingen duer fra nordjylland, udstilling i Herning: ekstra udstillingsdag, december måned, tæt på andre udstillinger, ingen duer fra Sjælland, derfor stemmer Nyborg på Fredericia som ligger geografisk godt for alle landsdele.

Niels Chr. Hæsum: Jeg stemmer på Herning, burmateriel skal ikke flyttes efter EE-18.

Peter Anker Jensen: Problem med opbevaring af burmateriel. Jeg har hørt at burene skal stå under halvtag?

Ejner Thomsen: Vi kan godt være i Herning, giver en stor udstilling og tiltrækker gæster fra udlandet. Ok med kontingentforhøjelse. Bestyrelsens fremsendte budgetter for de 3 mulige steder er meget dårlig lavet, samme udgifter på alle budgetter. Billigere katalog, på sigt vil jeg arbejde på at den ekstra dag fjernes, hvad med høns i Fredericia sammen med duerne?

Niels Maagaard: Gerne sammen med høns i Herning, jeg havde håbet at bestyrelsen i dag havde haft en færdig plan for Herning, det er det eneste rigtige for begge foreninger og vil give et godt samarbejde fremover, fælles blad vil også være oplagt.

Frede Andersen: Herning er ok, men ikke i december, gerne januar. En anden mulighed høns og duer i Fredericia januar måned.

Ejner Thomsen: Den anden weekend i december vil være ok, der afholdes ikke ret mange andre udstillinger der. Uge 1 i januar er der Thüringer udstilling i Tyskland. Der vil komme til at mangle 200 duer på Nationaludstillingen.

Verner Larsen: Vi skal ikke til at flytte Nationaludstilling på grund af andre udstillinger.

Per Lykke: Hvad koster hal C, DRF:  ca. 62.000 kr., besparelse 20.000 kr.  men beliggenhed i Messecentret og indretning skal undersøges før beslutning.

Michael Glud Jensen: Vi bliver færre medlemmer, og det vil give de yngre medlemmer problemer på sigt, hvis vi ikke tager den rigtige beslutning i dag. Vi skal holde udstilling sammen med høns som  giver mange fordele, mere publikum som også ser duer, fælles blad  vil også være et aktiv vi kan få ved et fælles samarbejde.

Frede Andersen: Jeg har ikke noget imod høns, men det skal være i januar og i Fredericia.

Flemming Holm: Det vil blive svært at få hønsene til Fredericia. Fællesudstilling i Herning skal være nu med mulighed for et godt samarbejde fremover. Lokalklubberne kan afholde lokaludstilling i januar.

Poul Nielsen: Jeg holder på Fredericia, god placering.

Niels Chr. Hæsum: Hvad mener bestyrelsen, hvad stemmer I for. DRF: vi har ønsket at være neutrale, da det er medlemmerne der skal tage beslutningen.

Peter Anker Jensen: Skal udstillingen være i december?

Ejner Thomsen: Samarbejde omkring udstilling i Fredericia kan også være en mulighed, hvis vi kan får hønsene til at komme til Fredericia. vi havde en rigtig god fælles udstilling i Fredericia sidst, med meget publikum, fælles blad på sigt vil også være fint.

Niels Peter Aggerholm: Vigtig med samarbejde med høns, det er nu det skal gøres hvis det skal lykkes.

Dirigent John Mortensen: Afstemning omkring Nationaludstilling. I vedtægterne står der simpel Stemmeflertal, ved samme stemmetal stemmes der igen til der findes et stemme flertal for en placering af Nationaludstilling.

Afstemningen gav et flertal for Fredericia med 116 stemmer, Herning 74 stemmer, altså Nationaludstilling i 2020 i Messecentret i Fredericia.
AD 4: Eventuelt

Alfred Kirk orienterede om EE-18, indtil nu 8000 seniorduer, 400 juniorduer, 9000 høns, 8500 kaniner.

Søren Holm: for dårlig med kun 2200 duer fra DK.

Jens Jochumsen: Det kunne være prisen, trods alt næsten dobbelt op i for hold til Nationalen.

Frede Andersen: Hjemtransport af duer? Der er ingen hjemtransport i DRF regi.

Alfred Kirk takkede for god tilslutning og god ro og orden. Tak til dirigent John Mortensen for godt udført arbejde.

 

22.09.2018. Referent Erling Bay Pedersen

 

 

 

Indkaldelse til ekstraordinær repræsentantskabsgeneralforsamling

BESTYRELSEN I DRF INDKALDER HERMED TIL EKSTRAORDINÆR REPRÆSENTANTSKABSGENERALFORSAMLING

LØRDAG D. 22. SEPTEMBER 2018 KL. 13,00

PÅ HEJSE KRO, SKÆRINGVEJ 17, 7000 FREDERICIA.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Godkendelse af den af DRF’s bestyrelse foreslåede forhøjelse af kontingentet.

3. Debat og afstemning om tid og sted for afholdelse af den kommende Nationaludstilling.

4. Eventuelt.

 

Der vil i forbindelse med mødet være mulighed for at deltage i fællesspisning kl. 12,00. Menuen er 3 stk. smørrebrød + 1 øl/vand til kr. 115. Bestilling sker til Bent Gasseholm senest en uge før mødet.

Efter mødet er DRF vært ved kaffe og kage. Også her ønskes tilmelding til Bent.

Alfred Kirk

Lederen september 2018

Når septemberbladet er modtaget, er vi tæt på september måned – måske endda først i september, og dermed er tilmelding af duer til EE-18 fra DK overstået. Håber I har fået mange duer tilmeldt. Senere på måneden får vi de sidste tilmeldinger på de udenlandske duer. Omkring 1. oktober skal vi gerne have det totale due antal fra Hans Ove Christiansen, som pt. da har meget travlt. Vi kan begynde at se, hvad der skal bruges af M2 i messecentret, antal bure og mandskab til de forskellige opgaver på Europaskuet.

I den forbindelse vil jeg gerne sige tusind tak for den store opbakning og tilmelding af frivillige fra mange af jer. Det er naturligt, at de klubber, som ligger tættest på Herning bidrager med flest, men mange kommer også fra andre landsdele. Blandt andet vore faste opstillere som også denne gang vil give deres bidrag. Vores kontorhold fra Sjælland er også på deres plads, og nogle har som bekendt allerede været i gang længe. Vi har stadig behov for flere hjælpere, så meld jer endelig til.

Det som også glæder mig meget gennem tilmeldingerne var en afsluttende bemærkning fra flere klubformænd. ”Kommer der til at mangle flere, så vend tilbage, så finder vi ud af det”.

Tusind tak for det. Det kan kun blive et godt Europaskue med den indstilling fra jer.

Når vi kommer lidt tættere på, vil vi kontakte de klubber, som stiller mandskab til rådighed omkring de endelige tidspunkter og opgaver.

Nu håber vi, at duerne her i løbet af efteråret vil få fældet færdig og være i ”udstillingstøjet” til november, så vi kan imponere danske og udenlandske dommere med vore duer.

I ønskes alle et godt Europaskue.

Erling B. Pedersen

Europæisk dommerkursus den 14. – 16. september 2018

Hvert år holdes europæisk dommerkursus. Disse kurser har haft det formål at præsentere de nationale racer. Der er 5 sektioner i Europaforeningen (høns, duer, kaniner, marsvin og fugle) Det står enhver sektion frit en for at arrangere dommerkurser som selvstændige kurser.
DRF har valgt at holde kurset sammen med Danmarks Fjerkræavlerforening. Willy Littau, der står for den praktiske del. Undertegnede står for dueavdelingen.

For at få et indtryk af, hvordan disse kurser forløber aftalte jeg med DRF, at jeg deltog i dommermødet i Holland i 2017.

Indholdet af kurset her i Danmarks kommer til at bestå af følgende:

 1. Gennemgang af Danske Tumlinger
 2. Gennemgang af Svabere
 3. Præsentation af Dansk Paryk og Dansk Trommede
 4. Det europæiske bedømmelsessystem
 5. Alternative bedømmelsessystemer
 6. Åben diskussion.

For en god ordens skyld skal det præciseres, at det ikke er en betingelse at man deltager i dette kursus for at dømme på europaudstillingen. Men når dommere skal vælges til europaskuerne, har dommere, som har deltaget 2 gange i disse kurser, fortrinsret.

Det meste af kurset foregår på tysk.

Pris: kr. 1275,-

Sted. Danhostel Blåvandshuk, Strandvejen 1, 6840 Oksbøl.

Tilmelding senest 11. august 2018.

H.O. Christiansen

 

 

Internationalt Dommeruddannelse

Oksbøl – DK  14. – 16. Sept. 2018
Koncept Hotel, Danhostel Blåvandshuk, Strandvejen 1, 6840 Oksbøl

Anmeldelse og betaling senest den 11. august 2018.

 

Program

Fredag 14.09.18

15.00      Ankomst og registrering af deltagere på koncept Hotel.
19.30      Velkomst og aftensmad.

Lørdag 15.09.2018

09.00      Velkomst

09.15 – 10.00     Præsentation af Danmarks Racedueforeninger, H. O. Christiansen
Det europæiske bedømmelsessystem. Hans Schipper

10.00 – 10.15    Kaffepause

10.15 – 12.30     Raceprotræt og bedømmelse af Dansk Svaber
                                     H. O. Christiansen

Racepotræt og bedømmelse af Danske Tumlinger del I
Anders Christiansen

12.30 – 13.30     Middagsmad

13.30 – 15.00    Raceprotræt og bedømmelse af Danske Tumlinger del II
Anders Christiansen

15.00 – 15.15     Kaffepause

15.15 – 16.00    Bedømmelse af raceduer i fremtiden – er der behov for alternative bedømmelser? Anders Christiansen

19.00                 Aftensmad

 

Søndag 16.09.2018

07.30                 Morgenmad.

08.30 – 09.00    Præsentation af Dansk Paryk og Dansk Trommeduer
H. O. Christiansen

09.00 – 10.00    Paneldiskussion: Bedømmelse af raceduer i fremtiden
Anders Christiansen

10.00 – 10.30     Kaffepause.

10.30 – 12.00    Konklusion. ESCP (den Europæiske Standardkommission)

12.00 – 13.00     Middagsmad.

Pris:  Kr. 1275,-

Prisen indeholder: overnatning, spisning m. 1 stk. drikkevarer pr. måltid, kaffe m.m.

Anmeldelse med opgivelse af navn og adresse og betaling til: Willy Littau, Elkærsvej 13, 7500 Holstebro tlf. 23 74 02 13, mail: littau@mail.dk

Konto nr. 1551 5400279

DRF/ kontaktperson Hans Ove Christiansen

 

Lederen maj 2018

Så kom foråret endeligt. Efter en rimelig mild vinter, uden megen sne og frost, kom vi til marts, hvor foråret burde begynde, men sådan skulle det ikke være i år. I marts startede vinteren rigtig op, med megen sne nogen steder, og med mere end 10 graders frost, men bare vent der skal nok komme både myg og snegle, da de altid går i sikker vinterhi og vil derfor vil overleve.

Det er værre med duerne, dem der parrede tidligt sammen, gik det galt med første æg, og dem der parrede rigtigt tidligt sammen, ja her døde der et par unger. Men nu når bladet kommer, skal der gerne være to unger i alle reder. I skrivende stund, først i april har jeg mange befrugtede æg, og der er også mindre unger ved de første par, der blev parret.

Vi har jo nærmest tradition for at foråret kommer, når vi afholder vores repræsentantskabsgeneralforsamling, for nogle år siden var der én der spurgte, om vi ikke kunne holde mødet i marts, for på den måde at få et tidligere forår, men det står i vore vedtægter, at det skal afholdes i april, derfor sådan indtil videre.

Beretning og referat fra generalforsamlingen står andet steds på siden. Selve generalforsamlingen var afviklet på ca. halvanden time. Desværre ønskede Martin Irming og Søren Pedersen ikke at fortsætte, men tak for de to år I har arbejdet i bestyrelsen. Nyvalgt blev Ib Nielsen og Svend Erik Schroll, velkommen i bestyrelsen, jeg glæder mig til et godt samarbejde. Per E. Pedersen blev valgt til ny bestyrelses suppleant og Søren Pedersen blev valgt til nu revisorsuppleant.

Efter generalforsamlingen gik vi over til præsentation af nye steder for afvikling af Nationalen fremover. Søren Pedersen havde været rundt og høre til mindst 15 forskellige haller. Men flere steder ønskede man ikke en Nationaludstilling, da hallen ikke kunne holdes lukket i en uge, på grund af forskellige sportsaktiviteter. Det endte med 5 mulige steder, som var Bramdrupdam, Vingsted, Fredericia, Nyborg og Herning. Efter en times diskussion om de mulige steder, var der en vejledende afstemning, hvor der kunne skrives 1 til 5 afhængig af hvor udstillingen ønskes afholdt. To af stederne fik markant flere stemmer end de øvrige, det var Nyborg og Herning. Der blev afgivet 84 stemmer i alt, mange har kun afgivet 1 eller 2 stemmer, hvis alle stemmeberettiget havde afgivet 5 stemmer, ville det give 195 stemmer. Nyborg fik 14 første stemmer og Herning fik 21 første stemmer, så nu er der noget til bestyrelsen at arbejde videre med.

Til sidst gav Willy Littau en fyldest gørende orientering om den kommende Europaudstilling i Herning 2018, og svarede på spørgsmål. Ja nu er der kun et halvt år til, at det står for døren.

Mødet sluttede kl. 17.40, så det endte med at blive en rigtig lang dag, på trods af en hurtig generalforsamling.

Tak til alle for en god generalforsamling.

Fortsat god avlssæson.

Alfred Kirk

 

DRF´s 66. repræsentantskabsgeneralforsamling den 7. april 2018, kl. 13, i Ullerslev Hallen, Skolevej 2, Ullerslev.

Bestyrelsens beretning ved formanden

Desværre har vi i årets løb mistet en del medlemmer:

Ejner Agger, Vinderup.
Willy Richard Jensen, Slagelse.
Svend Aage Jensen, Ballerup.
Christian Andersen, Nibe.
Villy Mouritsen, Nyborg.
Sigfred Bang, Hundborg.
Calle W. Wolf, Snejbjerg.

Jeg vil bede Jer alle mindes vore afdøde medlemmer.

Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent. Bestyrelsen vil gerne forslå Hans Ove Christiansen.

Europamøde i Ungarn den 25.-28. maj 2017:

Hovedforeningen.
Præsidenten (Gion Gross fra Schweis) kunne byde velkommen til 130 deltager. Der blev tildelt 92 stemmekort.
Derefter var der beretning fra de forskellige sektioner (Høns, Duer, Fugle, Kaniner og Smådyr).
Beretning fra Dyrebeskytttelsesudvalget.
Beretning fra kassereren. Her var en kassebeholdning på 74.353 Euro (ca. 550.000 kr.).
Valg:
Præsident: Gion Gross. Kasserer: Willy Littau, de blev begge genvalgt.

Der var ingen indkomne forslag.

Til mødet i duesektionen var der mødt 43 personer fra 21 lande.
Der var afholdt dommerkursus i Schweizi 2016. Kurset skal afholdes i Holland den 15.-17. september 2017. I 2018 skal det afholdes her i Danmark. For 2019 havde Østrig trukket sig, men vil gerne holde det i 2021, da der skal afholdes Europaskue i Østrig det år.
Angående duer: For Kingduer fastholdes ringstørrelse 10 mm, men 11 er tilladt. Klubber for højflyver racer kan kun optages via de Nationale forbund. Der var fra flere lande kritik af ringkvaliteten på ringene fra firmaet Stængel.
En anmeldelse af 150 duer er ingen betingelse for en dommer komme til at dømme, vedkommende skal have kompetence og erfaring i bedømmelsessystemet.

Præsidiet var i Herning den 3. februar, for at se forholdene i Herning Hallerne, her var der Formland i nogle haller, og motorsport i andre, af de haller vi skal bruge til Europaudstillingen. De var tilfredse med hallerne, men spurte en del til udstillingskataloget, som de gerne ville se et prøvetryk af til maj mødet.

Kommende EE-møder.

2018              9.-13. maj      Kolding, Danmark (Europaskue)
2019              29.maj-2.juni Kroatien
2020              20.-24. maj    Tjekkiet
2021              12.-16. maj    Østrig (Europaskue)
2022              25.-29. maj    Bosnien/Hercegovina
2024              8.-12. maj      Åben (Europaskue)
2027              5.-9. maj        Holland (Europaskue)
2030              29.maj-2.juni Tjekkiet (Europaskue)

Information.
EE´s hjemmeside er nu lavet på 3 sprog. Alle referater kan læses udførlig her. www.entente-ee.com

EE-2018 Herning

Vi har afholdt flere møder angående den kommende Europaudstilling i Herning den 6.–11. november 2018. Mange ting er blevet vendt og drejet, det har været et meget tungt arbejde, men det begynder at se ud til at det kan lade sig gøre. Vi får brug for mange hjælpere til den tid, først opstilling, indsætning, fodring og vanding, salgsafdeling, kontrol, nedpakning og nedtagning af hele udstillingen. Vi må alle stå sammen om at få en stor og flot udstilling. Tilmelding her fra landet bliver til Hans Ove Christiansen, og de skal være fremme ved modtager, senest den 1. september. Her efter generalforsamlingen vil Willy Littau give en orientering om Europaudstillingen.

Så til hjemmefronten.
Et år er atter gået. Hvis vi først ser på det udstillingsmæssige, næsten ingen lokal- og certifikatudstillinger i 2016-17 sæsonen, på grund af fugleinfluenza blev alt aflyst. Hvordan ville det så gå når den nye sæson 2017-18 starter op? Første udstilling jeg havde med at gøre var jo ungdyrdag i Ejstrupholm, her var der en fremgang på 32 pct. tilmeldte duer. Ja træerne vokser jo nærmest ind i himlen efter sådan et resultat. Vores lokaludstilling i Herning klubben havde også en god fremgang, men især på grund mange Hønseduer på certifikatskuet. Men så midt i november begynder læsset at vælte, flere steder kommer der udbrud af ungesyge, enkelte steder med meget store dødsfald til følge. Men også steder hvor kun få duer dør, da der bliver sat behandling i gang øjeblikkeligt. Det bevirkede at da der skulle tilmeldes til Nationalen, var der nogle som havde sløje duer og andre havde frygt for at få det, derfor blev der tilmeldt væsentligt færre end normalt. En nedgang på godt 600 duer betyder jo meget for vores økonomi.

Økonomien på Nationalen.
Med 600 duer mindre på Nationalen end sidste gang, det vil jo alt andet lige forringe økonomien, da udgifterne til hallejen er den samme uanset om der er 600 duer mere eller mindre, underskuddet blev denne gang godt 86.000 kr. (59.000)

En stor tak til alle vore hjælper på Nationalen, først tilmeldingen til Hans Ove Christiansen, husk nu de stadepenge og vaccinationsattester. Udfærdigelse af dommermapper. Opstilling af udstillingen, indsætning, fodring og vanding, bedømmelse, indtastning af point, udregning på kontoret, ophængning af præmieskilte, salgsafdeling, uddeling af præmier, nedtagning søndag aften, ja der er mange ting der skal gøres, en kæmpe stor tak til alle der hjælper. Vi har brug for stor hjælp og det får vi også.

Statistik.
211 udstillere (273 i 2016)
2316 duer, heraf 18 i voliere. (2926 i 2016)

Der blev vundet følgende præmier
43                  1. Vindere (51)
59                  Ærespræmier (78)
91                  Guldmedaljer (111)
73                  sølvmedaljer (90)
61                  bronzemedaljer (78)
43                  championater (53)
210                certifikater (223)
21                  pokaler
76                  Danske Mestre. (83)
2                    x 2,2 mestre

Fotografer. 
Igen i år var det de 2 fotografer Poul Erik Helveg og Frank Kristensen, der havde travlt med fotografering af duerne. Fredag skal alle Championatvinder fotograferes, der blev startet godt middag. Der blev taget over 2000 billeder af duer og stemningsbilleder, det har givet knap 200 nye billeder af forskellige duer. Der er nu et godt arkiv af billeder i alle de udstillede racer. Tak for godt udført arbejde.

Natural-best in show.
Naturel i Brande havde igen sponseret 3.000 kr. til udstillingens 3 ”bedste” championatdue. Publikum skulle udvælge duerne, Anders og Claus præsenterede de udvalgte Championat duer og publikum stemte ved håndsoprækningen med gul og blå seddel. De 3 vinder blev Bent Zacho, Mors, Damascener Isfarvet, Sven Hansen, Tranekær, Coburger Lærke sølvfarvet uden bånd og Bent Ole Kragh, Storvorde, med en Thüringer Skjolddue blå med hvide bånd.

Certifikatudstillinger.
Alle 18 specialklubber har afholdt Certifikatskue i 2017. Der blev udstillet 1610 (1657 i 2015) duer, og der blev uddelt 199(181) certifikater. Specialklubberne afgør selv om de vil afholde certifikatskue og om det er 1 eller 2 dages udstilling, men det er kun få lokalklubber der gider stille op til etdagesskue, og så se på tomme bure om søndagen.

Veterinærer
Vore veterinærer er da heldigvis blevet klogere inden for det sidste år. I november 2016 blev alt sammenføring af dyr lukket på grund af nogle døde Troldænder med H5N8 (fugleinfluenza) og staldpligt til alt fjerkræ fulgte lige efter i ca. 5 måneder. Men her den 1. marts blev der fundet en død havørn i en skov nær Slagelse, den 23. marts kom der yderligere 4 havørne, 2 på Thy og 2 på Sjælland. Den 28. marts finder kajakroer 30 døde svaner plus nogle skarv og måger. Det var H5N6 (lidt anden type fugleinfluenza) højpatogen type, men har aldrig smittet mennesker. Her blev der heldigvis ikke indført skærpede krav til staldpligt for duer og høns.

Dommerkursus den 27.-28. januar 2018.
Dommerkurset februar 2017 blev aflyst på grund af H5N8 (fugleinfluenza). Men 10 dage før kurset skulle have været afviklet, fik jeg at vide at, hvis vi søgte nu, ja så var der mulighed for afvikling af kurset, men tidsmæssigt kunne det ikke lade sig gøre. Vi havde så forventning om at afholde dommerkursus den 24.-25. september 2017, men med kun 2-3 tilmeldinger var der ingen grundlag for at arrangere kursus. Men så kom Nationalen, stadig kun få tilmeldte, men Jens Christensen fik i løbet af lørdag og søndag samlet godt 20 kursister til 6 hold. Yderligere 4-6 personer kom kort efter Nationalen, så det blev et rigtigt godt kursus. Alle bestod, Ib Nielsen mente endog at det var et af de bedste grundkursushold han havde haft.

Dommerudvalg:
Jens Christensen, Bent Gasseholm og Alfred Kirk.

Standardværk.
Der skal til stadighed gøres opmærksom på, at det påhviler importører af nye racer selv at skaffe den rigtige standard til disse racer. Ligesom det er vigtigt, at alle specialklubber læser standarderne grundig igennem Vi regner med at specialklubberne i tilfælde, hvor der skal ske rettelser henvender sig til standardudvalget, som så sørger for at rettelsen får gyldighed. DRF har jo købt mange tegninger af Jean-Louis Frindel. Per Mundus Andersen har sagt ja, til at fortsætte med at rette standarderne til, alle billederne er nu lagt ind. Her er en stor opgave for specialklubberne med at få standarderne og tegningerne gået igennem. Det er specialklubbernes opgave og ansvar, at standarderne er ajourført. I kan henvende jer til Poul Erik Helweg, han vil gerne hjælpe med udskrivning af de nyeste Europastandarder, så må special klubben finde en god tysk kyndig der kan kontrollere om vores danske standarder er ajourførte. For især Udenlandske Tumlinger og Farveduer er det jo et kæmpearbejde med alle de racer der er i de to grupper. Men det skal gøres.

Standardudvalg:
Karl Erik Larsen, kontaktperson, desuden Hans Ove Christiansen og Poul Erik Helweg.

Internet.
Jens Erik Rasmussen og Per Mundus Andersen skal have en stor tak for arbejdet med vor hjemmeside. En ny og bedre hjemmeside blev startet først i april sidste år.  Det er vort største aktiv, 3-400 besøger dagligt siden, flest i udstillingssæsonen. Jens Erik kan se, at siderne bliver set vidt omkring, naturligvis mange besøg fra vore nabolande, men også besøg fra den store verden.
Etableringen af den nye side har kostet en del, både i kroner og i arbejdstimer, men da programmet, som den gamle side var lavet i blev udfaset, havde vi ikke noget valg, og med den nye side har vi igen en sikker løsning i en årrække fremover.
Af forbedringer i forhold til vores gamle hjemmeside, der havde kørt i 15 år, skal særligt nævnes: Nyhedsrubrikker på forsiden, mulighed for at lægge sine egne foto på køb/salg annoncer og et afsnit til brug for meddelelser fra klubber og bestyrelse. Vi opfordrer ikke mindst klubberne til at gøre brug af den sidstnævnte mulighed.

Museum.
Poul Erik Helweg har næsten en umulig opgave på museet. Alt skal registreres, så vi ved hvad vi har og hvad vi ikke har. Der er heldigvis nogle stykker der har tilbudt en dag eller to med hjælp til registreringen.
Det er vigtigt, at folk stadig afleverer effekter til museet, trist hvis noget bliver smidt ud, som har en historie for vor hobby.
Kun et par klubber har i årets løb indsendt klubblade til arkivet. Poul Erik Helweg vil opfordre alle special- og lokal klubber der udgiver blade, til at tænke på museet. De har en stor værdi for vor historie.
Ved en lettere gennemgang af blade, har Poul Erik konstateret at der mangler enkelte numre, derfor ligger i inde med special- eller lokalklub blade, smid dem ikke ud, men aflever dem til museet.
Med tiden skal alle blade gerne indbindes, så vi har dem i bogform.
Effekter, så som bøger, blade og præmier (præmier og medaljer) som der er flere af sælges. Indkomne beløb bruges til indbinding af blade.
Alle kan få adgang til Arkivet/museet ved henvendelse til Poul Erik, hvor så dag og tidspunkt skal aftales. Et mindre gebyr må påregnes.

Ringsalget.
I 2017 blev der solgt 25.150 mod 27.085 ringe i 2016. På nuværende tidspunkt er der solgt 21.105 ringe, det er 680 ringe mindre end for et år siden.
Farverækkefølge er nu: 2018 blå, 2019 grøn, 2020 grå, 2021 hvid, 2022 sort og 2023 gul.

Raceduen.
Årgang 2017 blev på 336 sider (324) i 12 numre. Der skal lyde en stor tak til Kim Stenderup for det store arbejde, du har med at sætte bladet op. Redaktøren ønsker at flere vil sende artikler af den ene eller anden art til bladet, evt. besøg hos forskellige opdrætter. Det er jo ikke redaktøren der skal skrive alle artikler, han retter dem evt. lidt til og ellers sætter bladet op, ud fra hvad der bliver sendt ind. En stor tak til alle bidragsyder af artikler, der har sendt stof til bladet. En særlig tak til Agner Andersen, for godt udført arbejde med oversættelse af mange tyske artikler. Det er jer, som medlemmer, der bestemmer hvad der skal i bladet. Fat tastaturet og kom i gang med en god historie.

Økonomi og kontingent.
Regnskabet viser et overskud. Der har i 2017 været knap 500 medlemmer. Kontingentet er uændret her i 2018. Der er stort set uændret antal medlemmer, håber vi snart komme op over de 500 medlemmer, der har jo et par gange været en pæn flok nye medlemmer i bladet. Men nogle enkelte medlemmer har ikke fået betalt kontingentet, da de ikke har registreret at regnskabsåret går fra 1. oktober til 30. september.

Slutteligt vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde i årets løb.

Med disse ord overlader jeg beretningen til forsamlingens behandling.
Plan for foreningens virke.
Europaudstilling den 9.-11. november 2018 i Herning. Opstilling fra lørdag den 3. november, hjælp søges.

Nationaludstilling december 2019 eller januar 2020. 65. Nationaludstilling. Skal vi indbyde De Danske Brevdueforeninger, kaniner, marsvin, fugle og hønseforeningen til at deltage med en stand, har vi plads til det?

Dommerkursus den 2.-3. februar 2019 i Aulum.

DRF´s bestyrelse

 

Referat af DRF’s repræsentantskabsgeneralforsamling den 7. april 2018 i Ullerslevhallen

Ad. 1: Valg af dirigent
Hans Ove Christiansen (HOC) blev foreslået og valgt.

Ad 2: Kontrol af stemmetal og valg af stemmetællere
Lokalklubber: 17 a’ 5 stemmer,  85 stk.
Fraværende: Bornholm, Faverskov-Silkeborg, Sorø, Vensyssel og Østjylland.
Specialklubber: 17 a’ 5 stemmer,  85 stk.
Fraværende: Udenlandske Tumlinger.
Bestyrelse: 5 stk. á 2 stemmer, total 10 stk.
I alt: 180 stemmer
Stemmetællere: Niels Chr. Hæsum, Kim Stenderup.

Ad. 3: Formandens beretning

Se separat dokument.

Bent Hermansen (BH) spurgte til PR. på vores Nationaludstilling, Alfred Kirk (AK) oplyste,  vi havde haft besøg af fotograf + journalist fra Fredericia Dagblad og Elbobladet, som havde lavet et interview med AK og nogle af vore udstillere. Efter sigende havde der efterfølgende været en fin artikel i avisen. Der havde ikke været kontakt med medierne inden udstillingen.
Ejner Thomsen (ET)  forespurgte, om specialklubberne havde indstillet dommere til Europaskuet. HOC kunne bekræfte, at dette var sket for de allerfleste specialklubber.
Der blev fra forsamlingen forespurgt, om der var nyt omkring muligheden for, at vi selv må vaccinere vores duer. AK kunne oplyse, at det enkelte medlem selv må vaccinere sine duer, dog  fortsat med dyrlægegodkendelse.
Anmeldelser til Europaskuet skal være HOC i hænde senest 1. september. Vær opmærksom på Post Nord, send i god tid.
Vaccinationsskema må gerne eftersendes, da der på dette tidspunkt ikke er vaccineret ret mange duer.
Per Damgaard (PD) forespørger til mulige steder for afholdelse af Nationalen. Dette punkt kommer under eventuelt, da der ikke skal tages endelig stilling til dette på generalforsamlingen i dag.
ET:  Det er vigtigt, anmeldelserne kommer i god til  vore danske og udenlandske udstillere.
Willy Littau oplyste, den skal ligge klar til d. 9.-13. maj, når der er møde i Danmark omkring Europaskuet.
Svend Erik Schroll gjorde opmærksom på at vi skal være sikre på at vi har plads til stande på Nationalen, inden vi invitere Brevduerne, kaninerne og Marsvin m. fl. til at deltage.
Formandens beretning blev herefter godkendt.

Ad. 4: Reviderede regnskaber forelægges til godkendelse
Vi var i den situation, vi, grundet fugleinfluenza, ikke havde Nationaludstilling i 2017. Dog havde vi købt præmier til 46.656,65 kr. Øvrige udgifter 2.704,91 kr. i alt 49.361,56 kr.
Regnskab for DRF: Ordinært resultat 69.142,57 kr.
Regnskab for Nationaludstillingen: (Ikke afholdt) -49.361,56 kr.
Regnskab for Raceduen: Bladet ”Raceduen”54.302,25 kr. ,porto 34.815,50 kr. i alt 89.117,75 kr.
Regnskab for ringsalget: Overskud 36.601,50 kr.
Ordinært resultat: 69.142,57 kr. – 49361,56 kr. = 19.781,01 kr. i overskud 1/1-30/09 2017
Passiver i alt: 1.946.695,41 kr.
Regnskabet blev godkendt.

Ad. 5: Indkomne forslag
Ingen forslag modtaget.

Ad. 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleanter
Formand Alfred Kirk. Genvalg.
Bestyrelsesmedlemmer Søren Pedersen og Martin Irming modtog ikke genvalg.
Nyvalgt blev: Ib Nielsen og Svend Erik Schroll.
Førstesuppleant til bestyrelsen: Genvalg til Jens Ove Hansen.
Anden suppleant til bestyrelsen: Nyvalgt Per E. Pedersen.
Revisorer: Kristen Lund Jensen og Jens Erik Rasmussen. Genvalg til begge.
Revisorsuppleant: Jes Lennert Hansen. Genvalg.
Revisorsuppleant: Preben Strandgaard ønskede ikke genvalg. Søren Pedersen blev nyvalgt.

Ad. 7: Plan for foreningens virke de kommende år
Europaskuet d. 9.-11. november 2018 i Herning. Opstilling fra lørdag d. 3 november. Hjælp søges.
Nationaludstilling december 2019 eller januar 2020.
Dommerkursus d. 02-03 februar 2019 i Aulum.

Ad. 8: Eventuelt
BH omtalte de retningslinjer, som HOC havde med hjem fra Europaforeningen vedrørende betegnelsen ”store duer” og ”småduer”. Store duer må have 11 slagfjer og små duer ned til 9 slagfjer.
PD kunne supplere med, at det må være den pågældende duerace’s hjemland (det førende land inden for dueracen) der bestemmer og indskriver i racens standard, hvad der er gældende incl. antal slagfjer.
Overstående kunne også bekræftes af HOC, hvor vi havde eksemplet med Coburger Lærkeduen inden Nationalen. Der siger den tyske standard 10 slagfjer i første orden i  begge sider.
Konklusionen må være, at specialklubberne undersøger, hvad der står i standarden i hjemlandet og efterfølgende får den danske standard rettet til.
Willy Littau fortalte også om eksemplet med Danske Landhøns i Tyskland. Den tyske fjerkræklub retter sig også efter, hvad der står i den danske standard.
Ringstørrelsen blev diskuteret, et ringnummer større end standard er acceptabelt også på Europaskuet, ringen må dog ikke kunne tages af.
PD omtalte præmieudgiften på 48.000 kr. Måske kan det tyske præmiesystem bruges i stedet. Her uddeles der pengepræmier af dommerne, som får x antal præmier til rådighed for den pågældende duerace. Der vil dermed kunne lave en besparelse.
Dommermiddag om aftenen kunne også spares væk, dermed en udgift mindre.
ET kunne også gå ind for pengepræmier, og nu hvor vi får et andet præmiesystem i forbindelse med Europaskuet kan vi høste nogle erfaringer derfra.
Anders Pedersen finder, det er for tidlig, vi kan se udstillingskataloget med point fredag aften. Påstanden er, medlemmer bliver hjemme i stedet for at komme på udstillingen.
PD finder, 24.000 kr. er mange penge at bruge på fællestransport.

Alfred Kirk takkede Martin Irming og Søren Pedersen for veludført arbejde i bestyrelsen og et velkommen til Ib Nielsen og Svend Erik Schroll.

Søren Pedersen gennemgik de 5 mulige steder for afholdelse af Nationaludstilling. Efter megen debat om mulighederne i Nyborg med størrelse på hallen sat op mod, hvor mange duer der kan forventes at komme.
ET: Kritik på beløbsstørrelse på Messecenter Herning. Kan det koste så meget? Jens Erik Rasmussen spurgte på hvor meget kan vi få ind i entre’ indtægter sammenholdt med, vi er 2 udstillende klubber?
Med en mulighed for at burmateriel kan blive i Herning, vil der være en besparelse i transport. Niels Rasmussen vil gerne afholde møde med DRF omkring udstilling i Herning. Willy Littau oplyste at prisen på telt i hallen er bortfaldet og dermed gratis for DRF..
Erik Grove udtalte, at han fandt materialet fra DRF er dårligt gennemarbejdet.
Verner Larsen udtalte at det var Nyborgklubben som havde taget initiativ til at kontakte  DRF for et muligt udstillingssted i Nyborg og han kunne bekræfte at udgifterne til at afholde udstilling for er korrekte.
Der blev efterfølgende stemt vejledende på de 5 steder.
Det faldt således ud: 21 stemmer til Herning sammen med Fjerkræavlerforeningen. 14 stemmer til Nyborg.
Bestyrelsen vil på næste bestyrelsesmøde se på mulighederne for at lave en aftale, når vi får overblik over kommende udgifter, indtægter og aftaler for det nye sted. Der vil løbende blive orienteret i Raceduen.

Willy Littau var inviteret til efter generalforsamlingen at give en generel orientering omkring Europaskuet 2018. Tak til Willy for en god og fyldestgørende gennemgang.

Information om Europaskuet vil blive opdateret på vores hjemmeside.

Referent 07.04.2018

Erling Bay Pedersen

 

Lederen april 2018

April er måneden, hvor mange ting springer ud efter en lidt kold februar og marts.
Duerne er på de fleste slag godt i gang med avlssæsonen, på flere slag er de første unger i ungdyrslaget.

April måned er også den måned, hvor DRF afholder sin 66. Repræsentantskabsgeneralforsamling. Denne gang i Ullerslev Hallen. Blandt de ting, som skal drøftes her, er det fremtidige sted for afholdelse af DRFs Nationaludstilling, der i mange år har været afholdt i Messecenter Fredericia. Jeg har i den seneste tid finkæmmet Fyn og Trekantområdet for egnede udstillingshaller, ca. en 15 stykker. Mange har sagt fra på grund af de mange opstillingsdage, af hensyn til deres faste kunder, skoler og idrætsforeninger. Andre har vi i Bestyrelsen fravalgt på grund af en for høj pris. Højeste pris var Vejle Hallerne med en pris for 2800 m2 på kr. 123,000,00. Enkelte er fravalgt på grund af dårlige tilkørselsforhold for matriel til  Hallerne.

Vi har nu tilbud fra fem haller, som vi vil fremlægge på Generalforsamlingen den 7. april. De fem haller er Messecenter Fredericia Hal C. jannuar 2020,  DGI Vingstedcenteret december 2019,  Branderupdam Hallerne januar 2020, Nyborg Idræt &Fritidscenter januar 2020 og Messecenter Herning december 2019, hvor der også er Landsudstilling for Fjerkræ.

Der vil på Generalforsamlingen den 7. april  blive uddelt et spørgeskema, hvor man kan afkrydse sine ønsker om, hvilken af de 5 haller man vil foretrække. Så venner, mit ønsker er så, at i ude i klubberne vil tage en snak om disse emner, så vi kan få en god debat om dem på Generalforsamlingen, så Bestyrelsen har et godt grundlag for at arbejde videre med at få næste Nationaludstilling på plads.

Jeg vil ønske jer alle en god forår.
Søren Pedersen

 

Mulige steder for afholdelse af Nationaludstilling

Her er en opdateret udgave af i forhold til Raceduensmarts nummer med hensyn til priser og ændringer af datoer m.m. Den nye udgave er rettet til efter de sidste oplysninger, vi har modtaget. De tidligere oplyste priser var excl. moms. Et nyt sted er kommet til, Nyborg Kultur & Fritidscenter i Nyborg.

Bestyrelsen har udvalgt 5 steder, hvor der kan være mulighed for at afholde Nationaludstilling fremover. Det er ikke den letteste opgave at finde et nyt sted, da der er meget aktivitet alle steder. Udfordringen er bl.a., at hallen et af stederne er fuldt booket i januar måned i flere år frem af messer m.m. Da vi skal leje hallen i en hel uge, er dette derfor udelukket.

Vi har drøftet, om vi fremadrettet kan vente med opstilling til onsdag, da vi ved, der er færre duer på National udstillingen. Dermed frigiver vi et par dage for den pågældende hal. Det må vores opstillingshold give et bud på?

Tilbuddet fra Vingstedcentret er gældende for den anden  weekend i december måned, uge 50, grundet julefrokost i den første weekend i december. Vi kan leje på samme vilkår i uge 49, dog med færre m2. men det vil give en del tumult, særlig fredag aften, da vi har samme indgang/toiletforhold som julefrokost gæsterne, og kan vi holde julefrokostdeltagerne ude fra vores hal med udstilling? Den anden weekend uge 50 er den  weekend, hvor Danmarks Fjerkræavlerforening afholder udstilling i Herning. Derfor må vi konstatere, det heller ikke er optimalt. På sigt kan det måske blive det, da priserne er fornuftige  på hal, forplejning og overnatning.

Vi ved, det kan falde sammen med lokaludstillinger, men det må vi finde en løsning på.

Ny mulighed fra Brandrupdam hallen, udstilling fra d. 08-12 januar 2020, opstilling først fra onsdag.

Der ligger også et tilbud fra Messecenter Herning, hvor vi kan afholde udstilling i forbindelse med, Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl som bekendt afholder deres udstilling den 2. weekend i december uge 50. Danmarks Fjerkræavlerforening har en madordning, hvor der tilberedes rugbrød med pålæg i et større telt i hallerne. En mulighed vi også kan benytte os af. Der kan købes kaffe og rundstykker om morgenen og 3x smørrebrød til middag. Dette leveres af Messecentret, mens vi selv skal stå for resten af forplejningen. Her vil det primært være på maden, vi vil kunne sænke vores udgifter.

Tilbud er kommet fra Messecenter C i Fredericia. Muligheden ligger i at leje hal C til en lavere pris. Hal C ligger lidt i baggrunden, men har samme størrelse som den, vi bruger i dag. Der er en mellemgang op til kontoret, så afstanden er ikke længere, end det vi kender i dag. Vores udgifter til mad vil være de samme, da vi kun har de muligheder, som vi benytter os af i dag. Indlogering kan gøres billigere, da vi kan benytte vandrerhjemmet, som ligger ved siden af hotellet. For de, som ikke ønsker at bo der, vil muligheden være selvbetaling af differencen mellem vandrerhjem og hotel.

Nyborg Kultur & Fritidscenter/Tennishallen, Nyborg. DRF’s bestyrelse har for 1-2  år siden set på Tennishallen i Nyborg. På dette tidspunkt var det ikke muligt at leje hallen grundet at de lokale brandmyndigheder ikke kunne godkende forholdene til Nationaludstilling. Efterfølgende er der kommet ny brandinspektør, som heldigvis er mere samarbejdsvillig.
Vi har efterfølgende fået tilbud fra Nyborg Kultur & Fritidscenter. Hallen er på 1369 M2 og kan rumme ca. 2400 udstillingsduer. Der er mødelokaler og cafeteria på stedet. Salgsduerne kan ikke være i udstillingshallen, men i et separat lokale ved siden af. Vi håber at der kan stilles en scene op et eller andet sted som skal bruges til ”Best in show”. Kan vi være der? Det er mere end en halvering i forhold til i dag. Ingen volierer i hallen. Salgsstande skal der også findes et sted til, hvis vi forhåbentlig får fuld hus med udstillingsduer. Er der plads til publikum? Udstillingen kan afholdes fra d. 08-12 januar 2020.

Vingstedcentret:  4000 kr. pr. opstillingsdag 5 dage = 20.000, 8000 kr. pr. udstillingsdag 2 dage = 16.000. I alt 36.000 kr. + moms  45.000 kr. Mødelokaler + kontor 3.000 kr. + moms 3.750 kr. i alt 48.750 kr. inkl. el, vand og varme. Hal 2. 1200 m2, mellemhal 300 m2, i alt 1500 m2, uge 49. For få m2, kan vi være der i forhold til det vi kender i dag? Det er trods alt en halvering af m2. plads til volierer, salgsstande, salgsduer og publikum? Hal 1. 1800 M2, mellemhal 300 m2 i alt 2100 m2, UGE 50. Mad: morgenmad voksen 40 kr., frokost kan købes til billige penge i cafeteriet på Vingstedcentret.  Der forefindes 5 mands værelser, som kan lejes for 240 kr. i alt. Der kan også lejes hotelværelser lige over for Vingstedcentret. Der er mulighed for afholdelse af dommermiddag og kammeratskabsaften på centret eller hotellet ved siden af Vingstedcentret.
Priser fra hotellet: Enkelt værelse 450 kr., inkl. morgenbuffet, dobbeltværelse 600 kr., inkl. morgenbuffet, pr. døgn. håndmadder 20 kr.,2 retters menu fra 200 kr. (kammeratskabsaften), frokostbuffet 200 kr. (dommermiddag).

Brandrupdam hallen: Hal 2650 m2,1-1550 m2 og 1-1100 m2, mødelokaler + kontor. Pris: 59.500 kr. + moms 74.375 kr. Udstilling kan afholdes fra d. 08.-12. januar. Bemærk vi kan først starte opstilling onsdag.

Messecenter Herning: Hal ca. 3000 m2, 16 kr. pr. m2 inkl. rengøring, DRF andel ca. 48.500 + moms,  60.000 kr. inkl. moms, vagt 44.000 + moms =  55.000 : 2 = 27.500, leje af telt 5.000 + moms = 6.250 : 2 = 3.125, i alt  90.625 kr. som er DRF’s andel af prisen. Der er mulighed for indlogering på vandrerhjem eller hoteller i Herning og omegn. Ligeledes kan der afholdes dommermiddag og kammeratskabsaften i Messecentret eller på hotellet ved siden af.

Messecenter C Fredericia: Pris: 49.500 kr. + moms = 61.875 kr. Priser på mad vil være det samme som i dag. Indlogering vil kunne foregå på vandrerhjem og dermed give en besparelse.

Nyborg Kultur & Fritidscenter/Tennishallen, NyborgPris 13.500 kr. inkl. moms for hal +  mødelokaler, leje af lydanlæg 1.000 kr., affaldshåndtering 1.500 kr. scene + opstilling 2.000 kr. ekstra løse stole og borde 500 kr., brandslukningsudstyr 400 kr. I alt 18.900 kr. inkl. moms, en meget fin pris. Forplejning: Dagens middag 60 kr. inkl. øl eller sodavand, håndmadder 15 kr. pr. stk. Buffet med forskelligt kød og kartofler, salat m.m. til dommermiddag og kammeratskabsaften 125-175 kr. pr. kuvert afhængigt af, hvad vi vælger. Alt kan nydes på centret, der har åbent fra kl. 08.00. Der ligger vandrehjem i Kerteminde, kørsel 15 km. Hotel ligger 300 m fra centret, værelser på hotel Villa Culla i Nyborg kan lejes.

Vi har udarbejdet et afkrydsnings skema til udlevering på generalforsamlingen. Det tænkes benyttet til vejledende afkrydsninger på, hvilke steder I fortrækker. 1-2-3-4-5

I bedes diskutere det ude i jeres klubber, så I kan tage stilling til, hvad I foretrækker.

Bestyrelsen vil herefter tage en beslutning om, hvad vi mener, vil være det bedste sted, efter den sidste forhandling med stedet. Det er vigtigt, beslutningen bliver den rigtige. Derfor vil vi bruge tid efter generalforsamlingen til at træffe beslutningen. Vore opstillere skal også godkende forholdene, og vi håber, de er parate til at stille op et af de fem steder.

For Bestyrelsen
Erling Bay Pedersen

Lederen februar 2018

En sæson er slut – en ny er startet.
Med Nationalen satte vi lige som punktum for 2017. For de fleste blev 2017 et godt avlsår, som jo gjorde, at der kom mange duer på de forskellige udstillinger. Hvad der var glædeligt. Det mindre glædelige var, at der udbrød ungesyge mange steder, som jo desværre gik ud over antallet af duer på Nationalen. Det blev kun til 2317 duer fra 211 udstillere. Lidt skuffende – set fra den økonomiske side havde det været godt med 500 duer mere. Besøgstallet var helle ikke overvældende. Glemmer vi at spørge vores medlemmer ude i klubben om de vil med? Men ellers en fin udstilling, hvor der var en god stemning.
En stor tak til alle der på en eller anden måde var medvirkende til at få det til at køre.
Så til fremtiden.
2018 er jo året hvor vi skal afholde Europaudstilling. Det kan jo i sig selv blive ret spændende, men som jo også medfører et stort stykke frivilligt arbejde, der skal udføres. Der bliver de forskellige klubber nødt til at give en nap med. Men det kan jo også være med til at give et godt sammenhold. 2018 bliver jo også året, hvor vi skal tage stilling til, hvor/hvordan kommende Nationaludstillinger skal afholdes. Alt i alt et spændende år forude.
God avlssæson til alle.

Bent Gasseholm

 

 

DRF´s repræsentantskabsgeneralforsamling

afholdes lørdag den 7. april 2018 i Ullerslev Hallen, Skolevej 2, 5540 Ullerslev.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden Alfred Kirk i hende senest 1. februar 2018 på adressen Ljørringvej 31, 7490 Aulum eller som e-mail på adressen iakirk@mail.tele.dk

Endelig dagsorden bringes i Raceduen marts 2018.

12.12. 2017Bestyrelsen

 

Lederen januar 2018
Nationalen 2018.

Ja nu nærmer Nationalen 2018 sig. Den sidste blev desværre aflyst på grund af fugleinfluenza udbrud i november måned, derfor har der været stor skeptisk her i efteråret om der nu igen ville komme udbrud. Fødevaredirektoratet har meddelt, at der er fundet udbrud i Holland, Italien og Bulgarien. I Holland var det dog kun den lavpatogene type, men i de to andre lande var der H5N8, den samme som vi havde for et år siden. Men heldigvis er alt nu faldet til ro igen.

Flere af de første udstillinger meldte om gode stigninger i antal tilmeldte duer. Den store ungdyrudstilling i Hannover, som i de senere år har været på 12-15.000 dyr, havde i år 22.000 dyr på udstillingen, flot fremgang. Men også på flere af vore lokaludstillinger har der været brug for at sende bud efter en ekstra dommer, for at få alle duerne bedømt. Men så kom ungesygen, bedst som det hele er startet godt op, det har nu pludseligt bevirket, at der er kommet syge duer hjem på slaget, hvilket har forårsaget store dødsfald nogle steder, har hørt nogen der har mistet 30 til 50 duer inden der er blevet balance i sundheden igen.

Tilmeldingen til Nationalen 2018 er nu overstået, men helt sikkert at flere ikke tør tilmelde duer, da der ikke har været ro på ungesygen på slaget. Derfor når vi ikke op på sidste års antal tilmeldte duer.

Nedenstående kan ses tilmeldingen i de forskellige specialklubber.

 

Specialklub      2018       2017       2016 Hitliste Ændring stk. pct.
Danske Tumlinger 330      289     357    1 -27 stk.   -7,5 pct
Kæmpeduer 124    142     158   9/10 -34        -21,5
Alle andre Racer 132       78     131       8 +1          +0,8
Skønhedsbrevduer   47      56       59      16 -12        -20,3
Strasser 200    200     159   3/4 +41      +25,8
Luchs   82        120     153   12 -71        -46,4
Coburg Lærker   59          50       56   13 +3          +5,4
Vorteduer   45          36       46   17 -1            -2,2
King   54         55       80   14 -26        -32,5
Hønseduer  200     181     210   3/4 -10          -4,8
Modena  164     196     192    5 -28        -14,6
Kropperter  149     133     197    6 -48        -24,3
Pustere    48         61      72   15 -24        -33,3
Farveduer  275      261     401    2 -126      -31,4
Trommer    22          87       58   18 -36        -62,1
Strukturduer  141       158     174    7 -33        -19,0
Mæfikker  124     142     204   9/10 -80        -39,2
Udenlandske Tumlinger  102    136     201    11 -99        -49,3
Voliere    18       0       12
I alt  2316   2381    2920 -604      -20,7

Antal udstillere                211         194            273                      -62

Duer pr udstiller              11,0        12,3           10,7

 

Ovenstående tal kan læses og tolkes på mange måder. Udstillingen er som helhed gået 21 pct. tilbage i forhold til Nationalen 2016, det vil så sige at de klubber der er gået mindre end 16 pct. tilbage, har jo faktisk gjort det godt, i alt fald væsentligt bedre end gennemsnittet. Men dem der så har større nedgang end 26 pct. ja de burde jo have en god forklaring hvorfor tilbagegangen er så stor.

Flottest af alle klubber er at Strasserne går frem med 41 dyr eller en fremgang på 26 pct. Sidste år skulle Strasserne have 90 år jubilæum, det er så blevet udsat til i år, hvor de har uændret 200 duer i år i forhold til tilmeldingen sidste år. Flot og stort tillykke med de 90 år.

Men også flot at Alle andre Racer og Coburger Lærker kan holde sig på + siden. Danske Tumlinger er kun gået lidt tilbage, men ikke mere end de nu igen, efter 5 år på anden pladsen, er den klub med flest duer. Farveduerne har afgivet pladsen, da de er gået tilbage med 126 duer, her kan en specialudstilling for Thüringer i Tyskland ugen efter, skyldes en del af årsagen til nedgangen.

Det samme gælder for Luchs, den weekend vi har Nationalen, er der specialudstilling i Tyskland for Luchs.

Størst nedgang i pct. er ved Trommerduerne, men her er 2 udstiller hårdt ramt af ungesygen, til sammen har de mistet over 75 duer. Når så klubben tillige med er lille, slår det ekstra hårdt.

Nu var det jo rart at nogen kunne opfinde den dybe tallerken, så vi kan holde ungesygen under kontrol. Der er folk der arbejder på at kunne styre ungesygen fremover. Men har hørt fra flere slag at nogle racer er let modtagelige over for sygdommen og andre racer stort set aldrig får ungesygen, på trods af at de går i samme slag.

Selv har jeg aldrig haft sygdommen ved duerne, kender da stadig enkelte, der også melder sig fritaget endnu. Sygdommen er luftbåren, er derfor ikke til at holde ude. Men hvad gør jeg så? Jo jeg har i de sidste 12-15 år brugt syre i drikkevandet, ikke for at jeg tror det helbreder, men det kan styrke immunforsvaret. Læste i Brevduebladet for kort tid siden at de var kommet til samme konklusion.

Syren jeg bruger er fremstillet til grise, mink og kyllinger, altså mindre husdyr. Navnet på syren er OnFarm Acid og er en blanding af myresyre, mælkesyre, propionsyre og Benzosyre. Der skal kun bruges 1 ml pr liter vand, så en dunk med 20 liter syre varer rigtig længe, hvis der ikke sælges nogle liter. Ved nye duer bør der kun gives halv dosis i den første uge. Derfor brug en sprøjte til præcis afmåling, en teske eller spiseske har mange forskellige rumindhold. Giv aldrig duerne noget du ikke selv vil tage. Da jeg smagte det første gang var jeg glad ved at vandhanen var tæt ved, start også selv med halv dosis. Det er stærk, ingen grund til overdosis.

Undtagelsesvis vil vi på Nationalen 2018 give lov til at udstille gamle duer, på trods af at der er tilmeldt unger, hvis ungesygen har taget de unge duer der skulle udstilles. Så heller en gammel due i buret end et tomt bur, derfor denne undtagelse denne gang.

Håber vi ses på Nationalen 2018. Ellers vil jeg ønske alle en rigtig glædelig jul, hvis ellers postvæsnet når ud med bladet inden jul, samt en rigtigt god avl i det nye år.

Alfred Kirk 

Lederen december 2017

Kære medlemmer.

Vi er nu kommet til årets sidste måned. En måned, som måske er årets hyggeligste måned, med samvær med familie og venner. Her i Randers er vores lokaludstilling med besøg fra Alle andre Racer og Lærkedueklubben d. 18. og 19. november med i alt 320 katalognumre forhåbentlig afholdt som vanligt.

Årets højdepunkt er vores Nationaludstilling i 2018. Jeg håber, at I har fået tilmeldt mange duer, så vi kan få en flot og fornuftig udstilling. Dueantallet bliver også indikator for, hvad vi skal forvente fremover og dermed også for, hvad vi fremadrettet skal satse på i forhold til størrelse af lokaler/hal leje.

I november nummeret af Raceduen har vi lavet nogle tiltag, som jeg håber, I kan se det fornuftige i, da vi er nødt til at tilpasse tingene efter vores situation med færre duer og færre medlemmer. Det er dog stadig vigtigt at give de medlemmer, som bruger så meget af deres fritid, en erkendelse for det store arbejde, de udfører. Alt andet vil være forkert. Jeg ved at mange stadigvæk har udgifter, som betales af egen lomme.

2018 bliver også et år med Europaudstilling i november måned, hvor vi får en unik mulighed for at vise, vi kan lave en flot udstilling i Danmark.

Derfor også et ønske om en god avlssæson, så vi har nogle gode duer at udstille.

En glædelig jul og godt nytår til alle, med et ønsket om et godt år for Danmarks Racedueforeninger.

Mvh.
Erling

 

Lederen november 2017

Udstillingerne.

Ja nu er efteråret rigtig kommet, aldrig har jeg oplevet så meget regn i så lang tid. Jorden er total mættet med vand, det nederste af haven sejler i vand, gad vide om træer og buske kan holde til at rødderne står under vand så lang tid. Så galt at internet forbindelsen er druknet. TDC har været ude og måle kablerne og der var et brud der hvor vandet stod højest. Et nyt kabel skal graves ned, men der er umuligt at grave på grund af vand, så i første omgang ligger kablet nu oven på jorden, i håb om tørvejr engang.

I september bladet var der nogen der ikke kunne lide ”sure agurker” og ”hvepse der vil stikke”. Vi har i bestyrelsen sat os sammen op svaret på disse spørgsmål andet sted i bladet. Besparelser skal der jo til, når der bliver færre medlemmer og en mindre tilmelding til Nationalen. Ærgerligt når det går nedad og der skal findes besparelser, det vil jo altid gå ud over nogle, som ellers gør en stor indsats. Håber der er forståelse for vores svar. Bestyrelsen kan jo ikke selv stable en sådan udstilling på benene, vi er afhængig af meget frivillig hjælp.

Om godt et år skal vi afholde Europaudstilling i Herning, hvor stort det bliver, er der ingen der ved, men vi håber der vil komme lige så mange dyr fra udlandet, som vi selv kan mønstre her fra landet. Mange har sagt at de gerne vil hjælpe med opstillingen til Europaudstillingen, lidt forberedelse vil altid være godt, derfor vil Svend Erik Schroll gerne have en opringning eller mail fra disse personer, som vil hjælpe måske blot en enkelt dag ved denne Nationaludstilling, så ved lidt om hvordan det skal gå for sig til november 2018. Svend Erik Schroll har tlf. 2946 2923 og mail: sveschroll@hotmail.com Opstillingen til først kommende Nationaludstilling er 2. til 4. januar 2018.

Fugleinfluenzaen kommer igen nu trækfuglene er startet, er der mange der udtaler. Men statisk set vil der gå 10 år, men ingen kender svaret. Derfor er der skrevet til Fødevaredirektoratet, angående vores problem med aflysning af udstillinger. Når det nu er bevist, og Fødevaredirektoratet har erkendt, at duer ikke kan få eller bære sygdommen H5N8. Ja så burde der også kunne gives tilladelse til afholdelse af udstillinger uden høns, men Fødevaredirektoratet har i sidste ende godkendelsesretten. Direktoratet har pænt takket for brevet og vil svare snarest, men da spørgsmålet er af generel karakter, sendes den videre til udvalget for Dyresundhed. Men der ventes stadig på svar.

Årets første og ældste ungdyrudstilling har lige været afholdt, Duedag Vest i Ejstrupholm, her var tilmeldt 177 duer, en fremgang på 43 stk. eller 32 pct. mere end sidste år. Det bliver nok svært at få 32 pct. fremgang på nogle af de følgende udstillinger som nu står lige for døren, men det kunne være sjovt at høre fra de forskellige udstillinger, hvor stor fremgang der er i år.

Håber I alle vil tilmelde godt med duer til vores næste Nationaludstilling, så vi der også kunne få en fremgang. Der går jo mange gode duer fra 2016, som aldrig fik chancen for at blive præsenteret for en dommer, lad dem få chancen denne gang.

God udstillingssæson til alle.

Alfred Kirk 

LEDEREN OKTOBER 2017

Så blev det efterår, og de fleste klubber har nu sat dato og sted for klubudstilling.

Specialklubberne er ved at være klar til Certifikat udstillingerne.

Inden udstillingerne skal vi jo lige have vaccineret vore duer.To af de helt store operatører inden for vaccination rundt i landet er desværre stoppet, så der måtte findes nye. I det midtjyske fandt  vi ret hurtigt en dyrlæge, der var villig til at tage vaccinationerne.

Ungdyrdag i klubber og specialklubber er nu i fuld gang. Altid dejligt at komme til ungdyrdag for at få vurderet årets avl, og ikke mindst at se de øvrige opdrætteres avl.
Her på slaget har jeg 48 rentegnede unger, som ikke alle kommer med til ungdyrdag, det bliver dem jeg var i tvivl om der duer,  som dommerne på ungdyrdagen få lov til at afgøre om det er udstilling eller gryden!

Årets dommerkursus i Aulum måtte aflyses, da kun 3 havde tilmeldt sig til kurset i september. Næste  dommerkursus bliver i Aulum 27. og 28. januar 2018. Der må vi så opfordre medlemmerne til at deltage. Vi har nu ikke haft dommerkursus  i 2 år. Og med normalt 20 til 25 deltagere på kurset, er det jo ret alvorligt med hensyn til de mange dommere, vi skal bruge til Nationaludstillingen.

 Fældningen er også i fuld gang her i skrivende stund den 3/9. Der er fjer over alt. Ja man skulle tro der har været pudekamp på slaget.

Nu er det også vigtig at få duerne behandlet for utøj, så vi ikke får den fine nye udstillings fjerdragt ødelagt. Klargøring af udstillingsduerne starter jo så småt her først i oktober,med udvælgelse af de rette duer. For mit vedkommende nok lidt en udfordring med de Danske duer. Burtræning og pyntning fylder også meget her på slaget i oktober. For husk! Det er altid en fornøjelse at se en velplejet due, der står korekt i buret på udstillingen.

Her fra vil jeg ønske jer alle en god udstillingsæson.

Søren Pedersen

LEDEREN AUGUST 2017

Agurketid.

Ja nu er sommeren jo på sit højeste, men varmen har indtil videre ikke været imponerende. Der har været rigtig meget blæst og kun få dage med stille vind og høj temperatur. Men hvordan ønsker duerne det, for at lave flest unger? Der høres skuffende resultater flere steder, men også steder hvor de har ynglet godt. En god bekendt der plejer at have 12 par i avl, har i år reduceret til kun 8 par, men desværre kun få unger på trods af rigtig god plads. 3 par blev solgt til en anden opdrætter, her var der 10 unger i de 2 første træk. Den væsentligste forskel i de to slag er, i det oprindelige slag fodres daglig som de fleste gør, men i det nye slag er der foderautomater, hvor duerne altid har foder til rådighed. Er det så fordi vi foder duerne helt forkert?

Anden sted i bladet stiller Verner Larsen nogle spørgsmål til DRF´s bestyrelse. Nu har Verner jo i mange år siddet i DRF´ bestyrelse og dermed været med til alle beslutninger. I dag er Verner jo almindelig medlem (æresmedlem) og får derfor ikke alle oplysningerne fra bestyrelsen når noget er diskuteret.

Der er lavet kontrakt med Messe C i Fredericia til januar 2018, Europaudstillingen november 2018 i Herning er også på plads. Herefter er der flere muligheder, som vi har undersøgt, men flere ting skal lige falde på plads først, før den endelige afgørelse tages.

De goder der er vedrørende afholdelse af Nationalen har DRF´s tidligere bestyrelse fastsat. De løbende prisstigninger har så bevirket at prisen nu er kommet så høj op. Kim Stenderup kom med et godt indlæg i sidste blad angående besparelser, bestyrelsen har ligeledes drøftet besparelser et par gange og vil snarest komme med nye retningslinjer.

Fugleinfluenza og samarbejde med brevduerne forelagde Søren Pedersen på repræsentantskabsgeneralforsamlingen. Vi har ikke råd til måske at miste en tredje del af vores medlemmer, hvis vi forlanger at der kun må være duer på matriklen, hvis vi skal gøre os håb om at udstille ligesom brevduerne fik lov til i februar. Lad os håbe at fast tag over vore dyr er nok, så der kan blive en anden vurdering, forhåbentligt først om mange år. De veterinærmyndigheder er også blevet klogere, H5N8 kan ikke smitte med duer. Spørgsmålet er bare hvem der bestemmer.

Der har tidligere været foreslået stor fælles Certifikatskuer, men det blev total fejet af bordet da det sidst blev fremlagt, om det er bedre nu, har jeg svært ved at tro. Der er stadig lokal klubber der gerne vil have besøg af en stører eller mindre specialklub, men flere og flere lokalklubber vil have det som 2 dage skuer, nu også Nyborg.

Duetyveri er igen opstået, Verner Cassøe fik stjålet duerne på trods af at der var kommet hængelås på slaget, men ikke på volieren, her var der tydelige fodspor i sandet, både i volieren og i slaget. Et par som gik i rummet ved siden af, er nu de eneste duer på hans slag. Første gang Verner Cassøe havde besøg af den ”polske ven” fik han ikke lov at se duerne. Cassøe sendte ham ud til mig, her var mørkt og lyset ved duerne var slukket, men han viste godt hvor duerne var. Han forklarede at han gerne ville købe danske duer, men mine danske duer er Svaber. Der stod tilfældigvis 4 sølv Svaber i træningsburene, en hun af dem ville han købe, med afhentning i weekenden. Men jeg så ham aldrig igen, duen blev aldrig afhentet. Det er åbenbart ”kun” Danske Tumlinger han er interesseret i. Derfor bør alle der har Danske Tumlinger have hængelås på dør til både slag og voliere. Ja det er surt, men desværre nødvendigt.

Duerne er nu i fuld fældning, med fjer over alt. Håber farve og tegning bliver perfekt på de nye fjer.

Fortsat god fældning.

Alfred Kirk 

LEDEREN MAJ 2017

Generalforsamling

Et år stort set uden udstillinger, ingen efter 6. november, har bevirket at nogen har sat duerne tidligt i avl, især da januar og februar var meget milde, efter som det burde være vinter. Marts var forholdsvis mere kold og fugtig, men sluttede dog med godt 20 grader den 31. marts. Nu er varmen kommet, nattefrosten er overstået i skrivende stund først i april, derfor burde der nu ligge 2 unger i hver rede fremover.

Lørdag den 1. april blev årets repræsentantskabsgeneralforsamling afholdt. Det foregik igen i Avnslev Forsamlingshus tæt ved Nyborg: Der var tilmeldt ca. 45 personer til middag, derefter kom der ekstra 15-20 personer til generalforsamlingen.

2 specialklubber og 6 lokalklubber var ikke repræsenteret. Beretning og referat fra generalforsamlingen findes i bladet.

De 2 indsendte forslag blev behandlet. Ændring af regnskabsåret gik hurtig og let igennem uden afstemning. I overenskomsten var der et par manglende linjer, som skal tilføjes, under punkt 1) Såfremt DRF ikke er i stand til at afholde et årligt dommerkursus, har alle tilsluttede specialklubber mulighed for at afholde dommerkursus inden fro deres respektive racer. I punkt 7 skal der i 5 linje tilføjes Dog ikke udenlandske udstiller.   Herefter blev overenskomsten godkendt, de første 8 klubber har underskrevet overenskomsten.

Per Mundus Andersen ønskede at stoppe i bestyrelsen, men det meddelte han allerede da han blev indsat som suppleant i bestyrelsen, at han ville trække sig ved førstkommende valg. Tak for godt samarbejde, samt godt udført arbejde i de 10-11 måneder du har været med i bestyrelsen, men du fortsætter jo med at hjælpe på flere måder udenfor bestyrelsen. Som nye i bestyrelsen blev Erling Bay Pedersen, Randers, enstemmigt valgt. Erling har Coburg Lærker og Lahore, er formand for Racedueklubben for Randers og Omegn. Han vil senere skrive en artikel til bladet, hvor han fortæller lidt om sig selv og om duerne. Velkommen i bestyrelsen.

Som 2. suppleant til bestyrelsen, blev der nyvalg til Svend Erik Schroll. Som ny revisor valgtes Jens Erik Rasmussen og ny revisorsuppleant valgtes Jes Lennart Hansen. Øvrige valg var genvalg.

Til slut gav Jens Erik Rasmussen en orientering om den nye hjemmeside, hvor der bliver mulighed for at sætte klubmeddelelse ind.

Tak til alle for en god generalforsamling.

Fortsat god avlssæson.

Alfred Kirk 

LEDEREN MARTS 2017

Samarbejde

Det er en helt unaturlig mild og lun vinter, der har været ind til nu. Der er godt nok lovet Sibirisk vinter i denne uge (uge 6), men det skulle især være på grund af en hård vind, der skulle komme, så at temperaturen skulle føles til -15 grader, men her mandag aften den 6. februar er det ikke startet endnu. Når bladet udkommer er det jo nok næsten forår, vi er da i alt fald tæt på 1. marts.

Men nu her i skrivende stund skal det jo stadig være vinter, lad os så få noget kulde og frost, så den fugleinfluenza helt kan forsvinde. For få dage siden er der fundet 3 gæs med fugleinfluenza på et museum i Maribo. Men da de ikke er produktionsdyr og kun bruges som ”udstillings dyr” på museet, skal de sammenlignes med vilde fugle?

Det var rart, hvis veterinærerne var lige så kloge i november, som de er nu. I uge 4 var der indkaldt til stor veterinærmøde i EU, for derved at se samlet på situationen. Her blev det konstateret, at duer ikke kunne få H5N8, derfor blev det tilladt at lukke duer ud på en daglig flyvetur fra lørdag den 28. januar. Men hvad hjælper det os, der er ikke mange raceduer der er fritflyvende, og da slet ikke i vintermånederne. Men brevduerne skal ud og trænes. Men havde vi søgt om tilladelse til dommerkursus den 30. januar, ja så havde vi helt sikkert fået tilladelsen, men med så kort varsel kan det ikke lade sig gøre.

Antal fugle indsendt til undersøgelse for fugleinfluenza er stærk aftagende. Før jul blev der indsendt 15-20 fugle pr. uge, men siden nytår er der indsendt under 10 fugle i alt. Så alt andet lige er det da trods alt stærk aftagende her i landet. Men i landene omkring os kommer der stadig udbrud. Seneste udbrud er i en hobbybesætning i Ängelholm i Sverige. Der kommer også stadig udbrud i Tyskland. I Holland er der fundet mange vilde fugle med H5N8, hvorimod i Frankrig, Ungarn og Polen er det især i produktionsbesætninger, det er gået galt. I Frankrig forventes det at der skal aflives 3,3 millioner stk. fjerkræ før virussen er udryddet. Det der virker mærkeligt, er at Belgien har været helt fri for udbrud af fugleinfluenza, indtil for få dage siden, hvor den første fugl med H5N8 blev fundet. Ligeledes er der heller aldrig fundet tegn på fugleinfluenza ved den jyske vestkyst, hverken nu eller i 2006. Det er ellers her der kommer store træk af gæs og svaner.

Fra den 26. til 28. januar blev der afholdt Champion Show i Nieuwegein i Holland, hvor der var tilmeldt godt 6700 dyr, men få dage før fik høns og svømmefugle forbud mod at deltage. Udstillingen var derfor reduceret til ca. 2800 kaniner og 2100 duer. Men lidt underligt, at de veterinære regler tolkes så forskelligt inden for EU?

Den 28. januar fik vi at vide, at det kunne lade sig gøre, at søge om tilladelse til dommerkursus, men med under 14 dages varsel ville det være umuligt at nå, derfor prøver vi til efteråret at afholde dommerkursus, som er sat til den 23.-24. september. Sæt stort X i kalenderen nu.

Mange steder er duerne parret, andre venter her til marts med sammenparringerne, men håber der vil komme mange unger i rederne fremover.

GOD AVLSSÆSON TIL ALLE.

Alfred Kirk.

DRF´S REPRÆSENTANTSKABSGENERALFORSAMLING

Der indkaldes hermed til DRF´s 65. generalforsamling lørdag den 1. april, kl. 13, i Aunslev Forsamlingshus, Skovgyden 1, Nyborg

Dagsorden:
1)     Valg af dirigent.
2)     Kontrol af stemmetal og valg af stemmetæller.
3)     Beretning ved formanden.
4)     Reviderede regnskaber forelægges til godkendelse.
a.     Regnskab for DRF.
b.     Regnskab for Nationaludstillingen.
c.      Regnskab for ”Raceduen”.
d.     Regnskab for DR-ringsalget.
5)     Indkomne forslag
6)     Valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter, revisorer og revisorsuppleanter.
Efter tur afgår:
a.     Kasserer Bent Gasseholm
b.     Bestyrelsesmedlem Per Mundus Andersen (modtager ikke genvalg)
c.      1. suppleant til bestyrelsen: Jens Ove Hansen.
d.     2. suppleant til bestyrelsen: Niels Kr. Hæsum Pedersen.
e.      Revisorer: Kristen Lund Jensen.
f.       Revisorsuppleant: Preben Strandgaard og Jens Erik Rasmussen.
7)     Plan for foreningens virke de kommende år.
8)     Eventuelt.

Bestyrelsen

Der er fællesspisning kl. 12 inden generalforsamlingen.
Tilmelding til spisning senest 15. marts 2017 til Bent Gasseholm tlf. 97472524.

 

DRF´S REPRÆSENTANTSKABSGENERALFORSAMLING

5)  Indkomne forslag

Forslag fra bestyrelsen:

Bestyrelsen for DRF foreslår regnskabsåret ændret fra kalenderåret til perioden 1/10  til 30/9.
Herved er kontingentet betalt inden Nationalen og inden nye ringe købes.

 

LEDEREN FEBRUAR 2017

Lysere tider

I skrivende stund går vi mod lysere tider. Efter en mørk tid med aflysning af den 63. Nationaludstilling, og nu også Dommerkurset, på grund af den meget frygtede Fugleinfluenza type N5H8, som brød ud først i november 2016. Man finder stadig her midt i januar nye sygdomsmistænkte vildfugle. Sidste jeg har hørt om var en havørn ved Tange sø i Midtjylland. Vi må så håbe det ikke står på lige så længe som sidst vi havde Fugleinfluenza i 2006, hvor vi havde den i perioden 24/2 til 30/6. Også trist med de mange aflysninger af lokaludstillinger og Certifikatudstillinger, hvor vi skulle fremvise årets avl. Mange klubber var langt henne i planlægningen af udstillingerne og måtte afbestille udstillingslokaler og levere de skænkede præmier tilbage, og enkelte klubber stod med en regning på lokaleleje.

Hvad Nationalen angår, var vi hurtigt ude med aflysningen så vi kunne få Messecenteret i Fredericia opsagt. Vi kom ud af det uden nogen form for betaling, da Messecenteret kunne nå at leje hallen ud til andet formål. Havde vi ventet til sidste øjeblik, kunne det have kostet DRF 56.000 kr. + moms, så godt at Formanden lige var hurtig der.
Ærespræmier og medaljer var bestilt, men dem kan vi ændre årstal i, så de kan bruges i 2018, så lidt godt er der da også.

Mange har startet sammenparringen tidligere i år grundet aflysning af Nationalen og det meget milde vejr. En del unger er allerede ringet rundt om på slagene. Her på slaget startes sammenparringen først midt i februar, hvis jeg da kan styre hunnerne så længe på grund af det varme vejr. Der skal også lige byttes nogle duer med andre opdrættere, og en ny Race er der også blevet plads til her på slaget.
Skulle der være nogle der mangler at få byttet eller skal levere nogle duer til andre opdrættere, så er der jo en mulighed til Generalforsamlingen lørdag den 1. april.
Lidt sent måske! Men hellere sent end aldrig.

Jeg vil ønske alle dueopdrættere et rigtig godt avlsår 2017.

Søren Pedersen

 

DRF´S REPRÆSENTANTSKABS GENERALFORSAMLING

afholdes lørdag den 1. april 2017 i Aunslev Forsamlingshus, Skovgyden 1, Nyborg.
Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden  Alfred Kirk i hende senest 7. februar 2017 på adressen Ljørringvej 31, 7490 Aulum eller som e-mail på adressen iakirk@mail.tele.dk
Endelig dagsorden bringes i Raceduen marts 2017.

Bestyrelsen

 

FORMANDEN NYTÅRSUDTALELSE JANUAR 2017

Træls.

Først  i november kom der i Tyskland nogle tilfælde, hvor døde troldænder skyllede i land på grund af fugleinfluenza type H5N8. En af de klubber, der skulle afholde udstilling i weekenden den 12.-13. november, ringede onsdag den 9. november, for at høre om der var kommet nogle restriktioner til weekendens udstilling. Derfor ringede jeg torsdag formiddag til Fødevarestyrelsen for at høre, om vi kunne starte opstilling fredag som planlagt. Her fik jeg at vide, at der ville komme et svar fredag kl. 13, da der var møde i Fødevarestyrelsen i Glostrup på højeste plan. Det var for mit vedkommende for sent, derfor forlangte jeg at få et svar hurtigst muligt og senest fredag kl. 10. Men torsdag kl. 16,20 ringede Veterinærchefen og fortalte, at vi skulle aflyse alle udstillinger med øjeblikkelig virkning, da man havde undersøgt nogle døde Troldænder fra Møn og Christiania. Der var fundet fugleinfluenza i disse. I første omgang var alt aflyst i 14 dage, men hurtigt efter kom meldingen at aflysningen ville vare året ud, rigtig træls.

Mig bekendt var det kun Viborg og Lillebælt klubberne der nåede at afholde deres lokaludstillinger før det hele blev aflyst.

Fredag den 11. november ringede jeg til Messe C i Fredericia, for at fortælle at der kunne komme en aflysning af Nationalen i januar. Her mente de at vi lige skulle se tiden an til 1. december, fint nok, da vi skulle have bestyrelsesmøde den 25. november.

Tilmeldingen til Nationalen skulle fortsætte, men desværre var der mange der ikke tilmeldte, på trods af at der stod på hjemmesiden, at tilmeldingen skulle fortsætte, men i første omgang undlade at betale stadepenge. Desværre blev der kun tilmeldt 2381 duer, en tilbagegang på 539 duer, men endnu værre er det med antal udstiller, som er gået tilbage med næsten 80 personer. Håber at de fleste af disse kommer igen til næste år.

Da vi den 25. november har bestyrelsesmøde kender vi antal tilmeldte duer, men har ikke et klart svar fra Fødevaredirektoratet, efter megen snak frem og tilbage evt. udsætning af Nationalen, beslutter vi at se tiden an til 1.december. Torsdag morgen kommer svaret fra Veterinærchefen, hvor svaret lyder som: ”Jeg har rigtig vanskelig ved at forestille mig at noget bliver lempet de næste 2 måneder, da vi bliver ved med at finde ramte vildfugle i nye områder af landet. Så chancen er nok ganske lille for tilladelse til udstilling”.

Herefter talte bestyrelsen ganske kort sammen og var enige om, at vi desværre var nødsaget til at aflyse Nationalen 2017. I mellemtiden havde vi fået aftalt med Messe C, at vi var fritaget for betaling og de kunne leje hallen ud til anden side. Men præmierne er købt og betalt, hvordan de nu skal bruges, vil senere blive bestemt.

Nedenstående kan ses tilmeldingen i de forskellige grupper.

Specialklub 2017 2016
Danske tumlinger 289 357
Kæmpe duer 142 158
Alle andre racer 78 131
Skønhedsbrevduer 56 59
Strasser 200 159
Luchs 120 153
Coburger Lærker 50 56
Vorteduer 36 46
King 55 80
Hønseduer 181 210
Modena 196 192
Kropperter 133 197
Pustere 61 72
Farveduer 261 401
Trommer 87 58
Strukturduer 158 174
Mæfikker 142 204
Udenlandske Tumlinger 136 201
Voliere 0 12
I alt 2381 2920

Antal udstillere           194         273

Duer pr udstiller         12,3        10,7

Ingen grund til megen statistik på noget, som nu alligevel ikke bliver til noget, men alligevel meget flot fremgang for både Strasser og Trommeduer. Det er virkeligt flot at se sådan en fremgang.

Men træls, der bliver ingen National 2017, der er lige i skrivende stund kommet meddelelse om, at både norske og svenske Landsudstilling også er blevet aflyst. England, Skotland og Irland har lige indført udstillingsforbud, og ellers de samme regler, som vi har her i Danmark, hvor alt fjerkræ skal gå under tag. Flere delstater i Tyskland har forbudt alt udstilling, men udstillingen i Erfurt blev gennemført, men med total forbud mod alt salg af duer. Men har lige set på nettet, at der skulle komme en udstilling i Lübbecker den 7.-8. januar, hvor der er Sonderschau for de danske dueracer, er da lidt spændt på, om den bliver til noget.
I Holland tillader man dueudstillinger, på trods af, at der er fundet fugleinfluenza i landet. Hvorfor tolker veterinærmyndighederne ikke reglerne ens i de lande vi ligger op ad?

Nå, men nu, hvor der ikke kommer flere udstillinger i denne omgang, er der jo nogle der har talt om at nu skal duerne pares sammen. Der kan jo komme nogle tidlige unger, og det er sidste chance for at lave nogle gode forældre dyr, til de duer der skal udstilles på Europaudstillingen 2018 i Herning om knapt 2 år.

I aftes den 7. december blev der målt 11 graders varme kl. 22- 23 på strækningen fra Viborg til Aulum, så dueungerne kan jo ikke dø af kulde på nuværende tidspunkt, det er jo næsten varmer nu, end da det var sommer. Nej vejret bliver vi heller aldrig klog på.

God jul til alle, samt ønsket om en rigtig god avl i det nye år.

Alfred Kirk

 

LEDEREN JULI 2016

Positivt.

Ekstraordinær repræsentantskabs generalforsamling er nu godt overstået, det var med stor spænding vi i bestyrelsen nåde frem til den 11. juni. Hvor mange ville deltage den dag, ville der komme 20 personer, eller ville der være fuld hus med ca. 60 deltager. Det blev det sidste, TAK til alle deltagere, det var rart at se så god en tilslutning.

10 lokalklubber var ikke mødt, men kun en enkelt specialklub var fraværende, så det blev til 173 stemmer der kunne afgives. Efter en orientering om hvad der var sket siden den ordinære repræsentantskabs generalforsamling, tog Willy Littau ordet og fortalte generelt om Europaudstillingerne gennem tiden og om arbejdet op til næste EE-2018 i Herning. Willy sluttede af med at sige, at uanset hvordan afstemningen bliver i punkt 4, så bliver der EE-2018, det er blot om I vil være medarrangør eller ej. Herefter gik Herluf Pedersen på talerstolen, hvor han fremlagde hans synspunkt, samt opfordrede til virkelig at tage sig sammen, når tilmeldingen skal indsendes. Det er Europaudstilling i Danmark og det bliver DRF´s 65. udstilling.
Herefter gik punkt 4 til skriftlig afstemning, men stemmetællerne fik det let, én enkelt klub stemte nej, alle øvrige stemte ja. Det er rart at se at der er så stor opbakning fra medlemmerne til den kommende EE-2018.

Herefter var der valg af ny kasserer, kandidater til posten var umuligt at finde, men fem minutter i tolv lovede Bent Gasseholm med armen vreden om på ryggen at sige ja tak til posten. Til 2. suppleant valgtes Niels Kristian Hæsum Pedersen.
Efter fem kvarter kunne dirigenten afslutte en god saglig og positiv ekstraordinær repræsentantskabs generalforsamling. Herefter var der kaffe og roulade til alle.

Tak til John Ytting for godt udført regnskab og til Michael V. Kristensen som redaktør af Raceduen og Standardværket.
Velkommen til Per Mundus Andersen, som kom i bestyrelsen i maj, da Michael V. Kristensen trak sig som bestyrelsesmedlem, Per var 1. suppleant.
Velkommen til Bent Gasseholm, som nyvalgt kasserer.
Fortiden er overstået, nu er det fremtiden vi skal arbejde med.

Alfred Kirk

EKSTRAORDINÆR REPRÆSENTANTSKABS GENERALFORSAMLING

17. maj 2016

Der indkaldes til ekstraordinær repræsentantskabs generalforsamling i Danmarks Racedueforeninger
lørdag den 11. juni 2016 kl. 14.00 i Aunslev Forsamlingshus, Skovgyden 1, Aunslev, 5800 Nyborg.

Dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Valg af stemmetæller
 • Orientering om Europaudstillingen 2018
 • Danmarks Racedueforeninger deltager på lige fod med de hobbyforeninger, der er i stand til at underskrive samarbejdsaftalen om afholdelse af en Europaudstilling i Danmark i 2018. Det udvalg, der på Europaforeningens vegne gennemfører denne udstilling, forventes at gøre sit yderste for, at udstillingen bliver økonomisk bæredygtig.
 • Valg af kasserer
 • Valg af 2. suppleant
 • Eventuelt

Bestyrelsen

 

NYT FRA FORMANDEN OM EUROPASKUET 2018, UDTRÆDEN AF BESTYRELSEN OG EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING:

16. maj 2016

I marts nummeret af Raceduen skrev vi at DRF ville trække sig som økonomisk medarrangør af Europaskue 2018, på grund af et beregnet underskud for DRF på mellem 200.000 og 300.000 kr. Dette er et alt for højt underskud, som vi ikke finder forsvarligt at bruge på et enkeltstående arrangement. Derfor var det igen på dagsordenen på næste bestyrelsesmøde den 8. april. Her skulle findes kraftige besparelser, for at vi ville gå med til udstillingen. En af de første store udgifter i budgettet var maj mødet 2018, hvor præsidium og medlemmer fra de forskellige lande kommer for at se på forholdene, hvor vi skal afholde udstillingen. Her var afsat 135.000 kr. til dette møde, men det bliver et rent brugerbetaling, ligeledes bliver dommerkurset der kommer i efteråret også udgift neutral for udstillingens økonomi, deltagerne eller deres organisation betaler for disse ting. Udgifter til burtransport af de bure DRF skal bruge var sat til godt 70.000 kr., men her har vi siden fået et tilbud fra en af de største vognmandsfirmaer her i landet, at det kan gøres for under 25.000 kr. Udstillingen er momsregistreret, hvorfor alle regninger i første omgang går i fælles kassen.

Der er lavet en skriftlig aftale mellem DFfR (Danmarks Fjerkræavlerforening for Racefjerkræ) og   MCH (Messe Center Herning) hvor der i første omgang er lejet 5 haller, eller i alt 29.313 m2. Hvor mange kvadratmeter der skal bruges ved vi jo af naturlige grunde ikke på nuværende tidspunkt, kommer der 20.- 30.- eller 40.000 dyr? Derfor er tilmeldingen af dyr til udstillingen godt 3 måneder før udstillingen. 3 måneder før udstillingen skal MCH have at vide hvor mange kvadratmeter der skal bruges for at se hvilke haller det passer med, da de jo er af forskellig størrelse, og vi kun betaler for de haller vi bruger.

Da ovenstående blev diskuteret godt igennem på EE-2018 møde i Holstebro den 16. april, blev overenskomsten underskrevet af DRF og DFfR, fugle og kaniner havde en generalforsamling de skulle igennem før der kunne skrives under. Formanden for marsvinene var ikke til stede på grund af sygdom, derfor ingen underskrift derfra.

Uanset om vi går med eller holder os udenfor bliver der afholdt Europaudstilling i Danmark i 2018, derfor er det med at gå positivt med i forberedelserne, for at få så god en udstilling som muligt, som vi kan være stolte af at afvikle i Danmark til alles tilfredshed.

Desværre har ovenstående givet utilfredshed i DRF´s bestyrelse, referatet fra EE-2018 mødet er læst og forstået forskelligt, derfor har Michael V. Kristensen og John Ytting ønsket at trække sig fra bestyrelsen. Michael ønsker endvidere at stoppe i alle arbejdsopgaver for DRF, derfor søger vi akut en ny redaktør. Per Mundus Andersen er indkaldt som 1. suppleant til bestyrelsen. Men kassereren skal vælges på generalforsamlingen, derfor indkaldes der til ekstraordinær repræsentantskabs generalforsamling hurtigst muligt.

Det bliver lørdag den 11. juni 2016 klokken 14, adressen på hvor det afholdes og dagsorden kommer i morgen tirsdag den 17. maj 2016.

Raceduen:

Materiale til Raceduen skal derfor nu sendes til Søren Pedersen, bedst på mail: pedersen.sren@yahoo ellers pr brev til Toftevænget 6, Ørum, 8830 Tjele, tlf. 22 96 08 09.

Alfred Kirk, Formand for DRF

 

GENERALFORSAMLING

Maj 2016

Foråret har ladet vente på sig i år, meget nedbør og kolde nætter har bevirket at avlen er startet lidt langsom mange steder, men nu burde varmen komme og dermed 2 unger i hver rede fremover.

Lørdag den 2. april blev årets repræsentantskabs generalforsamling afholdt. Det foregik i år i Avnslev Forsamlingshus tæt ved Nyborg: Der var tilmeldt ca. 50 personer til middag, derefter kom der ekstra 15-20 personer til generalforsamlingen.

2 specialklubber og 7 lokalklubber var ikke repræsenteret. Beretning og referat fra generalforsamlingen findes andet sted i bladet.

De 4 indsendte forslag gik alle til afstemning efter en del debat. Niels Maagaards forslag om en kontakt person til Nationalen, blev fra alle sider rost og opfordret til at alle lokalklubber havde en sådan person, men det skal være på frivillig basis og ikke noget generalforsamlingen her kan påtvinge de enkelte klubber. Forslaget blev forkastet. Peter Birk Nielsens forslag om dommerkursus sidst i september blev også forkastet, da det nærmest vil være umuligt at samle folk og duer i september. De sidste to forslag fra Ejner Thomsen blev begge godkendt.

Anders Christiansen og Henrik Trevor ønskede at stoppe i bestyrelsen. Tak for godt samarbejde, samt godt udført arbejde i de 4 år i har været med i bestyrelsen. Som nye i bestyrelsen blev Martin Irming, Faxe og Søren Pedersen, Viborg foreslået og enstemmigt valgt. Velkommen i bestyrelsen til Martin og Søren. Martin har sortvinget kobber Gimpel, hvidvinget guld Gimpel og lidt Udl. Tumlinger. Søren har Gl. Holl. Kapuziner, Thüringer Mäuser og Snipduer, samt lige fået et par Bucharer Trommer, men her skal der bruges kunstig befrugtning for at få unger, men det har tidligere været Sørens arbejde på Foulum Forskningscenter. De vil senere skrive en artikel til bladet, hvor de fortæller lidt om sig selv og deres duer. Velkommen i bestyrelsen.

Leif Jensen ønskede ikke at fortsætte som 1. suppleant til bestyrelsen, her nyvalgtes Per Mundus.

Til slut fik Ejner Thomsen DRF´s sølvnål for det store arbejde han igennem mange år har gjort for raceduesporten i Danmark. Ingen ved hvor mange duer Ejner har hentet i Tyskland til både nye og gamle erfarne opdrætter. Altid klar med en hurtig replik.

Tak til alle for en god generalforsamling.

Fortsat god avlssæson.

Alfred Kirk

 

DRF´S 64. REPRÆSENTANTSKABS GENERALFORSAMLING DEN 2. APRIL 2016, KL. 13, I AUNSLEV FORSAMLINGSHUS, SKOVGYDEN 1, NYBORG.

Bestyrelsens beretning ved formanden

Desværre har vi i årets løb mistet en del medlemmer.

Jørgen Mortensen, Hald
Hans Dondera, Hamburg
Ove Thomsen, Hornslet
Jan Rønn, Harboøre
Bendt Hansen, Allesø, Odense
Tage Petersen, Fjellerup
Gunner Clementsen, Norge
Inger Schriver, Morud
Aage Højlund, Nyborg
Dennis Ison, Skotland

Vil beder Jer alle mindes vore afdøde medlemmer.

Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent. Bestyrelsen vil gerne forslå Hans Ove Christiansen.

Nationalen 2016 i Fredericia.
En god udstilling som dog var skrumpet med ca. 200 duer, 20 udstiller mindre end året før, er årsagen til den lidt mindre udstilling. Ærgerligt at 5 specialklubber havde ca. 20 pct. eller mere i tilbagegang, kun 4 klubber havde en fremgang på mindst 10 pct. Brevduerne manglede i år med en stand på udstillingen. En tilbagegang på 6,5 pct. er jo til at leve med et enkelt år, men håber at der kan laves til en fremgang næste gang, men det er jo op til jer.
Selve opstillingen gik jo rigtig flot, men der er jo en dygtig flok som altid kommer og hjælper, alle ved hvad der skal gøres. Det gamle stof, mellem og under burene, er blevet skrottet, hvidt plastik har erstattet, hvilket gjorde opsætningen væsentlig hurtigere. Det bevirkede også at vi kunne spare stjernehimlen i loftet og endda have en lysere hal. Om søndagen blev der lavet rekord i nedtagningen af udstillingen, aldrig før er det gået så hurtigt, TAK fil alle hjælper for godt udført arbejde.
Fredag efter morgenmaden gik dommerne i gang med dagens dont og de fleste var færdig i god tid, til trods for at enkelte dommere havde over 90 duer, men det var ikke dem der blev sidst færdig. 8 udenlandske dommer var inviteret til at dømme på Nationalen. Enkelte specialklubber havde en tolk til at oversætte point kortene, det må vi opfordre alle specialklubber der bruger udenlandske dommer, så alle opdrætter kan få noget ud af bedømmelsen. Det er en specialklubsopgave.
I bestyrelsen er vi enige om at det var en god udstilling, alt gik stort set som det skulle, men det kan jo kun lade sig gøre, når det er rutinerede folk der alle ved, hvad der skal ske. Tak til alle for et godt udført arbejde.
For os er Fredericia hallerne et rigtigt godt sted at være, her finder vi os godt tilrette.

Økonomien på Nationalen.
Et mindre antal duer på udstillingen end sidste år, det vil jo alt andet lige forringe økonomien, da udgifterne til hallejen er den samme uanset om der er 300 duer mere eller mindre, underskuddet blev denne gang godt 59.000 kr. (25.000)

Statistik.
273 udstillere (294 i 2015)
2926 heraf 18 i voliere. (3123 i 2015)

Der blev vundet følgende præmier
51 1. Vindere (49)
78 Ærespræmier (97)

111 Guldmedaljer (113)
90 sølvmedaljer (85)
78 bronzemedaljer (78)

53 championater (57)
286 certifikater (284)
21 pokaler
83 Danske Mestre. (85)
2 x 2,2 mestre

Fotografer.
Igen i år var det de 2 fotografer Poul Erik Helveg og Frank Kristensen, der havde travlt med fotografering af duerne. Fredag skal alle Championatvinder fotograferes, der blev startet godt middag. Der blev taget over 2700 billeder af duer og stemningsbilleder, det har givet 196 nye billeder af forskellige duer. Der er nu et godt arkiv af billeder i alle de udstillede racer. Tak for udført arbejde.

Racedue Cup.
Igen i år havde foderfirmaet Mariman sponsoreret penge og gavekort for i alt kr. 12.000,- Der var i år tilmeldt 46 kollektioner til konkurrencen, mod 34 kollektioner sidste år. Så der er en god fremgang i interessen for at vinde en god pengepræmie.

Natural Best in show. 
Naturel i Brande havde igen sponseret 3.000 kr. til udstillingens 3 ”bedste” championatdue. Publikum skulle udvælge duerne, Anders, Henrik og Claus præsenterede de konkurrerende duer og publikum stemte ved håndsoprækningen med gul og blå seddel.

Certifikatudstillinger.
Alle 18 specialklubber har afholdt certifikatskue i 2015. Der blev udstillet 1583 (2193) duer, og der blev uddelt 210 (267) certifikater. I forhold til året før, er det en tilbagegang på 610 duer og 57 certifikater mindre end året før. Specialklubberne afgør selv om de vil afholde certifikatskue og om det er 1 eller 2 dages udstilling.

Dommerkursus den 31. januar 1. februar 2015.
Der var dommerkursus i Aulum med 20 deltager i 4 grupper. Danske Tumlinger, Kæmpeduer, Kings og Mæfikker deltog Aulum skole er et ideelt sted for afholdelse af dommerkursus. Polle i Fritidscentret server godt mad, hvilket deltagerne sætter høj pris på.
En stor tak til dommerudvalget, instruktører og deltagere, samt til Herningklubben for lån af bure. Desværre blev dommerkurset i år aflyst.

Dommerudvalg.
Henrik Trevor Pedersen
Bent Gasseholm
Alfred Kirk

Standardudvalg.
Karl Erik Larsen, kontaktperson
Hans Ove Christiansen
Poul Erik Helweg

Standardværk.
Der skal til stadighed gøres opmærksom på, at det påhviler importører af nye racer selv at skaffe den rigtige standard til disse racer. Ligesom det er vigtigt, at alle specialklubber læser standarderne grundig igennem Vi regner med at specialklubberne i tilfælde, hvor der skal ske rettelser henvender sig til standardudvalget, som så sørger for at rettelsen får gyldighed. DRF har købt godt 100 standard tegninger af Jean-Louis Frindel. Michael V. Kristensen er i gang med at lægge billederne ind, men vil gerne have evt. rettelser til teksten samtidig, det vil spare en del tid, når to ting kan rettes samtidig. Her er en stor opgave for specialklubberne.

Internet.
Jens Erik Rasmussen skal have en stor tak for arbejdet med vor hjemmeside. Det er vort største aktiv, 3-400 besøg dagligt, mest i udstilling sæsonen. Jens Erik kan se at siderne bliver set vidt omkring, naturligvis mange besøg fra vore nabolande, men også besøg fra den store verden.

Museum.
Her fra generalforsamlingen skal der sendes en stor tak til Irma og Tage Mogensen for deres arbejde med museet. Museet er i det tidligere kartoffelcentral som ejes af Gl. Estrup. Her er to rum på i alt ca. 60 m2 stillet til rådighed. Irma og Tage har brugt mange timer på at få det hele sat på plads. Nu er de klar til at modtage mange besøg, i det forgangne år har der været små 300 besøgende, som dels skyldes et åbent hus arrangement på kartoffelcentralen. Der er åbent hus lørdag den 25. juni og søndag den 14. august. Den sidste dato er der også historisk dyrskue på Gl. Estrup. Tage modtager stadig, med stor glæde, ting til museet på hjemadressen.

Film- og videoudlejning.
Film og video som i flere år har lagt ved Bent Nielsen, Nyborg, de er nu alle lagt ind på vores hjemmeside. Det vil formentligt bevirke at filmene vil blive set væsentligt mere, når man en stille vinteraften kan sætte sig ind og se glimt fra gamle dage. Men hverken bestyrelsen eller Jens Erik Rasmussen har hørt om folk der har set film i vinters, der var ellers nogen der havde travlt med at filmene skulle lægges ind hurtigst muligt. De gamle film og video er overgået til museet i Auning.

Ringsalget.
I 2015 blev der solgt 29.350 mod 30.840 ringe i 2014. På nuværende tidspunkt er der solgt 23.895 ringe.
Farverækkefølge er nu: 2016 sort, 2017 gul, 2018 blå, 2019 grøn, 2020 grå og 2021 hvid.

Raceduen.
Årgang 2015 blev på 300 sider (280) i 12 numre. Der skal lyde en stor tak til Michael V. Kristensen for det store arbejde, han har med bladet. Det er gået rimeligt godt med artikler til bladet, mig bekendt, men Michael vil vist gerne have lidt mere gang i artiklerne fra specialklubberne igen.

Økonomi og kontingent.
Regnskabet viser et overskud på ca. 57.000 kr. Nationalen gav et underskud på ca. 25.000 kr. Kontingentet er uændret her i 2016. Der er på nuværende tidspunkt 574 medlemmer, heraf 13 junior medlemmer og 8 æresmedlemmer. 16 medlemmer er slettet på grund af manglende betaling og vil ikke mere modtage Raceduen.

Med disse ord overlader vi beretningen til forsamlingens behandling.

Plan for foreningens virke.
Nationaludstilling den 6.-8. januar 2017 i Fredericia. 63. Nationaludstilling hvor vi indbyder De Danske Brevdueforeninger, kaniner, marsvin, fugle og hønseforeningen til at deltage på en stand.
Dommerkursus den 6.-7. februar 2017 i Aulum.
Nationaludstilling den 5. -7. januar 2018 i Fredericia.

DRF´s bestyrelse

 

SAMARBEJDE

Marts 2016​

Det er nu et år siden DRF købte godt 100 billeder af Jean-Louis Frindel, der er på nuværende tidspunkt kun lagt få af disse nye billeder ind i standarden.

4 specialklubber har været i gang med at rette standarderne til og få de nye billede lagt ind. De største grupper som f.eks. Udenlandske Tumlinger og Farveduerne må gene indsende enkelte racer, når de er rettet til, alle racer skal ikke komme af en gang. Michael Kristensen skal jo også have tid til at få ændringerne og det nye billede lagt ind.

Vinteren så eller ud til at skulle være meget mild, men pludselig kom vinterkulden, nogle steder ned til 10-15 graders frost, men kun i en kortere periode. Bedst som nogle var begyndt at parre duerne sammen kom frosten igen. Det har helt sikkert givet en del blanke æg.

Nu har Niels Maagaard indsendt forslag og Bent Gasseholm skriver andet sted her i bladet om at alle lokalklubber bør have en kontakt person til DRF. Det kan DRF kun være meget tilfredse med, tænk hvis hver klub kunne skaffe blot et nyt medlem pr. år og 10 duer ekstra duer pr. forening til Nationalen. Det kan kun være en fordel for alle.

Modernisering af præmiesystemet har der jo været talt om flere gange, men indtil videre er det faldet til jorden, da der ikke har været flertal for bedre forslag. Men i nogle lokalklubber er der frit valg mellem præmie eller penge. Her er det min opfattelse at flere og flere vælger pengepræmier. Det er da muligt, at vi i DRF også skal gå over til pengepræmier.

Reduktion af bladet RACEDUEN har vi prøvet for få år siden, men det faldt ikke godt ud, hurtigt blev der nogle blade, som så blev på ekstra sider, derved var der ikke sparet meget.
Sidst kom marts nummeret med ikke mindre end 64 sider, det er da imponerende, at Michael Kristensen kan få lavet et så godt blad på så kort tid.
Husk at når I modtager dette blad, er redaktøren godt på vej med næste blad, og alt dette laver han i fritiden.
Hvor mange timer, der bliver brugt på at lave bladet i løbet af året ved jeg heldigvis ikke, for tænk hvis han skulle have timeløn.

GOD AVLSSÆSON TIL ALLE.

Alfred Kirk

 

NATIONALEN 2016

Februar 2016

Denne sæsons sidste udstilling, den 62. Nationaludstilling, er netop overstået.

Torsdag kom duerne, foder og vand stod klar i burene, de fleste duer er pakket til transport onsdag, så de er sultne og tørstige, når de kommer.
Sidst på eftermiddagen startede indsætningen af de godt 2.900 duer. Salgsafdelingen var i år blevet udvidet. Mange af salgsduerne kom om torsdagen, men nogle var solgt på forhånd, de skulle blot have et sted at stå frem til søndag.

Fredag morgen startede 44 dommere på dagens arbejde. De havde i gennemsnit 66 duer pr. mand at bedømme, dog var der et par tyske dommere, der havde godt 100 duer, der skulle dømmes. Men det er sjældent de, der har flest duer, der bliver sidst færdige med arbejdet. Bedømmelsen skulle være færdig kl. 16.30, og langt de fleste var da også færdige til tiden.

Kataloget blev trykt i løbet af natten i Aulum. Kl. 08.05 lørdag morgen blev 600 kataloger leveret af trykkeriet i Fredericia, så alt var klar til åbningen kl. 09.00.

Lørdag formiddag blev de sidste præmieskilte hængt op, både fra DRF og fra Specialklubberne.

Antal besøgende virkede for lavt, især om lørdagen, men også søndag tror jeg, der var for få gæster, kender dog ikke besøgstallet her i skrivende stund. Der var godt nok truet med sne, men det blev ikke de store mængder.

Udstillingens bedste samling 2,2 blev sortvingede Kobbergimpler med 386 point fra Søren Kragh Jørgensen.

Bedste juniorsamling 2,2 blev røde hvidvingede Nederlandske Højflyvere med 383 point fra Jeppe Bredvig Emtkjær.

Der blev givet 97 point 111 gange, 56 duer opnåede at få Championat, og 84 opdrættere fik titlen Danmarksmester i racen.

Fotograferne havde travlt med at tage billeder fra fredag eftermiddag og aften. De havde hjælpere til at hente og sætte duerne tilbage i buret igen. En af disse hjælpere havde skridttæller på, først dømt godt 50 duer, derefter gået frem og tilbage med mere eller mindre fotogene duer, det blev en gåtur fredag på ca. 17 km.

Søndag kl. 14.00 skulle publikum vælge den smukkeste Championatvinder, en fra hver Specialklub kunne indstilles. Naturel i Brande havde sponsoreret præmie til de 3 bedste.
Duerne stod på scenen i løbet af søndag formiddag til beundring for publikum. Duerne blev sat op imod hinanden 2 ad gangen, hvor den, der fik flest stemmer gik videre.
Det sluttede med, at 3. pladsen gik til en milky Belgisk Udstillingsbrevdue fra Nicki Rasmussen, nr. 2 blev en gulfahlet Voorburger Skjoldkroppert fra Benny Juul Kortum, og førstepladsen gik til en blåfahlet sulphurtavlet Tysk Modeneser gazzi fra Tanja Maecker.

Udstillingen sluttede som sædvanligt kl. 16.00, duerne blev pakket ned, og straks gik nedtagningen af burene i gang. 4 duer nåede i travlheden at få en flyvetur i hallen. De 3 blev hurtigt fanget, da de ikke før havde prøvet den store frihed, men den sidste så en åben port og ville prøve at efterligne en brevdue, men er aldrig set siden.
Kl. 18.50 var alt materialet pillet ned, hvorefter der var nogle stykker smørrebrød til alle hjælperne. Et stort stykke arbejde er blevet udført af mange, dygtige hjælpere.

Tak til alle for et godt og veludført arbejde, uden jeres hjælp kan alt dette ikke lade sig gøre.

Alfred Kirk, Formand for DRF

 

ACCEPTABELT TILMELDINGSTAL TIL DEN KOMMENDE NATIONALUDSTILLING.

Januar 2016

Ja, hvordan kan man nu tillade sig en sådan overskrift, når vi er gået godt 200 duer tilbage?

Sidste år havde de Danske Tumlinger 100-års jubilæums udstilling, med hvad det nu indebærer; herunder masser af udenlandske duer. Så set i forhold til dette synes jeg det er en acceptabel tilslutning.

Hans Petter Nernes har lavet et helt nyt udstillingsprogram, der bl.a. skulle gøre det lettere at indtaste duerne i kataloget. Dette gjorde, at vi lavede en helt ny anmeldelsesblanket. Desværre har der vist sig nogle udfordringer for nogle af dem, der har tilmeldt via hjemmesiden.

Hvis man har glemt en rubrik, får man en fejlmelding, når man slutter tilmeldingen, men nogle har desværre ikke været opmærksom på dette, og derfor ikke været klar over, at deres duer ikke har været tilmeldt. Har man efterfølgende sendt betaling, som man skulle, har Hans Ove Christiansen opdaget det ved, at han modtog betaling for duer, hvor han ikke havde modtaget en tilmelding, men har man heller ikke betalt, er duerne ikke registreret, og Hans Ove har heller ikke kunnet rykke for betaling. Disse duer kommer derfor ikke med. Vi håber ikke det har kostet duer på Nationalen, men vi beklager selvfølgelig at forhold, der måske kunne misforstås, har givet anledning til problemer rundt omkring.

Hvordan ser det så ud i de enkelte grupper?
Voliererne er gået yderligere tilbage i år.

Danske Tumlinger er godt nok gået tilbage med næsten 10% efter sidste års jubilæum, men da der er flere duer end i både 2013 og 2014, er det faktisk et flot resultat.

Værst ser det ud hos vorteduerne, der er gået tilbage med over 37%.

Trommeduerne har mistet næsten en fjerdedel, og da de Danske Trommeduer er gået pænt frem, er det altså ikke godt for flere af de andre racer i denne
gruppe. Her skal vi dog se Engelske Trommeduer, som vi har savnet i mange år.

Kings har ligeledes mistet næsten en fjerdedel, og Coburger Lærker har mistet mere end hver femte due. For disse mindre grupper skal der selvfølgelig ikke så meget til, for at procenterne accelerer kraftigt.

Modena mister næsten en femtedel, men her er der vist også noget med en udenlandsk udstilling, der spiller ind.

Strasserne har også tilbagegang, men her skal vi huske, at de havde meget stor fremgang sidste år, og tallet i år er faktisk højere end i både 2013 og 2014.

I den positive afdeling har Udenlandske Tumlinger vendt flere års tilbagegang og går frem med mere end 11%.

Luchs fortsætter fremgangen efter den store nedgang i 2014.

Alle andre Racer har mistet en del Damascenere, men samlet går man flot frem bl.a. p.g.a. stor fremgang i Show Racere og ikke mindst
i Belgiske Udstillingsbrevduer, hvor vi skal se mange nye farver. Helt ny er her Basraer Wammeduer.

Også Strukturduer går pænt frem.

Mæfikker og Farveduer har begge en lille fremgang. Her skal vi gense hhv. Svenske Mæfikker og Thüringer Hvidhovedede efter flere års fravær.

Så der bliver helt klart meget at se på, når vi mødes i det nye år i Fredericia.

Med dette vil jeg ønske alle vores medlemmer en rigtig glædelig jul og et godt nytår, samt selvfølgelig en rigtig god Nationaludstilling, uanset om det bliver som udstiller og/eller besøgende.

Michael V. Kristensen, Redaktør/Næstformand

 

FÆLDNING.

September 2015

Ja så er den sommer ved at være overstået, dog uden de rekord høje temperaturer, heldigvis. En typisk dansk sommer med sol, blæst og regn i varierende mængde fra dag til dag og fra sted til sted. Der kan jo let komme mange gode lune dage her i september.

På slaget er der nu fjer over alt, uanset hvor tit der gøres rent, fældningen er godt i gang. Hvordan ungernes nye fjerdragt kommer til at se er spændende, især ved de tegnede, men mange hvide unger kommer jo først med en farvet ungdyrdragt, som så skal fældes hvid, nogle skal af og til have lidt hjælp for at blive helt hvide.

Håber flere har husket at tilmelde duer til Europaudstilllingen i Metz, anmeldelsen skulle være Hans Ove Christiansen i hænde senest den 1. september 2015.

Tage Mogensen har igen travlt på duemuseet (i skrivende stund har ”Åbent hus” søndag den16. august ikke været afholdt) alt skal gøres klar til rykind på søndag. Flere har meddelt på forhånd at de kommer. Desværre har jeg lige hørt at det historiske dyrskue på Gl. Estrup er blevet aflyst på grund af dårlig vejrmelding, så der er stadig nogle der tror på metrologerne!

Nu har Tage passet og samlet til duemuseet i over 25 år, desværre kom han lige til at se på dåbsattesten at den var fra 1933, det kunne måske være årsagen til at benene af og til var lidt trætte, samt at kørekortet snart igen skal fornyes. Derfor har Tage spurgt efter et par stykker, som vil hjælpe til på museet. Tage vil naturligvis hjælpe så længe det kan lade sig gøre, men det var jo rart om der var et par stykke mere, som vidste lidt om hvad og hvor det forskellige er på museet. For yderligere oplysninger kontakt Tage Mogensen 86322124 eller Alfred Kirk.

Den nye PR-folder er nu lavet, den kan bestilles ved Michael Kristensen, som også har ekstra numre af Raceduen liggende. Er et blad blevet ødelagt, kontakt Michael for at få et nyt.

Her på slaget sluttede det med 14 unger ved Nürnberg Bagadetterne, det er det højeste antal jeg indtil videre har haft på et år. De korrekte skadetegnede unger kom til sidst og den alle sidste unge blev en blå, den har jeg nu ventet på i 5 år, men nu kom den.

Nu starter tilmeldingerne til årets ungdyrudstillinger, støt de klubber der laver disse udstillinger – og tilmeld nogle duer.

God fældning.

Alfred Kirk

SOMMER?

August 2015

Så kom sommeren. Da kalenderen skiftede over til 1. juli kom sommervejret med op til næsten 30 grader, men kun en lille uge, så kom det kølige vejr igen med blæst og regn. Blæsten var nogle steder nærmest orkan, her er et par træer væltet, samt flere store sidegrene er knækket ned.

Europaudstilling i Metz, Frankrig, finder sted den 13.-15. november 2015. Tilmelding til udstillingen skal ske til Hans Ove Christiansen snarest muligt og senest den 1. september. Håber vi kan vise en god flok duer på udstillingen. Der arrangeres fællestransport sammen med kaniner og høns til Metz.

På Duemuseet har Tage Mogensen haft travlt med at få alt gjort klar til besøg. Den 10. juni var ”Vennekredsen ” til Gl. Estrup ude og se de lagre, som museet har i de tidligere kartoffelmelshaller i Auning, samtidig havde Tage døren åben til museet. Ca. 60 besøgende var den aften igennem for at se de gemte ting.
Den 20. juni var der officielt åbent hus, den dag kom en bus med 35 due- og hønsefolk fra Vestjylland, derudover kom der folk fra både Ålborg og Fyn for at se museet. Så Tage er godt tilfreds med godt 100 besøgende indtil videre. Men søndag den 16. august er der igen åben- hus på museet, samme dag er der historisk dyrskue på Gl. Estrup, hvor de gamle husdyrracer fremvises, samt de gamle maskiner er i gang med høsten på de tilstødende marker. Der høstes med le, selvbinder som er trukket af heste, samt nogle af de første gamle mejertærsker er i gang. En virkelig spændende dag, men husk også at besøge Duemuseet i Auning, Tage vil gerne have mange besøg.

Der er lige lavet en PR-folder om raceduer. Når dette læses skulle den også være trykket og klar til udsendelse for at reklamere for vores due sport. Den er god at have med på dyrskuer, udstillinger og andre steder, hvor vi viser flaget.
De tre store dyrskuer Roskilde, Odense og Herning har nu været afholdt. Jeg har kun set udstillingen i Herning, hvor høns og duer fik stillet en hal til rådighed. Her var udstillet ca. 50 hold høns og kyllinger, enten 1,2 høns eller 5 kyllinger. Som noget nyt var der i år udstillet 1,1 Romer til bedømmelse, de kom jo nærmest naturligvis fra Peder Herping, Fjaltring, de blev bedømt til 23 point, hvor dyrskueskueskalaen går fra 20 til 24 point. Ud over de udstillede Romer var der fremvist Mährisk Strasser, Tyske Modeneser, Sølvsvaber, Nürnberg Bagadetter og Gl. Kapuziner. Duerne gik i en stor 6 kantet voliere.

Her hjemme på slaget er der blevet ringet 8 Nürnberg Bagadet unger i den sidste måned, 8 befrugtede æg skulle gerne blive til 8 unger inden bladet her kommer ud. Men så er avlen for i år også ved at være slut. Bagadetterne bliver ofte bedre med alderen, så de her senunger er først klar om godt et år til udstilling.

Husk tilmelding til Europaudstilling i Metz.

Alfred Kirk

 

100 ÅR OG 100 MEDLEMMER.

Juli 2015​

Ja nu burde sommeren jo være på sit højeste, og rederne fyldt med unger, inden de første vil til at slutte dette års avl. Der kom da godt nok lige nogle dage med godt vejr her først i juni, men det er ikke blevet til meget mere end et par gode dage i ugen med godt vejr. Regn får vi stadig i rigelige mængder, men mon ikke det bliver bedre her i juli måned.

Specialklubben for Danske Tumlinger afholdte deres 100 års jubilæumsfest i Kerteminde den 30. maj. Her deltog knap 40 personer, som mødtes på Cafe Boris. Efter en god fiskeanretning tog damerne på museum og due entusiasterne tog på slagbesøg hos Verner Larsen og Hans Høj. Til aften samledes alle på Restaurant Marinaen, hvor der blev serveret en rigtig god middag. Stor tillykke til Specialklubben med de 100 år og 100 medlemmer. Ærgerligt at der så alligevel kun er 40 deltager, men det var jo de fraværende, der blev snydt for en god dag.

100 medlemmer i Specialklubben for Danske Tumlinger, ja det var jo rart hvis alle 18 specialklubber kunne sige at de havde 100 medlemmer. Efter at have skrevet, at vi kun er 600 medlemmer i DRF i juni bladet, har der været skrevet en hel del på Facebook, om hvordan det hele skulle forbedres. Men hvordan forbedringerne og de nye medlemmer skulle komme, kunne man langt fra blive enige om. Nogle har jo altid gode mening om forbedringer, men ingen mening om hvordan, ja så kan kritik jo ikke bruges til noget. Men skriv fortsat, vi er flere fra bestyrelse, der læser det skrevne. Men husk vi er kun 5 personer i bestyrelsen, vi kan ikke finde alle nye medlemmer i Hjørring, Tønder eller Nexø, vi har brug for de nuværende medlemmers hjælp til at skaffe nye medlemmer. Der er ved at blive lavet en ny folder, som forhåbentligt snart kan gå i trykken. Ekstra blade af ”Raceduen” kan fås ved henvendelse til Michael Kristensen, kun 2 har spurgt til ekstra blade.

Hvordan er det så gået med de 12 par Nürnberg Bagadetter, der blev sat i avl i foråret? 2 døde sorte hunner, da de skulle lægge æg første gang, en 3. hun lagde et lille æg og så var det slut med flere æg fra hende, har dog passet et par unger op. En blå hun lægger tyndskallede æg og derfor altid blanke æg. En gul han kan ikke befrugte æggene, men passer udmærket andre unger op. Ja så er der jo kun 7 par tilbage, der giver lidt unger, indtil nu er der ringet 10 unger, men kun et par stykker er rentegnede.

Håber alle vil få nogle gode unger her til sidst.

Alfred Kirk

 

DER SKAL SÅS, FØR DER KAN HØSTES.

Juni 2015

Maj måneds kulde gør bondens lader fulde. Er der et gammelt ordsprog der siger, hvis det passer vil der i år blive en god høst. Men gælder det også for ungdyrslaget, at det bliver godt fyldt. De foreløbige resultater, jeg har hørt rund omkring, er meget varierende. Nogen har næsten brugt alle de indkøbte ringe, men Herluf vil gerne sælge flere ringe, skal jeg hilse og sige. En klog mand sagde for kort tid siden, at alle racedueopdrættere burde have brevduer i 5-10 år først, så ved de hvordan duer skal passes og hvad det koster, for at få et godt resultat. Men når nu den ene race på slaget yngler upåklageligt og den anden race stort set intet giver, ja så har jeg svært ved at se at der er noget galt med pasningen. Det er muligt at den ene race, skal have en stærkere blanding for at yde et godt resultat.

Er vi gode nok til at få givet duerne en kur mod de forskellige sygdomme? Gul knop er ofte skyld i mange ungers død. Gul knop findes i mange forskellige afarter, med dødsfald på mange forskellige stadier, her kan en kur hurtig hjælpe på problemet. Der kan være orm der svækker duerne, så de ikke har lyst og energi til at yngle. Der er duer der bliver forholdsvis gamle, som burde være skiftet ud med yngre, som normalt også vil sætte mere gang i avlen.

Vort medlemstal er nu kommet ned omkring 600 personer, vi må til at gøre noget aktivt, for at få en fremgang. Vi skal være bedre til at komme ud og fortælle om vores hobby, det kan f.eks. ske nu ved planteskolerne som ofte laver en ekstra lang dag i denne tid hvor de har højsæson og gerne tager nye tiltag med ved disse dage, det kunne være på sommerens dyrskuer, og flere andre steder hvor der komme mange folk. Det kræver en masse tid, men ser man optimistisk på det, er der også chance for et par nye medlemmer.

Det vi ofte mangler er simple tegninger af forskellige dueslag, de kan jo indrettes på mange måder, men så nye opdrætter har en ide om, hvordan slaget kan indrettes. Tegninger og forslag modtages gerne.

Sommertid startede for 2 måneder siden, men det gav ikke den helt ønskede forbedring i vejret. Så nu når vi starter med en rigtig sommermåned her den 1. juni må vi formode at det også giver godt sommervejr mere end én dag i ugen. Hvorved de sidste ungdyr slag vil blive fyldt godt op, så vi til efteråret kan få nogle gode udstillinger med masser af duer og især nogle rigtig gode unger.

God sommer, med masser af unger til alle.

Alfred Kirk 

DRFS 63. REPRÆSENTANTSKABS GENERALFORSAMLINGEN DEN 11. APRIL 2015, KL. 13, PÅ MADVÆRKSTEDET APS, HOVEDGADEN 1, ØRBÆK KRO.

Bestyrelsens beretning ved formanden

Desværre har vi i årets løb mistet en del medlemmer.

Bent Storgård, Horsens
Jørgen Madsen, Frørup
Ebbe Aaby, Nørre Asmindrup
Jens Peder Christensen, Ringe
Svend Maagaard, Søften
Peter Frydenlund, Silkeborg
Anker W. Damgaard, Christiansfeld
Vagn Jensen, Kolding
Hans Hansen, Merløse
Peter Knudsen, Ringsted
Heintz Villy Borowy, Ribe
Børge Nielsen, Nibe
Svenning Nilsen, Vinderup
Bent Jensen, Ålborg
Grethe Jensen, Fraugde
Ole Andersen, Vipperød

Vil beder Jer alle mindes vore afdøde medlemmer.

Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent. Bestyrelsen vil gerne forslå Hans Ove Christiansen.

Mødet i duesektionen den 30.05.2014

Der var mødt 26 deltagere fra 17 nationer. Desværre for ringe tilslutning, da EE består af 25 medlemslande. Bosnien-Herzegovina, Bulgarien, England, Frankrig, Holland, Irland, Italien, Kroatien, Polen, Schweiz, Serbien, Slovenien, Slovakiet, Tjekkiet Tyskland, Ungarn og Østrig.

Der var afbud fra Belgien og Danmark.

Ikke afbud: Makedonien, Norge, Rumænien, Rusland, Sverige, Spanien og brevduerne.

Meddelelser:

Fra præsidiemødet den 8.02.14.

Der er stadig 2 forbund i Serbien
Ukraine har ansøgt om optagelse
Formanden for sektion fugle træder tilbage
Vicepræsidenten i EE træder tilbage
Mange udstillingsorganisationer har ikke betalt for europaskuer for enkelt racer.
En betaling på 24 000 euro fra Leipzig mangler endnu
Reglement for EE dommere er færdig.

Fra præsidiemødet den 29.05.14.

Der var delegerede fra 23 nationer.
Der var stadig problemer med 2 forbund i Serbien.
Fra Holland var der kommet et forslag om ringe uden kendemærker for de enkelte lande. Der var for mange problemer forbundet med dette forslag.
Sammenarbejdet med den Europæiske standardkommission og England er langsommeligt.

Valg

Som ny Vicepræsident er forslået Istvan Rohringer fra Ungarn.

EF-møderne er som følger:

2015 den 13.-17. maj i Metz Frankrig
2016              Østrig
2017              Ungarn
2018              Danmark på grund af Europaskue
2019              Kroatien
2020              Tjekkiet

Information

Ringfabrikken Stengel lover bedre læsbar skrift og farvesammensætning.
Duer uden EE mærket bliver ikke bedømt på udstillinger
Der var stor tak til Rumænien for dommerarrangementet. Der blev fremvist 200 fra Rumænien.
Næste internationale dommermøde finder sted i Italien den 26.-28. september
På grund af europaskuet er dommermødet i 2015 i Metz i Frankrig.
2016 er dommermødet i Schweiz.

Europaskuer for enkeltracer.

I udstillingssæsonen  2013/2014 var der afholdt 17 europaskuer for enkeltracer. Desværre var der for ringe tilbagemelding fra disse skuer, ligesom en del betalinger manglede.
Der var foreløbig tilmeldt 6 europaskuer for enkeltracer i sæsonen 2014/15

Europaskue.

Europaudstillingen i Metz, Frankrig den 13.-15. november 2015. Hal kapaciteten kan klare ca. 40.000 dyr og højst 45.000.

Fra Standardkommissionen.

Der blev oplæst et brev fra England, hvor man betonede, at mæfikracerne Afrikanere, Engelsk Ovl, Orientalske Mæfikker og Turbits var engelske racer, og man ønskede at bevare den engelske standard uden ændringer.

Formanden for Europæiske standardkommission (EEST) Jean-Louis Frindel slog i en kommentar fast, at EE er en europæiske organisation og dermed underlagt dyrebeskyttelsesreglerne. Da England er med i EE, er England også underlagt disse regler. Men sagen står stadig åben.

Forslag til betingelser for nye EE-dommere.
De skal have deltaget i 2 internationale dommermøder og været dommer på en europaskue for enkeltracer eller været dommer på 2 europaskuer for enkeltracer.

Referat fra ESKT (Europæiske standardkommission)

Her skal der opfordres til at de enkelte specialklubber holder sig orienteret via EE-hjemmesiden, hvor alle standardændringer bliver bragt.

Jeg vil i referatet ikke gå ind på opgaven med at får lost stridighederne mellem ESKT og England angående Modena. Vi håber alle på en snarlig løsning på problemerne.

Ringstørrelse.
Det er tilladt at bruge standardringstørrelse + 1 mm.

Referat generalforsamling i EE den 31.05.2014 i Sarajevo.

Der var forsamlet 126 personer, hvoraf der var 85 stemmeberettiget
Der blev enstemmigt valgt ny vicepræsident som blev Istvan Rohringer fra Ungarn. Esther Huwiler fra Schweiz blev enstemmigt valg til generalsekretær.

Nye medlemmer.
Frankrig – fugle
Bulgarien – høns
Rumænien – høns
Rumænien – fugle

Alle referater kan læses på EE- hjemmeside: www.entente-ee.com

Nationalen 2015 i Fredericia.

En god udstilling, som var vokset med godt 200 duer, 100 års jubilæum for Danske Tumlinger og Skandiaskue gav godt 100 duer ekstra. 14 ekstra udstiller gav godt 100 duer ekstra.  Glædeligt at 5 specialklubber havde mere end 20 pct. fremgang, kun 4 klubber havde en stører eller mindre tilbagegang. Igen i år havde brevduerne en stand på udstillingen. De var igen godt tilfredse med udstillingen og ville gerne være med igen næste år. En fremgang på 8 pct. er jo dejligt at se, håber at der kan laves en sådan fremgang igen næste gang, men det er jo op til jer.

Selve opstillingen gik jo rigtig flot, men der er jo en dygtig flok som altid kommer og hjælper, alle ved hvad der skal gøres. Det gamle stof, mellem og under burene, er blevet skrottet, hvidt plastik har erstattet, hvilket gjorde opsætningen væsentlig hurtigere. Det bevirkede også at vi kunne spare stjernehimlen i loftet og endda have en lysere hal. Om søndagen blev der lavet rekord i nedtagningen af udstillingen, aldrig før er det gået så hurtigt, TAK fil alle hjælper for godt udført arbejde.

Fredag efter morgenmaden gik dommerne i gang med dagens dont og de fleste var færdig i god tid, til trods for at enkelte dommere havde over 90 duer, men det var ikke dem der blev sidst færdig. 12 udenlandske dommer var inviteret til at dømme på Nationalen, Nogle specialklubber havde en tolk til at oversætte point kortene, det må vi opfordre alle specialklubber der bruger udenlandske dommer, så alle opdrætter kan få noget ud af bedømmelsen. Det er en specialklubsopgave.

I bestyrelsen er vi enige om at det var en god udstilling, alt gik stort set som det skulle, men det kan jo kun lade sig gøre, når det er rutinerede folk der alle ved, hvad der skal ske. Tak til alle for et godt udført arbejde.

For os er Fredericia hallerne et rigtigt godt sted at være.

Økonomien på Nationalen.

Flere duer på udstillingen end sidste år, det vil jo alt andet lige forbedre økonomien, da udgifterne til hallejen er den samme uanset om der er 300 duer mere eller mindre, underskuddet blev denne gang godt 24.000 kr. (33.147)

Statistik.

294 udstillere (280 i 2014)
3123  heraf  24 i voliere. (2894 i 2014)

Der blev vundet følgende præmier:

49 1. Vindere (46)
97 Ærespræmier (67)
113 Guldmedaljer (109)
85 sølvmedaljer (98)
78 bronzemedaljer (75)
57 championater (60)
286 certifikater (284)
21  pokaler
85 Danske Mestre. (85)
2  x 2,2 mestre

Fotografer.

I år var der 2 fotografer Poul Erik Helveg og Frank Kristensen, der havde travlt med fotografering af duerne. Fredag aften skal alle Championatvinder fotograferes. Der er nu et godt arkiv af billeder i alle de udstillede racer. Tak for udført arbejde.

Racedue Cup.

Igen i år havde foderfirmaet Mariman sponsoreret penge og gavekort for i alt kr. 12.000,- Der var i år tilmeldt 46 kollektioner til konkurrencen, mod 34 kollektioner sidste år. Så der er en god fremgang i interessen for at vinde en god pengepræmie.

Natural Best in show.

Naturel i Brande havde igen sponseret 3.000 kr. til udstillingens 3 ”bedste” championatduer. Publikum skulle udvælge duerne, Anders, Henrik og Claus præsenterede de konkurrerende duer og publikum stemte ved håndsoprækningen med gul og blå seddel. .

Certifikatudstillinger.

Alle 18 specialklubber har afholdt certifikatskue i 2014. Der blev udstillet 2193 (1647) duer, og der blev uddelt 267 (231) certifikater. I forhold til året før, er det en fremgang på 546 duer og 36 certifikater mere end året før. Der er nu åbnet mulighed for at der kan afholdes flere certifikatskuer sammen med et lokalskue. Specialklubberne afgør selv om de vil afholde certifikatskue og om det er 1 eller 2 dages udstilling.

Fællesudstilling

I september sendt vi en indbydelse til DFfR om fælles udstilling i december 2017 i Fredericia, da vi mener det ligger godt centralt for hele landet. Vi har senere fået svar fra DFfR, de ville gerne være med til en fællesudstilling i december 2017, men at stedet var bedst i Herning.

Europaudstilling 2018 bliver i Herning, anden weekend i november. Nu her til november er der Europaudstilling i Metz, Frankrig, hvor vi gerne vil opfordre jer til at udstille.

Dommerkursus den 1.-2. februar 2014.

Der blev afholdt dommerkursus i Aulum med 22 deltager i 7 grupper. Det var godt at se, at der var grundkursus, hvor 3 deltager bestod prøven. Det lover godt for fremtiden. Aulum skole er et ideelt sted for afholdelse af dommerkursus. Polle i Fritidscentret server godt mad, hvilket deltagerne sætter høj pris på.

En stor tak til dommerudvalget, instruktører og deltagere. Og til Herningklubben for lån af bure.

Dommerudvalg.

Henrik Trevor Pedersen
Bent Gasseholm
Alfred Kirk

Standardudvalg.

Karl Erik Larsen, kontaktperson
Hans Ove Christiansen
Poul Erik Helweg

Standardværk.

Der skal til stadighed gøres opmærksom på, at det påhviler importører af nye racer selv at skaffe den rigtige standard til disse racer. Ligesom det er vigtigt, at alle specialklubber læser standarderne. Vi regner med at specialklubberne i tilfælde, hvor der skal ske rettelser henvender sig til standardudvalget, som så sørger for at rettelsen får gyldighed. DRF har nu købt 108 standard tegninger af Jean-Louis Frindel. Michael V. Kristensen skal i gang med at lægge billederne ind, men vil gerne have evt. rettelser til standarden samtidig, det vil spare en del tid, når to ting kan rettes samtidig. Her er igen en specialklubs opgave.

Internet.

Jens Erik Rasmussen skal have en stor tak for arbejdet med vor hjemmeside. Det er vort største aktiv, 3-400 besøg dagligt, mest i udstilling sæsonen. Jens Erik kan se at siderne bliver set vidt omkring, naturligvis mange besøg fra vore nabolande, men også besøg fra den store verden, blandt andet fra Singapore.

Museum.

Her fra generalforsamlingen skal der sendes en stor tak til Irma og Tage Mogensen for deres arbejde med museet. Som nu er blevet flyttet til Auning, i det tidligere kartoffelcentral som ejes af Gl. Estrup. Her er to rum på i alt ca. 60 m2 stillet til rådighed. Irma og Tage har brugt mange timer på at få det hele sat på plads. Nu er de klar til at modtage besøg, der er åbent hus lørdag den 20. juni og søndag den 16. august. Den sidste dato er der også historisk dyrskue på Gl. Estrup. Tage modtager stadig, med stor glæde, ting til museet på hjemadressen.

Genresurseudvalg

Niels Rasmussen der sider i genresurseudvalget har henvendt sig angående, at få en person der var god til at beskrive de 3 gamle danske dueracer, Gl. Dansk Tumling, Svaberen og Dansk Paryk. Til dette arbejde er udpeget Bent Hermansen.
Film- og videoudlejning.

Film og video som i flere år har lagt ved Bent Nielsen, Nyborg, er alle lagt over på DVD, de vil nu snart blive lagt ind på vores hjemmeside. Det vil formentligt bevirke at filmene vil blive set væsentligt mere, når man en stille vinteraften kan sætte sig ind og se glimt fra gamle dage. De gamle film og video vil herefter gå til museet i Auning.

Ringsalget.

I 2014 blev der solgt 30.840 mod 31.305 ringe i 2013. På nuværende tidspunkt er der solgt 27.035 ringe.
Farverækkefølge er nu: 2015 hvid, 2016 sort, 2017 gul, 2018 blå, 2019 grøn, 2020 grå.

Raceduen.

Årgang 2014 blev på 280 sider i 12 numre. Der skal lyde en stor tak til Michael V. Kristensen  for det store arbejde, han har med bladet. Jørgen Brohus startede en god ide, hvor alle specialklubben skulle levere mindst en artikel hvert andet år. Det er gået rimeligt godt, mig bekendt, men Michael vil vist gerne have lidt mere gang i artiklerne igen.

Økonomi og kontingent.

Regnskabet viser et overskud på ca. 40.000 kr. Nationalen gav et underskud på ca. 25.000 kr. Kontingentet er uændret her i 2015. Der er på nuværende tidspunkt 589 medlemmer, 22 har meldt sig ud og 16 medlemmer er slettet på grund af manglende betaling og vil ikke mere modtage Raceduen.

Med disse ord overlader vi beretningen til forsamlingens behandling.

 

Plan for foreningens virke.

Europaudstilling i Metz, den 12.-14. november 2015.

Nationaludstilling den 9.-10. januar 2016 i Fredericia. 62. Nationaludstilling hvor vi indbyder De Danske Brevdueforeninger, Flyvedueklubben og Nordtyskland til at deltage.

Dommerkursus den 6.-7. februar 2016 i Aulum.

Nationaludstilling den 7. -8. januar 2017 i Fredericia

 DRFs bestyrelse

 

APRIL 2015

Foråret har ikke vist sig fra det bedste side, det har været mange kolde dage her i foråret og nattefrosten har haft svært ved helt at stoppe. Men lørdag den 11. april kom den første rigtige flottet forårsdag, netop den dag repræsentantskabs generalforsamlingen skulle afholdes. Det har dog ofte været godt vejr den dag generalforsamlingen afholdes.

Den årlige repræsentantskabs generalforsamling var i år rykket tilbage til Ørbæk Kro, efter 2 års fravær. For 2 år siden blev kroen købt af en supermarkedskæde, men da der opstod forskellig problemer med byggeri og indkørsel, blev kroen ikke væltet alligevel. Kroen blev så købt af en datter fra de tidligere ejer.

Der var en god tilslutning til generalforsamlingen, ca. 55 personer havde tilmeldt sig til spisningen. Til selve generalforsamlingen var der ca. 70 personer.

2 specialklubber og 8 lokalklubber var ikke repræsenteret. Beretning og referat fra generalforsamlingen findes andet sted i bladet.

Verner Larsen ønskede at stoppe efter 24 år i bestyrelsen. Tak for et godt udført arbejde, men du er jo stadig villig til at hjælpe med de ting, du har arbejdet med gennem tiden. Verner blev udnævnt til æresmedlem i DRF.

Som ny mand i bestyrelsen blev Michael V. Kristensen foreslået og enstemmigt valgt. Velkommen i bestyrelsen til Michael. Vi er godt klar over at vi skal være ”lidt” god ved dig, da du jo fortsat skal skrive Raceduen.

Hjemmesiden og Raceduen fik velfortjent stor ros af generalforsamlingen, men Jens Erik Rasmussen og Michael V. Kristensen bruger hver især også mange timer på de to ting.

Tak til alle for en god generalforsamling.

Men nu er det ved at blive varmere i vejret og de sidste, lidt langsomme og sarte duer, burde have lagt æg. Her er ringet væsentligt flere unger i år end på samme tidspunkt sidste år, men kun 3 Nürnberg Bagadet unger er ringet ind til videre.

Fortsat god avlssæson til alle.

Alfred Kirk, Formand for DRF

LØRDAG DEN 31. JANUAR OG SØNDAG DEN 1. FEBRUAR BLEV ÅRETS DOMMERKURSUS AFVIKLET I AULUM.

Marts 2015

I år manglede der et grundkursus, så desværre ingen helt nye dommeraspiranter.

Der var kursus i Danske Tumlinger, Kæmpeduer, Kings og Mæfikker. Der var tilmeldt 20 deltagere, men et par stykker blev forhindret, og kunne derfor ikke komme.
Der var undervisning lørdag fra kl. 13 til 21, eller hvor længe de sidste nu blev ved. Søndag startede undervisningen igen kl. 8. Når holdene var klar, var der først teoretisk prøve, derefter praktisk prøve.

Kl. 15 var det hele overstået. Der var støvsuget, luftet ud og klar til at modtage skolebørn mandag morgen. Pauser blev der ikke mange af; stort set kun når Polle serverede god mad i Fritidscentret, men det blev også nydt med stort velbehag.

Leif Larsen og Frank H. Kristensen i gang med prøvebedømmelsen i Mæfikker.

Der kommer nu nye billeder til standarderne.

DRF har købt 108 billeder af Jean-Louis Frindel, som Michael V. Kristensen vil lægge ind på de forskellige standarder. Det vil blive en smuk fornyelse af standardværket i forhold til de tegninger vi har i dag. Men tag det roligt, de er ikke lagt ind i løbet af de næste 14 dage; ting tager tid.

Der er desværre stadig nogle, som ikke har betalt kontingent.

De, der stadig ikke har betalt kontingentet, har med marts nummeret af Raceduen modtaget det sidste blad.

Foråret nærmer sig, men her i skrivende stund i februar er der stadig nogle kolde dage, som på grund af blæsten kunne mærkes som frostdage. Men det er dog ret begrænset, hvor mange dage vandet har været frossent i vinter. Nu her i marts starter det mildere vejr forhåbentligt, de fleste duer er parret. Flere steder er der kommet unger. Håber der vil komme godt med unger.

GOD AVLSSÆSON TIL ALLE.

Alfred Kirk, Formand for DRF

 

Februar 2015

 

Årets første og største udstilling, den 61. Nationaludstilling, er netop overstået, eller rettere er det jo afslutningen for 2014.
Skandiaskue og 100 års jubilæum for Danske Tumlinger.

Herluf Pedersen oversatte pointkortene op alle kingduerne, efterhånden som den amerikanske dommer havde skrevet dem. – Foto mk

 

Formanden i snak med Bent Hermansen, begge Svaber-nørder. – Foto mk

Der var duer fra Norge, Sverige, Tyskland, Holland og Belgien; ikke så mange, men det gav en fremgang på 229 duer i forhold til sidste år.

Torsdag morgen kom de første duer. Foder og vand stod klar i burene. De fleste duer er pakket til transporten onsdag, så de er sultne og tørstige når de kommer. Sidst på eftermiddagen startede indsætningen af de godt 3100 duer.

Salgsafdelingen modtog mange duer i løbet af torsdagen, men mange var solgt på forhånd. De skulle blot have et sted at står frem til søndag.

Fredag morgen startede 41 dommere på dagens arbejde. De havde i gennemsnit 76 duer pr. mand at bedømme. Dog skulle Bill Harrison fra Californien dømme alle 106 Kings, nu han var kommet hele den lange vej herover.
Bedømmelsen skulle være færdig kl. 16:30. Langt de fleste var også færdige til tiden.

Kataloget blev i år trykket i Aulum. Kl. 17:55 fredag aften modtog trykkeriet de indtastede point, hvorefter trykningen kunne starte. Kl. 7:15 lørdag morgen blev 700 kataloger leveret af trykkeriet i Fredericia.

Lørdag formiddag blev de sidste præmieskilte hængt op, både fra DRF og fra alle specialklubberne.Fint med besøg i løbet af lørdagen, på trods af mere eller mindre storm rundt om i landet.

Udstillingens bedste samling 2,2 blev Kinesere med 386 point fra Anders Christiansen, og bedste juniorsamling 2,2 blev Frankiske Trommeduer med 380 point fra Thor Bang Schroll.

Gul Kineser. Skuets bedste samling 2,2, Opdrætter Anders Christiansen.
Foto: Frank Kristensen.

Lørdag aften var der spisning på hotellet. Normalt er der 40-50 deltagere, men i år var der tilmeldt 72 deltagere. Hotellet havde ellers sagt max 70 deltagere, men der var rigeligt med mad til alle, så det gik fint.
Ud over de danske deltagere, var der gæster fra Island, Irland, Norge og Tyskland. Desværre var de Hollandske deltagere nødsaget til at køre lørdag aften på grund af tekniske problemer.

Søndag var der som sædvanlig godt rykind med folk.

Kl. 14 skulle publikum vælge den smukkeste Championatvinder. En fra hver specialklub kunne indstilles, Naturel i Brande havde sponsoreret præmie til de 3 bedste.
Duerne blev sat op på scenen; duerne blev sat op i mod hinanden 2 og 2, hvor den bedste gik videre.
Det sluttede med at 3. pladsen gik til en blå Turbits fra Poul Erik Helweg, nr. 2 blev en hvid Højstjert fra Jane Mårup Rasmussen, og 1. pladsen gik til en rød Skade fra Jens Erik Rasmussen.

Jane Mårup Rasmussen, Jens Erik Rasmussen og Poul Erik Helweg på scenen, flankeret af
Sprechstallmeister Anders Christiansen, der sammen med Claus Hirsch Jensen og Henrik Trevor stop for afvikling af Showet.
Foto: -mk

Udstillingen sluttede som sædvanligt kl. 16. Duerne blev pakket ned og straks gik nedtagning af burene i gang.
Det gamle grønne stof var blevet kasseret; hvidt plastik var opsat i stedet, hvilket bevirkede mere lys ved duerne, uden at tænde stjernehimlen. Det betød en stor lettelse ved opsætningen, og nedtagningen gik ca. en halv time hurtigere, på trods af at der var 58 bure/bakker mere i år.
Kl. 18:30 var alt materiellet pillet ned, hvorefter der var nogle stykker smørrebrød til alle hjælperne.
Et stort stykke arbejde er blevet udført, som kun kan udføres på grund af mange dygtige hjælpere. En af hjælperne havde en skridttæller på. Den viste 41.335skridt fra torsdag middag til søndag aften, eller omsat til 24,8 km.

TAK TIL ALLE FOR ET GODT OG VELUDFØRT ARBEJDE.

Alfred Kirk – Formand for DRF

 

NOVEMBER 2014

Så har vejret ændret sig til det mere typiske efterårsvejr, hvor det hurtig kan skifte fra fin sol, til en rask regnbyge. Duerne er ved at være klar i festtøjet, de første certifikatskuer har lige været afholdt her sidst i oktober. Lokaludstillingerne starter nu her den 1. november, og så er der ellers udstilling et eller andet sted de næste 7 uger.

Til sidst kommer Nationalen den 10.-11. januar, hvor vi håber at der kommer rigtig mange duer. De Danske Tumlinger har 100 års jubilæum, hvilket gerne skulle give en del duer fra Tyskland, Holland og Belgien. Der er inviteret til Skandiaskue, hvilket forhåbentligt giver en god flok duer fra både Norge og Sverige.

Såvel i bladet som på hjemmesiden er anmeldelsesblanketter til Nationalen; få dem udfyldt og sendt til Hans Ove inden den 24. november. Husk vaccinationsattest skal også indsendes.

Dommerkursus afvikles den 31. januar og 1.februar 2015. Tilmelding er nu her den 1.november til Henrik Trevor Pedersen på tlf. 30 59 17 31 eller mail: henrik@trevor.dk
De 6 hold, der bliver flest tilmeldinger til, vil blive gennemført.

Tage Mogensen har travlt på museet med at pakke bøger ud og sætte system på hele samlingen. Tage og Bent Rasmussen har lige været en tur på Sjælland for at hente en større samling bøger m.m. Så der komme stadig nyt ind til museet.

Til slut vil jeg ønske alle en rigtig god udstillingssæson, tilmeld et par dyr ekstra, det giver en større og mere spændende udstilling.

Husk tilmelding til dommerkursus nu, 1. november og til Nationalen 24. november.

Alfred Kirk – Formand for DRF

 

UNGDYRUDSTILLINGERNES TID

Oktober 2014

Ja, så er vejret begynd at vise, at det nu er efterår, det kan være godt vejr med fin sol og kort efter tordner regnen ned. Enkelte steder, omkring Skjern, er der målt op til 90 mm regn i løbet af et par timer. Sådan en dag er det rart, at dueslaget ikke ligger for lavt, hvor der er gode muligheder for at vandet kan trække væk.

Her i oktober kommer alle ungdyrudstillingerne, hvor de tidligste unger bliver præsenteret, men de færreste er dog helt færdig med fældningen. Mange ungdyr bliver præsenteret på disse første ungdyrudstillinger, deres videre udvikling bliver spændende at følge og se dem ved de senere udstillinger. Den ældste af disse ungdyrudstillinger, er Duedag Vest i Ejstrupholm, som blev startet i 1955 af skoleinspektør Kr. Schriver og Kroejer Anker Pedersen. Altid anden søndag i oktober. Da udstillingen var størst, var der ca. 350 duer udstillet, men nu er det reduceret til ca. 150 duer, men med mulighed for at købe lidt af hvert i byens gader, her er flere km med boder, så der er mulighed for en god handel. Byen er denne dag lukket for kørsel da der er ca. 10.000 borger i byen den dag.

Brug de gode oktoberdage til at komme ud og se nogle af de forskellige ungdyrudstillinger.

Tage Mogensen er gået i gang med at pakke ud i de nye lokaler museet har fået stillet til rådighed af Gl. Estrup. Materiale til museet skal stadig sendes til Tage Mogensen og spørgsmål angående gamle ting er Tage altid villig til at svare på.

Desværre er der nogle medlemmer som ikke har betalt kontingent for 2014, der er for kort tid siden sendt rykker ud, hvis disse ikke er betalt nu, er dette sidste numre af Raceduen som modtages.

Alfred Kirk – Formand for DRF

 

EFTERÅR

September 2014

Ja ifølge kalenderen starter efteråret nu, men der har også været en god varm sommer. Høsten er nu ved at være godt i hus, aldrig har jeg oplevet at der er høstet så meget korn inden den 1. august. Udbytterne har været noget varieret, afhængig af de lokale regnbyger. Men den kornkvalitet der er kommet i hus i skrivende stund er fin og tør. Mængden er nok stort set en gennemsnitshøst, men foderstofferne siger faldende kornpriser, på det korn landmanden skal sælge. Det lyder jo godt for os som skal købe korn til duerne, så burde det jo også falde, men det tvivler jeg på der sker. I bedste fald uændret pris på duekorn.

Duerne fælder på livet løs, der er smidt masser af fjer, og de nye er godt på vej. Nu kommer de jo i festtøjet til efterårets mange udstillinger. Derfor gælder det om at de er sprøjtet mod utøj. Et fluemiddel kan godt bruges, men virker sjældent længere end 1 måned, og giver let en gullig farve på de hvide fjer. Derfor foretrækker jeg Frontline, som gives på huden, f.eks. under en vinge, og dyret er rent det næste halve år.

Specialklubbernes sommermøder er startet og fortsætter i både september og oktober. Brug disse møder til at få nye bekendtskaber og måske også nye avlsdyr. I oktober kommer de forskellige ungdyrudstillinger, her er det altid spændende og se de første unger som er ved at være færdigfældet.

Den 21. juli var vi mødt 6 personer op, hos Tage Mogensen for at flytte DRFs museum til Auning. Det var en af sommerens varmeste dage i Grenå, men det gik som på samlebånd, Tage og Trine kom på loftet, hvor bar kasser hen til trappen, her stod Bent Rasmussen og Ove Riis og løftede kasserne ned i gangen hvor Ole Rasmussen og Alfred bar kasserne ud i traileren, hvor Niels Rasmussen stablede kasserne i de to trailere. Inden turen gik til Auning var vi inde og få en bid brød i Irmas veldækkede stue. Herefter gik turen til Auning, hvor alle 78 kasser pus billeder og malerier, blev båret ind og sat på hylder i første omgang. Tage vil så når vejret bliver køligere og mere regnfuld flytte nogle dage til Auning for at få noget af det sat frem. Materialet er nu sat ind i gode nymalede lokaler, som kan indrettes godt.

I skrivende stund, en mørk aften først i august, er regnen og blæsten startet, så lige nu lyder det som efterår, men der kommer sikkert mange gode sensommer dage i september, nu har sommeren jo været god, så det forventer vi jo også efteråret bliver.

Alfred Kirk – Formand for DRF