DRF – DANMARKS RACEDUEFORENINGER

ORGANISATION:

Danmarks Racedueforeninger er en paraplyorganisation, der er opbygget på følgende måde:

For at varetage de enkelt racers – eller grupper af racers – interesser er der dannet 18 specialklubber.
Fundamentet i dansk raceduesport dannes af 24 lokalklubber, der er rimelig jævnt fordelt over hele landet.
Se liste over lokalklubber.

Se liste over specialklubber.

Alle disse lokal- og specialklubber er samlet i Danmarks Racedueforeninger, der har ca. 500 medlemmer og ledes af en bestyrelse på 5 mand, der vælges på skift for 2 år på den årlige repræsentantskabsgeneralforsamling.
Se bestyrelsens sammensætning.

REPRÆSENTANTSKABET:

Repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed og består af foreningens bestyrelse, samt 1 repræsentant fra hver lokal- og specialklub.
Kun medlemmer af DRF kan anerkendes som repræsentant.

DRF’s bestyrelse har hver 2 stemmer.

Hver lokal- og specialklub har 5 stemmer.

Der er udarbejdet en overenskomst mellem DRF og lokal- og specialklubberne, og stemmeretten er betinget af, at den pågældende forening har underskrevet denne.
Alle klubber har på nuværende tiltrådt overenskomsten.

Alle DRF-medlemmer kan deltage i generalforsamlingen og har taleret, men ikke stemmeret.

 

LOVE FOR DANMARKS RACEDUEFORENINGER (D.R.F.)
(SENEST OPDATERET 26.09.2017)

§ 1. NAVN

Foreningens navn er: Danmarks Racedueforeninger (D.R.F.)

§ 2. FORMÅL

Foreningens formål er at fremme interessen for og kendskabet til raceduesporten i Danmark.
Foreningen tilstræber at samle alle opdrættere af raceduer i en forening for hele landet, i samarbejde med alle Danmarks lokalforeninger, specialklubber og andre foreninger og organisationer, der virker for racedueopdræt og raceduesport.
D.R.F. afholder årlig Nationaludstilling og Championatskue for raceduer, samt forestår, sammen med de enkelte specialklubber, afholdelse af certifikatskuer rundt i landet.
Foreningen forestår salg og registrering af faste D.R.-ringe.

§ 3. MEDLEMSBLAD

D.R.F. udgiver et medlemsblad, “Raceduen”, i hvilket der bekendtgøres meddelelser vedrørende foreningen.
Bladet er endvidere til fri rådighed for specialklubber og lokalforeninger til indkaldelse til møder, offentliggørelse af præmielister og korte referater af disse foreningers generalforsamlinger m.v.

§ 4. FORENINGSÅRET

Foreningens regnskabsår går fra 1. oktober til den 30. september.

§ 5. KONTINGENT

Foreningskontingentet fastsættes af repræsentantskabet. Bestyrelsen er dog bemyndiget til at forhøje kontingentet uden først at høre repræsentantskabet, såfremt der i årets løb indtræffer prisstigninger eller andre særlige forhold, som nødvendiggør dette.
Den af bestyrelsen trufne afgørelse skal dog forelægges repræsentantskabet til godkendelse på førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde.
Kontingentet betales forud for et år ad gangen. Indgår kontingentet ikke efter dette påkrav, slettes den pågældende som medlem og kan ikke optages på ny, før restancen er betalt.
Juniores (medlemmer under 18 år) betaler halvt kontingent. Æresmedlemmer er kontingentfrie.
Kontingentfritagelse kan indrømmes af bestyrelsen, hvor forholdene taler derfor.

§ 6. MEDLEMMERNE

Som medlem kan optages enhver, som er fyldt 6 år, og som kan tilslutte sig foreningens formål.
Indmeldelse kan ske ved henvendelse til bestyrelsen, og optagelse sker ved kontingentets indbetaling.
Udmeldelse kan kun ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel og til ophør 30. september.
Udelukkelse kan ske, når et medlem handler i modstrid med foreningens interesse, eller udviser en adfærd, som skader foreningens anseelse.
Sager af denne art indgives til bestyrelsen, som fremlægger disse til repræsentantskabets afgørelse om en eventuel midlertidig udelukkelse eller eksklusion.
Forinden et medlem ekskluderes eller midlertidig udelukkes, skal den pågældende ved anbefalet skrivelse, med mindst 14 dages varsel indkaldes til det ordinære repræsentantskabsmøde,
hvor hans/hendes sag behandles under et særligt punkt på dagsordenen, således at der sikres medlemmet ret til personligt, eller ved et andet medlem, at fremføre sine synspunkter.
Derefter træffes afgørelsen ved almindeligt stemmeflertal.

§ 7. REPRÆSENTANTSKABET

Repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed, og består af foreningens bestyrelse, samt 1 repræsentant fra hver lokal- og specialklub. Kun medlemmer af D.R.F. kan anerkendes som repræsentant. To klubber kan være fælles om 1 repræsentant.
D.R.F.s bestyrelse tildeles hver 2 stemmer, og hver lokalklub og specialklub tildeles 5 stemmer. De til bestyrelsesmedlemmerne og klubberne tildelte stemmer, kan ved stemmeafgivning ikke deles.
Det er en betingelse for stemmeretten, at lokal- og specialklubberne har indgået overenskomst med D.R.F.
Alle medlemmer kan deltage i forhandlingerne, dog uden stemmeret

§ 8. GENERALFORSAMLING

Repræsentantskabsgeneralforsamlingen afholdes én gang årligt, senest i april måned. Indvarsling skal ske senest i januar nummeret af “Raceduen”.
Forslag til generalforsamlingen sendes til formanden senest den 1. februar.
Offentliggørelse af forslag senest i marts nummeret af “Raceduen”.

Dagsordenen er følgende:

1.      Valg af dirigent.

2.      Kontrol af stemmetal.

3.      Beretning ved formanden.

4.      Reviderede regnskaber forelægges til godkendelse:

a.       Regnskab for D.R.F.

b.      Regnskab for Nationaludstillingen.

c.       Regnskab for “Raceduen”.

d.      Regnskab for salg af D.R. ringe.

5.      Behandling af indkomne forslag.

6.      Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, herunder valg af revisorer og suppleanter.

7.      Plan for foreningens virke i det følgende år.

8.      Eventuelt.

§ 9. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær repræsentantskabsgeneralforsamling kan afholdes:

a.       Når bestyrelsen finder det påkrævet.

b.      Når mindst 10 foreninger ønsker det.

c.       Når mindst 10 % af D.R.F.s medlemmer ønsker det.

I de sidste to tilfælde må begæringen ledsages af skriftlig oplysning om, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen.
Snarest efter at bestyrelsen har modtaget en sådan begæring, skal der i “Raceduen”, med mindst 8 dages varsel, indkaldes til generalforsamling med angivelse af dagsorden.

§ 10. AFSTEMNING

Afstemning er skriftlig; undtaget herfra er dog valg af dirigent, som foretages ved håndsoprækning.
Sager, som sættes under afstemning, afgøres ved almindeligt stemmeflertal.
Beslutninger til love, lovændringer eller bestemmelse om foreningens ophør skal vedtages med et flertal på mindst 2/3 af samtlige stemmer.
Urafstemning kan finde sted, når bestyrelsen stiller krav herom, eller det på en repræsentantskabs­generalforsamling vedtages med mindst 1/2 af samtlige stemmer.

§ 11. BESTYRELSEN

D.R.F.s bestyrelse består af formanden og 4 medlemmer.
Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal, medens kassereren og 1 bestyrelsesmedlem vælges på de ulige årstal.
Der vælges hvert år 2 suppleanter som 1. og 2. suppleant.
Afgår et bestyrelsesmedlem i årets løb, supplerer bestyrelsen sig automatisk med 1. suppleanten. Afgår et bestyrelsesmedlem mere i årets løb, suppleres dette medlem med suppleant nr. 2.

§ 12. BESTYRELSENS BEFØJELSER OG OPGAVER

Bestyrelsen vælger selv næstformand og sekretær. Næstformanden træder i formandens sted, når denne har forfald.
Sekretæren fører en forhandlingsprotokol, i hvilken alt, hvad der er af interesse for foreningen, fra generalforsamlinger, bestyrelsesmøder, forhandlinger og lignende, indføres.
Kassereren fører foreningens regnskaber, herunder også for “Raceduen”, forestår kontingentopkrævningen, samt fører foreningens medlemsfortegnelse.
Bestyrelsen optræder på foreningens vegne med bindende virkning for denne i alle kontraktforhold.
“Raceduen”s redaktør, lederen af ringsalget, samt depotforvalterne antages af bestyrelsen, som også fastsætter disses honorarer. Bestyrelsen fastsætter ligeledes vederlag til kassererens kontorhold.
Bestyrelsen nedsætter efter behov udvalg og vælger tillidsmænd til at bistå ved udstillinger og lignende.
Bestyrelsen holder møde, så ofte formanden finder det påkrævet, eller når mindst 3 af bestyrelsens medlemmer forlanger det. Indkaldelse til bestyrelsesmøde foretages med 14 dages varsel.
I indkaldelsen skal anføres dagsorden for mødet. På bestyrelsesmøderne orienteres om økonomien inden for D.R.F., “Raceduen” og D.R.- ringsalget.
Mellem møderne afgøres alle løbende sager ved at lade disse cirkulere. Sådanne afgørelser skal dog forelægges på førstkommende bestyrelsesmøde.

§ 13. REVISORER

På den ordinære repræsentantskabsgeneralforsamling vælges 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
Revisorerne skal efter regnskabsafslutningen indkaldes af kassereren til revision af regnskaber, eftersyn af bilag, kassebog og bankbøger.
Revisorerne skal endvidere, når som helst bestyrelsen ønsker det, og kan tillige på eget initiativ foretage revision.
Bestyrelsen kan, såfremt den finder det fornødent, herudover antage en autoriseret revisor.
Resultatet af revisionen skal tilstilles formanden til forelæggelse for bestyrelsen.

§ 14. FORRETNINGSUDVALG

Skulle der på en generalforsamling ske en samlet mandatnedlæggelse af bestyrelsen, og valg af en erstatning for denne ikke er mulig, vælges et udvalg på 3 medlemmer, som inden 14 dage med den i § 9 nævnte frist indkalder til ny repræsentantskabsgeneralforsamling med valg af bestyrelse som anført i § 11.

§ 15. DIÆTER OG REJSEUDGIFTER

Bestyrelsesmedlemmer, revisorer og udvalgsmedlemmer får ved møder i foreningens interesse evt. rejseudgifter og diæter dækket af foreningen.

§ 16. LOVÆNDRINGER

Forslag til lovændringer skal af bestyrelsen offentliggøres i “Raceduen” senest 8 dage før generalforsamlingen, og denne er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal.

§ 17. FORENINGENS OPLØSNING

Forslag om foreningens opløsning skal efter samme regler som anført i § 16 bekendtgøres for medlemmerne.
Til forslagets vedtagelse kræves det i § 10 anførte stemmer.
Skulle det vedtages at opløse foreningen, træffer den afsluttende generalforsamling bestemmelse om anvendelse af foreningens formue og midler.

§ 18. LOVENS FORTOLKNING

Lovens fortolkning afgøres af bestyrelsen, og kan i tvivlstilfælde forelægges repræsentantskabsgeneralforsamlingen.

Således vedtaget på den ordinære Repræsentantskabsgeneralforsamling i Nyborg den 9. maj 1981, med ændring på den ordinære Repræsentantskabsgeneralforsamling i Nyborg den 28. april 1990, på den ordinære Repræsentantskabsgeneralforsamling i Nyborg den 12. april 2003, på den ekstraordinære Repræsentantskabsgeneralforsamling på Fjelsted Skov Kro den 13. april 2013 og på den ordinære Repræsentantskabsgeneralforsamling i Aunslev den 1. april 2017.